Hijken
Haardstedengeld 1774

| Haardstedengeld 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1742 - 1754 - 1764 - 1774 - 1784 - 1794 - 1804 |

| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

De registers van het haardstedengeld geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Vermeld wordt het aantal paarden waarmee men de es op ging, of soms de omvang van het boerenbedrijf (een vol of half erf). Personen met een nering of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor. De armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar worden wel allen vermeld. In 1742 werden zelfs akten van remis opgemaakt voor de behoeftigen, waaruit duidelijk blijkt hoeveel onderstand zij ontvingen.

De registers zijn in de meeste plaatsen bijgehouden in 1672, 1691, 1744, 1754, 1764, 1774, 1784, 1794 en 1804. Soms beginnen ze iets later of zijn er meer registers aanwezig.

Dankzij de tienjaarlijkse interval kunnen de registers goed gebruikt worden voor het opstellen van een bewoningsgeschiedenis in de 18e eeuw. Over het algemeen volgde de ambtenaar die de registers opstelde telkens dezelfde route door het dorp. Vandaar ook dat via de oorspronkelijke volgorde van het register achterhaald zou kunnen worden waar het huis gestaan zou kunnen hebben.

Het bedrag dat betaald moest worden voor de belasting is uitgedrukt in gulden, stuivers en penningen.

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/

Haardstedengeld 1774 in Hijken

In onderstaand lijst worden 41 personen vermeld.
Twee personen worden met hun beroep vermeld, te weten timmerman
Vier personen zijn arm en hebben daarom remis (betalen geen belasting) en ontvangen geld uit de armenkas.

Aan belasting wordt totaal opgelegd 79 gulden.

Kerspel Beilen, Register Hijken 1774

  Voornaam Patroniem Familienaam     Gld. St. Penn.
  Jan   Pepping een vol huis als met vier paarden ter esch varende 4 0 0
  Harm   Mulder   met drie paarden ter esch varende 3 0 0
  Roelf   Wessels   met drie paarden ter esch varende 3 0 0
  Jan Stevens     met twe paarden ter esch varende 2 0 0
  Jan   Coops   als met vier paarden ter esch varende 4 0 0
  Roelf Jacobs     als een keuter 1 0 0
  Jan Alberts   een halv huis als met twe paarden ter esch varende 2 0 0
                 
  Meinder Foppes     met twe paarden ter esch varende 2 0 0
is arm, heeft deswegens remis  Jan   Coehof          
van t capitaal geobtineert en                 
wordt noch uit de arm cassa                
gealimenteert                
  Jan   Geuten   wegens een keuterije 1 0 0
  Geert Jannes     als keuter en Timmerman 2 0 0
  Arend Jans     als een keuter 1 0 0
  Jan Coerts   drievierendeel huis als met drie paarden ter esch varende 3 0 0
  Berent Jans     met drie paarden ter esch varende 3 0 0
  Jan   Tinge   met drie paarden ter esch varende 3 0 0
  Coert Geers     als een timmerman in een keuterwoning 2 0 0
  Jan   Wubbeling   een keuter 1 0 0
  Jacob Roelofs     als met twe paarden ter esch varende 2 0 0
  Albert Peters     als een keuter 1 0 0
                 
  Lucas Lucas     met drie paarden ter esch varende 3 0 0
  Hendrik    Tinge   wegens een keuterije 1 0 0
  Frerik Jacobs   weduwe als met twe paarden ter esch doende varen 2 0 0
  Derk   Tijms weduwe met twe paarden ter esch doende varen 2 0 0
  Tijme Jacobs   een vol huis als met vier paarden ter esch varende 4 0 0
  Roelf   Mulder   en als keuter 1 0 0
  Lucas   Fording   met twe paarden ter esch varende 2 0 0
  Lijske Clasens     wegens een keuterwoning 1 0 0
  Arend   Geuten   een keuter en als Timmerman 2 0 0
is arm heeft remis van t capitaal Hendrik  Jans            
en geniet noch uit de arm cassa                
  Albert   Oompijs   met twe paarden ter esch varende 2 0 0
  Hendrik    Bening   met drie paarden ter esch varende 3 0 0
                 
  Albert Derks   een vol huis als met vier paarden ter esch varende 4 0 0
  Jan Lamberts   drievierendeel huis als met drie paarden ter esch varende 3 0 0
  Jan Roelfs Seubering   met vier paarden ter esch varende 4 0 0
  Jan Hilberts     wegens een keuterije 1 0 0
  Roelf Jans     wegens een keuterije 1 0 0
  Lucas   Wubbeling   als een keuter 1 0 0
  Arend Alberts     wegens een keuter woning 1 0 0
  Jan Alberts     als een keuter 1 0 0
is arm, heeft deswegens remis  Jan Everts            
van t capitaal geobtineert en                 
geniet noch uit de arm cassa                
adidem Geert   Scheper          
          Totaal 79 0 0

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 28 juli 2018.


| home | e-mail | Genealogie Drenthe |