Vervolg

Maasdam - Oud-rechterlijk archief 2
bewerkt door Kees-Jan Slijkerman


| Genealogie Hoeksche Waard | Streekmuseum Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Oud-rechterlijk archief Maasdam, inventarisnummer 2, bewerkt door K.J. Slijkerman.

In de inventaris Rechterlijke Archieven Zuid-Holland is dit deel als volgt omschreven:
'Protocol bevattende obligaties, eigenbrieven, testamenten, vertichtingen enz. 1639-1652'.

Bewerking Oud-rechterlijk archief Maasdam in regestvorm

Fol. 1 e.v.
1 maart 1639: obligatie voor de Armen van Maasdam op Corn(elis) Jacobss. Snokelaer.
- Vas Corneliss. en Adryaen Leendertss., heemraden.
Cornelis Jacobss. Snokelaer, onze inwoner, bekent schuldig te zijn aan de Armen van Maasdam 100 Car. gld. vanwege opgenomen penningen en uit handen van Jacob Corn. Snokelaer en Ary Meese ontvangen op 1 maart 1639. Hij zal dit geld met interesten jegens de penning 16 over een jaar restitueren. Hij verbindt zijn persoon en in het speciaal zijn huys en erve op Maasdam, belend O zijn vader, Z. den Heerpadt, W en N Adryaen Leendertss. voornoemd. Verder al zijn roerende- en onroerende goederen. Mede compareert Jacob Corn(elis) Snokelaer en stelt zich als borg en principael onder verband van zijn persoon en goederen. Tekenen: J.W. Hoffman, secretaris, Vas Cornelysz., Arien Leendertsen.

Fol.2 verso e.v.
Rentebrief voor Angnieta Crijna van der Bol, weduwe wijlen Willem Bol zaliger tot Dordrecht op Job Leen(derts) Vogelaer.
- 15 april 1640: Job Leendertss. Vogelaer, heemraad, bekent schuldig te zijn aan Angnieta Crijna Boll, weduwe van Willem Jacobss. Bol zaliger, wonende tot Dordrecht, 400 Car. gld. vanwege opgenomen penningen uit handen van Angnieta ontvangen. Hij belooft dit geld met interesten de penning 16 over een jaar te restitueren. Hij verbindt hiervoor de twee navolgende percelen langs, gelegen onder onze jurisdictie bedijkt met den Lande van Bonaventura, die hij bekent niet anders bezwaard te hebben dan met een jaarlijkse losrente van 12 gld. sjaars, te weten 1 mergen 300 roeden, belend: O de gemeenlants Mole Vliet, Z den comparant, W de eersten Cruys Wech, en nog een stuk land groot 1 mergen 300 roeden, belend: O de voors. Mole Vliet, Z voorn. comparant, W den eerste Cruys Wech. Voorts zijn persoon, roerende- en onroerende goederen.
Heyman Jacobss., schout, Vas Corn(elis), heemraad (zij tekenen). Vermeld dat de akte [het orgineel dus] bezegeld is met twee zegels in groene was op 15 april 1640.
[Er onder opgetekend:] "Opde 14 mey 1657 is hier voor schout en gerechte van maesdam vertont den voorss. brieff de Welcke was voldaen en betaelt door handen van de heer Dijckgraeff Johan van der Ste(e)n, dus deselve alhier gedoodt en gecasseert - J. van Breedthoff"

Fol.4 e.v.
9 april 1640: Testament tussen Ruth Corn(elis) en Marijken Staessen, echte man en vrouw.
- Joost Dirckxss, en Vas Corn(elis), heemraden, compareren ten huize van Ruth Corn(elis) en Marijken Staesen, echte man en vrouw, wonende in dorp Maasdam, Ruth ziekelijk zijnde, Marijken 'cloeck van lichaem' zijnde, testeren op de langstlevende. Na overlijden van de langstlevende zullen hun goederen door hun respektieve erfgenamen worden geerfd en gedeeld. Joost Dirckxss. zet handmerkje; zijn vrouw tekent in het geheel niet. Vas Cornelysz. ondertekent, alsmede de secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 6 e.v.
- 15 april 1640: Rentebrief voor de 2 kinderen van Willem Jasperss. za. op Pietershoeck op Jacob Aertss. Leuwenborch.
Heyman Jacobsoon, schout, Willem Maer(tens), heemraad.
Jacob Aertss. Leeuwenborch, wonende tot Puttershoek, bekent schuldig te zijn aan de twee weeskinderen van zaliger Willem Jasperss., met name Sijtgen en Lijnken Willemsdrs., mede wonende op Puttershoek, 400 Car. gld. en dat vanwege opgenomen penningen die hij comparant uit handen van Bastyaen Aryenss. Maeskant als bloedvoogd van de voorzegde twee kinderen ontvangen heeft. Hij belooft dit geld over een jaar te restitueren met interest jegens de penning 16, zijnde op 15 april 1641. Hij zet hiervoor op hypotheek 1 mergen 1 hont land gelegen in Poelweyck binnen de jurisdictie van Maasdam, belend O de bosem Cade, Z Jaepken Heyn(driks), W en N sheeren Dijck. Voorts zijn persoon en al zijn goederen, roerende en onroerende.
De schout hangt zijn zegel aan (de orginele) akte en aangezien Willem Maertenss. geen zegel gebruikt ondertekent hij: "Willem Meertenss." Secretaris J.W. Hoffman ondertekent.

Fol. 7 e.v.
- 9 april 1640: Heyman Jacobss., schout, Joost Dirckxss., Vas Corn(elis), Adryaen Leendertss., , Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, Willem Maertss. en Corn(elis) Jansss. Gues, heemraden.
Gijsbrecht Heyn(driks) Schuylinck, wonende op de Heen in Brabant, transporteert aan Jacob Aryenss. Leeuwenburch, wonende op Puttershoek, een stuk lands van 1 mergen 5 hont 163 roeden, belend O tmaesdamsen gadt, Z Dirckxsen Heyn(driks), W sheeren dijck en N Jan Heyn(driks) Schuyl(inck), gelegen in poelwijck onder de jurisdictie van Maasdam. [geen bedrag genoemd]. Heyman (als schout), Vas, Job tekenen; Joost, Jacob en Cornelis zetten hun handmerkje, alsmede secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 8 vs e.v.
9 mei 1640: Schuldbrief voor Gijsbert sijnen schuld a Jacob Aertss. Leeuwenburch.
- Heyman Jacobss., schout, Joost Dirckss., Vas Corn(elis), Adryaen Leendertss., Jacob Corneliss. Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, Willem Maertss. en Corn(elis) Janssen Gues (heemraden).
Jacob Aertss. Leeuwenburch, wonende op Puttershoek, bekent schuldig te zijn aan Gijsbrecht Heyn(driks) Schuylinck, wonende op de Hene in Brabant, 600 Car. gld. naar aanleiding van koop van 1 mergen 5 hont 163 roeden in Poelwijck onder de jurisdictie van Maasdam, bel. O tmaesdamse Gadt, Z Dirckxyen Heyn(driks), W Sheren Dijck en N Jan Heyn(driks) Schuyl(inck), waarvan hij comparant op heden gift en opdracht van ontvangen heeft van voornoemde Schuylinck. Hij belooft mei eerstkomende 1641 200 Car. gld. te betalen en het restant de twee daaropvolgende meidagen [van 1642 en 1643] tot het hele bedrag voldaan zal zijn. Hij zet hiervoor het voornoemde land op hypotheek en verbindt voorts zijn persoon en roerende en onroerende goederen. 
Heyman Jacobss. Schout, Joost Dirckxss. en Vas Corn(elis), heemraden, zegelen [de orginele akte], daar hun mede heemraden te dien tijd geen zegel gebruiken. Tekenen Heyman, Vas en secretaris J.W. Hoffman. Joost zet handmerkje.
[N.N. de voorgaande transportakte is gedateerd 9 april en de schuldbrief is gedateerd 9 mei 1640, hoewel het transport op dezelfde dag als de schuldbrief plaats gevonden zou hebben ! Een van deze data zal foutief zijn geweest].

Fol. 9 vs. e.v.
9 april 1640: Obligatie voor het weeskind van za. Pieter geeritss. en Beyateris Jaspers a Jacob Aertss. Leeuwenburch.
- Heyman Jacobss., schout, Vas Corn(elis) en jacob Corn(elis) Snokelaer, heemraden.
Jacob A Leeuwenburch, wonende op Puttershoek, bekent schuldig te zijn aan het onmondige weeskind van Pr. Geeritss. een Byateris Jaspers, beiden zaliger, in hun leven gewoond in Bonaventura onder de jurisdictie van 's-Gravendeel, met name Agata Prs., 400 Car. gld. vanwege opgenomen penningen en ontvangen uit handen van Anthonis Jasperss. als bloedvoogd van het weeskind. Hij belooft de 400 gld. met interest jegens de penning 16 over een jaar te restitueren. Hij verbindt hiervoor zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. Hij stelt 'ten bedwanck van allen rechten ende rechteren mette ofen hier omme te doen ende te lijden, insonderheyt onder goewillige condemnatie van de Camer ende hoogte vyerschare van Suyt-holl(an)t gene tot dien eynde volcomen last ende procuratie vrouecabele op Pr. Schepens en Adryaen vande Graeff, beyde procuruers voorde voors. vyerschare omme mijn comparant gewillich te laten condemneren tot mijnen costen'.
Corn(elis) Corn(elis) Waelboer, wonende onder de jurisdictie van Heinenoord, en Heyn(drik) Heyn(drik) Schuylinck, wonende op Puttershoek, stellen zich als borg en principaal schuldenaar.
Tekenen Heyman, Vas en secretaris J.W. Hoffman. Jacob zet handmerkje.

Fol. 11, e.v.
[Ongedateerde en niet afgemaakte akte]: Eigenbrief voor Joost Dyrckxss.
- Heymen Jacobss., schout, Vas Corn(elis), Adryaen Leendertss., Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, Willem Maertenss., Corn(elis) janss. Gues, heemraden.
Den Heer Corn(elis) Abrahamss. Graswinckel, advocaat.
[akte niet verder afgemaakt en op fol. 11 vs. de volgende optekening] :Dese bladeren abuysyvel(ijk) over geslagen daer ons al hier door geschreve'.

Fol.12 vs. e.v.
26 juni 1640: Eigenbrief voor Joost Dyrckxss.
- Heyman Jacobss., schout, Vas Corn(elis), Aryen Leendertss., Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job Leendertss. Voogelaer, Willem Maertenss., Corn(elis) Janss. Gues, heemraden. 
Heere Frans van der Meer, borger der stad Delft, transporteert aan Joost Dirckxss., onze mede heemraad alhier, van een stuk 'teel lants' groot 2 mergen 92 roeden, gelegen in 'tlaege' voor Maasdam, belend O de Vliet, Z Vas Corn(elis) 'daer hij Op huyd(en) van den comparant mede is gift ontfangende', W Sheeren Dijck, N Heyn(drik) Hyn(driks) Schuylinck met 'bruykweer'. Koopsom [niet genoemd] is voldaan door Joost Dirckxss. 
De schout Heyman en heemraad Vas zegele omdat de andere heemraden dan geen zegel gebruiken. Heyman en vas ondertekenen, alsmede secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 14 e.v.
26 juli 1640: Heyman Jacobss., schout, Vas Corn(elis), Aryen Leendertss., Jacob Corn(elis) Snokelaer, Jop Leendertss. Vogelaer, Willem Maertss., Cornelis janss. Gues, heemraden.
- Joost Dirckxss., onze inwoner en mede heemraad, bekent schuldig te zijn aan den eersamen Franck van der Meer, borger der stad Delft, 1148 Car. gld. vanwege de koop van een stuk 'teel lants' gelegen 'int tlaegge' voor Maasdam, belend O de Vliet, Z 'het lant daer Vas Corn(elis) op huyden gifte ende opdracxht off antfangen heeft', W Sheeren Dijck, N Heyn(drik) Heyn(driks) Schuylinck, waarvan Joost heden van de heer van der Meer gift en opdracht van ontvangen heeft. Met kerstmis 1640 zal hij hiervan 574 gld. 11 stuivers 8 penningen met de interest van dien den penning 16 in het jaar betalen. De resterende penningen zal hij vopldoen met kerstmis 1641. Het land zet hij hiervoor op hypotheek en verder stelt hij zijn persoon en alle verdere goederen als zekerheid. De schout en heemraad Vas zegelen (in de orginele akte), voor henzelf en vanwege de overige heemraden. Deze akte onderteket doot Heyman Jacopss. Schout en vas Cornelysz. en de secretaris J.W. Hoffman. Jacob Corn(elis) Snokelaer zat handmerkje.
[Onder de akte genoteerd:] 'Den 11 Juiny 1659 is voor Schout verscheenen en vertoont den vooren staende schultbrieff en met de selve was voldaen en betaelt dus hier nu quite' [getekend] Jan A Maesdaam schout en secretaris van brredenhoff.

Fol 15 vs. e.v.
26 juli 1640: Eigenbrief voor Vas Corn(elis).
- Heyman Jacobss., schout, Joost Dirckxss., Aryen Leendertss., Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job leendertss. Vogelaer, Willem Maertenss. en Corn(elis) Janss. Gues, heemraden.
Den eersamen Franck van der Meer, borger der stad Delft, transporteert aan Vas Corn(elis), onze mede heemraad, een stul 'teel lant' groot 2 mergen 186 roeden, gelegen 'int laegye voor Maesdam', belend O de Vliet, Z en W Sheren Dijck en N Joost Dirckss. voors(chreven). De koopsom is ten volle betaald.
Schout Heyman en heemraad Joost Dirckxss. zegelen [in de orginele akte] voor henzelf en voor de andere heemraden, die dan geen zegel gebruiken. Hier tekenen Heyman Jacopss. en secretaris J.W. Hoffman. Joost zet handmerkje. 

Fol. 17 e.v.
- 25 juli 1640: Heyman Jacobss., schout, Joost Dircxckss., Aryen Leendertss., Jacob Corn(elis) Snokelaer, Jop Leendertss. Vogelaer, Willem Maertense, Cornelis Jansen Gues, heemraden.
Vas Corn(elis), onze inwoner en mede heemraad, bekent schuldig te zijn aan Franck van der Meer, borger der stad Delft, 1078 Car. gld. vanwege de koop van een stuk 'teel lant' groot 2 mergen 186 roeden, gelegen 'int Llaegye voor Maesdam', belend O de vliet, Z en W Sheeren Dijck en N Joost Dirckxss. voornoemd, waarvan hij heden gift van heeft ontvangen. Hij belooft de helft van dit geld te betalen met kerstmis 1640 en het restant met kerstmis 1641. Het land wordt hiervoor op hypotheek gezet en verder verbindt hij zijn persoon en goederen.
Schout Heyman en heemraad Joost zegel de [orginele] akte voor zichzelf en namens de andere heemraden. Getekend [deze akte] Heyman Jacopss. Schoudt en secretaris J.W. Hoffman en handmerkje van Joost Dirckz. 

Fol. 18 e.v
- 26 juli 1640: Heyman Jacobss., schout, Vas Corn(elis), Jacob Corneliss. Snokelaer, Adryaen Leendertss., Job Leen(derts) Vogelaer, Willem Maertss., en Cornelis Janss. Gues, heemraden.
Daniel Ellebo, notaris der stede Dordrecht, als speciale last en procuratie hebbende van mr. Abraham Graswinckel (gepasseerd voor notaris Johannis Luijt te 's-Gravenhage dd. 16 juni 1640), aan schout en heemraden vertoont. Hij doet vrije gift aan Joost Dirckxss. van een stuk 'teel lants' groot 4 mergen 300 roeden , gelegen 'int laegye voor Maesdam', belend O Jan Aryenss., Z de vliet, W Heyn(drik) Heyn(driks) Schuylinck en N Sheeren Dijck. De [niet genoemde] koopsom is voldaan. Schout Heyman en heemraad Vas bezegelen [de orginele] akte voor henzelf en namens de andere heemraden. Beiden ondertekenen deze akte, alsmede secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 20 e.v.
Arrest. 
- 20 okt. 1640: heeft Adryaen Corneliss. Int Velt, wonende 'op den Groenen Wech' onder Puttershoek rechtelijk doen arresteren alszulke vier beesten, te weten 'een swarte koe, een Roo blaerde koe met een bloet Roede koe, mistgaders een Root hockelinck', toebehorende Heyn(drik) Corn(elis) Casteleyn, wonende op Maasdam, gaande op een stuk weiland groot 1 mergen 400 roeden, gelegen in het Oude land van Maasdam en dat voor alzulke aktie als de voornoemde Int Velt op de voornoemde Casteleyn heeft te spreken om te verhalen zijn pacht die vervallen is in de zomer van 1640 met de verponding van hetzelfde jaar. De beesten mogen niet vervreemd worden eer Int Velt gecontenteerd is.
[De orginele] akte is volgens deze akte [die niet getekend is] getekend door schout Heyman Jacobss. en de heemraden Joost Dirckxss. en Jacob Corn(elis) Snokelaer. 

Fol. 21 e.v.
- 14 november 1640: Heyman Jacobss., schout, Joost Dirckxss., Vas Corneliss., Adryaen Leendertss., Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, Willem Maertenss. en Cornelis Janss. Gues, heemraden.
Job Corneliss. en Cornelis Corneliss., gebroeders en beiden zonen van zaliger Cornelis Jobpen en Aefken Floorendr., in hun leven gewoond hebbende ten dope van Puttershoek. Zij transporteren aan Jacob Anthoniss., wonende 'aen den Maasdamse after Dijck', een stuk 'teel lants', belend O de kerck meesters der groote kerck der stadt Dordrecht, Z en W Jacob ... Hoffman en Ghijsbrecht Eelantss. en N 'den polder wech'.
De [niet genoemde] koopsom is voldaan. {de orginele] akte is bezegeld door schout Heyman, en de heemraden Joost en Vas, voor henzelf en namens de andere heemraden. Tekenen [de akte] schout Heyman en heemraad Vas en de secretaris J.W. Hoffman. heemraad Joost zet handmerkje.

Fol. 22 vs. e.v.
Eigenbrief van de vaders van het heylich geest huys ter groote kerck de stadt Dordrecht ten behoeve van de H. Geest.
- 14 november 1640: Heyman Jacobss., schout, Joost Dirckxss., Vas Corneliss., Aryen Leendertss. Jacob Corneliss. Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, Willem Maertenss. en Cornelis Jans. Gues, heemraden.
Compareert Jacob Anthoniss., onze inwoner, transporteert aan de vaders van het H. Geest huys ter grooter [kerck] der stad Dordrecht 'totten heyliche geest' 3 mergen 100 roeden lants 'luttel min ofte meer' gelegen 'int Oude Lant van Maesdam', belend O den kerckmeesters ter Grooterkerck der stadt Dordrecht, Z en W Jacob Pr. Hoffman en Gijsbrecht Eelanden en N Den Polderwech. Hij bekent betaald te zijn.
De [orginele] akte bezegeld door schout Heyman en heemraden Joost en Vas. Deze akte ondertekent door Heyman Jacobss. Schoudt en secretaris J.W. Hoffman en heemraad Vas Cornelyss, en handmerkje van Joost Dirckxss.

Fol 24 vs. e.v.
Schuldbrief voor Job en Corn(elis) Corn(elis) op Puttershoek aan de H.geest ter grooter kerck binnen Dordrecht.
- 14 november 1640: Heyman Jacobss. Schout en Joost Dirckxss., Vas Corneliss., Aryen Leendertss., Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, Willem Maertenss., Cornelis Janss. Gues, heemraden.
Compareert den eersamen Thomas Pr. van den Hoonaert als vader van het H. geest huys ter Grooter Kerck der stad Dordrecht en bekent schuldig te zijn aan Job Corneliss. en Cornelis Corneliss., gebroeders, wonende te Puttershoek, 857 Car. gld. vanwege de koop van een stuk land groot 3 mergen 100 roeden gelegen int Oudelant van Maesdam, die de voornoemde comparant heeft gekocht ten behoeve van het Heylicg geest huys van Jacob Anthoniss., onze inwoner. De voornoemde 857 Car. gld. waren Job en Cornelis 'aenden voors. Jacob Anthoniss. ten agteren' en stonden verzekerd op het voornoemde land.
De koper belooft dit geld te betalen eerstkomende Bamis 1641, waarvoor hij het land, zijn persoon en goederen verbindt.
Schout Heyman en heemraden Joost en Vas zegelen de [orginele] akte voor henzelf en namens de andere heemraden. Deze akte ondertekent door de schout Heyman, heemraad Vas en secretaris J.W. Hoffman. Heemraad Joost zet handmerkje.

Fol. 26 vs. e.v. 
Transportbrief voor Cornelis Jacobss. Snokelaer tot Maasdam.
- 24 november 1640: Heyman Jacobss., schout, Vas Corneliss., Corn(elis) Janssn Gues, heemraden.
Cornelis Corn(elis) Molenaer, wonende tot Puttershoek, transporteert aan Cornelis Jacobss. Snokelaer een 'huys, keet, berch, worff mette betelinge ende plantagye' gelegen op het dorp Maasdam, belend O de huysinge ende worff van Jacob Corneliss. Snokelaer, Z den heer pad, W en N de gemeenlants mole vliet. Dit goed is belast met een jaarlijkse losrente van 3 gulden ten behoeve van de Armen van Maasdam, en nog een lsorente van 6 Car. gld. jaarlijks ten behoeve van Thonis Plonen, wonende in 'Rijdersoort' (= Rijsoord), welke renten de koper tot zijn last neemt. De koopsom is voldaan.
De [orginele] akte bezegeld door schout Heyman en heemraad Vas. Heemraad Gues gebruikt nog geen zegel. Getekend: Heyman Jacopss. Schoudt en Cornelys Yansen Gus en vas Cornelysz. en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 29 vs. e.v.
Obligatie voor Job wn Corn(elis) Corneliss. op Puttershoek houdende op Jacob Anthoniss. op Maasdam.
- 25 november 1640: Vas Corneliss. en Cornelis Janss. Gues, heemraden van Maasdam.
Jacob Anthoniss., onze inwoner, bekent schuldig te zijn aan Job Corneliss. en Corn(elis) Corne(lis), gebroeders, beiden wonende op Puttershoek, 258 Car. gld. 3 stuivers 12 penningen naar aanleiding van alzulke rekening als de voornoemde Job en Cornelis bij het overlijden van Anthonis Flooriss., zijnde hun oom en gewezen vader van de voornoemde comparant was, competerende volgens de rekening daar van zijnde voor schout en heemraden gepasseerd op 4 augustus 1634. Hij belooft dit geld te betalen eerstkomende St. Jacob 1641. Indien het hem dan niet gelegen komt te betalen zal hij na de verschijndag de penningen op interest de penning 16 jaarlijks houden en dat zolang Job en Cornelis, of de houder van deze brief, zal believen. Hij verbindt hiervoor zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. Akte getekend door Vas Cornelyss., Cornelys Yansen Gus en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 31 e.v.
Obligatie voor de Armen van Maasdam houdende op Aryen Corneliss. in St. Anthoniepolder.
- 1 maart 1641: Joost Dircxss. en Willem Maertenss., heemraden. 
Adryaen Corneliss., wonende in St. Anthoniepolder, bekent schuldig te zijn aan de armen van Maasdam 400 Car. gld. vanwege opgenomen penningen ontvangen uit handen van de armenbewaarders. Hij belooft dit geld te restitueren over een jaar, zijnde 1 maart 1642, met interest jegens de penning 16. Hij verbindt hiervoor zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. Compareert mede Jan Willemss., wonende op Klaaswaal, zijnde de comparants 'schoon swager', en stelt zich borg.
Joost Dirckss. zet handmerkje; secretaris J.W. Hoffman tekent.

Fol. 32 vs. e.v.
Eigenbrief voor Aryen Leendertss. van Maesdam.
- 27 maart 1641: Heyman Jacobsoon, schout, Vas Corn(elis), Jacob Corneliss. Snokelaer, , Job Leendertss. Vogelaer, Willem Maertenss., en Cornelis Janss. Gues, heemraden.
Den heer dijkgraaf Johan Symonss. inder Velde, borger der stad Dordrecht, als speciale last en procuratie hebbende van joffrouw Cristina Eelants, welke is gepasseerd voor George Eurard Manriyque, notaris residerende binnen Dordrecht dd. 27 augustus 1640, ons schout en heemraden vertoond en voorgelezen, en transporteert aan Aryen Leendertss., wonende op Maasdam, een stuk weiland groot 3 mergen 4 hont 75 roeden, gelegen int Oude Land van Maasdam, belend O de bosem cade, Z de boomgaerden van Willem Maertenss. en Jacob Corn(elis) Snokelaer voorn(oem)t, mitsgaders de boomgaert van Corn(elis) Jacobss. Snokelaer, W de heer van Allekemade en N de joffrou Cristyna Eelants voorn(noem)t. Koopsom is voldaan.
Schout Heyman en heemraden Joost en Vas zegelen de [orginele] akte voor hen zelf en de mede heemraden. Deze akte ondertekent door schout Heyman, heemraad Vas en secretaris J.W. Hoffman. Heemraad Joost zet handmerkje.

Fol. 35 e.v. 
- 27 maart 1641: Heyman Jacobsoon, schout, Vas Cornelisen, Willem Maertss., heemraden.
Aryen Leendertss., onze inwoner en mede heemraad, bekent schuldig te zijn aan joffrou Cristyna Eelants 1832 Car. gld. 12 stuivers 8 penningen vanwege koop van een stuk land groot 3 mergen 475 roeden, gelegen int Oude lant van Maesdam. Hij belooft de helft van de koopsom te betalen mei eerstkomende 1641 en de andere helft Bamis daaraan volgende. Hij verbindt zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. De [orginele] akte bezegeld door schout Heyman, De heemraden Jacob Corneliss. Snokelaer [hij zal met handmerkje getekend hebben] en Willem Maertss., vermits hebbende geen zegel, hebben ondertekend. Deze akte is ondertekend door schout Heyman, heemraad Willem Meertenss. en secretaris J.W. Hoffman. Snokelaer zet handmerkje.
[In de marge van deze akte:] Desen brieff is gecasseert in volle colletie [?] van Maesdam op ten 16 november 1647.

Fol. 36 e.v.
Testament tussen Jacob Anthoniss. en Neeltge Wingerden, echte man en vrouw.
- 27 april 1641: Willem Maertenss. en Cornelis Janss. Gues, heemraden, zijn gekomen ten huize van Jacob Anthoniss. en Neeltge Wingerden, echte man en vrouw, wonende 'aenden Maesdamsen ijterdijck' op 27 april 1641. Hij ziek te bedde liggend; zij gezond zijnde. Zij testeren op de langstlevende. Deze moet uitkeren aan Flooris Jacobss., hun zoon, 50 Car. gld., en aan Trijntge Jacobs, hun dochter, 50 Car. gld. en aan Lijsbeth Jacobsdr., hun dochter 50 Car. gld. en dat als de kinderen tot huwelijkse staat zijn gekomen. Flooris zal ontvangen zijn vaders kleren en Trijntge haar moeders kleren, zo van wol als linnen, en goud en zilver en andere juwelen en dat zonder dat zij iets daarvan aan hun zuster Lijsbeth zullen uitreiken. Bij hertrouwen van de langstlevende der echtelieden zal deze gehouden zijn om aan Flooris en Trijntge uit te keren elk 100 gld.
Akte getekend door heemraden Willem Meertenss. en Cornelys Yaensen Gus en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 39 e.v..
Eigenbrief voor Jan Janss. Polder op Puttershoek.
- 30 april 1641: Heyman Jacobsoon, schout, Joost Dirckxss., Vas Corneliss., Jacob Corn(elis) Snokelaer, Aryen Leendertss. , Job Leendertss. Vogelaer, Willem Maertenss. en Corn(elis) Janss. Gues, heemraden.
Reyer P(iete)r(s) Cranendonck, wonende in de Mookhoek onder den dorpe van Strijen, transporteert aan Jan Janss. Polder, wonende op Puttershoek, 1 merge 563 roeden lnts, luttel meer of minder, gelegen in Poelwijck, belent O de kil, Z Aryen Aryenss. Spyes, schout tot Puttershoek, W sheeren Dijck en N Jacob Aertss. Leeuwenburch. De koopsom is voldaan.
Schout Heyman en heemraden Joost en Vas zegelen de [orginele] akte. Deze akte ondertekend door schout Heyman en heemraad Vas en secretaris J.W. Hoffman. Heemraad Joost zet handmerkje. 
Fol. 41.
Kopie uit de akte die Johan vanden Steen Jan Janss. Polder heeft verleend van het ontslaan van het land in de voorgaande brief.
- 19 april 1641: Johan vanden Steen verklaart te ontslaan alzulke 2 mergen als Reyer Pieterss. verkocht heeft aan Jan Janss. Polder, gelegen in Poelwijck onder Bonaventura, 'die mijn onder negentien mergen 200 roeden vertijts bij Heyndrick Schuylingh waeren verbonden voor vijff duysent gulden cappitael den penning 16 alsoo tmeerendeel van dien weder ontfangen te hebben, ende met mijn resterent afterwesen, op het ander verder lant blijffue gehypothijceert'. 
De [orginele] akte ondertekend door Johan vanden Steen [deze akte is niet ondertekend],

Fol. 41vs. e.v.
Obligatie voor Reyer P(iete)r(s) op Jan Janss. Polder.
- 30 april 1641: Job Leendertss. Vogelaer en Corn(elis) Janss. Gues, heemraden.
Compareert Jan Janss. Polder, wonende op Puttershoek, en bekent schuldig te zijn aan Reyer Pieterss., wonende in de Mookhoek onder Strijen, 400 Car. gld. vanwege resterende penningen van koop van land gelegen in Poelwijck, volgens de iegebrief daar van zijnde. Hij belooft eerstkomende mei de 400 gld. te zullen betalen onder verband van dit land en zijn persoon en roerende- en onroerende goederen.
Heemraden Vogelaer en Gues en secretaris J.W. Hoffman tekenen. 
Fol. 42 vs. e.v.
Obligatie voor het weeskind van zaliger Bastiaen P(iete)r(s) Hoffman oudende op Jan Corn(elis) timmerman.
- 28 april 1641: Heyman Jacobss., schout, Job Leendertss. Vogelaer, heemraad.
Compareert Jan Corneliss. Timmerman, onze inwoner, en bekent schuldig te zijn aan Bastyaentge Bastyaens, zijn vrouwe dochter, zijnde weeskind van Bastyaen P(iete)r(s) Hoffman zaliger, de somme van 87 Car. gld. 13 stuivers 8 penningen, die hij uit handen van Jacob P(iete)r(s) Hoffman, als oom en voogd van het weeskind, heeft ontvangen. Hij belooft dit geld terug te betalen over een jaar op datum dezes en dat tegen interest de penning 16 in het jaar, ingaande 28 april 1641. Hij verbindt zijn persoon en roerende- en onroerende goederen.
Jacob Willemss., Hoffman, onze secretaris, stelt zich borg.
Deze akte ondertekend door schout Heyman en heemraad Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman. 

Fol. 44 e.v.
Obligatie voor Bastyaentge Bastyaens dochter houdende op Jacob Pieterss. Hoffman.
- 1 mei 1641: Heyman Jacobsoon, schout, Job Leendertss. Vogelaer, heemraad.
Jacob Pieterss. Hoffman, wonende 'int heylich geest lant' onder Mijnsheerenland van Moerkerken, bekent schuldig te zijn aan Bastyaentge Bastiaens, dochter van zaliger Bastiaen P(iete)r(s) Hoffman, 270 Car. gld. 6 stuivers vanwege de 136 gld. 6 st. 'vuyt goede gedaen rekeninge' en de resterende 100 gld. de voornoemde Bastyaentge aangekomen bij testament haar gemaakt van Gooltge Jacobs, zijnde de voornoemde Bastyaentge's 'beste moeder'. Hij belooft dit geld heden over een jaar terug te betalen tegen interest de penning 16 in het jaar. Hiervoor stelt hij zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. De3ze akte ondertekent door schout Heyman en heemraad Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 45 e.v.
Vas Corn(elis) en Cornelis Janss. Gues, heemraden.
- 20 november 1640: Compareert Jacob Anthoniss., onze inwoner, en bekent schuldig te zijn aan aan aan de joffrouw vander Linden, weduwe van Aert Maertenss., in zijn leven borger der stad Dordrecht, 100 Car. gld. vanwege opgenomen penningen, door voornoemde joffrouw aangetegeld. Hij belooft dit geld terug te betalen over een jaar na dato, zijnde 20 november 1641 met interest jegens de penning 16 in het jaar. Hij verbindt hiervoor 1 merge 'teel lants' gelegen in de dijkagie 'vant glipp (?) lant' onder de jurisdictie van Maasdam, belend O en Z sheeren Dijck, W en N de gemeenlants vliet en voorts zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. Jacob Willems Hoffman, onze secretaris, stelt zich borg.
Deze akte is ondertekend door heemraad Vas en secretaris J.W. HGoffman en heemraad Gues zet handmerkje.
Onder de akte aangetekend dat op 20 december 1676 deze voldane schuldbrief aan de secretaris vetoond is. Getekend door secretaris J. van Heijsen.

Fol. 46 e.v.
Obligatie voor Wouter Janss. Vermuelen houdende op Jan Janss. Smit wonende op Maasdam.
- 25 mei 1641: Heyman Jacobss., schout en Job Leendertss., heemraad.
Jan Janss. Smit, onze inwoner, bekent schuldig te zijn aan Wouter Janss. Vermuelen, wonende op Puttershoek, 140 Car. gld. vanwege de koop van een 'huys ende beterschap van een erfff' op het dorp van Maasdam, gekocht van de erfgenamen van Aryen Andriess. en Agyen [?] Thonis, beiden zaliger, volgens transportbrief voor schout en heemraden van Maasdam gepasseerd. Hij belooft met Bamis eerstkomende 1641 40 Car. gld. te betalen en de volgende Bamisdag ook 40 gld., tot het gehele bedrag betaald zal zijn. Het voornoemde huis, zijn persoon en roerende- en onroerende goederen stelt hij als zekerheid hiervoor.
Akte getekend door schout Heyman, heemraad Job Leenderss. Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman. 

Fol. 47 vs. e.v.
Eigenbrief voor Pieter Joosten op Puttershoek.
- 1 juni 1641: Heyman Jacobsoon, schout, Joost Dirckxss., Vas Corneliss., Aryen Leendertss., Jacob Corneliss. Snokelaer, Job leendertss, Vogelaer e Cornelis Janss. Gues, heemraden.
Jacob Aertss. Leeuwenburch, ter eenre, voor hem zelf, en Pieter Flooriss. met Heyn(drik) Heyndrickxss. Schuylinck als gerechte bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Huych Floriss. en Marijken Heyndrickxdr., beiden zaliger, in hun leven gewoond hebbende ten dopre van Puttershoek, ter andere zijde. Zij transporteren aan Pieter Joostss., wonende op Puttershoek, 1 merge 563 roeden land, luttel meer of minder, gelegen in Poelwijck in de dijkagie van Bonaventura, belendO tmaesdamsen Gadt, Z Jan Janss. Polder, W Sheeren Dijck en N Jan heyndrickxss. Schuylinck. De koopsom is voldaan.
Schout Heyman en heemraden Joost en Job bezegelen [de orginele] akte. Deze akte getekend door schout Heyman, heemraad Job en secretaris J.W. Hoffman. Heemraad Joost zet handmerkje.

Fol. 49 vs. e.v.
Eigenbrief van Claes Bastyaensen Gouweman op Puttershoek.
- 1 juni 1641: Heyman Jacobsoon, schout, Joost Dirckxss., Vas Corn(elis), Aryen Leendertss., Jacob Corneliss. Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, en Cornelis Janss. Gues, heemraden.
Compareert Jacob Aertss. Leeuweburch, wonende op Puttershoek, ter eenre, en Pieter Flooriss., wonende in Bonaventura onder de jurisdictie van 's-Gravendeel, met Heyn(drik) Heyndrickxss. Schuylinck, wonende op Puttershoek, ter andere zijde, en als rechte voogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Huych Flooriss. en Marijken Heyndrickx, beiden zaliger, in hun leven gewoond hebbende ten dorpe van Puttershoek, en hebben in die kwaliteit overgegeven en getransporteerd aan Claes Bastyaenss. Gouweman, wonende op Puutershoek, 1 merge 50 roeden in Poelwijck in de dijkagie van Bonaventura onder de jurisdictie van Maasdam, belend O de bosem kade, Z Jaepken Heyndrickx. W Sheeren Dijck N de vrou van Liere. Koopsom is voldaan. De [origenele] akte is bezegeld door schout heyman en heemraad Joost, voor hen zelf en de mede heemraden. Deze akte ondertekent door schout heyman, heemraad Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman. Heemraad Joost zet handmerkje.

Fol. 51 vs. e.v.
Obligatie voor de erfgenamen van Huych Floriss. en marijken Heyn(driks), beiden zaliger, houdende op Claes Bastyaens Gouweman.
- 1 juni 1641: Heyman Jacobss., schout, Job Dirckxss. en Vas Corn(elis), heeraden.
Claes Bastyaenss. Gouweman, wonende op het dorp van Puttershoek, bekent schuldig te zijn aan de drie nagelaten weeskinderen van Huych Flooriss. en Marijken Heyn(driks), in hun leven gewoond hebbende op het dorp van Puttershoek, 500 Car. gld. vanwege de koop van een stuk land volgens de eugenbrief daar van zijnde. Hij belooft mei eerstkomende 1642 250 gld. te betalen en het restant mei 1643 onder verband van zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. 
Deze akte getekend door schout Heyman en heemraad Vas en secretaris J.W. Hoffman. heemraad Joost zet handmerkje.
- Onder de akte opgetekend dat op 28 februari 1660 aan schout en schepenen van Maasdam is vertoond de quitantie van Schuylingh dat deze schuldbrief voldaan en betaald is. Ondertekend: Jan. A. Maesdam, schout, Vas Cornelysz. (heemraad), van Breedenhoff secretaris en handmerkje van Ary Wesenhagen.

Fol. 53 e.v.
Eigenbrief voor Jan janss. Smit op Maasdam.
- 27 juni 1641: Heyman Jacobsen, schout, Willem Maertenss. en Cornelis Janss. Gues, heemraden.
Aryen Corneliss. Cornmolenaer, wonende ten dorpe van 's-Gravendeel, voor hem zelf, alsmede vervangende Andries Cornelis en zijn verdere broerders en zusters, voor een vierde part, Jacob Gijss. Smit, wonende op Puttershoek als procuratie hebbende van zijn zusters en broeders, mede voor een vierde part, Corn(elis) Janss. Gues als procuratie hebbende van de kinderen van Huych Flooriss., voor een vierde part, en Engebrecht Aryenss., wonende op Piershil, mede voor hem zelf als ook vervangende zijn 'cosijn' . wonende 'te Moort inde venen' [= Moordrecht ?], mede voor een vierde part, allen als erfgenamen van Aryen Andriess. en Aegyen Thonis, beiden zaliger, in hun leven gewoond hebbende ten dorpe van Maasdam. Zij transporteren aan Jan Janss. Smit een huis en beterschap van een erf, gelegen op Maasdam aan 'Sheeren Dijck', belend O Sheeren Dijck, Z Jacob Aryenss. bode, W de Maese en N Trijn Jans weduwe. De koopsom is voldaan. De [orginele] akte is door schout Heyman bezegeld en de heemraden tekenen bij gebrek aan hun zegel. Deze akte getekend door schout Heyman, heemraden Willem en Gues en secretaris J.W. Hoffman. 

Fol. 55 e.v.
Eigenbrief voor Aryen Leendertss. op Maasdam.
- 13 juni 1641: Heyman Jacobsoon, schout, Joost Dirckxss., Jacob Corneliss. Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer en Cornelis Janss. Gues, heemraden.
Danyeel Eelbo, notaris residerende te Dordrecht, als volkomen last en procuratie hebbende van de Edel gestrenge jonker Aelbrecht van Wassenaer, heere tot Alleckemade, ons schout en heemraden vertoond en voorgelezen, transporteert aan Aryen Leendertss., wonende op Maasdam, een stuk weiland van 7 mergen 45 roeden gelegen int Oudelant van Maasdam, belend O en W Aryen leendertss. voornoemd, Z den Maesdamsse heersteeg en N Claes Ghijsbrechtss. Hoochvliet, wonende 'int Coninckrijck van Vranckrijck'. De koopsom is voldaan. De [orginele] akte is bezegeld door schout Heyman en heemraad Joost en ondertekend door heemraad Vogelaer, die geen zegel gebruikt. Deze akte ondertekend door de voornoemde personen en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 56 verso e.v.
Schuldbrief voor de edele heer van Alleckemade houdende op Aryen Leendertss. op Maasdam.
- 13 juli 1641: Heyman Jacobsoon, schout en Joost Dirckxss. en Job Leendertss. Vogelaer, heemraden.
Adryen Leendertss., onze inwoner en mede confrater, verklaart schuldig te zijn aan de e(dele) gestrenge Jo(nker) Aelbrecht van Wassenaer, heer tot Alckemade, 6333 Car. gld. 6 stuivers 10 penningen vanwege de koop van een stuk weiland groot 7 mergen 545 roeden, gelegen in het Oudelant van Maesdam volgens de eigenbrief daar van zijnde, heden voor schout en heemraden van Maasdam gepasseerd, waarvan omtrent 500 roeden zijn gelegen in de H(eilige) Geest bloocken van Mijnsheerenland van Moerkerken, 'daer den eygen ['brieff' = doorgehaald] aff is gepasseert voor schout ende gerechten van Moerkerken'. Hij belooft de helft van dit bedrag te betalen op de datum van heden te betalen en de wederhelft mei eerstekomende 1642 met interest jegens de penning 16 onder verband van het voornoemde land en zijn persoon en zijn roerende- en onroerende goederen.
De [orginele] akte is bezegeld door de schout Heyman en heemraad Joost. Heemraad Vogelaer gebruikt geen zegel en tekent. Deze akte is getekend door schout Heyman, Vas Cornelysz. en secretaris J.W. Hoffman. Jacob Corn(elis) Snokelaer zet handmerkje. 
In de marge opgetekend dat deze brief is gecasseerd 16 november 1647.

Fol. 58 e.v.
Obligatie voor Maryken Stasen houdende op Heyman Jacobss. Schout.
- 1 mei 1641: Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, heemraden.
Heyman Jacobss., onze schout, bekent schuldig te zijn aan Maryken Staesen, weduwe van Ruth Corneliss., onze inwoonster, 171 Car. gld. vanwege geleende penningen door de weduwe aangeteld. Hij belooft dit geld terug te betalen over een jaar, de eerste mei 1642 met de interest jegens de penning vijf in het jaar. Hij verbindt zijn persoon en roerende- en onroerende goederen.Jacob Corn(elis) Snokelaer stelt zich als borg.
De akte is ondertekent door heemraad Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman. Snokelaer zet zijn handmerkje.

Fol. 60 e.v.
Akte van de erfgenamen van Adryaentge Jans zaliger tot ontlastinge van Jan Aryenss.
- 19 maart 1642: Heyman Jacobss., schout, Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, heemraden.
Heyndrick Corn(elis), wonende op de Oostendam, en Jacob P(iete)rs, wonende op IJsselmonde, voor hen zelf als erfgenamen zijnde van Adryaentge Jans zaliger, ook mede vervangende hun mede-erfgenamen, en bekennen van Jan Aryenss., weduwnaar van Adryaentge Jans, onze inwoner, ten volle tot hun 'contentament gecontenteert' te zijn van alzulke erfgoederen hen door het overlijden van Adryaentge Jans aanbestorven, zodat zij nu of in de toekomst hierop niets meer te pretenderen hebben. De [orginele] akte is door de schout en heemraden getekend. deze akte is niet getekend.

Fol. 61 e.v.
Certificatie voor Abraham Bastynius predikant.
- 23 oktober 1641: Job Leendertss. Vogelaer, heemraad, en Jacob Willemss. Hoffman, secretaris van Maasdam, certificeren met kennis der waarheid ten verzoeke van Abrahamus Bastynius, onze predikant, dat het waar is dat wij op 20 oktober laatstleden zijn geweest ten huize van Heyman Jacobss., schout van Maasdam, o.a. vergezegeld met Dirck Willemss., zijnde de zoon van Willem Maertenss., en dat Neeltge Dircken, de voornoemde Dirck Willemss. zijn moeder, daar mede kwam met zijn twee zusters, met name Aeltgen en Machtel Wilms, en dat Neeltge Dircke zei "Dirck Willems mijn lieve kint gaet toch me naer huys toe', waarop Dirck Willemss. zeide "ick wil niet ick had liever dat jou de Duyvel haeld' 'ende sijn hant op lichten ende sloech haer, ende dat den voorn(oemde) predicant zeyde Dirck u sult sout ghij u moeder slaen, ghij behoort u te schamen. denckt eens met wat smart zij u self gedragen ende ter werelt gebracht ende met meer lieffelijcke exempel hem onder wee, hoe danich sulck haeren gebaren die haer moeder ende ouders versmade', waarop Dirck Willemss zeide tegen de predikant: ' ten roert u niet jou Sacraments hopeklaeu [?] de duyvel moet u halen wil jey wat seggen ghij bent een predicant ende ghij leeft van den armen', waarop de predikant zeide: 'sou ghij dat wel bewijsen ja ick seyde Dirck Willemss. ghij hebb opt huysken van Jande Post twee hoenderen toe bedongen, en ick zal u van uwen dienst helpen'.
Deze akte is getekend door Vogelaer en secretaris Hoffman.

Fol. 62 e.v.
Certificatie voor Abraham Bastinius.
- 23 oktober 1641: Heyman Jacobss., schout, Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job Leen(derts) Vogelaer, heemraden.
Jacob Aryenss., onze gerechtsbode, en Staes Jacobss., mede onze inwoner, rechtelijk daartoe gedagvaard zijnde, compareren ten verzoeke van Abrahamius Bastinis, onze predikant, om getuigenis te geven of zij op 20 oktober laatstleden niet geweest zijn ten huize van Heyman Jacobss. Schout en of zij aldaar niet gehoord en gezien hebben enige scheldwoorden tussen Dirck Willemss. (zijnde de zoon van Willem Maertenss.) en Neeltge Dircken zijn moeder en of zij niet gehoord hebben dat Neeltge zeide 'mijn lieve kint gaet met mijn naer huys toe', waarop Dirck Willemss. zeide 'ick wil niet ick hadde liever dat jou de duyvel haelden' en sloeg haar, hetgeen de attestanten verklaarden te hebben gehoord. Voornoemde deposant Jacob A, oud ontrent 34 jaren, dat het ten voorzegde dage is geweest ten huize van de voornoemde schout, maar dat hij tussen Dirck Willemss. en Neeltgen Dircken 'niet ongel. ofte schelt woorden heeft gehoort ofe gesien' dan hetgeen de predikant tegen Dirck Willemss. heeft gezegd: 'sout ghij u moeder slaen en voorden duyvel wenschen, ghij suelt ghij behoort u te schamen' ' en hem met goede exempelen onderwees'. Tevens dat Dirck Willemss. toen tegen de predikant zeide: 'roert u niet de duyvel moet u haelen ghij Sacramentse Coopeklaeu ghij leeft vanden armen, ende ick sal u van uwen dienst helpen.
Staes Jaccobss., oud ontrent 20 jaar, heeft verklaard dat hij op 20 oktober aldaar is geweest, maar dat hij niet anders heeft gehoord hetgeen de predikant tegen Dirck Willemss. heeft gezegd [volgt relaas als hiervoor genoemd].
Akte ondertekend door schout Heyman, heemraad Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman. Heemraad Snokelaer zet handmerkje. 

Fol. 64 vs. e.v.
Certificatie voor de predikant Abrahamius Bastynius.
- 23 oktober 1641: Heyman Jacobss., schout, Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, heemraden.
Sijken Leen(derts)dochter, de huisvrouw van Bastyaen P(ieter)s kleermaker, onze inwoner, rechtelijk hiertoe gedaagd ten verzoeke van Abrahamus Bastynius, onze predikant, om te getuigen. Zij is op 20 oktober laatstleden is geweest ten huize van Heyman Jacobss. schout en heeft aldaar gehoord enige scheldwoorden tussen Dirck Willemss. (zijnde de zoon van Willem Maertenss.) en Neeltgen Dircken zijn moeder. Zij heeft de predikant horen zeggen 'ghij fielt sout ghij u moeder voor den duyvel wenschen en haer slaen ghij behoort u te schamen' en hem onderwees 'met goede exempelen hoe danich gij waere gena.... die haer ouders versmaden', waarop Dirck Willemss. tegen de predikant zeide "roert jou niet de duyvel moet u haelen ghij Sacramentse kopeklaer (?) ghij leeft vanden armen ick sal u van uwen dienst helpen'.
Akte is getekend door schout Heyman, heemraad Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman. Heemraad Snokelaer zet handmerkje.
[onder aan de laatste pagina staat: 'Craecht naede Duecht'].

Fol. 66.
- 16 november 1641: Heyman Jacobss., schout, Joost Dirckxss., Jacob Corn(elis) Snokelaer, Aryen Leendertss. en Job Leendertss. Vogelaer, heemraden. 
Zij taxeren ten verzoeke van de heer Berck, pensionaris en secretaris der stad Dordrecht, 5 mergen weiland in het Oude Land van maasdam, belend O de bosem en Z, W en N Aryen Leendertss. voornoemd. Dit land is achtergelaten bij Cristyna Eelant en de bruiker daarvan is Jacob Leendertss., wonende alhier. Getaxeerd op 650 gld. de merge. 
Schout Heyman en heemraad Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman ondertekenen. heemraad Snokelaer zet handmerkje.

Fol. 66 vs. e.v.
Intrestbrief van Jan Aryenss.
- 19 maart 1642: Heyman Jacobss., schout, Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, heemraden.
Jan Aryenss., onze inwoner, weduwnaar van Adryaentge Jans, geassisteerd met Jacob Aryenss., zijn broeder, wonende in Mijnsheerenland van Moerkerken, ter eenre, en Heyn(drik) Corneliss., hem sterk makende voor zijn broeder Jan Corn(elis), Aert Bastyaenss. Coninck, als man en voogd van grietge Aryens, voor hem zelf, en Jacob P(iete)rs, als man en voogd van Grietge Corn(elis), mede voor hem zelf, ter andere zijde. Zij accoorderen en vertichten over de door voornoemde Adriaentge jans zaliger nagelaten goederen.
Jan Aryenss. zal in bezit blijven van het 'huys, berch, schuyer, betelinge ende plantagie daer op ende omme staende', de eigen- en bruiklanden, paarden, koeien, meubele en gehele inboedel, ploegen, wagens, alle gereedschappen tot de bouwerij dienende, inkomen en uitgaande schulden en daarnaast nog 725 Car. gld., waarvan door Jan Aryenss. zijn ontvangen uit handen van Wouter Ploonen 150 gld. het de rest van Peeter van Gola {= Golen], secretaris van IJsselmonde, met nog een melkkoe die Jan Aryenss. bekent reeds voldaan te zijn van Wouter Pluenen in mindering van de penningen die de erfgenamen zullen moeten genieten met nog enige gouden ringen alsmede een zilveren sleutelriem. De andere partij zal behouden 2 mergen 300 roeden lands, laatstelijk gebruikt bij Wouter Ploonen voornoemd, voorts alle obligaties, schuld- en rentebrieven. 
Akte is ondertekend door schout Heyman, heemraad Vogelaer, secretaris J.W. Hoffman. Heemraad Snokelaer zet handmerkje. Verder ondertekenen 'Jan Aryensen van Maesdam', 'Henderick Cornelisse' en 'Jacop Pieterss'.

Fol. 69 e.v.
Eigenbrief voor Johan de Wit tot Dordrecht. 
- 24 maart 1642: Heyman Jacobss., schout, Joost Dirckxss., Vas Corneliss., Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job Leendertss.Vogelaer, Willem Maertenss., Corn(elis) Janss. Gues, heemraden.
Jan Aryenss. Kooyman, wonende ten dorpe van Puttershoek, transporteert aan de E(dele) heer Johan de Wit, ontvanger van 'de graeffelichen tolle van Geervliet' 4 mergen 6 roeden, luttel min of meer, gelegen in Nieuw-Bonaventura onder de jurisdictie van Maasdam, belend O de voornoemde E(dele) heer Johan de Wit, Z den eersten kruyswech, W Maryken Leendertsdr., laetst weduwe van wijle Corn(elis) Jacobss. en N en O de bosem cade. Dit land is nog belast met een losrente van 12 gld. jaarlijks, staande op iedere merge, die de Grafelijkheid van Holland daar op heeft spreken en die de koper tot zijn last neemt. De koopsom is voldaan. De [orginele] akte is bezegeld door schout Heyman en heemraden Joost en Vas, voor hen zelf als voor de andere heemraden, die geen zegel gebruiken. Deze akte is getekend door schout Heyman, heemraad vas en secretaris J.W. Hoffman. heemraad joost zet handmerkje.

Fol. 70 e.v.
Schuldbrief voor Jan Aryenss. Kooyman op Puttershoek houdende op Johan de Wit te Dordrecht.
- 24 maart 1642: Heyman jacobss., schout, Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, heemraden.
De E(dele) heer Johan de Wit, ontvanger der 'graeffelijcken tolle van Geervliet', wonende te Dordrecht, bekent schuldig te zijn aan Jan Aryenss. Cooyman, wonende op Puttershoek, 1549 Car. gld. 6 stuivers 10 penningen vanwege de koop van 4 mergen 6 roeden gelegen onder de jurisdictie van Maasdam, volgens de eigenbrief daarvan zijnde. Hij belooft de helft van dit geld te betalen op 24 maart 1643 en het restant op 24 maart 1644 onder verband van dit land en zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. Willem Maerttenss., onze inwoner en mede-heemraad, en Thonis Janss. vander Grient, wonende op Puttershoek, stellen zich als borgen. De [orginele] akte is bezegeld door schout Heyman en heemraden Vogelaer, Snokelaer ondertekenen bij gebrek aan een zegel. Deze akte is getekend door schout Heyman, heemraad Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman. Snokelaer zet handmerkje.

Fol. 72 vs. e.v.
Attestatie ten verzoeke van Johan de Wit tot Dordrecht. 
- 29 april 1642: Joost Dirckxs., Vas Corn(elis), Jacob Corn(elis) Snokelaer, heemraden, attesteren ten verzoeke van Johan de Wit, 'Ontfanger der graefelijcken tolle van Geervliet', dat het waarachtig is dat in ons dorp en de rondom gelegen plaatsen 'costuyme' en gebruikelijk is, dat alle 'transporten, belastinge, hypotheecatie en speciale verbanden van onroerende goederen, alle schepen brieven etc., eerst op een minuyt geteeckent van schepenen werden, daer vuyt men gewoon, daer naer den princepale brieff te maecken die mede van schepenen geteeckent altijts sijn gehouden vavabel te zijn, en in absoluyt forme volcomen, welcke voors. menuyt de secretarissen zijn gewoon te bewaeren omme daer mee bij gelegent heyt de selve te boeck te registreren omme bij naelatichen van de secretaris, dat ons die geteeckende menuyte dienst voor resif' (etc., etc).

Fol. 73 e.v.
Joost Dirckxss. en Aryen Leendertss., heemraden.
- 1 januari 1641: Job Leendertss. Vogelaer, onze mede heemraad, bekent schuldig te zijn aan de kerk van Maasdam 100 Car. gld. naar aanleiidng van opgenomen penningen uit handen van de kerkmeesters ontvangen. Hij belooft dit terug te betalen over een jaar met interest de penning 16, zijnde 1 januari 1642., onder verband van zijn persoon en roerende- en onroerende goederen.
Jacob Willems. Hoffman, onze secretaris, stelt zich borg.
heemraad Arien en secretaris J.W. Hoffman ondertekenen en heemraad Joost zet handmerkje.

Fol. 74 vs. e.v.
Eigenbrief voor Jacob Willemss. Hoffman, secretaris tot maasdam.
- akte dd.....?? [onleesbaar op deze film] Heyman Jacobss., schout, Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, heemraden.
Jan Corneliss. Timmerman, onze inwoner, transporteert aan Jacob Willemss. Hoffman, onze secretaris, een huis en de beterschap van een erf op het dorp van Maasdam [ de belendingen zeer moeilijk leesbaar omdat de akte op de film zeer licht is afgedrukt ]. Als belender is te lezen de naam van Pouwels Janss. [Rest van de akte erg moeilijk leesbaar om bovengenoemde reden].

Fol. 76 e.v.
Schuldbrief voor Jan Corn(elis) Timmerman houdende op Jacob Willemss. Hoffman, secretaris tot Maasdam.
- akte dd. ....?? [datum onleesbaar op deze film] Heyman jacobss., schout, Jacob Corn(elis) Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, heemraden.
[eerste deel van deze akte is op film zeer slecht leesbaar].
Jan Corneliss. Timmerman verklaart aan Jacob Willemss. Hoffman 1050 gld. schuldig te zijn vanwege koop van huis en erf op Maasdam. Hij belooft met Bamis eerstekomende 1643 200 gld. te betalen en alle nakomende Bamisdagen totdat het geheel voldaan zal zijn. 

Fol. 78 e.v.
Akkoord tusen Jacob Corn(elis) Snokelaer en Jacob Aryenss.
- 20 november 1642: Heyman Jacobss., schout, Job leendertss. Vogelaer, hemraad.
Jacob Corneliss. Snokelaer, onze inwoner en mede heemraad, als getrouwd hebbende Bastiaentge Stasen, die weduwe was van Aryen Maertss., ter ene zijde, en Jacob Aryenss., onze bode, zijnde een zoon van de voornoemde Aryen Maertss., geprocreerd bij de voornoemde Bastiaentge Stasen, ter andere zijde, akkoorderen over alzulke erfgoederen die Jacob zijn aanbestorven van zijn vader en van zijn overleden zuster Pietertie Aryens. Snokelaer zal behouden het 'huys, berch, koeyen' en verder alle andere meubelen en de gehele onboel van ploegen, wagens, en al het gereedschap tot de bouwerij dienende en alle inkomende gelden en uitgaande schulden. Snokelaer zal daarvoor aan Jacob Aryenss. uitreiken diverse zilveren, koperen en tinnen voorwerpen. 
Deze akte getekend door schout Heyman, heemraad Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 79 vs. e.v.
Testament gemaakt bij Govert Aryenss. Duymelaer en Adryaentge Jans van Es, echte man en vrouw wonende onder de jurisdictie van Strijen.
- 15 december 1642: Vas Corneliss. en Job leendertss. Vogelaer, heemraden.
Govert Aryenss. Duymelaer en Adryaentge Jansdr. van Es, echte man en vrouw, wonende onder de jurisdictie van Strijen, testeren op de langstlevende, deze moet het kind waarmee Adryaentge reeds is bevrucht en die zij nadien nog zouden mogen krijgen 200 Car. gld. uitreiken als het kind of de kinderen mondig zijn, te weten 20 jaar oud. Bij kinderloos overlijden van de eerstgestorvene van hen beiden zullen de goederen die de langstlevende nalaat bij diens broeders en zusters worden geerfd, te weten Govert Aryenss. zijn drie broeders met name Geryt, Cornelis en Aryen Aryenss. Duymelaer en Adryaentge haar drie halfzusters en broders, met name Lijntge en Annetge Lendertsdr. met Cornelis Leendertassa. allen kinderen van Maryken Damen, de voorzegde Adryaentge haar moeder. verwekt bij Leendert Corneliss. Seecris. De erfgenamen van de langstlevende moeten dan aan de erfgenamen van de eerstgestorvene 2 gld. 10 stuivers uitreiken.
Deze akte is getekend door de heemraden Vas en Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 82 vs. e.v.
Obligatie voor Jan Corn(elis) timmerman houdende op Maryke Gijsen.
- 7 februari 1643: Heyman Jacobss., schout, Jacob Corneliss. Snokelaer en Job Leendertss. Vogelaer, heemraden.
Marijken Gijsen, weduwe van Aryen Corneliss. int Velt, wonende onder de jurisdictie van Puttershoek, geassisteerd met Willem Willemss. Hoffman, haar gekoren voogd in dezen, bekent schuldig te zijn aan Jan Corneliss. timmerman 114 Car. gld. 12 stuivers 8 penningen vanwege de koop van een 'roe koe ende kalff'. Als de zoon van Jan Corn(elis) genaamd Ghijsbert Janss. zal komen te trouwenof te sterven zal Maijken Gijssen de voornoemde som gelds terug betalen, maar eerder niet. Zij verbindt hiervoor haar persoon en roerende- en onroerende goederen. Mede compareren de zonen van Marijken Gijsbrechts, met name Aryen Willemss. Hoffman, Gijsbrecht Willemss. Hoffman en Jacob Willemss. Hoffman, onze secretaris, met Willem Willemss. Hoffman voornoemd, en stellen zich borgen. 
Deze akte getekend door heemraad Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman. Heemraad Snokelaer zet handmerkje.

Fol. 84 e.v.
Verticht of uitkoop brief van Staes Jacobss.Snokelaer.
- 12 april 1643: Heyman Jacobss., schout, Vas Corneliss. en Jan Aryenss., heemraden.
Staes Jacobss. Snokelaer, weduwnaar van Neeltge Dircxdr., geassisteerd met Jacob Corneliss. Snokelaer, zijn vader, onze inwoners, ter ene zijde, en Dirck Corneliss. Quartel en Dirck Dirckxs. Quartel, als voogden van het nagelaten weeskind van Neeltge Dirckx, ter andere zijde. Zij akkoorderen en vertichten over de moederlijke besterfenis van het weeskind genaamd Mariken Staesen, oud ontrent 15 weken. Staes Snokelaer zal in de boedel blijven zitten en zal aan de voogden uitreiken de kleding en juwelen van de moeder, welke terstond verkocht zullen worden en het kind zal het weeskind toekomen. 
Staes zal het kind op te voeden etc. tot 18 jaar en dit onder verband van zijn persoon en goederen.
Schout Heyman en heemraad Vas zegelen de [orginele] akte en heemraad Jan tekent bij gebrek aan een eigen zegel.
Deze akte is getekend door schout Heyman en de heemraden Vas en Jan en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 85 e.v.
Schuldbrief voor Jan Janss. Polder tot laste van P(iete)r Joosten, beiden wonende op Puttershoek.
- 1 mei 1643: Vas Corneliss., Jacob Corneliss. Snokelaer, heemraden.
Pieter joosten, wonende op Puttershoek, bekent schuldig te zijn aan Jan Janss. Polder, wonende op Puttsrehoek, 600 Car. gld. vanwege opgenomen penningen. Hij belooft dit geld over een jaar met interest de penning 16 terug te betalen. Hij verbindt hiervoor in het speciaal 1 merge 560 roeden 'teel lant' in 'Poelwijck inde dyckatia van Bonaventura' onder de jurisdictie van Maasdam, belend O tmaesdamsen gadt Z voors. Jan Janss. Polder, W Sheerendijck en NJan Heyndrcxss. Schuylinck. Voorts stelt hij tot zekerheid zijn persoon en roerende en onroerende goederen.
De heemraden zegelen de [orginele] akte. Deze akte ondetekend door heemraad Vas en secretaris J.W. Hoffman. Heemraad Snokelaer zat handmerkje.
[In de marge staat opgetekend;] 'Desen schult brieff is niet gepaseert over mits dat jan Janss. Polder tlant heeft gecoft volgens den eygen brieff geredistreet folyo 93 en 94 daer om door geschrapt'.

Fol. 87 vs. e.v.
Eigenbrief voor Jan Aryenss. Kooyman wonende op Puttershoek.
- 25 januari 1644: Heyman Jacobss., schout, Vas Corneliss., Jacob Corneliss. Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, Cornelis janss. Gues, Ja Arienss., Harmen Lodewijcxe van Montaen en Jacob Leendertss. , heemraden.
Cornelis Ingenss., getrouwd hebbende Jaepken Heyndrickxdr., wonende op Puttershoek, transporteert aan Jan Aryenss. Kooyman 554 roeden 8 voeten land, volgens de koopcondities voor schout en gerechten van Puttershoek gepasseerd dd. 18 juli 1643, gelegen in Poelwijck 'inde Dijckatie van Bonaventura' onder de jurisdictie van Maasdam, belend O de bosem cade, Z Jan Heyndrickxss. Schuylinck, W Sheeren Dijck en N Claes Bastyaenss. Gouweman. De koopsom is voldaan.
De [orginele] akte bezegeld door schout Heyman en heemraden Vas en Snokelaer. Deze akte getekend door schout Heyman en heemraden Vas en Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 89 vs. e.v.
Schuldbrief voor Cornelis Ingenss. houdende op Jan A. Kooyman, beiden wonende op Puttershoek.
- 25 januari 1644: Heyman Jacobss., schout, Vas Corn(elis) en Job Leendertss Vogelaer, heemraden.
Jan Aryenss. Kooyman, wonende op Puttershoek, bekent schuldig te zijn aan Corn(elis) INgenss., mede wonende op Puttershoek, 375 Car. gld. vanwege de koop van 554 roeden 8 voeten lands in Poelwijck onder Maasdam. Hij belooft dit geld te betalen op 18 augustus 1644 onder verband van het voornoemde land en zijn persoon en roerende en onroerende goederen. Claes Janss., mede wonende op Puttershoek, zijn zwager, stelt zich borg.
Deze akte getekend door schout Heyman en heemraden Vas en Vogelaer.

Fol. 90 vs. e.v.
- 1 maart 1644: Heyman Jacobss., schout, Jacob Corn(elis) Snokelaer, Jacob Leendertss., heemraden.
Aryen Aertss. Spruyt, wonende onder de jurisdictie van 's-Gravendeel, bekent schuldig te zijn aan Maryken Staesen, weeskind van Nelletge Dirckxdochter zaliger, alhier residerende, 227 Car. gld. vanwege opgenomen penningen aangeteld en ontvangen uit handen van Heiman Jacobss., schout voornoemd, als oppervoogd van alle wezen onder zijn bedrijve, en Dirck Corn(elis) Quartel, mede wonende op 's-Gravendeel, als bestevader en gerechte bloedvoogd van het voornoemde weeskind. Hij belooft dit geld over een jaar met interest jegens de penning 20 terug te betalen onder verband van zijn persoon en roerende en onroerende goederen. Aryen P(iete)r(s) verdonck en Corn(elis) Bastyaenss. Spruyt, mede wonende ten dorpe van 's-Gravendeel, stellen zich als borgen.
Deze akte ondertekend door schout Heyman en secretaris J.W. Hoffman. heemraden Snokelaer en Jacob Leendertss. zetten handmerkje.
In de marge van de akte vermeld dat de obligatie is verhoogd met drie jaren interest, lopnende tot maart 1647. Verder nogmaals de interest met drie jaren verhoogd; lopende tot 1 maart 1650. In de marge als voogd van het weeskind vermeld: Aryen Dirckxss. Quartel.

Fol. 92 e.v.
- 11 maart 1644: Heyman Jacobss., schout, Vas Corn(elis) en Cornelis Janss. Gues, heemraden.
Jacob Toniss., onze inwoner, bekent schuldig te zijn aan Wouterens Cools, borger der stad Dordrecht, 400 Car. gld. vanwege opgenomen penningen. Hij belooft dit terug te betalen over een jaar zijnde 11 maart 1645 met interest jegens 6 gld. 10 stuivers de 100 gld. jaarlijks. Hij zet hiervoor op hypotheek 1 merge 'teellants' in de dijkagie 'vant gliplant' onder de jurisdictie van Maasdam, belend O en Z Sheeren Dijck, W en N de gemeen lants vliet. Dit land is niet anders belast dan met 100 gld. ten behoeve van joffrou van der Linde, weduwe van Aert Maertenss. tot Dordrecht. Voorts zijn persoon en roerende en onroerende goederen. Corn(elis) Corn(elis), wonende op Puttershoek, stelt zich borg.
Deze akte ondertekdn door schout Heyman en heemraden Vas en Gues en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 93 vs. e.v.
Eigenbrief voor Jan Jan(ss.) Polder op Puttershoek. 
- 10 mei 1644: Heyman Jacobss., schout, Corn(elis) Jacobss. Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, Jan Aryenss., Harmen Lodewijckxss.van Montaen, Jacob Leenderss., heemraden.
P(iete)r Joosten, wonende op Puttershoek, transporteert aan Jan Janss. Polder, een stuk 'teel lant' van 1 merge 560 roeden op Poelwijck in de dijkagie van Bonaventura onder de jurisdictie van Maasdam, belend O tmaesdamse Gadt Z jan janss. voors., W Sheeren Dijck en N Jan Hendrickss. Schuyl(inck). De koopsom is voldaan. De [orginele] akte bezegeld door schout Heyman en heemraden Snokelaer en Vogelaer. Deze akte getekend door schout Heyman, heemraad Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman. Heemraad Snokelaer zet handmerkje.

Fol. 95 e.v.
Vertichtbrief voor Aert Corn(elis) Kest.
- 6 augustus 1644: Heyman Jacobss., schout, Vas Corn(elis), Jan Aryenss., heemraden.
Aert Corn(elis), weduwnaar van Willempye Dirckxdr., ter eenre, en Corn(elis) Claessen, wonende aan de West dijck onder de jurisdictie van Mijnsheerenland van Moerkerken, als gerechte bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Willempye Dirckx, ter andere zijde. Zij accoorderen en vertichten de moederlijke besterffenis der weeskinderen. Aert zal behouden het 'huys, schuyer, betelinge ende beplantinge' daar op staande en alle koeien, schapen, meubele, de gehele inboel en daarvoor zal hij aan de weeskinderen uitreiken 42 Car. gld. , dat is aan elk kind 6 gld. en dat als zij tot hun mondige dage gekomen zullen zijn, te weten 18 jaren. De kinderen zijn: Neeltge Aerts, oud ca. 13 jaar, Dirck Aertss., oud ca. 11 jaar, Janneke Aerts, oud ca. 9 jaar, Bastyaentge Aerts, oud ca. 7 jaar, Cornelis Aertss., oud ca. 2 jaar, en Cornelis en Aryen Aertss., oud 11 weken. Teven krijgen de kinderen de kleding van hun moeder. Vader moet de kinderen naar behoren opvoeden etc. Bij vooroverlijden van een of meer kinderen zullen de andere broers en zusters van hen erven. Bij vooroverlijden van alle kinderen moet hij een jaar na overlijden van het laatste kind in de helft van dit geld uitreiken en een jaar later het resterende deel [N.B niet genoemd aan wie deze dan komen; kennelijk aan hun naaste verwanten]. Aert verbindt voor dit alles zijn huis met toebehoren en zijn persoon en roerende- en onroerende goederen.
Schout Heyman en heemraad Vas zegelen en heemraad Jan ondertekend [de orginele] akte. Deze akte getekend door schout Heyman en heemraden Vas en Jan Aryensen van Maesdam en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 97 e.v.
Eigenbrief voor de heer Johan de Wit tot Dordrecht.
- 22 oktober 1644: Heyman Jacobss., schout, Jacob Corneliss. Snokelaer, Job Leenderss. Vogelaer, Vas Corn(elis), Cornelis Janss. Gues, Jan Aryenss., Hermen Lodewijckxss. van Montaen, Job Leendertss., heemraden.
Cornelis Ingenss., wonende op Puttershoek, als man en voogd van Jaepken Heyndrickxdr. en Pieter Aryenss., wonende op de Heen in Brabant, als man en voogd van Dirckxken Heyndricxs, transporteren aan de heer Johan de Wit, ontfanger der graeffelijckh(eids) tolle van Geervliet en borger der stad Dordrecht, 3 mergen, luttel min of meer, in de dijkagie van Bonaventura onder de jurisdictie van Maasdam, belend O de viscil, Z de erfgenamen van za: Bastiaen Janss. Gouweman, W den eersten Cruys wech en Nde voors. heer de Wit. De koopsom is voldaan. De [orginele] brief is bezegeld door schout Heyman en heemraden Snokelaer en Vogelaer. Deze akten ondertekend door schout Heyman en heemraad Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman. 

Fol. 98 vs. e.v.
Eigenbrief voor Eldert Pieterss.
- 23 oktober 1644: Heyman Jacobss., schout, Jacob Corneliss. Snokelaer, Job Leendertss. Vogelaer, Vas Corneliss., Cornelis Janss. Gues, Jan Aryenss., Harmen Lodewijckx van Montaen, Jacob Leendertss., heemraden.
Antonis Plonen, wonende aen den Droogendijck onder de jurisdictie van Ridderkerk, transporteert van Eldert Pieterss., onze inwoner, wonende een stuk weiland van 1 mergen 400 roeden gelegen in het Oude Land van Maasdam, belend O de erfgenamen van Cornelis Jopsen wonende op Puttershoek, Z de erfgenamen van Claes Gijsbrechtss., wonende 'int Coninckrijck van Vranckrijck', W en N de erfgenamen van Aryen Leen(derts), wonende op Maasdam. De koopsom is voldaan.
De [orginele] akte bezegeld door schout Heyman en heemraden Snokelaer en Vogelaer. Deze akte getekend door schout Heyman en secretaris J.W. Hoffman. Heemraad Snokelaer plaatst handmerkje.

Fol. 100 e.v.
'Copya vuyt de Cavel cedulle vant v(oor)s lant'
- 15 februari 1 6 7 2 Aryen Aryensz., schout, Jacob Corneliss., Willem Aryenss. Hoffman, Daen Aryenss., Leendert Janss., Wouter Heermanss. en Bastiaen Aryenss., heemraden.
Job Hermenss., Joris Corneliss. en Aryen Janssen, wonende op Puttershoek, hebben gegrondkaveld 5 mergen land bezwaard zijnde met 31 stuivers sjaars op de merge, gelegen in het ambacht van Maasdam, hetwelk zij tot deze tijd voet onder voet gebruikt hebben. Job Hermenss. is toegevallen 16 hond, belend N en O Aryen Janss. op Puttershoek, Z Claes Bucket Blasius, W Gijsbert Lauwerenss. Joris Corneliss. en Aryen Janss. moeten Job Hermenss. overpad over hun land geven.
De [orginele] brief is bezegeld door schout Aryen en heemraad Jacob.
[Er onder staat] 'Gecolationeert jegens de principale cavelcedulle gechreven op perckement en is bij mijn secretaris
van Maesdamgehouden van woorde voor woorde taccorderen pth 2 november 1644'. Dit getekend door J.W. Hoffman 1644.

Vervolg Maasdam oud-rechterlijk archief 2


Copyright ©: 2004 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: zaterdag 23 oktober 2004.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |