RA 1 1663-1694
RA 2 1694-1726
RA 3 1726-1752

Sint Anthoniepolder
Rechterlijk Archief 3

| Genealogie Hoeksche Waard | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Deze pagina bevat het uittreksel van het Rechterlijk Archief 3 (1726 t/m 1752) van de plaats Sint Anthoniepolder (RA 3 SAP) in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland). Dit is meteen het laatste deel van het rechterlijk archief. 
Dit uittreksel is gemaakt door mevrouw H.J.W.J. Duyvendijk-van Drunen. Wij stellen het slechts (digitaal) beschikbaar via Internet.

Wij wijzen er daarom met nadruk op dat wij niet over (afschriften) van de onderstaande originele akten beschikken.

Uittreksel RA 3 Sint Anthoniepolder 1726-1752
29-12-1726
Test. Pieter Cleijsse Schipper sieckelijck bij de haard. Erfg. Jan Cleijsse Schipper maar moet aan Bastiaan Cleijsse Schipper f 70,- legateren. Sijchie Schipper f 40,- ,Geertie Cl. Scipper f 40,-, Lijsbeth ? f 6,-.

13-2-1727
Test. Arij Ariens s'Gravendeel en Lijsbeth Cornelis Dorst zij ziek.
Aan ieder kind f 5,- voogden de langstlevende. Daarna Gijsbert Pieters en Cornelis van Proyen?

11-6-1727
Overdracht land.

15-6-1727
Willem Goverts x Anna Bastiaans Gelderblom aan Cornelis Bastiaans Gelderblom 1m. 4l8 roe land.

1-7-1727 
Jan Janse de Heer x Neeltie Leenderts Sneukelaer aan Hendrik Stoop wdr. van Barth. v.d. Santheuvel won. Dordt vier mergen weijlant in SAP belent ten N. de Poldersche dijk. f dertighonderd ?Car. gld.

18-5-1727 
Accoort tussen Jan Jansz de Heer en Jacob Gijsberts Beljaert over erfenis.

30-7-1727 
Taxatie huis op verzoek van Jan Cleijsse Schipper op het Swaenegat.
Een plancke huijssie met schuur nagelaten door Pieter Cleijsse Schipper. Overleden zonder wettige descendanten.f 100,-.
20ste penning collaterale successie.

18-9-1727 
Test. Teuntie Bastiaans Kooijman wed. van Willem Andriesse Polderdijk.
Jannichie Willems x Dirk Hooghvliet heeft door toevallen niet kunnen werken. Zij krijgt het huis. Andere drie kinderen ook erfgenamen nl. Andries, Pieternella en Maaijke. Voogden Andries Willems de zoon en Huijg Bastiaans Kooijman.

2-11-1727 
Test. Joris Teunis van der Linden en Arjaantje Cornelisse IJsselmonde. Zij sieckelijck. f 200,- voor de kinderen en lijfgoed en gout en zilver. Voogden Arij Cornelis IJsselmonde en Jacob Andries Monster.

2-2-1728 
Transport verscheijde stucken lant aan Jacob Jans Barendregt (x Maaijke Willems Polderdijk).
Andries Willems Polderdijk x Arjaantje Leenderts in 't Velt.
Dirk Janse Blaeck ? x Petronella Willems Polderdijk.
Verkopen aan Jacob Jans land in de Uijtterdijk W. de Maes,Z
Pieter Jacobs Verbrugge, O Gem.l.dijk, N. Arij Jacobs Monster.
Nog twee mergen 111 roeden weijland in SAP, Z. Gem.l.Vliet, N. de Heer het Hooft, W. de kerkarmen van SAP, O. de Heer van Neurenburg.
Nog 1 m. 300 roe lant SAP, O. de landen van de kerk, Z. de koper zelf, Z. de erfg. van Heer Symon de Vries, N. de dijk.
Nog 1m. 369 roe lant in SAP in de Uijtterdijk, W. van oudts de Heer Beverwijck en mede wed. van Jacob Verhouck, Z. de sloot van de onder boezem van de dijk, O de erfg. van Johannes Geervliet, N. de Maes.
Nog 1m. 450 roe lant in SAP gelegen binnen den dijk van voorn. Polder. Z. en N. Jacob Arijens Polder, W. Juffr. Breedenhof van Oudts, 0. de erfg. van Cornelis de Bevere.
Nog 2m. 1 hondt lant SAP, W. Gijsbert Timmerman, Z. de Vliet, O. de kerkarmen, N. de koper zelf. Alles te samen 11 m.187 roeden f 1400,- Car. gulden Contant.

1-4-1728 
Taxatie 1 1/2 m. weijland in SAP Nagelaten door Pleun Willems Vogelaar overleden zonder wettige descendanten (Hij was de stiefvader van de hiervoor genoemde Jacob Jans Barendregt. Coll. successie 20ste p.)

7-4-1727 
Taxatie land nagelaten door Adriana Gillis van Beveren overleden zonder wettige descendanten. Coll. successie in SAP.

1-5-1727 
Transport huis door Cornelis Jacobs Noteboom voogd over de weeskinderen van Cornelis Jacobs Nooteboom en Stijntje Capiteijn aan Jacob Jans de Heer. Huis op het Gatsche Dijkje naast Jacob Gijsberts Beljert en Bastiaan Cornelis van Arckel. f 200,- schultbrief f 29,-.

29-5-1728 
Att. Cornelis Verhage x Maggeltie Symons Landtheer (zij was wed. van Anthony Bastiaans Kooijman) ten huize van Maaijke Teunis van der Swaen wed. van Bastiaan Leenderts Kooijman. Zij heeft indertijd het huisje, waarin bovengenoemd echtpaar woont geschonken aan haar zoon Anthony.Hier wordt nu een akte van opgemaakt.

7-6-1728 
Schultbekentenis Jacob Jans de Heer tbv de kinderen van Jacob Nooteboom.

4-8-1728 
Test. Jacob Symons Smits en Teuntie Jans Roos.
Voogden Teunis Jans Roos en Gijsbert Pieters Smits.

17-8-1728 
Test. Jan Janse de Heer en Neeltie Sneukelaar. Hij sieckelijck. f 60,- voor de kinderen.

21-9-1728 
Taxatie land erfg. Hubert Paling.

4-10-1728 
Taxarie land erfg. Jan Gijsberts Hooijmeijer.

28-10-1728 
Taxatie land Elizabeth Jans van Houck.

22-1-1729 
Transport land aan Cornelis Bastiaans Gelderblom in de Uijtterdijk.

25-4-1729 
Transport huis Pieter Symons Smits x Arjaantje Bastiaans Weda aan Hendrik Arijens Smitshoek en Bastiaan Arijens Smitshoek naast Bastiaan Jans Scheeper f 500,-.

20-4-1729 
Taxatie land Elizabeth Hallincq.

11-6-1729 
Huurcedulle land van Cornelis Bast. Gelderblom aan Arij Jac. Monster

23-7-1729 
Obligatie f 500,- tlv Pieter Jans de Heer tbv Jan van Son ?
Neeltie Leenderts Sneukelaar wed. Jan Jans de Heer neemt hypotheek op huis naast Corstiaan Kleijn en Leendert Jacobs Coppe.

? 
Enkele overdrachten van land o.a. 4 m. aan Cornelis Bastiaans Gelderblom en stukken land van wed. Lightenburgh Dordt.

14-9-1729 
Transport land aan Cornelis Geervliet.

29-6-1730 
Transport zes mergen land tbv Cornelis Verhage en Maggeltie Lantheer door Jacob Leenderts in t'Velt f 1200,-.

2-3-1730 
Publiek zal worden verkocht een nieuw wel doortimmerd huis en schuur naast het huis van Arij Ariens s'Gravendeel.

24-4-1730 
Cornelis Cornelis van Arckel verkoopt huis op het Gat aan Jan Maartens Nooteboom naast Jan Maartens Nooteboom en Bastiaan Pieters Geus. f 300.-.

4-5-1730 
Bastiaan Jans Scheepers verkoopt huis aan het Swaenegat aan Arij Hermans Polderdijk naast de huijsinghe van Cathelijntje. f 100,-.

6-5-1730 
Transport land

13-5-1730 
Transport huis aan Cornelis Frans Buijtendijk door diakenen Hendrik Smitshoek en Joris van der Linden. Naast Arij Ariens s'Gravendeel en Arij Jacobs Cleijne. f 200,- schuldbrief.

29-5-1730 
Jacob Andries Monster verkoopt huis aan het Swaenegat aan Jacob Ariens
Monster naast Bastiaan Kooijman en Jan Cleijsse Schipper.?

6-6-1730
Akte van abondatie boedel van Arij Ariens s'Gravendeel.

27-7-1730 
Taxatie 2 m. weijlant erfg. Arij Neerenburgh. Geen wettiege descend.

4-10-1730 
Pieter van der Stoup Notaris Stedehouder Strijen. Curator in de geabondeerde boedel van Arij Ariens s'Gravendeel. Huis onder SAP naast Cornelis Frans Buijtendijk en Gijsbert Pieters Smits.
Aan Pieter Barendregt f 577,-.

26-10-1730 
Jacob ? Heijndriks Monster wdr. van Marija Corn. Veerman Een minderjarig kind Heijndrik Jacobs. Voogd Pieter Heijndricks Monster. Uitkeren bij mondigheid f 6,-.

15-3-1731 
Jacob Jacobs Barendregt verkoopt zijn huis aan Cornelis Bastiaans Gelderblom als voogd over de kinderen van Andries Buijsser nl. Annichie en Bastiaantje. Huis op het Gat. N. Jan Maartens Nooteboom, Z. Lijsbeth Willems ? f 400,- contant. Jacob Jacobs mag er in blijven wonen van mei 1731-mei 1732.

28-3-1731 
Taxatie land.

9-4-1731 
Test. Jacob Pieters Zevenbergen x Lijsbeth Cornelis den Ouden (ziek)
Voogden Leendert den Ouden en Pleun Jacobs Zevenbergen.

18-4-1731 
Voorwaarden voor de verkoping van de boedel van juffr. Marija Spruijt
wed. van Paulis Bosvelt.

7-5-1731 
Huis van Cornelis Verhage tussen huis van Arij Jans Verrijp en het scheidt van de Ritselaersdijk aan Geerit Jans Monster f 252,-.
Geerit Jans Monster tr. aan Jan Pieters Monster huis aan het Swaene gat tussen de wed. Heijndrik Jacobs Monster en Jan Cleijsse schipper.

26-5-1731 
Baeltie Teunis van der Linden wed. Andries Jacobs Monster verkoopt aan Jan Jacobs Smits huis staande bij de Veerdam, W. Arj. Corn. Polderdijk, O. Arij Jacobs Monster, N. de Maes f 350,- schuldbrief f 200,-.

23-6-1731 
Transport kleijn huijssie aan Willem Arijens Polderdijk. Hij zal behouden de eerste boom in het Oosten en zal mogen gebruiken de uitgang door het sloop. 0. Leendert Seeman, N. de Maes, Z. Jacob Corn. Polderman, W. de wed. van ? (is doorgestreept) f 70,-.

20-7-1731 
Taxatie land.

Hier eindigt het handschrift van Jan Cleijn (=schout van Sint Anthoniepolder).

26-1-1732 
Transport 5 m. 287 roe land aan Adrijaan Maasdam Schout SAP, Dijkgraaf SAP enz. Secretaris van Maasdam enz.
Jacob Cornelis van Es Bouman Pu. wdr. van Maria van Beveren. Testament 17 Mrt 1729 Not. Jasper van Vliet Pu. Kinderen van Maria van Beveren Dirk en Adriana van der Linden, Cornelis, Jellis, Liedewij en Jacob van Es, Adriana Teunisse Roos Zierikzee x Jannigje Ariens van der Linden
f 1450,- Car. gulden.
Zie ook 24-6-1744. Daar wordt Teunis van der Steeghe genoemd als x Adriana van der Linden Zierikzee.

27-2-1732 
Arij Jacobs Monster x Cornelia Gelderblom, echteluiden volgens contr. gepasserd 4-11-1724 voor Schout en Schepenen van SAP verkopen aan Jan Scheepers x Bastiaantje Buijsser huis aan de Gem.l.dijk tussen Jacob Jans Barendregt en de kinderen van Laurens Zevenbergen.
Cornelia mag er haar leven lang blijven wonen. f 200,-.

1-5-1732 
Transport huis Proc. gepasser 8-10-1731 voor not. van der Stoup Str.
Heijndrik van Goolen won. IJsselmonde Clement Verduijn won. onder Barendrecht proc. van Arjaantje Jans Weda wed. van Arij Gerritse Ligthart verkopen aan Arjaantje Bastiaans Gelderblom onze inwoonster Huis Gem.l.dijk naast Jacob Jacobs Barendregt en Leendert Jac. Coppe.
f 152,-.

1-5-1732 
Transport huis aan Symon Gijsberts Smits door Arjaantje Kleinendorst wed. van Pieter Jans Monster. Tussen Geerit Dircks Weeda en Heijndrik Krijne Tuk. f 180,-.

24-6-1732 
Transport land (geen inwoners).

10-6-1732 
Transport land aan Adrijaan Maasdam Schout.

11-9-1732 
Test. Gerrit Krijne Tuk en Jannetje Pieters van Luik. Zij sieckelijck.
Kinderen f 30,-. Voogden Piter van der Hoeck WM en Eewijt van Luijk SAP.

20-12-1732 
Annichie en Bastiaantje Andriesse Buijscher verkopen aan Arjaantje
Cornelisse Polderdijk het huis op het Gat (waar Jacob Jacobs Barendregt in woont). N. Jan Maartens Nooteboom, Z. Jacob Gielen. f 200,-.

28-12-1732 
Testament Arjaantje Cornelisse Polderdijk wed. Bastiaan Cornelis Gelderblom). Zij prelegateert het huis gekocht 20-12-1732 aan de kinderen van Jacob Jacobs Barendregt (haar schoonzoon).

1-4-1733 
Test. Arjaantje Kleinendorst wed. van Piter Monster. Erfgenaam is Jan Piterse Monster. Moet aan Neeltie Pieterse Monster x Gijsbert Eland en Maria Piters Monster x Arij Polderdijk f 25,- uitkeren.

13-7-1733 
Transport huis aan Cornelis Bastiaans Gelderblom medevoogd en erfgenaam. Arjaantje Gelderblom, Cornelia Gelderblom Willem Govertse x Anna Gelderblom Lidewij Gelderblom en Korstiaan Kleijn als medevoogd. O Jan Jacobs Smits, W. de koper.
Verkopen ook nog 2m. 45 roe land in de uijtterdijk. f 1525-? aan Arij Verrijp.

2-1-1734 
Transport land in de Polder 2m. aan Andries Piters Valkenburg
Cornelis Verhage en Jacob Verhage x Ingetje Koeijman ook als voogd
over onmondig weeskind van Maggeltie Lantheer wed. Anthony Koeijman (nu x Cornelis Verhage) en Johannes Verhoeven x Marijgie Koeijman. f 835,-.

2-1-1734 
Transport 2m. land door dezelfde comp. aan Heijndrijck Tuck. f 420,-.
Hierop hypotheek van Marija Breetvelt wed. Adr. Leeuwenburg.

3-5-1734 
Transport land aan Jan Saatse (?) 3m. 462 roe.
Pieter, Anthony en Cornelis Bastiaans Schipper meerderj. kinderen en erfg. van Aeggie Cornelisse de Regt wed. van Bastiaan Pieters Schipper. f 1662:11:0
Nog 3m. 567 roe aan Dammis Arijens Hoffman. f 1137:13:0

3-5-1734 
Transport huis aan Jan de Winter door Cornelis Verhage, Jacob Verhage enz. (zie 2-1-1734). Op Swaenegat tussen Ritselaersdijk en Arij Janse Verrijp f 304:1:0.

26-5-1734 
Transport 3m. 150 roe land omtrent de Weel. O. Gem.l.weijtje, N. de dijk
Gijsbert Timmerman heeft proc. van Willem Leenderts Vermaese won. den Hitsert 22 Meij voor Not. Pieter van der Stoup Str. aan Jan Ribbense van Strijen, Gijsbert van Es en Pieter Meijdam. f 925,-.

5-6-1734 
Test. Jacob Jans Barendregt en Maaijke Willems Polderdijk.
De kinderen f 12,-. Voogden Corstiaan Kleijn SAP en Andries Polderdijk CLW.

26-1-1735 
Transport huis aan Jan Pieterse Monster door Symon Smits tussen Heijndrick Tuck en de wed. Gerret Weeda.

26-1-1735 
Gijsbert en Grietje Timmerman SAP en Arij Timmerman Nu aan Arij Jans
Verrijp 1m. 150 roe land.

23-4-1735 
Huis aan Jan Gijsberts Smits. Piter Claesse Barendregt en Jan Verrijp diakenen.

23-4-1735 
Transport huis door Arjaantje Bastiaans Gelderblom aan Hendrik Kruijthof (won. de Lindt). Naast Jacob Jacobs Barendregt en Leendert Coppe.

17-11-1735 
Test. Cornelis Pieters van Luik en Teuna Bastiaans Scheepers.
Voogden Eeuwijt van Luik en Jan Scheepers.

15-1-1736 
Test. Jan Jacobs Smits en Zoetje Gijsberts Smits f 6,- voor de kinderen.
Voogden Jan Uijtterlinden s'Gr. en Gijsbert Piterse Smits CH.

14-2-1736 
Test. Corstiaan Cleijn en Wijvettie Jans Barendregt. Cors. Sieckelijck.
f 3,- aan de kinderen. Voogden Jacob Jans Barendregt en Jan Dirks Cleijn.

7-3-1736 
Transport huis Lideweij Gelderblom wed. Teunis Jabaaij aan Cornelis Gelderblom Gem.l.dijk tussen Jacob Symons Smits wed. en Jacob Jans Barendregt en nog 1m. Weijlant en boomgaart gelegen tegenover het huis in de uijtterdijk. W. Pieter Polderdijk, N. de Maes.

22-3-1736 
Test. Jan Geerse (Gerritse) Pau. JM Eenige erfgenaam Gijsbert Jans Timmerman en Grietje Jans Timmerman. Uitkeren aan Arij Geerse Pau 
Jannichie, Maaijke en Pleuntie Geerse Pau en de kinderen van Leentie Geerse Pau f 350,- en alle kleren, gout en zilver. Voogden Gijsbert van Brakel Out Beijerland en Andries Munter Dubbeldam.

24-3-1736 
Transport van de helft van een huis aan Heijndrik Smitshoek door Bastiaan Smitshoek. Tussen Bastiaan Scheeper en de wed. Geerit Weeda.

idem 
Transport schuurtje erfje Jan Pieterse Monster aan Cornelis Rijerkerk tussen Wed. Geerit Weeda en Heijndrik Tuck. f 18,-.

idem 
Joh. Ariens Verrijp proc. hebbende van Guilelus Everhardus Feij Pdrecht die een proc. had van Elionora Marija Hoynck van Papendrecht wed. van Joh. van Kuijckhoven won. t'Huijs te Papendrecht aan Arij jans Verrijp 5 m. land in SAP. Hij mag geen uitpad over 3m. land daarnevens.

13-6-1736 
Zelfde personen 3 m. land aan Arij Verrijp.
Jacob Jans Barendregt elf hondt land aan Jan Scheepers
Jacob Jans Barendregt elf hondt land aan Heijndrick Tuck.

5-6-1737 
Transport land. Geen inwoners van SAP. 
Geschreven in ander handschrift.

2-11-1737 
Transport tiendens in het Swaenegat. Geen inwoners.

12-12-1737 
Transport huis aan Cornelis Cornelis van Erckel op het Gat. Van Jan Maartens Nooteboom tussen Jan Maartens Nooteboom en Bastijaan Pieters Geus. f 100,-.

16-12-1738 
Transport huis aan het Swaenegat. Cornelis Verhage aan Jacob en Adriaan van Bruggen Cornelis verhage won. Out Beijerland wdr. van Maggeltie Lantheer. O. de dijk, W. Oudeland van Str, Z. Jan Gijsberts Steenhoek, N. de Ritselaersdijk.

Aanvullingen op het register RA 3 SAP begonnen 1738.

8-5-1739 
Transport huis op het Swanegat. Arij Jans Verrijp aan Andries van der Wulp. Z. Arij Cornelisse IJsselmonde, N. Jan Cornelis Monster.

16-8-1739 
Schuldbrief Pieter Zevenbergen f 300,- bij Jan Paassen Dordt.

4-10-1739 
Land aan Cornelis Gelderblom Zie Register.

28-7-1740 
Belendingen: O. Armenland van SAP, W. erfg. Maggeltie Coijman, Z. de bermsloot, N. Jan. A. Hoffman.

7-6-1740 
Maria van der Giessen wed. van Hendrik van Gooien. Haar neef Aart van der Giessen Meester Scheepmaker in IJsselmonde.

13-1-1741 
Betreft huis van Arij van Drongelen Gatschedijk.

17-3-1742 
Huis Willem de Heer aan Job van Dongen. O. Leendert Coppe, W. Corstiaan Cleijn.

12-12-1743 
Huis Jenneke van Westervoort aan Arij Jans Verrijp. O. Gijsbert Timmerman, W. Arij Jacobs Monster, Z. de onderberm, N. de dijk.

idem 
Huis wed. Jacob Smits aan Arij Jacobs Smits. W. Cornelis Gelderblom, N. de dijk, Z. de bermsloot, O. de armen van SAP.

24-6-1744 
Teunis van der Steeghe Zierikzee x Adriana van der Linden aan Tonis van der Os Koopman Zierikzee een poon of ventjaagerschuijt.
Zij bezit een zevende part in 8 mergen land waar Jan Aardse Hoffman het gebruik van heeft.

15-10-1744 
Huis belent 0. Jacob Barendregt, W. Andries Valkenburg, Z. de berm, N. de
dijk.

10-7-1745 
Belent O. Teunis Kleienendorst, Z. de sloot, N. de dijk, W. Teunis Kleinendorst.

16-7-1746 
Belent O. Corstiaan Cleijn, W. Bastiaan Polderdijk, Z. de onderberm, N. dijk.

17-8-1748 
Schuldig aan Jan van der Staal Mr Timmerman.

28-8-1748 
Belent 0. Pieter Jacobs Zevenbergen, W. Hendrik Smitshoek, Z. de sloot, N.
de dijk.

5-7-1749 
Belent O. de dijk, W. erf van Willem Bestebreur, N. Rijpadt, Z. de bermsloot.

5-6-1749 
Johan van den Burg Heer van Sliedrecht.

31-6-1749 
Teunis van der Linden diaken aan Cornelis Ariens Monster huisje van Jan Monster als aan de armen vervallen. O Jacob H. Monster, W. de wed. Arij van Drongelen, N. de dijk, Z. de onderberm.

31-7-1749 
Huisje aan de armen vervallen van Kniertje Groenendijk laatst wed. van Arij van Drongelen. 11-4-1749 aan Jacob Ariens Monster, schepen in de wetten O. de dijk, W. de sloot van Oudeland van Str., Z. de armen van SAP, N. Arij van de Polder.

1-4-1750 
Comp. Jan de Haen x Hendrikje Jans Nooteboom, Arij s'Gravendeel x Maria Jans Nooteboom Jobje Jans Nooteboom wed. van Pieter Clootwijck 
erfgenamennvan Jan Maartens Nooteboom 3/4 van een huis aan Isaak Jans Nooteboom. O. de dijk, Z. de dijk, N. Cornelis van Erkel, W. de zg. Bosch vh Gem.land van SAP belast wegens het rietveldje f 3.- pj.

27-1-1752
Zie ook tr.port akte Notarieel MHL. Erfgenamen zijn Cornelis SAP, Andries de hitsert, Pieter s'Gr. Maaijke SAP x Jan Gijsberts Smits
Pietertie x Jacob Heijndriks Monster, Aart in t'velt x Geert Kleijnjan x Jannigje SAP, Leendert IJsselmonde x Cornelia Paulus van der Leer HIAmbacht x Neeltie, Jacb.
Huis O. Arij Verrijp, W. Jan Smits, N. de Dijk, Z. de onderberm.

1-3-1752 
Belent O. en N. de dijk, W. Jan Gijsberts Smits, Z. de sloot, N. aan de kant
van de dijk een boomgaart, drooghut en drooghuijsje.

19-11-1752 
Belent O. Cornelis Ariens Monster, W. Jacob Ariens Monster, N. de dijk.

Bewerking door: mevrouw H.J.W.J. Duyvendijk-van Drunen.


Copyright ©: 1997-2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 16 september 2018.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |