RA 1 1663-1694
RA 2 1694-1726
RA 3 1726-1752

Sint Anthoniepolder
Rechterlijk Archief 1

| Genealogie Hoeksche Waard | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Inleiding

Deze pagina bevat het uittreksel van het Rechterlijk Archief 1 (1663-1694) van de plaats Sint Anthoniepolder (RA 1 SAP) in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland). Dit uittreksel is gemaakt door mevrouw H.J.W.J. Duyvendijk-van Drunen. Wij stellen het slechts (digitaal) beschikbaar via Internet.

Wij wijzen er daarom met nadruk op dat wij niet over (afschriften van) de onderstaande originele akten beschikken.

Uittreksel RA 1 Sint Anthoniepolder 1663-1694

9-7-1663
Test. Cornelis Geerits Veerman. Eenige erfgenaam zijn dochter Maartje Cornelis. Na zijn overlijden aan de weeskinderen van Geerit Cornelisz. Veerman Za. binnen een jaar uit te betalen door Maartje f 300,--. Verder binnen zes weken f 25,-- aan de Heilige Geest- en Diaconie Armen. Voogd: Pieter Willems Pu en Egbert Willems Cromstrijen.

16-11-1663
Test. Gijsbert Symons Smits. Alle kinderen en kindskinderen zijn erfgenamen. Verdeling moet plaats hebben door Symon Gijsberts zijn oudste zoon. Voogden voorn. Symon Gijsberts en Leendert Jacobs Vermaese.

9-2-1664
Rentebrief f 500,-- ten laste van wed. Jan Cornelis Timmerman (= Sijchie Gijsberts) geass. met Adrijaan Cornelis Rijck(?)Houck, haar schoonzoon beide won. 's Gr. Schuldig aan Josina Bergeijck wed. van Christiaan Coopmans Dordt. Onderpand 3 m. 150 roe weijlandt in SAP. Mede comp. Isaak Jans Smit.

8-3-1664
Test. Neeltje Willems wed. van Za. Arijen Willems. Willem Adrijaans de zoon krijgt huis en inboedel. Moet in gemeene boedel f 600,-- betalen. Als hij is overleden aan haar dochter Soetje Arijens. Universele erfgenamen Jaepie Adrijaans x Cornelis Adrijaans, de voorn. Willem Adrijaans, Soetje Adrijaans, Magheltje Adr. (zie ook: 16 mei 1674)

20-3-1664
Eijgenbrief cromstevenschuijt van Cornelis Adrijaans Polderdijk t.b.v. Jacob Claez. Barends, schippersgesel Charlois. Met toebehoren. Jacob Claesz. zal er de vracht van het coornsaat bij voegen. Mocht Jacob Claasz. niet kunnen varen so sal Cornelis Adrijaans een hooghaers vermogen te maken om ter markt te gaan. f 400,-- en een Brieve van Verbant f 280,--

dd. idem
Custingsbrief t.b.v. Corn. Adr. Polderdijk t.l.v. Jacob Claasz Barendts f 280,--. De vracht van al het koornsaat en andere dat de voorn. Cornelis Adr. Polderdijk onder SAP en elders koopt zal hij moeten voeren tot contentment van de voorn. Polderdijk om behoorlijk salaris en vracht.

15-5-1664
Transport van een huijs aan Jacob Heijndricks Monster. Teuntje Pieters wed. van Geerit Cornelis Veerman geass. met haar vader Pieter Pieters Zevendijk (tevens voogd). Huijs belent O. Andries Adr. Polderdijk, Z. Rijpadt, W. Pieter Gijsberts Timmerman, N. bermsloot. Een hondert ponden.

24-10-1664
Erfgenamen van Arjaantje Cornelis Bestebreur wed. van Cornelis Bast. Bestebreur. Michiel Cornelis Bestebreur bloetvoogt van de weeskinderen van Maert je Cornelis Za. gepr. bij Cornelis Jacobs Sneukelaar. Taxatie meubelen en kleren f 35,--.

29-12-1664
Andries Adrijaans Polderdijk, armmeester. Procuratie om ten comptoir van de Heer Willem van Beveren, Raet en Rentmeester van Suijt Hollant v.d. Graeffelijksheits domeinen af te rekenen.

8-1-1665
Akte van waarborg t.b.v. weesmeesters Leiden.
Jacob Dircks Verhouck, medebroeder in de wetten alhier, Jan Dircks Verhouck onze inwoner, Jacob Jacobs Cole C. Hoek.
Erfgenamen van Cornelis Jacobs Cole, Schout van Monster.

28-4-1665
Rentebrief t.l.v. Adrijaan Cornelis Boertje, onze inwoner, t.b.v. Samuel van der Heijden, notaris te Dordt.

17-5-1665
Obligatie f 318,-- t.l.v. Adrijaan Pieters Cranendonck opgenomen van de weeskinderen van Soetje Pieters Cranendonck, zijn zuster. Kinderen gepr. bij Dingeman Claes Schuijer, won. Nu.

25-6-1665
Transport van een hijsinghe t.b.v. Pleun Rochusse.
Comp.: Cornelis Corn. won. Pu., Joost Cornelis Neeff, onze inwoner, Jan Leenderts Bergheijck geh. met Neeltje Cornelis won. Str. voor haer selve en de voorn. Cornelis Cornelis en Jan Leenderts als ooms en bloetvoogden over de minderj. kinderen van Pieter Leenderts Bergheijck en Bastiaantje Cornelis, de beide Za. tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Woutertje Cornelis Za. transp. aan Pleun Rochusse geh. met Neessien Dircks geheel woonhuijs etc. staande en gelegen aan de Gem. L. dijk van SAP
belent O. Pieter Heijndricks, ten Z. de rijpadt, W. Leendert Jacobs Vermaese, N. Gemeenel. Rietveldt van SAP. F 60,-- contant en een custingsbrief t.b.v. de gemeene boedel f 148,--.

11-5-1665
Corn. Adr. Polderdijk onze confrater, is schuldig aan Jacob Claes Barends, tegenwoordig onze inwoner, f 175,--. Rest van de kooppenningen van een cromstevenschuijt met toebehoren. Met de app. van weer daar in te mogen varen in reghten ofte daar buiten maar daar afstand van doende bij dese.

12-9-1665
Akte van compromis erfg. Adrijaan Corn. Boertje. Maertje Adr. ter eenre Str., Egbert Willems x Lysbeth Adrijaans ter andere, Adr. Pieters Cranendonck x Beatrix Adryaans. Ze willen in alle vriendschap en liefde het door Adrijaan Corn. Boertje gemaakte codicil, waarin hij Jan Oolen (x Maertje Adr.) had geprelegateerd ongedaan maken. Verdeling door scheut en schepenen. Jan Oolen zal f 250,-- hebben.

12-9-1665
Uitkoop weesk. Jan Dircks Verhouck wdr. van Cornelia Adr. (Boertje.). Egbert Willems x Lysbeth Arijens Arijens !? Adrijaan Pieters Cranendonck x Beatrix Arijens, Jan Oolen x Maayke Arijens ter eenre Jan Dircks Verhouck wdr. Cornelia Arijens Za. Zijn kinderen zijn ook erfgenamen van Adrijaan Corn. Boertje. De weeskinderen krijgen f 400,--.

15-3-1666
Liquidatie kinderen Dirck Hermans Za. en Meijntie Tijssen Za.
Pieter Dircks x Maaijke Dircks CHoek
Pieter Urbaert x Neeltje Dircks
Lijntje Dircks geass. met Jan van Strijen secr. SAP
Annichie Dircks 18 jaar. In absentie van de bloedvoogden is Leendert Jacobs Vermaese aanwezig als oppervoogd van weesen van 's Heerenwege.
Pieter Urbaert krijgt het huis en de bakkeet etc. Gem.l.Dijk SAP O. de Heer Thesaurier Cornelis van IJssel, Z. de dijksloot, W. Teunis Cleijs van Driel, N Rijpadt.
Pieter Dircks het huis in CHoek enz. (Vele volgende bladzijden).

22-6-1666
Caveling erfgenamen Adrijaan Cornelis Boertje. Cornelia Adr. Za (was geh. met Jan Dircks Verhouck).
Rentebrief f 450,-- t.b.v. Samuel van der Heijden t.l.v. Adrijaan Pieters Cranendonck en f 1300,-- t.b.v. Margrita Dircks wed. van Za. Johan Cools Dordt.

15-7-1666
Adrijaan Cornelis Cooijman koopt huis van Bastiaan Cleijs Been x Sijchie Leenderts de beide Za. Gem.l.dijk O. Annichie Bastiaans Z onderberm, W. Cornelis Geerits Veerman, N. Rijpadt.

4-8-1666
Test. Meeuwis Pieters Metselaar en Maria Jans. Zij ziek.

20-11-1666
Test. Pieter Meeuwis J.M. Ziek te bedde. Erfgenamen zijn vader en moeder of zijn broers en zusters. (Zie 7-6-1668).

2-7-1667
Transport van een huis aan Symon Gijsberte Smits van Heijndrick Geerits Za. Gem.l.dijk. OWNZ de gem.l.dijk.

5-7-1667
Willem Jans van IJsselmonde, Jan Jans van IJsselmonde, Maertje Jans van IJsselmonde x Pieter Jans Eelandt (?), Jannichie Jans van IJsselmonde (voogd van moederszijde Arij Cornelis Cluijt oom, Dordt), Cornelis Jans van IJsselmonde Engbert van de Lidt Schout van Cromstr. oppervoogd over de kinderen van Jan Willems van IJsselmonde in leven won. Claaswaal verkopen land aan Jan Dircks Verhouck.

5-7-1667
Rentebrief t.l.v. Jan Dircks Verhouck t.b.v. zijn kinderen bij Cornelia Adr. Boertje n.l. Adrijaan Jans en Cornelia Jans.

7-12-1667
Test. Maertje Adrijaans Kieboom.Test. voor notaris Gijsbert de Jager Dordt ongedaan. Prelegateert aan Maria Jans x Meeuwis Pieters Metselaar, haar dochter (zie 20-11-1666) haar kleren. Aan Hadewij Geerits, de dochter van Soetje Jans Za. f 25,-- voor hun zorgen tijdens haar ziekte. Verdere erfgen. Annichie Jans won. op de Plaat, Teuntje Jans won. Nu, Maria Jans, Adrijaan Jans en de weeskinderen vam Thonis Jans Roos Za haar zoon.

7-6-1668
Voegt codicil toe. Pieter Meeuwis uit de Lindt JM zoon van Maria Jans krijgt het bed, de peluw en de dekens, Marijke Meeuwis de tinnen beddekruik en de tinnen ondersteek. Deze favorabele giften gegeven uit bijzondere affectie.

17-6-1668
Adrijaan Joesten Boender Mdam, Jan Wouters x Lijntje Joosten Boender, vervangende ook Jan Joosten en Cornelis Joosten en zich sterk makende voor de weeskinderen van Aart Joosten Za. wdr. van Geertje Jans, alle erfgenamen van Joost Aarts Boender en Maertje Jans de beide Za.
Transporteren huis aan Pieter Gijsberts Smit. Gem.I.dijk. O. Gem.I.rijpadt, Z. Teunis Jacobs Coppe W ? Gescheijt van Nieuw Bonaventura Z. gem.l.dijck, is doorgeschrapt en veranderd in gem.l.dijkstal. Doorgekrast. Niet duidelijk!

17-6-1668
Getaxeerd erf beplant met veel geboomte en bezaaid met schoon koolzaad van Pieter Gijsberts Smits f 85,--.

30-6-1668
Uijtkoop Maertje Jans Coyman wed. van Za. Pieter Adrijaans Snaaijer is haar kinderen Neeltje Pieters, Jan Pieters en Teuntje Pieters ieder f 100,-- schuldig. Teuntje nog minderjarig.

5-11-1668
Adrijaan Cornelis Coyman transporteert aan Cleijs Thonis vd Plicht een huis Gem.l.dijk O. Cornelia wed. van Cleijs Bastiaans, Z. onderberm, W. Corn. Geerits Veerman N. de rijpad. Custingsbrief van f 75,--

11-11-1668
Jacob Dircks Verhouck koopt land.

1-12-1668
Maartje Adrijaans van de Kieboom herroept de testamenten en codicillen gemaakt 7-12-1667 en 7-6-1668. Prelegateert Annichie, Teuntje, Maria en Adrijaan Jans, alle vier haar kinderen huisraad en inboedel uitgezonderd aan Pieter Meeuwis haar beste bed, hoofdpeluw, twee hoofdkussens en twee van de beste dekens. Aan Maaijke Meeuwis de tinnen ondersteek met de tinnen fles die men aan de voeten zet. Ook aan Pieter en Maaijke de kinderen van haar dochter Maria voor haar trouwe diensten f 300,--. Terstond na haar dood uit te reiken uit haar gerede goederen.
Nog aan Hadewij Geerits wed. van Jan Teunis Blom f 25,--. Erfgenamen zijn haar bovengenoemde vier kinderen en de nagelaten kinderen van Soetje Jans Za. geproc. bij Geerit Pieters Velsenaar en de nagelaten kinderen van Thonis Jans Roos geproc. bij Neeltje Heijndricks, zijnde alle dezelve haar kinderen. Mocht blijke dat na verkoop Maria en haar man Meeuwis Pieters meer zouden hebben dan de anderen, dan moet dat worden verrekend.
Voogden Adrijaan Jans Kieboom en Meeuwis Pieters.

24-2-1669
Rentebrief Gijsbert Thonis van Arckel t.b.v. de armen der diaconie SAP. Terug te betalen op 24 Febr. 1670. Jan Dircks Verhouck adm. armmeester.

13-3-1673 ?
Rentebrief t.l.v. Dirck Benjamins Hooghstraten t.b.v. Samuel van der Heijden Dordt.

l9-3-1669
Taxatie land eig. Juffr. Margrita van Foltrum wed. Johan Symonides. In gebruik bij Gijsbert Symons.

24-3-1669
Kapittel Grote Kerk Dordt. Heer Halewijn van Halewijn rentmeester. Gijsbert Thonis van Arckel is f 218,-- schuldig over verschenen jaren huur van derdehalf mergen weijland.

2-5-1669
Rentebrief t.b.v. Samuel van der Heijden t.l.v. Jacob Jacobs van Heijsden.

6-5-1669
Pieter Urberts, onze inwoner schuldig aan Pleun Jacobs Hartigsvelt.

9-6-1669
Rentebrief t.l.v. Dirck Cornelis t.b.v. Ds. Cornelis van Cruijskercke.

27-8-1669
Uitkoop tussen Jan Teeuwen van Chaam wdr. van Jannichie Willems en Claes Leenderts Schenck oom en voogd van het nagelaten weeskind Wouter Jans 9 jaar.

23-10-1669
Uitkoop weeskinderen Adrijaan Andries Polderdijk. Wed. Joossie Geerits. Jacob 15, Pieter 12, Neeltie 4, Leendert 2 jaar oud.

28-11-1669
Accoort Marichie Ariens Kieboom wed. Jan Thonis en Meeuwis Pieters Metselaar. Marichie Ariens geass. met Adrijaan, Teuntie, en Annichie Jans, haar zoon en dochters. Meeuwis Pieters zal voor zijn goede zorgen f 200,-- krijgen. Pieter Meeuwis het beste bed, Marichie Meeuwis de tinnen ondersteek enz. Volgens testament.

19-2-1670
Test. Leendert Jacobs Vermaese en Neeltje Symons. Zij ziek.

3-3-1670
Test. Neeltje Teunisdr, JD. Ziek. Adrijaan H. Smitshoek en Marichie Leenderts haar stiefvader en moeder erfgenamen.

9-4-1670
Test. Cors Jans Monster JM ziek. Zijn moeder, Sijchie Willems wed. van Jan Claas Monster erfgename.

24-4-1670
Jan Pieters Koolman x Neeltje Heijndricks (wed. van Za. Teunis Jans Roos) won. Slickweg Oud Beijerland is schuldig aan Jan, Teunis, Aeltje, Marichie en Hendrik Teunis Roos f 139,-- uit erfenis Marichie Jans Kieboom Za, hun grootm.
Nota: de voorn. weeskinderen moeten uit de nagelaten goederen van hun grootmoeder nog trekken f 34,-- (vier ten jaar).

3-5-1670
Transport huis van Trijsge Rochusse, onze inwoonster, wed. van Za. Willem Huijge Rijnspul(?) geass. met Jacob Cornelisse Houckscheweg en Arij Imans Hooghstraten aan Claes Cornelis Zuidtdijk, Neeltje en Maaijke Cornelis Zuidtdijk. O. onderberm gem.l.dijk, Z Dirck Adrijaans van der Swaen, W. Rijpadt, O. Cornelis Cornelis Barendregt. Claes, Neeltje en Maaijke Zuidtdijk geass. met Jacobus van der Linden, hoefsmidt op de Westmaas, hun gekozen voogd. In 1674 afgelost.

5-5-1670
Rentebrief Adrijaan Pieters Cranenburg, inwoner, schuldig aan Samuel v.d. Heijden f 2000,--. Onderpand huis, schuur etc. en weijland. Huis belent O. Bastiaan Dircks, ZWN Gem.I.dijkstal.

1-6-1670
Test. Dirck Benjamins Hooghstraten en Maartje Jans Coymans. Hij ziek, zij redelijk gezond. Zijn vader Benjamin Ariens Hooghstraten f 175,--. Als die mocht zijn overleden dit bedrag aan de vrienden. Ook nog drie lakensche broeken. Verder elkaars erfgenaam en de kinderen.

6-1670
Rekening van Cornelis Adrijaans Polderdijk, voogd over de kinderen van Jan Pieters Smits WMaas. De huisvrouw van Ds. Cruijskercken heeft lakense stoffen geleverd. Verder goot en pannen van huisje in Geertruidenberg en in 23 Aug. 1658 nog reparatie van de vloer en de trap in dit huisje enz.
Blijft netto f 1082,--. Huisje in Gberg was van grootmoeder, Margrita Lem.
Cornelis Adrijaans Polderdijk leent f 700,-- van Pieter Jans Smit en Margrita Jans Smits, JM en JD.
Hij leent ook de rest f 382,--.

16-7-1670
Verkoop Haeftelijcke goederen, meubelen enz. van Adrijaan Heijndriks Smitshoek en Marichie Leenderts aan Mr. Adrijaan van der Mast en Francois van Breedenhoff. Achterstallige landpacht.

4-8-1670
Adrijaan Pieters Cranendonck en Beatrix Adrijaans echtelui. Zij ziek. Benoemen elkaar tot erfgenaam. en voogd.

14-8-1670
Test. Cornelis Cornelis Barendregt en Pietertie Teeuwen van Chaam. Beide ziek. Aan de kinderen f 400,--, als die er niet zijn aan de kinderen van Adrijaan Leenderts Jongkint Za en Marigje Leenderts Jongkint Za, kinderen van Leendert Adrijaans en zijn zuster.
Voogden Cornelis Adrijaans Spruijt Str. en Maarten Joris, Barendrecht.

1-1-1671
Cleijs Thonis van der Plicht tr. huis aan Cornelis Jacobs Polderman. Op het Swaenegat O. Gem.l.rijpadt, Z. Jacob Jans Coyman, W. Arjaantje Geerits, N. Cornelis Teunisse Breijr.

21-2-1671
Test. Leentje Willems wed. van Jacob Cornelis Polderman. Zij is ziek. Voogden Bastiaan Willems haar broer en Andries Adrijaans Polderdijk haar zwager.

25-2-1671
Akte van seclusie Neeltje Jans wed. van Willem Leenderts. Bastiaan Willems haar zoon voogd.

28-2-1671
Leentje Willems 23-2-1671 overleden. De voogden (zie 21-2-1671) zeggen de voogdij op, ze denken te veel kosten en schade te zullen lijden.

7-3-1671
Test. Dirck Cornelis en Segertje Segers. Hij ziek, zij tamelijk gezond. Prelegateren aan Leendert Leenderts x Mincktie Dircks bak- en stookkeetje staande bij de huijsinge o erdijck van haar testateurs, mitsdat dit zal worden afgebroken en verplaatst op haar erfje gelegen tussen Adrijaan Hendricks en Jan Jurgie Cleermaker. Voogden Bastiaan Dircks en Jan Dircks hun zonen.

13-3-1671
Transport van een huis etc. van Jacob Cornelis Polderman Za, eerst wdr. van Teuntie Pieters Za en Leentie Willems Za.
Cornelis, Pieter, Teunis Polderman, Jan Pieters Pol x Aechie Jacobs Polderman won. Middelharnis, Geerit Adrijaans Steen x Teuntie Jacobs MHL, zich sterk makende voor de weeskinderen van hun halve broers en zusters, erfgenamen van Jacob Cornelis Polderman uit zijn twee huwelijken van vaderszijde.
Bastiaan Willems en Andries Polderdijk als voogden gesteld van moederszijde verkopen aan Pieter Spaan Rotterdam haeftelijke en meubele goederen f 500,-- en roerende f 623,--

25-3-1671
Uitkoop kinderen van Leendert Jacobs Vermaese. Symon Leenderts voor hem zelve, Jacob Leenderts oud 22 jaar, Aechie oud 20 jaar en Wijvettie oud 12 jaar.

18-5-1671
Transport huis Willem Leenderts Za aan Leendert Cornelis Sneukelaar. Gem.l.dijk O. Maddeleentje Joris, Z. de onderberm, W. Bastiaan Willems N. Rijpadt. Schultbrief f 120,--.

25-6-1671
Arij Benjamins Hooghstraten (Wieldr. Polder), Bastiaan Corn. Weda x Maertje Benjamins Hooghstraten CHoek erfgenamen van Benjamin Arijens Hooghstraten en Arjaantje Gerrits verkopen aan Jacob Heijndriks Monster huis etc. Gem.l.dijk. O. Meeuwis Pieters Metselaar, Z onderberm, W. Meeuwis Pieterse (?) N rijpadt dijk. Taxatie huis en 400 r. weiland in de uitterdijk f 400,-- Custingsbrief f 387,--

10-7-1671
Aart Cornelis Snaaijer won. Nieuw Bonaventura en Jacob Jans Cooijman voogden over de weeskinderen van Pieter Ariens Snaaijer x Maartje Jans Cooijman de beide Za. en van het weeskind van Jan Pieters Snaaijer x Maaijke Adrijaans ten behoeve van Neeltje Pieters Snaaijer, onze inwoonster een geheel woonhuis etc. Gem.l.dijk O. Dirck Adrijaans van der Swaen ZWN Gem.l.dijk.
Neeltje Pieters is schuldig aan weeskinderen van Maertje Jans Cooijmans, genaamt Teuntje Pieters Snaaijer en aan Pieter Jans Snaaijer weesk. van Jan Pieters Za.

22-8-1671
Uitkoop rakende erfgenamen van Za. Gijsbert Jans Monster. Jan Heijndriks en Jacob Heijndriks Monster haar sterk makende voor haar meuije Grietje Jans en haar andere broers en zuster en het nagelaten weeskind van Jan Claes Monster. Zij hebben kwijt gescholden aan Maddeleentje Joris getr. geweest met hun oom Gijsbert Jans Monster Za, mits daar voor genietende een half vat bier met accijns en vracht.

22-8-1671
Huwelijksvoorwaarden Maddeleentje Joris, wed. Gijsbert Jans Monster en Cornelis Cornelis Sander inw. Willemstadt.

9-10-1671
Attest. Cornelis Arijens Polderdijk, herbergier. Meeuwis Pieters Metselaar SAP Requirant. Jacob Jans van de Lindt en Govert Mack timmerman, borgers binnen Dordt zijn in de winter in de herberg vergaderd, in woorden geraakt over arbeidsloon aan de nieuwe metselwerken aan de sluis te Hellevoetssluis.

Maaijke Adrijaans wed. van Jan Pieters Snaaijer met Jan van Strijen, haar gekozen voogd Jacob Jans Cooijman en Aart Cornelis Snaaijer als naaste bloedvoogden over weeskind Pieter Jans Snaaijer, een jaar oud. Zij houdt de boedel.

11-10-1671
Jacob Heijndriks Monster verkoopt aan Teunis Jacobs Polderman cleijn woonhuijssie. Gem.l.dijk. O. Jan Jacobs Camp, Z. Mangelis Maartense Groenevelt, W. Jan Gijsberts Timmerman, N. de bermsloot f 230,--.

24-3-1672
Taxatie Ambachtsheerlijckheit SAP. Verzoek van Anthony de Veer (?) Secretaris 's-Gravenhage. Heer Jan van de Mijll, Ambachtsheer is overleden. De Amb. Heerlijckheit is een leen van Holland 2500 ponden. Nog 11 mergen en de helft van 1600 roeden land in SAP 2400 ponden. Hiervan moet coll. Succesie betaald worden.

5-5-1672
Transport huis aan Bastiaan Cornelis Gelderblom. Compareerde Adrijaan Cornelis wonende Clundert. Erfgenaam van Cornelis Gerrits Veerman Za gewoond hebbende SAP. Huis staande Gem.l.dijk met gebruik en overneming van het veer op het Swaenegat annex en omtrent deze behuizinge. O. de onderberm, Z de wed. Symon Adrijaans Polderdijk W rijpadt N. Cleijs Thonis van der Plicht f 485,--.
Taxatie huis en veer Swaenegat - MHL en een backkeet f 185,--, die afgetogen van f 485,-- blijft over f 300,-- Taxatie voor Gem.l. Holland.

5-5-1672
Transport huis aan Cornelis Jacobs Polderman. Gem.l.dijk OZWN gem.l. dijkstal. Was van Pleun Dircks te Charlois.

5-5-1672
Huurcedulle 1 m. 44 roe weijlandt in de uitterdijk. Eigenaar Adrijaan Cornelis Cooijman, Klundert. Huurder Cornelis Jans Slooter voor 5 jaar.

14-7-1672
Transport huis van Adrijaan Pieters Cranendonck aan Symon Leenderts Vermaese, Staande Gem.l.dijk met weijland in de uitterdijk. O. de vrou van Godschalxoordt, Z. de dijksloot, W. Andries Adrijaans Polderdijk, N. de Maes.

29-10-1672
Jacob Dircks Verhouck schuldig aan Heijndrik Claes, schoolmeester Pu. f 300,--.

3-1-1673
Gijsbert Symons Smits aan Cornelis Geerloffs van Rhoon Pu. timmerman, huis etc. O. Gem.I.dijkstal, Z. Rijpadt, W. Jan Dircks Verhouck, N. Rijpadt van de bovendijk.

11-2-1673
Test. Cornelis Jans Slooter x Mettie Cornelis. Hij ziek. Wederkerig.

12-5-1673
Taxatie 5 m. weiland SAP erfgenamen juffr. Margrita Cools Za.

18-6-1673
Taxatie weiland nagelaten door Cornelis Gerrits Veerman SAP.

19-6-1673
Taxatie weiland SAP erfg. Johan van Slingelandt en Maria van Neerkastel de beide Za.

11-9-1673
Procuratie. Pieter Aarts Stighter, Leendert en Gerrit Aarts Stighter won. onder de Baljuwschap van Strijen voor hen zelve en zich sterk makende voor Dirck Aarts Stighter hun broeder, tegenwoordig in Oost-Indië. Jannichie Huijgen, hun stiefmoeder, won. Hoogh-Blokland Land van Arckel. Zij geven haar volmacht orn voor het gerecht van Vyanen te compareren en te transporteren aan NN Decker won. voorn. stede een woohuis en erve als dezelve van onze vader Za voor ons gedeelte heeft gekocht, staande in voorn. stede tegenwoordigh bij hem gepossedeert werdende Akte van waeringe ten zijnen behoeve te passeren, hem daar mee te eigenen en constituanten daarvan te onteigenen (Zie ook RA 15 Vyanen).

25-9-1673
2 m. weiland uit de boedel van Adrijaan Pieters Cranendonck t.b.v. Mr. Samuel van der Heijden.

2-11-1673
Transport aan Marichie Dircks (?) wed. Joost Cornelis Neeff . Erfgenaam van Joost Cornelis is Cornelis Bastiaan Bestebreur x Sijchie Joosten. Gerechte helfte van een woonhuis Gem.l.dijk. O. Symon Leenderts Vermaese, W. Andries Arijens Polderdijk Z en N. gem.I.dijk.

2-11-1673
Liquidatie wed. Joost Cornelis Neeff en haar dochter Sijchie Joosten onmondig en minderjarig. Zij is geass.met Bastiaan Dircks Wingert, oom en voogd van moederskant. Uitgebreide afrekening!

12-11-1673
Obligatie f 806,-- t.b.v. Cornelis Bastiaans Gelderblom t.l.v. Cornelis Adr. Polderdijk. Onderpand 2 en een halve m. weiland.

12-11-1673
2 m. zaaijland gelegen in Nieuw Bonaventura. Cornelis Adr. Polderdijk met toestemming van zijn schoonzoons aan Pieter Jans Smits JM en Grietje Jans Smits JD geass. met Jan Pieters Smits, zijn vader. Gelegen aan de eerste Kruisweg omtrent de Steenheul, voordien eigendom van Dirck Leenderts Verhouck. O wegsloot, Z. Jan en Claes Hendriks van der Stoup, W. de erfgenamen v. Gijsbert Arijens Timmerman N. Heer van Eijssel f 1150,-- enz.

12-11-1673
Cornelis Adr. Polderdijk schuldig aan Jacob Jans Cooijman.
Obligatie f 550,-- t.b.v. Bastiaan Cornelis Gelderblom. Cornelis Adr. Polderdijk was dit schuldig na overlijden Arjaantje Melsse.

13-11-1673
Test. Cornelis Adr. Polderdijk. Er zijn vier schoonzoons:
Aert Jans van Esch x Catharijntje Cornelis
Gijsbert Jans van Esch x Maaijken Cornelis
Baatiaan Cornelis Gelderblom x Arjaantje Cornelis
Jan Heijndriks Monster wdr. van Pleuntje Cornelis
Grietie Cornelis de jongste dochter is nog ongehuwd. Zij krijgt in voldoening van haar moeders bewijs en voor haar goede diensten bij de ziekte van haar vader een stuk zaailand 1 m. 500 r. in Nieuw Bonaventura.

29-12-1673
Uit de boedel van Adrijaan Pieters Cranendonck 5m weiland aan Heer Anthony Repelaer.

29-12-1673
Pieter Jans Elandt x Maaijke Jans van IJsselmonde
Jan Claes van Houck x Jannichie Jans van IJsselmonde
Cornelis Jans van IJsselmonde
Kinderen van Anneke Cornelis
Cornelis Geerits Coyck nagelaten weeskind van Neeltje Cornelis.

dd ?
Pieter Symons Hooghwerf x Maaijke Arijens Boertje
Willem Egberts, opdracht hebbende van zijn vader Egbert Willems.
Jan Dircks Verhouck vader en voogd over zijn minderj. kinderen bij Cornelia Adrijens Boertje.
Kinderen van Marichie Arijens Za. huisvr. van Arijen Cornelis Boertje.
Verkoop weiland aan Symon Cornelis de Vries Dijkgraaf van SAP.

1-1-1674
Dirck Adrijaans van der Swaen is schuldig aan wed. Cornelis Jans Slooter f 350,--.

25-9-1673 ?
Akte van Caveling t.b.v. de armen van SAP. Ds Corn. van Cruijskercken, Pieter Andries Polderdijk, Jan Gijsberts Timmerman en Leendert Bastiaans Coyman Kerk- en armmeesters ter eenre Cornelis van Herwijnen Schout, Samuel van der Heijden Penningmeester van de Polder Adminin. over de boedel van Adrijaan Pieters Cranendonck

13-2-1674
Arij Cornelis Cluijt, Willem Egberts, Pieter Jans Elandt x Maaijke Jans van IJsselmonde, Cornelis Jans van IJsselmonde, Jan Claes van der Houck x Jannichie Jans van IJsselmonde, Cornelis Geerits Coyck erfg. van Adrijaan Corn. Boertje en Maartje Ariens de beide Za.
Zie boven!

19-2-1674
Akte van ontslaging voogdij.
Schout en Schepenen collegialiter vergaderd.
Ds. Cornelis Cruijskercken, Jacob Dircks Verhouck en Andries Adrijaans Polderdijk verklaren bij test. van Cornelis Adrijaans Polderdijk en Arjaantje Melsse, de beide Za. tot voogden gesteld te zijn over de minderj. kinderen in deze boedel. Bij de meerderjarigen is voorbarigheijt om de boedel te beneficieren. Gezien de hoge leeftijd van de voogden willen zij ontslagen worden van voogdijschap.
Voogdij gaat naar schout en schepenen.

19-2-1674
Besteding drie weeskinderen van Adrijaan Pieters Cranendonck, en zijn vrouw, de beide Za. Voorwaarden volgen.
Arijen Arijens bij Maartje Jacobs (?) wed. van Joost Cornelis (moet zijn Maartje Dircks)
Pieter Arijens bij Bastiaan Dircks.
Adrijaan Arijens bij Maartje Bastiaans.

16-4-1674
Jan Heijndricks Verrijp Pu. verkoopt aan Jan Gijsberts Timmerman weiland in SAP.

7-5-1674
Transport van huis en enig land aan Leendert Bastiaans Cooijman. Door Neeltje en Maaijke Cornelis Zuiddijck met Jan van Strijen als gekozen voogd.
Gem.l. dijk, O. de onderberm, Z. Dirck Adrijaans van der Swaen, W. Gem.l.Rijpadt, N. Cornelis Cornelis Barendregt. f 200,-- schuldbrief t.b.v. Jacob Houckscheweg Nu.

10-5-1674
Diverse transporten van weiland door de erfgenamen van Cornelis Adrijaans Polderdijk.
Transport van het woonhuis van Cornelis Adrijaans aan schoonzoon Bastiaan Corn. Gelderblom f 630,--.
O. Jan Heijndrik Monster, Z. de dijksloot, W. het kerckeslop, N. Rijpadt van de bovendijk.

16-5-1674
Kinderen en erfgenamen van Arijen Willems en zijn vrouw, de beide Za. 311 r 3 voet wiland aan Bastiaan Cornelis Gelderblom f 200,--
Willem Arijens (Vlasblom), medeschepen.
Cornelis Adrijaans Weda x Jaepie Adrijaans won. Str.
Dirk Leenderts Weeda x Soetje Adrijaans won. Str.
Hendrik Geerits van den Honert x Maghtelt Adrijaans. won. Str.

6-6-1674
Cornelis Corn. Sander won. Ruijgenhil onder Willemstadt, man en voogd van Maddeleentje Joris, eerder wed. van Gijsbert Jans Monster verkoopt vervallen huisje aan Geerit Jans Storck, Cleermaacker SAP. Gem.I.dijkstal OZNW.
f 72- Hiervan aan de armen van SAP f 38-.

9 en 10-6-1674
Huurceel drie en een halve m. weiland Jacob H. Monster.

15-6-1674
Annichie Jans wed. van Symon Arijens Polderdijk geass. met Jan van Strijen is aan Ds. Cornelis van Cruijskercken f 150- schuldig. 4% interest. Onderpand woonhuis Gem.l.dijk 0 Rijpadt benedendijk, Z. Mettie Cornelis wed. v. Cornelis Jans Slooter, W. Rijpadt bovendijk N. Bastiaan Corn. Gelderblom.
Reijndert Corsse x Neeltje Symons f 30,-- + f 5,--
Arij Symons f 30 + f 5,--
Cornelis Jacobs x Maaijke Symons f 13,--
Alle voorkinderen van Symon Adrijaans (nb. hij was 1642 x Neeltie Cornelis)

25-12-1674
Obligatie t.l.v. Gijsbert Jans van Es t.b.v. Annichie Jans (Monster) nagelaten weeskind van Pleuntje Cornelis Polderdijk ZA f 200,--
Gijsbert Jans van Es woont onder 's Gravendeel. Borgen zijn zijn moeder Maartje Jacobs Vermase wed. van Jan Gijsberts van Es Za 's Gr. Leendert Jacobs Vermaese onze inwoner.
Maartje Jacobs geass. met Jan van Strijen haar gekozen voogd.

21-12-1674
Uitkoop Jan Teeuwen van Chaem wdr. van Sara Geerits Za. Hij heeft geen voogden gesteld voor zijn weeskind en richt zich tot Schout en Schepenen als voogden van rechtswege. Jan Teeuwen houdt huis, inboedel etc. Het weeskind Geerit Jans is oud 3 jaar. Bij mondigheid moet f 50- uitgekeerd.

6-6-1675
Transport van een huis, erf, bakkeet. Bastiaan Cornelis Gelderblom aan Pieter Jans Besteman met veerschuit f 200,-- en verlijbrief f 225,--. Afgelost 1680.

25-5-1675
Transport van 3m 150 r. weiland t.b.v. Adrijaan Jans Rietsnijder CHoek gelegen in SAP
Mr. Francois de Laet, advocaat Dordt door gerechte 's Gravendeel als curator gesteld in de boedel van Gijske Gijse wed. van Jan Cornelis Timmerman. Weiland SAP. O. Gem.I.dijk, Z. erfgenamen Maaijke Huijge, W erfg. Johan van Slingelandt
N. wed. Jan Gijsberts van Es f 736-16-12.
Uit dezelfde boedel t.b.v. Jacob Jans Cooijman lm l89 r weiland. SAP O. Mr Samuel van der Heijden, Z. Jacob Jans Cooijman,W. Andries A. Polderdijk, de kerk en diaconie en pastorie N. Jan Dircks van Houck.

10-7-1675
Ingen Cornelis Boer Pu. man en voogd van Maaijke Dircken voorheen wed. en boedelhoudster van Jacob Cornelis Boertje geeft opdracht tot verkoop weiland en zaailand aan Symon de Vries Dijkgraaf van SAP.

16-10-1675
Obligatie f 400,-- t.b.v. Vrouwe Adriana van Beveren, Vrouwe van Meerdervoort t.l.v. de kinderen van Cornelis Claes Suidtdijck, Neeltje en Maaijke Cornelis geass. met Jan van Strijen. Onderpand huis aan de Suidtdijck O. Gem.l.dijkstal, Z. de Wetering, W. de kinderen van Pieter Lauwe, N. Rijpadt.

3-10-1675
Test. Gijsbert Symons Smit en Trijntje Pouwels. Trijntje legateert aan haar nicht Teuntje Jans een gouden wapenring gemerkt met een boompje en twee i:i: en haar camelotten rok met groene voering. Gijsbert vruchtgebruik na haar overlijden naar haar erfgenamen, hij schenkt haar vruchtgebruik en na haar overlijden aan zijn kinderen.

30-11-1675
 Tr. port 5m 300 r weiland. Johannes van Eijssel, Hooge Dijkheemraadt geass. met Cornelis van Eijssel en Heer Govert van Eijssel, Rochus van Eijssel en Gerard Baan, voogden over de kinderen van moederszijden Johanna van Eijssel geprocureert bij voorn. Johannes van Eijssel. Etc.

20-1-1676
Test. Jan Dircks Verhouck. Ziek. Adrijaan Jans en Cornelia Jans, bij hem verwekt bij aijn eerste vrouw Neeltje Adrijaans (Boertje), Aartje Jans en Dirck Jans verwekt aan zijn laatste huisvrouw Za, mitsgaders Jacob Adrijaans en Maria Adrijaans voorkinderen van zijn laatste vrouw (= Jannichie Jacobs) verwekt bij Adrijaan Jacobs van der Spuij. Er mag geen onderscheid worden gemaakt. Voogden voorn. Adrijaan Jans Verhouck, zijn zoon Jacob Dircks Verhouck zijn broer en Huijbrecht Huijbrechts van der Meul.

27-1-1676
Transport twee en een halve m. land achtergelaten bij Bastiaan Adr. Borger en zijn huisvr. de beide Za. Gebruiker Symon Gijsberts Smit aan Margrita van den Bergh f 1000-.

7-3-1676
Caveling tussen Cornelis Bastiaans Gelderblom en de erfgenamen van Arijen Willems Za. Comp. Corn. Bast. Gelderblom en Willem Arijens Vlasblom, Gornelis Adr. Weeda x Jaepie Adrijaans, Dirck Leenderts Weeda x Soetje Adrijaans, Hendrik Geerits van den Honert x Maghteltje Adrijaans. Erfg. van Arijen Willems en Neeltje Willems, de beide Za. Bij blinde loting tussen de erfgenamen Willem Adr. en Leentje Willems Za. Willem Arijens, huis,keet etc., de anderen land.

13-3-1676
Verkoop weiland Dirk Leenderts Weeda aan Cleijs Bast. Schipper.

16-3-1676
Akte verrekening Jochem Jans Moerkerken en de kinderen van Bastiaan Leenderts Cooijman. Jochem Jans Moerkerken won. Klaaswaal oom en adm. voogd over de kinderen van zijn zuster Ingetje Jans Za. geproc. bij haar eerste man Jop Plaisier en Bastiaan Leenderts Cooijman, Leendert Bastiaans Cooijman meerderj. en Jan Bastiaans Cooijman de beide laatste verwekt bij Ingetje Jans Moerkerken Za. Dochter uit eerste huwelijk Maaijke Joppen Plaisier.

2-5-1676
Uitkoop kinderen van Pleun Rochus Groenevelt. Dirk 13 jaar, Maaijke 11 j. Woutertje 9 jaar, Pleun (= Kochus ?) 8 jaar en Maria 7 jaar oud. Gerrit Rochusse Strijen en Pieter Kochusse Numansdorp voogden. De moeder Neesien Dirks behoudt de boedel, kinderen uitkeren f 200-. Huis daar zij in woont op de Driesprong als onderpand.

20-3-1676
Obligatie f 100- Cornelis van Kruiskerken tlv Jan Heijndriks Monster. Huis onderpand: O. Wed. Meeuwis Pieters Metselaar, Z. de onderberm, M. Bastiaan Cornelis Gelderblom, N. de bovenberm.

30-4-1676
Uitkoop weeskinderen van Za. Geerit Cornelis Veerman. Teuntje Pieters won.Oude Sluijs Cromstrijen met Adrijaan Dircks Greijn (?) haar gekozen voogd, Adrijaan Cornelis Coijman als naaste voogd over de drie onm. weeskinderen nl. Heijndrik 19, Lijsbeth 17 en Pieter 14 jaar.

15-5-1676 (fol. 191)
Brand Westmaas. Collecte in SAP.
Wert alhier voor memorie gestelt hoe dat op den tweeden Mey des jaers 1676 de clocke ontrent twaelff uijre des daechs ontstaen is op den dorpe van de Westmaes eenen ijselijck ende onvoorwaerelijcken brant, beginnende met het vierde huijsien van de Cleijnen Haech toe, overschietende niet meer als alleen de kerck, predicantshuijs, het schoolhuijs ende noch zeven à acht huisen, somma dat in den tijd van ontrent anderhalff uijr tijts is verbrant ende t ?eenemael in een puijnhoop verandert is vijf en vijftich notabel ende minderen huijsen en noch twee schuijren, zulcx een onvoorwaerdelijke schade daerdoor is comen te veroorsaecken, waerdoor de ingesetenen tot alle seer groote armoede zijn vervallen ende sulcx genootsaeckt zijn geweest, de hulpsame hant van desen ringh ende meer andere plaetse te versoecken tot onderstant van hare plaets ende respective van hare schade te versoecken een collecte, waer bij dat hare onvermogende wederomme zoude in soberheid konne wonen ende leven, welcke door gedeputeerden van de vsz. plaetse Westmaes, namentlijkck Petrus Crimpen, predikant, Adryaen Tonisz van der Wael ende Cornelis Bouwenensz Roobol, ouderlingen, mitsgaders Sijmon van der Koij uit het gerechte aen die van Anthonispolder hebben wesen versoucken op den 5en Meij daeraenvolgende om te hebben een aelmoes ten behouve van haer noodtlijdende, welcke in deliberatie genomen is aen den Ed. Gerechte en Kerckenraet voor te dragen ende daerop geresolveert is van huijs tot huijs een collecte te doen tot haren behoeven, die geschiet is op den dertiende Meij 1676 ende ontfangen een somme van een ende veertich gulden, eene stuijver, welcke door Adryaen Heijndricx van Smitshouck op den 14en daerna aen den predikant Crimpen onder zijn Q.tie zijn overgebracht van wegen maigistraet, kerckenraet. Actum dese gestelt ende geteeckent tot een eeuwige memorie en geheugenis op den 15 Meij 1676.

als secretaris van
St. Anthonispolder
J.J. van Strijen

15-5-1676
Att. dat Ds. Cornelis van Kruiskerken gewezen predikant nog met zijn hele familie in SAP woont.

?
Test. Jacob Dircks Verhouck en Teuntje Jacobs. Hij ziek. Op langstlev.

3-6-1676
Transport huis etc. aan Cornelis Cornelis Veerman Dubbeldam. Jacob Dircks Verhouck medeschepen, proc. hebbende van de crediteuren in de boedel van Jan Dircks Verhouck en zijn huisvrouw, de beide Za. verkoopt huis, stookkeet, wagenkeet enz. Gem.l.dijk. O. Gijsbert Symons Smits, Z. de onderberm, W. Bastiaan Dircks Wingert, N. de Gem.l.Rijpadt.

2-7-1676
Akte van arrest tlv. Teuntje Jacobs wed. van Jacob Dircks Verhouck tbv Vrouwe van der Mijle, Ambachtsvrouwe van SAP. 5m.300r. wintertarwe, 2m.400 r.Haver,7 Melkkoeien op 5 en een halve m. weiland Cornelis van Herwijnen is haar rentmeester. Teuntje Jacobs moet tarwe en haver laten dorsen en het dan door de makelaar Cornelis Baex laten verkopen. Hiervan de pacht betalen.

16-10-1676
Transport huis tbv Jan Meeuwis Roos. Comp. Maria Jans (Kieboom) wed. van Meeuwis Pieters Metselaar geass. met Jacob Pieters Metselaar Westmaas, haar voogd. Jan Meeuwis Roos,onze schipper,haar zoon! koopt huis waarin hij al woont. O. Jan Gijsberts Timmerman, Z. de onderberm, W. Jacob Heijndriks Monster N. het rijpadt f 300-.

24-4-1676
Transport huis, schuur etc. tbv. wed. Jan Jans van Strijen Za. Cornelis Cornelis Zeeman (! 3-6-1676 heet hij Veerman) Dubbeldam aan Grietje Jacobs van Heijssen.

28-4-1677
Transport huis tbv Cornelis Jans van IJsselmonde. Symon Leenderts Vermaese, regerend diaken en Arij Hendriks Smitshoek. Gem.l.dijk,O. Geml.watering Z. Jan Teeuwen van Chaam, W. Rijpadt, N. de wed. Arij Symons. Bewoond geweest door Joossie Geerits laatst wed. van Cornelis Teunisse Brijer f 384,-

30-4-1677
Taxatie land op verzoek van Emanuel de Brauw, secretaris van Rotterdam.

29-3-1677
Hypotheek op het huis van Teuntje Jacobs wed. van Jacob Dircks Verhouck tbv de armen van SAP f 395-. Zij is geass. met Jan Jacobs Camp, onze inwoner (x Sijghie Dircks Verhouck) Huis staande bij de kerk O. het kerckepad, Z. de kerk, O. het landt van Heer Gerrit de Munt(?), N. de dijk.

5-6-1677
Authorisatie voor Heer Hugo van Dijck, notaris Dordt.Na overl. Jan Jans van Strijen. Boedel Jan Dircks Verhouck insolvent.

5-6-1677
Uitkoop kind van Arijen Symons Za. Wed. Neeltie Pieters (=Snaaijer). Neeltie Pieters houdt de boedel etc. Cornelis Jacobs Polderman voogd.

15-6-1677
Eenige koopaktes van landbezitters in Rotterdam.

30-6-1677
Transport huis daar Jan Dircks Verhouck in gewoond heeft, nu door wed. Jan Jans van Strijen aan Symon Gijsberts Smit.(Zie ook 24-4-1676) Gem.l.dijk.O. Gijsbert Symons Smit, Z. de onderberm, W. Bastijaan Dircks Wingert, N. Gem.l.Rijpadt
NB: 16-7-1677 Laatste handtekening van Jan Jans van Strijen?)

14-6-1677
Transport haeftelijcke goederen aan Vrouwe van der Mijll. Teuntje Jacobs, wed. van Jacob Dircks Verhouck geass. met haar zwager Jan Jacobs Camp beide inw. SAP. Teuntje Jacobs verkoopt alles aan Vrouwe van der Mijll om achterstallige pacht te betalen, maar mag het tot wederzeggens toe mogen gebruiken Zij verkoopt nog drie koeien, twee withoofde,een bloetrood.Verder nog beslag op te velde staand gewas.

17-6-1677
Pieter Urberts is landpacht schuldig.

13-7-1677
Grietje Jacobs van Heijsden verkoopt vlas aan Jhr. Tieleman Grijp.

27-7-1677
Wed. van Symon Arijens is landpacht schuldig. Alle de beestiaelen en effecten in beslag genomen.

31-7-1677
Grietje Jacobs van Heijsdea doet huurcedule over aan Gerecht.

?
Jannichie Jans wed. van Symon Arijens is pacht schuldig.

14-8-1777
Wed. en erfgenamen Jacob Dircks Verhouck pacht schuldig.

18-8-1677
Uitkoop weeskind Joossie Gerrits bij Andries Arijens bestevader.
Arijen Andries (? doorstrepingen, daardoor niet te lezen. In kant lijn: deze uitkoop betaalt aan Cornelis Cornelis Bestebreur als getrouwd hebbende Neeltie Arijens met de somma van 30 gulden 1 Mei 1694.

22-9-1677
Maartje Jans dr. van Maartje Kieboom, Pieternelletje Gerrits Velsenaar dochterskind van Maartje Kieboom won. Rotterdam. 26-8-1637 is door Adrijaan Kieboom en Leonard Johan Haring een oblgatie van f 1000- onder de hand gemaakt. Rest nog f 100- door Maartje Kieboom 14-11-1661 betaald???

26-9-1677
Test. Maertie Bastiaans wed. van Eeuwout Willems.Ziek.Aan Pieter Eeuwouts voor trouwe diensten het huis en de boedel. Moet aan de anderen f 200- betalen en zijn jongste zusje Eeuwoutje in huis nemen.

9-10-1677
Overeenkomst curatoren in de boedel van Jan Dircks en Jacob Dircks Verhouck.

9-11-1677
Arrest op acht roode koeien, twee vaarzen en een kalf gaande op het land van Jhr. Tielman Grijp wegens schuld landpacht van Gijsbert Symons Smits.

3-6-1678
Nog enkele stukken over de boedel van Jan Dircks Verhouck en Jacob Dirks Verhouck (Jacob was Hoogheemraad van de Polder). Jacob had 46 ra 400r eigen en bruikland.

10-10-1678
Symon Gijsberts Smits verkoopt huis aan Jan Aarts van Oorschot, wonende in ditzelfde huis. Gem.l. dijk O. de wed. Cornelis Gerloffs van Rhoon (=Bastiaantje Symons Smits) Z. de onderberm, W. Bastijaan Dircks Wijngaart N. Gemee Rijpadt f 350-.

20-11-1678
Jan Gijsberts Timmerman is schuldig aan Mr. Hendrik Verlaer schoolm.
Pu. f 200-. Onder pand huis gem.l.dijk O. Magnus Maartense Z. onderberm, W. Jan Meeuwis Roos N. Gem.l.rijpadt + weiland.

23-11-1679
Teuntje Jacobs wed. van Jacob Dircks Verhouck transporteert aan haar zwager Jan Jacobs Camp geheele inboedel (hij was borg voor haar).

2-3-1679
Symon Gijsberts Smits aan Arij Hendriks Smitshoek blau merrypaard, ca 14 jaar, Swart Ruijnpaard 7 jaar, een root hengstie met een kolletie te 3 meij een jaar, een root vulgje met een blesje out een jaer f 300-.

20-7-1679
Obligatie tbv Symon Gornelis de Vries, Dijkgraaf f 200,- op Symon Gijsberts Smits. Onderpand woning, schuur, wagenkeet, plantage Gem.l.dijk O. Arij Bastiaans , watermolenaar, Z. de onderberm, W. Gem.l.watermolen N. de gemeene rijpadt.

23-7-1679
Overdracht land uit de boedel van Jan Dircks Verhouck in SAP.

8-10-169
Transport huis, schuur etc. van Joost Hendricks Monster aan Cornelis Bastijaans Wingert. Gem.l.dijk. O. Symon Leenderts Vermaese, Z. Gem.l. Rijpadt W. Andries Adr. Polderdijk, N. binnen bedijkte Maas.
Transporten land door landeigenaren, geen inwoners van SAP.

28-3-1680
Transport heel huis Jan Aarts van Oorschot aan Pieter Pieters Munter. Gem.l.dijk. O. Wed. Cornelis Gerloffs van Rhoon, Z. de onderberm W.Bastiaan Dircks Wingert, N. de gemeene rijpad.
Betaald met de mangelinge van een huis staande in CHoek, eigendom van Pieter Munter en schuldbrief.

18-5-1680
Transport huis aan Lambert Wouters Blankebijl (= van Asperen) door Jan Teeuwen van Chaam. Lambert gew. hebbende Mdam. Huis gelegen aan de Zuidtdijk omtrent CHoek. O. wed. Cornelis Jacobs Kleinendorst Z. de dijksloot, W. de Zuidtdijk, N. gemeene rijpadt f 300- f 100 schuldbrief.
Van Chaam heeft stoelen, banken etc. achtergelaten.

18-6-1680
Govert van Eijssel, 0utraat Dordrecht Juffr. Beatrix van Eijssel vr. v. Thomas Rijckaart Coopman Dordt, Mattheus Loddens uit de 40 Dordt x Maria van Eijssel. Erfgenamen van Gornelis van Eijssel Za Thesaurier Dordrecht. Zij doen hofstede over staande en gelegen omtrent Cillaarshoek onder de dorpe van SAP.
Aan Cornelis Robbe gewoond hebbende Out Beijerland, nu in bovengenoemd huis, f 1200-. Schuldbrief f 500-.

6-2-1681
Tr.port door Gornelis Jacobs Polderman, armmeester, een huisje aan Jacob Hendriks Monster. Gem.l.dijk O. Pieter Urberts, Z. de onderberm, W. wed. Kleijnendorst, N. Gem.l.Rijpadt f 40,-.
Gemangelt met Geerit Jans Storck voor twee koebeesten getaxeerd op f 35,-.

5-2-1681
Cornelis Jacobs Polderman, armmeester aan Gijsbert Jans Steenhoek,huis Gem.l. dijk. O. Rijpadt, Z. Jacob Machiels, W. bermsloot, N. Bastiaan Leenderts Cooijman.

7-4-1681
Obligatie Arij Cornelis van Dongen schuldig aan Jan Pieters Rijerkerk f 50,-. Onderpand huis Gem.l.dijk O. Gijsbert Thonis van Arckel, W. Jacob Pieters Barendregt.

19-4-1681
Jan Jacobs Camp schuldig aan Cornelis Bastiaans Gelderblom f 200,-.
Onderpand huis Gem.l.dijk O. Andries Ariens Polderdijk, W. Mangelis Maartens.

29-6-1681
Uitkoop weeskinderen Teunis Jacobs Polderman. Lijnt je Elders weduwe. Bloetvoogd Cornelis Jacobs Polderdijk.
Jacob Teunis 12 jaar, Arjaantje Teunis 3 jaar.

31-12?-1681
Tr.port aan Jan Teeuwen van Chaam van landpachten door Arij Imants won. de Hitsert.

29-6-1682
Hendrik Hoffmans, bode Dordrecht, opdracht van Cornelis de Bevere x Antonia Cools. ?????

14-9-1682
Tr.port geheel huis, schuur boomgaard, keten etc. tbv erfgenamen Corn. van Eijssel Za. Curator Hubert van der Houp Dordt over de boedel van Cornelis Robbe. Huis gelegen op de Driesprong weer terug aan erfgenamen. Cornelis van Eijssel was Dijkgraaf van Out Bonaventura.

28-11-1682
Schuldbrief f 150,- tbv Gijsbert Jans Zilverschoon tlv Jan Gijsberts Timmerman. Onderpand land.

18-11-1682
Tr.port huis etc. Cornelis Jacobs Polderman en Barent Corstiaans oom en bloedvoogd aan Jan Gijsberts Timmerman (geld voor weeskinderen Teunis en Lijntje Elderts, de beide Za. (zie ook 29-6-1682) Gem.l.dijk O. Jan Jacobs Camp, Z. Gem.l.dijk W. Jan Gijsberts Timmerman, N. de bermsloot f 200-mey schuldbr.

27-2-1683
Verkoop land tussen niet inwoners.

27-2-1683
Tonis Dirks van der Linde koopt van curatoren over de desolate boedel van Symon Gijsberts Smit huis, schuur, etc. Gem.l.dijk O. Arij Bastiaans ¥ingert, Z. de onderberm, W. de wed. Cornelis Geerloffs, N. de Gemeene Rijpadt f 220,-. Schuldbrief f 150-.

2-6-1683
Tr.port huis etc. erfgenamen wan Cornelis van Eijssel aan Pleun Jacobs Hartigsvelt. O. Huijg Cornelis Snaaijer, Z. Bermsloot, W. Pieter Urberts, N. Gemeene Rijpadt.

10-11-1683
2m. weiland aan wed. Bastiaan Leenderts Cooijman door Jacobus Houckscheweg Nu. (wed. = Pietertje Huijgen).

9-5-1684
Tr.port huis Pieter Bastiaans Vogelaar door Pieter Andries Polderdijk.
Gem.l.dijk. W. de boomgaard van Ds. Cruijkerken, Z. rijpad, O. de keet van Pieter Andries, N. de bermsloot. f 200,- + schuldbrief.

4-12-1684
Tr.port huis aan Bastiaan Cornelis Gelderblom door Jan Jacobs Camp.
Gem.l.dijk O. Willem Andries Polderdijk, Z. de bermsloot, W. Mangelis Maartense, N rijpad f 300,-. Schuldbrief f 200,-.

16-7-1685
Tr.port huis aan Cornelis Willem de Hoon(?) door Pleuntje Symons Polderdijk. s'Heerendijk O. en W. onderberm van deze dijk N. de bermsloot Z. rijpad
f 148,-. (is dit misschien een van de armenhuisjes van SAP)
Pieter Bastiaans Vogelaar en Pieter Pieters Munter zijn schuldig aan de armen van SAP.

15-10-1683
Tr.port huis aan Leena Leenderts Coppe door weeskinderen van Jacob Leenderts Coppe. Huis op "het Gat". Z. Gijsbert Teunis van Arkel, W. de onderberm, O. de Gem.l.dijk en N. Leendert Vermaese.
16-2-1685
Uitkoop vier weeskinderen Jan Meeuwiw Roos. Arjaant Thonis wed. Pieter Meeuwiw van der Linden (broer!) bloetvoogd. Thonis 15 j., Trijntje 8 j., Meeuwis 4 j., Jacob zes en vierdeel j. Voor de kinderen f 27,- Uitbetaald 15-7-1699

30-4-1686
Tr.port huis door Cornelis Willems de Hoon won. Fijnaart aan Jacob Symons Polderdijk.

22-5-1686
Uitkoop weeskind Neeltie Pietrs (Snaaijer). Jan Jorisse den Hengst Wdr. Jacob Jans Gooijman oom en voogdv. Maaijke Joris (?) out ca 4 jaar. 1 m.
land samen met weeskind van Jan Pieters Snaaijer en Maaijke Adriaans met name Pieter Jans Snaaijer etc.

8-6-1686
Tr.port huis Bastiaan Gornelis Gelderblom aan Pieter Jans Schelling.
Gem.l.dijk O. Willem Andriesse Polderdijk Z. de bermsloot, W.Mangelis Maartens, N. Rijpadt f 350- (zie ook 19-4-1681 en 4-12-1684).

21-6-1686
Obligatie tbv de armen SAP tlv Ds Cruijskercke f 150,-. Afgelost 1695.

21-7-1686
Test. Ds Henricus Lambertus van Luenen en Juffr. Elizabeth Kersteman
Aan de kinderen bij mondigheid f 1000,- totaal. Aan Gerbarina Lamberts van Luenen huisvr. van Willem Jans Brandenburgh, Schipper tot Deventer en Lambertus Lamberts van Luenen 100 ducatons.
Aan Johannes Kersteman en zijn huisvr. Louisa Westra (?) Testatrices moeder en vader 100-ducatons.

10-7-1686
Arrest tbv Mr Wouter Spruijt Rentmeester v.d. Ed. Yrouwe van .....??
Beslag op hooi,twee koeien en een kalf van Arij Bastiaans Wijngaart wegens achterstallige pacht.

20-8-1686
Tr.port tbv Mangelis Maartense Groenevelt door Berbertje Leenderts geass. met Andries Meerenburg Strien (schoonzoon), Huis Gem.l.dijk, O. onderberm, Z. Jan Jorisse Hengst W. de maas, N. Leendert Cooijmans f 350-.
Contract tussen Andries Meerenburgh en Barbertje Leenderts (van Driel) wed. van Dirck Adrijaans van der Swaen met Mangelis Maartense Groenevelt. Deze laatste belooft Berbertje haar leven lang bij zich in huis te houden waarvoor hij f 52,- per jaar zal krijgen. Mocht ze ziek worden dan zal hij hulp krijgen als de ziekte langer dan een maand duurt.

5-1-1687
Test. Mangelis Maartense en Maaijke Ariens. Wederkerig f 25 aan de kind.

18-2-1687
Akte van voogdij tbv Berbertje Leenderts. Test. indertijd voor Nt. de Jager. Geziem haar hoge ouderdom wil ze tot voogden benoemen Leendert Foppe van Driel en Arij Cornelis van Driel, haar broers zonen.

5-4-1687
Tr.port tbv Willem Andriesse Polderdijk door zijn vader Andries Arijens. Huis Gem.l.dijk Z. de onderberm, O. Symon Leenderts Vermaese W. Pieter Jans Schelling N. de kruin ofte rijpad. Helft, hem toekomende van zijn moeder Za. met name Jannichie Millems bedraagt f 300,- volgens taxatie van Schout en Schepenen.
Yolgens contract gemaakt voor notaris Meijnaart 23-4-1683.

12-4-1687
Tr.port tbv Jan Bastiaans Cooijman door Lidewij Jans (multum) geass. met Bastiaan Cornelis Gelderblom, haar zoon. Huis Gem.l.dijk Z. Cleijs van der Plicht, W. de kruin van de dijk, O. de onderberm, N. Pieter Jacobs Polderman f 500,-.
Schuldbrief f 250,- afgelost 1693.

21-4-1687
Symon Gijsberts Smit out 50 jaar en Neeltie Jacobs out 47 jaar zijn huisvrouw. Yerzoek van Cornelis Willems de Hoon die in 1680 in de maand Febr. bij hen aan huis is geweest met Geerit Jans Storck die hem opdracht had gegeven zeker koebeest te verkopen die zij van Storck om de baat hadden gehad enz.

2-6-1687
Tr.port huis Mangelis Maartense Groenevelt aan Laurens Ariens Zevenbergen. Gem.l.dijk O. Pieter Jans Schelling, Z. de onderberm, W. Jan Gijsberts Timmerman, N. de kruin van de dijk f 170,-.
Schuldbrief afgelost 1699.

15-5-1687
Tr.port 1m.5 hondt weiland tbv Leendert Bastiaans Cooijman door Heer Tieleman Hoynck, inde uitterdijk W. de Maas, Z. Berbertje Leenderts, O. de sloot en N. erfgenamen Cornelis Seeman. (Swaenegat).

1-1-1688, 26-1-1688, 17-2-1688
Troc. en taxatie land in SAP. Geen inwoners SAP.

3-4-1688
Tr.port huis aan Heer Barthout Damas van Slingelandt. door Arjaantje Gijsberts Steenhouck, die in dit huis woont. Ook de mesthoop verkocht en de tilbalken in de schuur. W. de Maas, Z. Jacob Jans Cooijman, 0. de kruin, N. Cornelis Jans IJsselmonde. f 500,-.

11-4-1688
Hugo van Dijck, notaris Dordt curator in boedel van Arjaantje Geerits wed. van Jan Teeuwen van Chaam. Akte van abandonatie.

19-4-1688
Uitkoop twee nagelaten kinderen van Aechie Leenderts Vermaes Za. vr. van Jacob Jacobs Verhouck. Geerit Jans Cleijn ter eenre. Symon Leenderts Yermaas oom en voogd. Neeltje drie jaar Jacob twintig weken. (7-6-1704 is aan Neeltje het zilver uitgereikt.)
Taxaties en tr.port land door en van niet inwonwers 18-5 en 16-6.

15-7-1688
Arrest op 5m 300 r. te velde staande gewassen en vruchten van Bastiaan Dircks Wijngaart.Is huur achter. Ook beslag op 3 ui weiland.
Ook arrest op 5 m. te velde staande vruchten van Symon Gijsberts Smit.

18-11-1688
Uitkoop Kleijs Bastiaans Schipper van het nagelaten kind van Elisabeth Pieters, nl. Pieter oud 4 j. 4 mnd. (zie 19-4-1689)

18-1-1689
Tr.port 1m. 369 r. land en 1 m. 450 r. land door Margrita van Neurenberg aan Willem Andriesse Polderdijk in SAP.

19-4-1689
Obligatie f 250,- de armen van SAP aan Kleijs Bastiaans Schipper.

21-4-1689
Tr.port land in SAP door notaris in Dordt aan Leendert Vasse Maasdam.

4-5-1689
Tr.port 3 m. land in SAP door Margrita van Neurenbergh aan Willem Andries Polderdijk.

2-9-1689
Test. Jacob Jans Cooijman en zijn 2de vr. Jannichie Jacobs (Polderman)

14-12-1689
Afrekening Frans Janse Hoogewerff Burgemeester Klundert. Curator in de nagelaten boedel van Arij Cornelis Cooijman en Maaijke Cornelis als test. voogd over de weeskinderen van Geerit Cornelis Veerman Za. geproc. bij Teuntie Pieters Za. nl. Hendrik Geerits Veerman, Pieter Geerits Veerman en Lijsbeth Geerits Veerman.
De kinderen, nu meerderj. bekennen voldaan te zijn. Ze ontvingen ieder f 153-6-0.

30-5-1690
Tr.port tbv Arij Ariens (?) van Drongelen van een klein huis door Gerrit Jans Storck, staat onder jurisdictie van SAP Gem.l.dijk Z. Pieter Urberts. N. Jacob Cornelis Kleinendorst, W. de onderberm, O. Gem.l.rijpadt. f 130-Schuldbrief f 105.

Enige landtransporten. Niet inwoners SAP

25-8-1690
Test. Pieter Jans Schelling en Jenneke Andries van Magdenburg beide ziek. Wederkerig.

3-10-1690
Uitkoop kinderen van Gijsbert Thonis van Arkel en Sijchie Corn. Bestebreur Za. Cornelis voor hem zelve, Jan oud 23 jaar, Heijltje 13 jaar, en Thonis, Marichie en Marya.

29-12-1690
Test. Jacob Jans Cooijman en Jannichie Jacobs (Polderman). Zijn dochter Aechie uit eerder huwelijk de helft, zijn vrouw de andere helft. Zij vermaakt haar kleren aan haar familie, haar zusters kind Jan Giele Houck f 100,-.
Aan haar hele en halve broers en zusters f 100,- verdelen.

11-1-1691
Taxatie 3m. 300r. weiland gebruikt door Leendert Bast. Cooijman. SAP.

18-3-1691
Uitkoop kind Mon Ariens Velthoent Arijen.

8-4-1691
Pieter J. Schelling regerend armmeester. Obligatie f 350- tbv de armen van SAP tlv Pleun Huijge SAP. Arijen Hendriks Smitshoek en Klaas Arijens Snijder? en Maaijke Huijge borgen. Afgelost 1699

Uitkoop Marya Jans, Steenhoek, wed. van Laurens Arijens Sevenbergen. Jacob Corn. Kleijnendorst voogd over de twee kinderen.
Arij Laurens drie jaar, Laurens Laurens 1 jaar 5 mnd. Pieter Leenderts Smeer? bloedvoogd. datum 22-4-1691.

d.d.?
Tr.port 3 m. land tbv de armen van SAP f 720,- Willem Tis van Sas x Jaepie Arijens (rietsnijder)
Pleun Pieters Dickhuizen voogd over weeskind van Sara Arijens en zich sterk makende voor Jan Ariens Rietsnijder, die geseijt wordt uijtlandig te sijn, mitsgaders Willem Anjens van Suijtland als armmeester van out Beijerland representerende Maaijke Arijens en de weeskinderen van Neeltie Arijens Rietsnijder, alle kinderen en kindskinderen van Arij Jans Rietsnijder.

3-8-1691
Govert van Eijssel presenteert akte van scheijdinge tussen kinderen van Johan van Eijssel. Gaat over 5 m. land in gebruik bij Lammert Wouters van Asperen (Blankebijl).

12-9-1691
Arrest op paarden toebehorende Gijsbert Thonis van Arkel tzv achterstallige landpacht aan de Grote Kerk te Dordt.

13-9-1691
Test. Cornelis Claesse Dorst en Teuntie Jacobs (van Hartigsvelt). Wederkerig.

29-9-1691
Tr.port haeftelijck goederen, wagen en tuig tbv Cornelis Gijsberts van Arckel door Gijsbert Thonis van Arckel. Gijsbert mag ze blijven gebruiken.

14-1-1692
Akte Geertrui Brons wed. van Jury Jans Scheper (Kleermaker). Kind Teuna Jans komt in aanm. voor bedeling door SAP, hoewel de moeder nu in de Hitsert woont.

15-1-1692
Uitkoop van dit kind. Moeder hertrouwt.

11-2-1692
Test. Jacob Hendriks Monster en Maaijke Andriesse Polderdijk. Hij ziek. Wederkerig.

24-5-1692
Tr.port van een half huis tbv Leendert Pieters Drogendijk. Comp. Pieter Leenderts Coppe als voogd over het weeskind van Leena Leenderts Coppe in echte verwekt bij Millem Cornelis Neeff. Gem.l.dijk. Z. Teunis Gijsberts van Arckel, O. Gem.l.dijk, W. de onderberm, N. Leendert Jacobs Vermaese. f 182,-.

30-5-1692
Obligatie Pieter Eeuwits van Luijk. Zijn moeder Marichie Bastiaans is schuldig f 205,- voor ca. twee jaar mondkost (f 2,- per week volgens mondeling accoord) ingegaan 11-6-1690-. Onderpand huis Gem.l.dijk O. Bastiaan Dircks Wingert, W. Pieter ? Andries Polderdijk.

30-6-1692
Test. Maaijke Pleune Groenevelt (de Eerbare, Deucht Rijcke Jongedochter)
Haar stiefvader Mon Ariens Velthoen erfgenaam. Aan Neessien Rochusse Groenevelt, haar broers kint, een zilver oorijzer met stukken van goud.

6-10-1692
Huw. voorwaarden Jan Damisse Oudeklem en Maaijke Huijge vd Pols.
Hij was wdr. van Aeltje Cornelis won. Striensche Westdijk. Arijen Hendriks Smitshoek oom van de bruid.

25-10-1692
Arrest op koeien van Arij Jans Sorgedrager.

15-11-1692
Tr.port tbv Pieter Urberts van Hooghvliet 5 m. land door Evert Joh. van Eijssel Dordt.

9-12-1692
Test. Jacob Arijens Nogteren, ziek. Aan zijn oom Arij Hendriks Smitshoek en zijn moeie Marichie Leenderts alle goederen in de Hoeksche Waart. Daarvan moeten ze ziekte en begrafeniskosten betalen.

17-12-1692
Tr.port 2 m. weiland tbv Leendert Bast. Cooijman door Aart Thonis Coppe.

20-1-1693
Tr.port 1 m. 22 r. weiland tbv Bastiaan Cornelis Gelderblom door Kleijs Bastiaans Schipper.

24-1-1693
Taxatie 5 m. 300 r. land v Juffr. Clasina van der Steen Za.

2-4-1693
Tr.port 1 m. 486 r. land tbv Leendert Bastiaans Cooijman. Komt van voogden weesk. Arij Gornelis Cooijman en Maaijke Cornelis (Veerman). Nog 1 m. 22 r.

14-4-1693
Contract tussen Lijsbeth Willems wed. Leendert Jacobs Vermaese en de kinderen. Zij behoudt boedel, moet uitkeren bij mondigheid 4 x f 425,-.

2-7-1693
Arrest op gras Isaaks Jacobs Capiteijn toekomende de kerk van Cillaarshoek.

Tr.port land geen inwoners SAP.

23-8-1693
Obligatie Millem Arijens Vlasblom f 90,- op de armen van SAP.

11-11-1693
Test. Mangelis Maartense en Maaijke Pleune Groenevelt. Wederkerig.

Hierna volgen verslagen van rechtsdagen beginnende 12-7-1699.
o.a. schulden Symon Gijsberts Smits, Interrogatie over kind van Maria van Dijk, Mangelis Maartense contra de chirurgijn.

Bewerking door: mevrouw H.J.W.J. Duyvendijk-van Drunen.


Copyright ©: 1997-2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 16 september 2018.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |