Vervolg Maasdam - Oud-rechterlijk archief 2
bewerkt door Kees-Jan Slijkerman


| Genealogie Hoeksche Waard | Streekmuseum Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Vervolg Oud-rechterlijk archief Maasdam inv. nr. 2 bewerkt door K.J. Slijkerman.

In de inventaris Rechterlijke Archieven Zuid-Holland is dit deel als volgt omschreven:
'Protocol bevattende obligaties, eigenbrieven, testamenten, vertichtingen enz. 1639-1652'.

Vervolg bewerking Oud-rechterlijk archief 2 Maasdam in regestvorm

Fol. 101 vs e.v.
Vertichtbrief van Heyn(drik) Corn(elis) Casteleyn.
- 18 maart 1645: Heyman Jacobss., schout, Jan Aryenss. en Harmen Lodewijckxss. Montaen, heemraden.
Heyndrick Corn(elis) Casteleyn, weuwnaar van Stijntge Cornelis zaliger, ter eenre, en Jacob Corn(elis) Snokelaer en Leendert Corn(elis), als gerechte bloedvoogden van de nagelaten weeskinderen van Stijntge Corn(elis), ter andere zijde. Zij accorderen en vertichten betreffende de vaderlijke [N.B. moet zijn moederlijke !] goederen der weeskinderen. Heyndrick Corn(elis) zal behouden het 'huys, schuyer, keet' etc., alle koebeesten, alle meubelen en de gehele inboel, alle kleding van Stijntge, zo van 'linne en wolle', schulden en baten. Daarvoor zal hij aan zijn vijf kinderen 150 Car. gld. uitreiken: Maryken, Cornelis, Jacob, Neeltge en Hillegye Heyn(driks), te weten eerstkomende mei 1645 100 Car. gld. en 50 gld. in mei 1646, welk geld ten profijte van de kinderen zal worden uitgezet. De vader moet tevens zijn kinderen allimenteren, opvoeden etc. tot hun mondige dage. Als dit niet naar behoren zou gebeuren zouden de voogden de kinderen op kosten van de boedel mogen opvoeden etc. zonder de voornoemde 150 gld. te hoeven aanspreken. Heyndrick verbindt hiervoor zijn huis en percoon en verdere reoende- en onroerende goederen.
De [orginele] brief is bezegeld door schout Heyman en door de genoemde heemraden ondertekend. Deze akte getekend door schout Heyman, heemraad Jan Aryensen van Maesdam en secretaris J.W. Hoffman. Montaen plaatst handmerkje.

Fol. 103 e.v.
Vertichtbrief van Cornelis Jacobss. Snokelaer. 
- 14-6-1645: Heyman Jacobss., schout, Job Leendertss. Vogelaer, Cornelis Janss. Gues, heemraden.
Corn(elis) Jacobss. Snokelaer, weduwnaar van Neeltge Jacobsdr., geassisteerd met Jacob Corneliss. Snokelaer, zijn vader, ten ene zijde, en Leendert Jacobss., met Ingen Jacobss., als gerechte bloedvoogden van denagelaten weeskinderen van voornoemde Neeltge Jacobsdr., aan de andere zijde, accorderen en vertichten de kinderen hun moederlijke besterffenis.
Snokelaer zal behouden het 'huys, berch, schuyer' etc., de eigen- en bruiklanden, paarden, koeien, meubelen, de gehele inboel, ploegen, wagens en al het andere tot de bouwerij diendende, de inkomsten en schulden. Daarvoor zal hij zijn drie weeskinderen 500 Car. gld. uitreiken als zij tot hun mondige dage zullen zijn gekomen, te weten 17 jaar oud. De kinderen zijn: Aryen Corn(elis), ca. 6 jaar, Leendert Corn(elis), ca. 5 jaar, en Aegye Cornelis dochter, ca. 3 jaar, te weten aan elk kind 166 gld. 13 stuivers met nog de kleding die van hun moeder is geweest van wol en linnen met nog het 'silverwerck', welke verkocht zullen worden en voor de kinderen op interest zal worden gezet. Vader Snokelaer zal ook zijn kinderen naar behoren allimenteren en opvoeden etc. Dit onder verband van zijn voornoemde huismet ca. 3 mergen in de dijkagie van Bonaventura onder de jurisdictie van Maasdam, belend O den bosem cade, Z Pluen Aryenss. op Puttershoek, W den eersten Cruyswech. Voorts zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. 
In de marge staat aangetekend dat Snokelaer over de 500 gld. hij interest zal betalen 4 op 100 en ingaande 1-1-1660, akte dd. 12-1-1660 en getekend door secretaris J. van Breedenhof.
De [orginele] brief is bezegeld door schout Heyman en heemraad Vogelaer. deze akte ondertekend door schout Heyman, de heemraden Gues en Vogelaer en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 104 vs. e.v.
'Certefycatie' voor Willemyna van der Haga [= Hage] op Puttershoek.
- 12 juli 1645: Heyman Jacobss., schout, Job Leendertss. Vogelaer en Jacob Leendertss., heemraden.
Marijken Jans, waardinne 'int Visschip' alhier, en Maddaleen Pieters, haar dochter, welke ter instantie en rechterlijk verzoek van Willemyna vander Hage, wonende op Puttershoek, verklaringen afleggen. Ene P(iete)r Corn(elis) Romeyn is geweest in de voornoemde herberg in het laatst van de maand juni 1645, zonder de precieze tijd te hebben onthouden, en hij heeft zijn mannelijk geslacht getoond en beide vrouwen lastig gevallen. De akte is ondertekend door schout Heyman, heemraad Vogelaer, secretaris J.W. Hoffman. heemraad Jacob zet handmerkje. 

Fol. 105 vs. e.v.
'Certefycatie' voor Ingentie Aryens op 's-Gravendeel.
- 30 oktober 1645: Jacob Corneliss. Snokelaer, Vas Cornerliss., heemraden.
De voornoemde heemraden verklaren en certificeren ten verzoeke van Ingentge Aryensdr., weduwe van Corn(elis) Aryenss., wonende onder de jurisdictie van 's-Gravendeel, dat zij 'over een tijt geleden' heeft onderhouden en geallimenteerd 'van cleeden en reeden, eeten en drincken' Marijken Aryensdr., innocent, zijnde een zuster van voornoemde Ingentge Aryensdr. en Aryen Aryenss. Spyes, in zijn leven schout tot Puttershoek, een lange tijd van jaren, 'oock wel vijff off ses jaeren inden voors. tijt te bedde bleeff leggen, sonder dat het dorp ofte arme daer mede is beswaert geweest, ofte noyt gehoort dat haer ymant van vrient ofte maecht heeft eenig hant reyking gedaen'. Voorts verklaren de heemraden dat Aryen Aryenss. Spyes is omtrent twee jaren ziekelijk 'en als een slecht man gegaen of gestaen heeft' en daarna is komen te overlijden en dat hij zijn goederen heeft vermaakt aan zijn stiefdochter, zonder dat Ingentge Aryens als rechte erfgenaam daar van zou iets genieten, 'twelck haer groote(lijk) soude intreffen', vermits de grote kosten en 'merckelijcke moiyte' die zij aan haar zuster heeft gedaan.
Snokelaer plaatst handmerkje en Vas zet handtekening, alsmede de secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 106 vs. e.v.
Eigenbrief voor Jelis Reynierss. Krol en Aryen Janss.
- 7 november 1645: Jacob Corneliss. Snokelaer, stedehouder, Vas Corneliss., Job Leendertss. Vogelaer, Corn(elis) Janss. Gues, Jan Aryenss., Harmen Lodewijckxss. Montaen en Jacob Leendertss., heemraden.
Anneken Corn(elis), weduwe van Aryen Aryenss. Spyes, in leven schout tot Puttershoek, geassisteerd met Anthony van Asperen, secretaris tot Puttershoek, als haar gekoren voogd in dezen, transporteert aan Aryen Janss. en JelisReynierss., onze inwoners, 3 mergen 200 roeden lang gelegen 'int Vuyter landeken voor Maesdaem', belend N. Jan Janss. Polder op Puttershoek, Z. den eersten Cruyswech, W.den Suydewij Dijck en O. de Cille genaemt Maesdaemse Gadt. De koopsom is voldaan.
Stedehouder Snokelaer en heemraden Vas en Vogelaer bezegelen de [orginele] akte. Deze akte getekend door heemraad Vas en secretaris J.W. Hoffman. Stedehouder Snokelaer zet handmerkje.

Fol. 108 e.v.
Schuldbrief voor Anneken Corn(elis), weduwe van wijlen Aryen Aryenss. Spyes, in zijn leven schout tot Puttershoek.
- 7 november 1645: Heyman Jacobss., schout, Jacob Corn(elis) Snokelaer, Cornelis Janss. Gues, heemraden.
Aryen Janss. en Jelis Reynierss., beiden onze inwoners, bekennen schuldig te zijn aan Aryen Aryenss. Spyes, schout tot Puttershoek, 3000 ['dertich hondert'] Car. gld. vanwege koop van 3 mergen 200 roeden zo weide- als zaailand volgens de eigenbrief daar van zijnde, gelegen 'int vuyte landeken voor Maesdam', welke som geld zij op interest mogen houden voor de tijd van twee of drie jaren, jegens de penning 20, te rekenen vanaf mei 1645 en het eerste jaar zal zijn verschenen mei 1646. Zij verbinden hiervoor het voornoemde land en voorts hun persoon en roerende- en onroerende goederen.
De [orginele] akte bezegeld door schout Heyman en heemraad Snokelaer. deze akte getekend door heemraad Gues en secretyaris J.W. Hoffman. Snokelaer zet handmerkje. 

Fol. 109 e.v.
'Certeficatie' voor Job Leendertss. Vogelaer.
- 5 februari 1646: Jacob Corneliss. Snokelaer, stedehouder, Jan Aryenss., heemraad. Ten verzoeke van Adriaen Franse van Dort, wonende te Puttershoek, legt getuigenis af op verzoek van Job leendertss. Vogelaer, onze inwoner, dat hij op 12 oktober 1645 is geweest ten huize van Jan Willemss. metselaer, wonende op de Develsluis, met de voornoemde Job Leendertss. Vogelaer, en had verstaan dat Metselaer van de voornoemde Vogelaer gekocht had een stuk lands. Vogelaer zei tot Metselaer: 'ick hebbe hyer een contrackt gemaeckt tusschen u en mij huur vant lantt geliefft ghij die eens te hooren [volgt een op de microfilm onleesbare regel]. Nadat Job het bescheid opgelezen had zei Metselaer : 'bescheyt is goet en wel naer mijn zin wilge 5 of ses hondert aen gelt hebben ick selt a(an) mij hebben'. Vogelaer zei daarop: 'ick wil geen gelt hebben maer omdat wij geen questiy hebben en soude com laet ick voor u ende u vrou noch eens voor lesen en wert selve bescheyt voor haer beyde op gelesen ter presentie van mijn deposant ende bij haer beyde p(ar)tye ondertekent'. Een tijdje later kwam Metselaer in het huis van de deposant, bij hem hebbende twee personen om hem te ondervragen over het voorzegde land. De volgende dag is Metselaer weer bij de deposant gekomen. Daarbij gesproken over een nadere overeenkomst betreffende het land als metselaer zou komen te overlijden en de kinderen van Metselaer na hun vaders dood zouden komen te wonen en te trouwen in de waard waar het voornoemde land lag. Metselaer blijkt nog een vrouw te hebben [rest van de akte gedeeltelijk slecht leesbaar op microfilm].Akte is ondertekend door Jan Aryenss. van Maesdam en secretaris J.W. Hoffman. Snokelaer zet handmerkje.

Fol. 110 vs. e.v.
Testament tussen Joost Dirckss. en Mayken Corn(elis), echte man en vrouw.
- 15 maart 1646: Vas Corn(elis) en Cornelis Janss. Gues, heemraden.
Joost Dircxss. en Marijken Corn(elis), echte man en vrouw, onze inwoners, zij ziekelijk te bed liggend, testeren. De langstlevende zal behouden hun 'huys, barch en schuyre, de inboel. Zij vermaken aan............ [een van hun kinderen; naam onleesbaar] voor haar goede diensten 450 roeden weilands in Oud-Bonaventura. Verder is er sprake van andere, niet bij name genoemde kinderen.[de akte is slechts leesbaar].
Akte is getekend door de heemraden Vas en Gues en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 112 vs. e.v.
Cavelcedulle tussen Marijken Wijten, weduwe van Aryen Leendertss., en haar behoude kinderen.
- 25 maart 1647: de weduwe en gemene erfgenamen van zaliger Adriaen Leendertss., in zijn leven gewoond hebbende op het dorp van Maasdam, te weten Marijken Wijten, voor haar zelf, geassisteerd met Franck Wijten, schout van sandelingenambacht, haar broeder en gekoren voogd in dezen, Pieter Aryenss., voor hem zelf, Jacob A., voor hem zelf, Jan A., voor hem zelf, ......Arienss., voor hem zelf, Isaack Arienss., voor hem zelf, kinderen van Adriaen Leendertss., scheiden en kavelen met elkander de landen. Marijken Wijten zal hebben het 'huys, berch, schuyer', waarin Adriaen gedurende zijn leven heeft gewoond, belend O den heer wech, Z Jacob Leendertss., W de Mase en N het school huys van Maesdam. Nog blijfr de weduwe aangekaveld de 'huysinge en schuyer' waarin Jacob Corn(elis), in zijn leven schout van Maasdam, heeft gewoond, voorts nog een stuk van 6 mergen in Nieuw-Bonaventura, belend O den eersten Cruys Wech, Z den Maesen Wech, W ... Gerritss. in de Polder met bruikwaar en N Jan Arienss. voornoemd, nog 2 mergen in Nieuw-Bonaventura, belend O Isaack Aryenss., Z......Flooriss in Bonaventura met bruikwaar, en nog .....700 roeden in het Oudeland van Maasdam, belend O Joost Dirckxss. op Maesdam Z den Maese, W Aert Jacobss., wonende in Hendrik Ido Am,bacht, nog 4 mergen 200 roeden in het Oudeland van Maasdam genaamd den hoeff, belend Z den Maesdamsen Wech, W Willem Maertss. met bruikwaar, N. 'dochterlanxen', nog 3 mergen 475 roeden in het Oudeland van Maasdam, belend O de bosem cae, Z de boomgaerden, N. Jacob Leendertss. op Maasdam met bruikwaar, nog 5 mergen 5 hondt in St. Anthonispolder, belend Z den Suyt Dijck,N. den Molevliet. Nog het land van Spyesse groot 5 mergen , gelegen int Oudeland van Maasdam, belend Z en W den Maesdamsen Wech, O Jan A. Nog aan de waelcant bij de kerck wech ten oosten kerckhoff en Z en W het [huys ?] van Montaen. De kinderen krijgen 5 mergen in Bonaventura, belend O den eersten Cruys Wech, ZJacob Leendertss. op Maesdam, W joffrou van der Burch. Nog 3 mergen genaamd ltant van Oole in Bonaventura, belend O den eersten Cruys Wech, Z Marijken Wijten, W Jacob Leendertss. Nog 1 mergen 300 roeden in Bonaventura, belend O. Hyere ? Creeck, N. Willempye Gijsbrechts, weduwe van Pouwels Jacobss., Z Heyn(drik) Jacobss., W den eersten Cruys Wech. Nog 11 hondt weiland aent poldersveer, belend Z en W de Maes en N en O den Maesdamsen Wech. Nog 2 mergen 400 roeden in Maasdam, belend O Corn(elis) Jacobss. Snokelaer, Z den Maesdamse Wech, N Marijken Wijten. Nog 2 mergen 236 roeden in het Oudeland van Maasdam in het Heilige Geestblok onder Mijnheerenland van Moerkerken, belend O den groenen Wech, Z de Weyde toebehorende het H. Geest huys binnen Dordrecht, WCorn(elis) Dircxss. tgreyn. Nog 'aende kae (?) van het Oude Lant van Maesdam' een wei groot 2 mergen, belend Nde kercke wey van.........(?), belend O de bosem kade, Z Jacob Leendertss. [de naam lambrecht........= doorgehaald] voornoemd. Nog 1 merge 3 hondt in het Oudeland van Maasdam genaamd 'het groote heck' in de H. geestblok, belend Z en W de Maese, O [ en N ?] de Maesdamse Wech. Nog 2 mergen 243 roeden in Bonaventura, belend Z de Bonaventuyrse Dijck [daarna een aantal regels verbleekt en onleesbaar op microfilm].[in de marge genoteerd:] dat de kinderen nog aangekaveld zijn 2 mergen in Nieuw-Bonaventura, belend O Corn(elis) Dirckxss. Gout met bruikwaar, W Marijken Wijten voornoemd, N den Maesen Wech.
[vervolg tekst volgende pagina:] nog 2 mergen 300 roeden weiland in het oudeland van Maasdam genaamd 'decker Campen', belend O Lamberecht Hulsthoudt, W joost Dircxss. en Jacob de Wit, dijkgraaf van Mijnsheerenland van Moerkerken.
De heemraden Vas Corneliss. ondertekend en Jacob Corneliss. Snokelaer plaatst handmerkje. Secretaris J.W. Hoffman plaatst handtekening.

Fol. 116 e.v.
Testament tussenAnthonis Engelss.en Adryaentge....., echte man en vrouw in Nieuwe Tonge in Zeeland.
- 20 april 1646: Vas Corneliss. en Job leendertss. Vogelaer, heemraden.
Anthonis Engelss. en Adryaentge .......dr. [onleesbaar], echte man en vrouw, wonende in de Nieuwe Tonge in Zeeland, beiden gezond, testeren op de langstlevende. De langstlevende zal aan de vrienden van de eerstgestorvene uitreiken 50 Car. gld. Indien de testateurs bij elkander nog een of meer kinderen zullen procreeren, dan zal de langstlevende aan hen 100 Car. gld. uitreiken als legitieme portie.
De heemraden en secretaris J.W. Hoffman plaatsen hun handtekening. 
[N.B. deze akte is deels verbleekt en niet geheel goed leesbaar]. 

Fol. 118 e.v.
Attestatie voor Jan Aryenss. op Maasdam
- 2 mei 1646: Jacob Corneliss. Snokelaer, stadhouder, Vas Corneliss., heemraad.
Zij certificeren ten verzoeke van Jan Aryenss.
Snokelaer zet handmerkje, Vas en secretaris J.W. Hoffman hun handtekening.
[N.B. deze akte is erg verbleekt en de inhoud is niet te recontrueren].

Fol. 119 e.v.
Eigenbrief voor Jan Willemss. Metselaer, wonende op de Develsluys.
- 20 mei 1646: Jacob Corn(elis) Snokelaer, stedehouder, en Vas Corneliss., Cornelis Janss. Gues, Jan Aryenss., Harmen Lodewijckxss. Montaen, Jacob Leendertss., heemraden,
Job Leendertss. Vogelaer, onze inwoner en mede confrater (= heemraad), transporteert aan Jan Willemss. Metselaer, wonende op Devel Sluis, 2 mergen lands in 'de Graeffelijcken' onder de jurisdictie van Maasdam, belend Z de weduwe van Cornelis d' Vries 'met haere consorte', N Cornelis Symonsens erfgenamen, O 'den eersten Cruys Wech' en W 'streckende aende kile genaemt Maesdamse Gadt'.
De [orginele] akte bezegeld door Snokelaer en Vas. Deze akte getekend door Vas en secretaris J.W. Hoffman. Handmerkje gezet door Snokelaer en Montaen.

Fol. 120 e.v.
'Certefycatie' voor Mary Wouters Vosdr.
- 30 oktober 1646: Jacob Corneliss. Snokelaer en Gheerit Huygh Coeyck, heemraden.
Heyndrick Corn(elis) Bochter, wone de op het dorp Puttershoek, en Flips Aeldertss., nu ter tijd wonende op het dorp van Maasdam, Fijken Leenderts, weduwe Bastyaen Pyeterss., mede wonende op Maasdam, rechtelijk gedaagd om getuigenis te geven ten verzoeke van Marya Wouters Vosdr. over enige kwestie op 29 oktober 1646 tussen Marya Vos en meester Jan, tegenwoordig schoolmeester op Maasdam. Corn(elis) Bochter, oud ontrent 44 jaar, verklaart dat hij op die datum op de Maesdamse brugh ..........[volgen enige woorden die verbleekt zijn]'ghij sijt een hoer ghij hebt u kint te doen'.Flips Aeldertss., oud ontrent 25 jaren, verklaart dat hij de schoolmeester heeft horen zegen tegen Marya: 'ghij zijt een hoer, ghij hebt u kint 
affgemeestert en met drancken aff gedroncken gelijck als een hoer hoort te doen'. Sijken Leenderts, oud 24 jaar, verklaart dat zij meester Jan heeft horen zeggen: 'vuyle hoer ghij hebt u kint verdaen (?) ghij ..met drancken affgemeestert'.
Akte getekend door Coeyck en secretaris J.W. Hoffman. Snokelaer zet handmerkje. [delen van deze akte door verbleking onleesbaar].

Fol. 121.
Burendingdag 20 november 1646: 
Eiser Jacob Willemss. Hoffman, secretaris van Maasdam, contra Pieter Geritss. Wever (gedaagde).
- De eiser verzoekt rekening, bewijs, en reliqua mistgaders betaling van alzulke beesten en verteerde kosten als de gedaagde van eiser heeft gekocht en te zijnen huis verteerd heeft. De gedaagde wordt 'gecondemneer't en de eiser 'geabsolueert'.

Fol. 122. 
Burendingdag 20 november 1646:
Eiser Jan Pancaras school mr. tot Maasdam contra Aryen Janss., gedaagde.
- De eiser eist betaling van beloofde penningen van Aryen janss. hem beloofd vanwege dat gedaagde zijn landen bij hem schoolmeester zoude gaan en enig arbeidsloon de somma 21 st.
De gedaagde zegt dat de schoolmeester 'niet bequaemel(ijk) school heeft gehouden en ongehouden is te betaelen'.
De gedaagde moet de penningen aan de eiser betalen en belooft dat binnen 3 maal 24 uur te doen.

Fol. 124 e.v.
- Willem Maertenss., schout, en Jacob Corneliss. Snokelaer, Vas Corneliss., heemraden.
- 21 november 1646: Jan Corneliss. timmerman en Barber Geloffuen, weduwe van Heyman Jacobss., in leven schout van Maasdam,geassisteerd met Jan Thoniss. Polderman, haar gekoren voogd, en Heyndrick Heyndrickxss. Schuylinck, bekennen schuldig te zijn aan de heer Abraham Graswinckel 6528 Car. gld. over de koop van drie partijen lands 'int Laegye voor Maesdam bedijckt met Nieu Bonavenura', groot 7 mergen 152 roeden. Zij beloven in vijf termijnen te betalen en waarvoor het land op hypotheek wordt gezet. Schout Willem en heemraden Vas en Snokelaer bezegelen de [orginele] akte. Willem zet handtekening en Snokelaer handmerkje.
In de marge: dd. 7 mei 1716 is de secretaris Van der Meul vertoond de schuldbrief en geroyeerd. 

Fol. 126 e.v.
Eigenbrief voor Heyndrick Heyndrickxss. Schuyl(ynck).
- 21 november 1646: Willem Maertenss., schout, Jacob Corneliss. Snokelaer, Vas Corneliss., Jan Aryenss., Harman Lodewijckxss. Monthaen, Jacob Leendertss., Jan Dirckxss. Geerit Huygen Cooyeck, heemraden.
Abraham Graswinckel, wonende tegenwoordig tot Heenvliet, transporteert aan Heyndrick Heyndrickxss. Schuylynck, wonende tot Puttershoek, 2 mergen 318 roeden 'teelant', belend O Barber Geloffuen 'dier sy op sijde mede gift van (de) voors. comparant is ontslagen', Z Tunes (?) Janss. Gout, W Joost Dirckxss. N sheren Dijck. De [orginele] akte is bezegeld door schout Willem en de heemraden Vas en Snokelaer. De Schout en Vas en secretaris J.W. Hoffman tekenen de akte. Snokelaer zet handmerkje.

Fol. 128 verso e.v.
Eigenbrief voor Barber Geeloffuen, weduwe van Heyman Jacobss., in zijn leven schout tot Maasdam.
- 19 november 1646: Willem Maertsen, schout, Jacob Corneliss. Snokelaer, Vas Corneliss.Jan A., Harmen Lodewijckxss. Monthaen, Jacob leendertss., Jan Dirckxss. van der Wier, Gerit Huygen Coyeck, heemraden.
Abraham Graswinckel, wonende tegenwoordig in Heenvliet, transporteert aan Barbar Geloffuen, weduwe van Heyman Jacobss., in zijn leven schout tot Maasdam, wonende tot Maasdam, 2 mergen 267 roeden 'teel lant' onder de jurisdictie van Maasdam, belend O Jan Corn(elis) timmerman, W. Heyndrick Schuyl(ynck), N sheeren Dijck. De verkoper belooft het land te vrijwaren van lasten etc. zoals door zijn ouders of door hem zelf belast moge zijn. Schout Willem en heemraden Vas en Snokelaer bezegelenen de [orginele] akte. Willem en Vas en secretaris J.W. Hoffman ondertekenen en Snokelaer zet handmerkje.
[in deze akte zijn diverse regels doorgehaald].

Fol. 129 e.v.
Eigenbrief voor Jan Corneliss. timmerman.
- 21 november 1646: Willem Maertsen, schout, Jacob Corneliss. Snokelaer, Vas Corneliss., Jan Aryenss., Harmen Lodewijckxss. Montaen, Jacob Leendertss., Jan Dirckxss. van der Wier, Geerit Huygen Coeyeck, heemraden.
Abraham Graswinckel, tegenwoordig wonende tot Heenvliet, transporteert aan Jan Corneliss. timmerman 267 roeden 'teel lants'in Noeriw-Bonaventura onder de jurisdictie van maasdam, belend O Joost Dirckxss., Z tmaesdamse gadt, W Heyndrick Heyndrickxss. Schuyl(ynck) en N sheeren Dijck.
Schout Willem en haamredem Snokelaer en vas bezegelen de [orginele] akte. Willem en Vas en secretaris J.W. Hoffman ondertekenen; Snokelaer zet handmerkje.

Fol. 130 vs.
'Aende predicenten en leeraers der H Godelijcken Woots Jegenwoordich inde Classis vergadert binnen de Stadt Dordrecht'.
- [ongedateerd] Schout, heemraden, ouderlingen en diakenen van het dorp Maasdam leggen een verklaring af over misdragingen van Abrahamius Bastynius, hun predikant.

Fol. 131 e.v.
'Interagatorung gemaeckt bij schout en heemraden van Maesdam omme aende predicanten jegenwoordich int Classis tot Dordrecht vergadert overgelevert te werden'.
- december 1646: Willem Maertenss, schout spreekt tegen dominee Bastynyus over Anna Mary Vos en over diens gedragingen etc. Jan Pancaras, schoolmeester, Harmen Lodewijckxss. Montaen, heemraad, schout Heyman, Job Leen(derts), Geerit Huyge Cooyeck, heemraad, leggen ook verklaringen af.
Getekend door secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 134 e.v.
Rechtdag 13 december 1646.
- Eisers: Pouwels Janss. Wouwerman en Vas Corn(elis), ouderlingen, mitsgaders Jan Dirckxss. van der Wier met Jacob Aryenss. Noteboom, diakenen, 'tsamen kerkcken Raet op Maesdam' contra Abrahamus Bastynius, predikant op Maasdam, gedaagde.
Eis van betaling van 147 Car. gld. met verlopen interest de penning 6 die de gedaagde van de Armen van Maasdam heeft opgenomen, waarvan 47 gld. van Heyman jacobss., in zijn leven schout van Maasdam. Marijken Wijten, weduwe van Aryen Leendertss., geassisteerd met Jacob Willemss. Hoffman, secretaris tot Maasdam, haar gekoren voogd in dezen, stelt zich borg voor deze schuld.

Fol. 135 e.v.
Obligatie voor de drie weeskinderen van Neeltge Jacobs tot last van Staes Jacobss. Snokelaer.
- 1 mei 1647: Vas Cornelissen, Jan Aryenss. van Maesdam, heemraden.
Stae Jacobss. Snokelaer, onze inwoner, bekent schuldig te zijn aan de drie weeskinderen van Neeltge Jacobs zaliger, met name Aryen, Leendert en Aegyen Corn(elis) 153 Car. gld. 6 stuivers vanwege opgenomen penningen door hem uit handen ontvangen van Leendert Jacobss., wonende in Sint Anthonispolder,, als gerechte bloedvoogd van de kinderen. Hij belooft het geld over een jaar met interest de pewnning 20 in het jaar, te restitueren onder verband van zijn persoon en al zijn roerende- en onroerende goederen. Compareren mede Jacob Corn(elis) Snokelaer, mede heemraad, en Corn(elis) Jacobss. Snokelaer, onze inwoners, en stellen zich als borgen. Akte is getekend door secretaris J.W. Hoffman. 
In de marge vermeld dat de akte is gecasseerd in presentie van Willem Maertss., schout, Vas Corn(elis) en Jan A, heemraden dd. 1 mei 1651.
Onder aan de akte vermeld dat Leendert Jacobss. op 21 mei 1651 van Staes Jacobss. Snueckelaer 191 gld. 12 st. 4 penningen heeft ontvangen, waarvan af gaat 1 gld. voor de schout en heemraden voor verteerde kosten.

Fol. 136
- Rechtdag 15 januari 1647:
Wouter Pieterss. Hartichvelt van Puttershoek, eiser, contra Thonis Aertss. Smit, gedaagde.
- Eiser eist betaling van 21 Car. gld. 18 stuivers die de gedaagde over lange schuldig is.
Jacob Corneliss. Polderman als last en procuratie hebbende van de gedaagde sustineert etc.
Jacob Willemss. Hoffman als procuratie hebbende van de eiser verzoekt etc. [akte gedeeltelijk slecht leesbaar door verbleking].

Fol. 136 vs. 
- Rechtdag 17 januari 1647:
Wouter Pieterss. Hartichvelt van Puttershoek contra Thonis Aertss. Smidt van Maasdam, gedaagde.
Jacob Willemss. Hoffman als procuratie hebbende van Wouter Pieterss. Hartichvelt, persisteert bij voorgaande eis.
De gedaagde bekent schuld. Gedaagde moet bij vonnis betalen aan de eiser.
Jacob Aryenss, Notenboom, onze bode, stelt zich borg voor de volle vierschaar voor de geeiste penningen.

Fol. 137 e.v
Schuldbrief voor Jan Willemss. Metselaer van Devel Sluis op Job Leendertss. Vogelaer.
- 20 april 1647: Willem Maertenss., schout, Vas Corneliss., Jacob Corneliss. Snokelaer, heemraden.
Job Leendertss. Vogelaer, onze inwoner, bekent schuldig te zijn aan Jan Willemss. Metselaer, wonende op Devel Sluis, 500 Car. gld. vanwwege opgenomen penningen uit handen van jan Willemss. metselaer ontvangen. Hij belooft dit geld over een jaar te restitueren , zijnde 20 april 1648, met interest jegens de penning 16. Hij verhypothekeert hiervoor 3 mergen lands in Nieuw-Bonaventura onder de jurisdictie van Maasdam, hetwelk alleen belast is met een jaarlijkese losrente van 12 Car. gld. jaarlijks voor iedere merge ten behoeve van de Grafelijkheid van Holland, [doorgehaald is dat het land belast is ten behoeve van Agniete Crijna Bol. weduwe van Willem Bol, wonende te Dordrecht met 200 Car. gld.], belend O Pluen Aryenss. op Pietershoeck met bruickwaer, Z den eersten Cruyswech, W de comparant, en N de Mole Vliet. Verder zijn persoon en goederen. De [orginele] akte bezegeld door de schout en heemraden. Deze akte ondertekend door schout Willem en heemraad Vas en secretaris J.W. Hoffman. Snokelaer plaatst handmerkje. 
Onder de akte aangetekend dat op 14 mei 1657 voor schout en schenepen van Maasdam de voldane brief door handen van dijkgraaf Johan vander Steen. Secretaris J. van Breedenhoff.

Fol. 138 vs. e.v.
Schuldbrief voor de heer Mr. Matthijs Berck, 'Raetspencyonaris' en secretaris der stad Dordrecht op Job Leen(derts) Vogelaer.
- [onleesbaar] juni 1647: Jacob Corn(elis) Snokelaer en Jacob Leendertss., heemraden, Job Leen(derts) Vogelaer, onze inwoner, bekent schuldig te zijn aan de heer Mr. Matthijs Berck, Raets Pensionaris en secretaris der stad Dordrecht, 275 Car. gld. vanwege een lening. Hij belooft het geld over een jaar terug te betalen met interest jegens de penning (1?)6. Hij verhypothekeert 1 1/2 marge lands in Nieuw-Bonaventura onder de jurisdictie van Maasdam, belast met een jaarlijkse losrente van 12 gld. sjaars de merge ten behoeve van de Grafelijkheid van Holland. Belend O de comparant, Z den eerste Cruys Wech, W [Jacob ?] Bastyaenss. Gouwerman cum coissen N de Bosem cade. verder stelt hij zijn persoon en goederen als zekerheid.
Secretaris J.W. Hoffman ondertekent; de beide heemraden plaatten hun handmerkje.
Onder de akte vermeld dat op 14 mei 1657 de voldane obligatie is vertoond. Secretaris J. van Breedenhoff.

Fol. 139 vs. e.v.
- 13 juli 1647: Willem Maertenss., schout, Vas Corn(elis) en Jan A(ryensen Maesdam), heemraden.
Adryaentge Corn(elis), huisvrouw van Jacob Willemss. Hoffman, secretaris tot Maasdam, legt verklaring af dat het haar bekend is dat Anthony van Asperen, secretaris van Puttershoek, van heyman Jacobss., in zijn leven schout tot maasdam, heeft gekocht alszulke akte ald de voornoemde schout had op Wouter Janss. Vermuelen als collecteur van dover 'den lagen omme slach' van de Maasdamse en Puttershoekse watermolen en dat de schout in die koop voor zijn vrouw bedongen heeft een rijksdaalder, zonder dat de partijen over of weder daar enig beraad over hadden.
Akte getekend door schout, heemraden en secretaris J.W. Hoffmann.

Fol. 140 e.v.
Vertichtbrief van Pr. Jacobss. op maasdam.
- 13 juli 1647: Willem Maertensen, schout, Jacob Corneliss. Snokelaer, Harmen Lodewijcxss. Montaen, heemraden.
Pieter jacobss., weduwnaar van Maryken Jans, ter ennre, en Commmer A Block, als getrouwd hebbende Madaleentye Pieters, voor hem zelf, en Aryen Pieterss,, voor hem zelf, met Frederick Janss. en Aryen Claesen als oomen en gerechte bloedvoogden van de twee onmondige weeskinderen bij voornoemde Maryken Jans nagelaten, ter andere zijde, genaamd Adryaentie P(iete)r(s)dochter, oud ontrent 15 jaren, en Jacob Pieterss., oud ontrent 11 jaren. Zij akkorderen en vertichten. Pieter jacobss. zal behouden 'thuys ende erff' etc., inboedel roerend en onroerende, schulden en baten etc. en daarvoor zal hij zijn twee voorkinderen en twee eigen kinderen bij maryken Jans verwekt uitkeren 80 Car. gld., dat is ieder kind 20 gld. en dat aan de twee voorkinderen dadelijk met nog enige huisraad, welke de kinderen pretenderen hun toe te komen, en aan de twee onmondige kinderen zal dit betaald worden bij hun mondige dage. Hij belooft de twee onmondige kinderen te onderhouden, op te voeden etc. en stelt voor dit alles zijn persoon en gopederen als zekerheid. De schout en J.W. Hoffman, secretaris, zetten hun handtyekening; Montaen en Snokelaer hun handmerkje.
In de marge vermeld dat Commer Aryenss. Block bekent voor zijn deel, te weten 20 gld., voor zijn vrouws deel, te weten Madeleentye Pietersdr., erfgenaam, in deze betaald te zijn op 6 nov. 16[5?]4.

Fol. 141 e.v.
Obligatie voor Corn(elis) Janss. Barendrecht houdende op Commer Aryenss. Block.
- 14 juli 1647: Willem Meertenss., schout, Jacob Leendertss., heemraad.
Commer Aryenss. Block, onze inwoner, bekent schuldig te zijn aan Cornelis Janss. Barendrecht 210 Car. gld. als rest van de koop van een huis en beterschap van erf, welke som hij belooft te betalen nu mei eerstkomende 1648 50 gld. en in mei van 1649, 1650 eenzelfde bedrag en in mei 1651 60 gld. Hij verbindt hiervoor het huis en verder zijn persoon en goederen. Compareert mede Marijken Wijten, weduwe van Aryen Leendertss. , geassisteerd met Jacob Willemss. Hoffman, secretaris tot maasdam, haar fgekoren voogd in dezen, en stelt zich borg.
De schout en de secretaris J.W. Hoffman plaatsen hun handtekening, Snoeklaer plaatst handmerkje.

Fol. 142 e.v.
Rechtdag 25 januari 1648.
- Willem Maertenss., schout, Jacob Corneliss. Snokelaer, Vas Corneliss., Jan Aryenss., Herman Lodewijckxss. Montaen, Jacob Leen(dertss.), Jan Dirckxss. van der Wier, en Geerit Huyge Cooeyck, heemraden.
Jacob Anthoniss. eiser contra Jan Corneliss. timmerman, gedaagde.
De eiser sustineert dat de gedaagde op 5 januari 1648 gekocht heeft van Flueris Jacobss., de eiser zijn zoon, 3 mergen lands en dat de koop na 'goede en wel bedachten sinnen' op de derde dag is aangegaan. Eiser eist nu onmiddellijk betaling van de eerst termijn en bijkomende gemaakte kosten, en de gift de laten volgen etc. Wagemakers, voor de gedaagde present; Job Corneliss. voor de eiser. Partijen komen tot akkoord 1 februari 1648.

Fol. 145 e.v.
- 19 januari 1648: Willem Meertenss., schout, Vas Corn(elis) en Jan A., heemraden.
Jacob Corn(elis) Snokelaer, onze mede heemraad, Jacob Heymanss. en Aeltye Jacobsdr., waardinne alhier op Maasdam, onze inwoners, leggen op verzoek van Jacob Anthoniss., mede onze inwoner, de verklaring af dat zij op 5 januari 1648 zijn geweest ten huize van Aeltye Jacobsdr. en aldaar gehoord hebben dat Flueris Jacobsz, de voornoemde Jacob Thoniss. zijn zoon, had verkocht aan Jan Corneliss timmerman, 3 mergen lands.
Jacob Corneliss. Snokelaer, oud ontrent 57 jaren, verklaart dat hij op genoemde dag ten huize van Aeltye was en bevestigt de koop. Hij had Floris tegen timmerman horen zeggen 'ghij hebt het lant van mij gecoft om veerthyen hondert gul yder mergen veerthyen hondert gul gereet en alle jaeren thyen hondert gul tot dat de 3 mergen betaelt zijn, en als ghij de tweede paey geeft soo sal u tlant eerst mogen aenvaerden', waarop timmerman antwoordde: 'jae dat is waer'. Jacob Heymenss,., oud ontrent 19 jaren, en Aeltye Jacobs. waardinne, oud ontrent 39 jaren, geven soortgelijke verklaringen. De derde dag zijn de partijen ten huize van de waardinnen verder met de koop gegaan etc.
Akte getekend door J.W. Hoffman, secretaris.

Fol. 146 vs. e.v.
Testament gemaakt bij Maryken Wijten, weduwe wijlen Aryen Leendertss.
- 10 maart 1648: Vas Corneliss. en Jan Dirckxss. van der Wyer, heemraden, en Jacob Willemss. Hoffman, secretaris.
Compareert ten haren huize Marijken Wijten, weduwe van Aryen Leendertss., omtrent 12 uur in de middag, gezond zijnde, testeert.Zij legateert aan de 9 kinderen van zaliger Heymen Jacobss., in zijn leven schout van Maasdam, met name: Jacob Heymanss., Maryken Heymansdr., Lijsabeth Heymans, Cornelya Heymans, Geertge Heymans, Annaken Heymens, Cornelis Heymenss., Wijt Heymenss. en Heymentge Heymensdr., 5 mergen in het Oude
Land van Maasdam, bel. O Jan Aryenss, op Maesdam, W Vas Corn(elis), N en Z den Maesdamse Wech, nog 4 mergen 200 roeden in het voornoemde Oudeland, belendO Corn(elis) Jacobss. Snokelaer, Z den Maesdamse Wech, W Willem Maertenss. Schout, nog ca. 4 mergen in het voornoemde Oudeland, belend O de bosem cade, W de boomgaerden op Maesdam, nog 1 mergen 400 roeden gelegen achter de kerk van Maasdam, belend O het kerckhoff, Wde Mase, Nden maesdamsen Wech, nog 2 mergen in Nieuw-Bonaventura, belend Nden Maesen Wech O Isaack A, WWillem Maertss. Schout. Dit alles onder conditie dat Barber Geeloffuen, de weduwe van de voornoemde Heyman Jacobss. en de moeder van de voornoemde kinderen, levenslang hiervan de 'proffijten' mogen trekken en genieten.
Zij legateert ook Aryen Jacobss., haar zoon, wonende in Sandelingenambacht, 6 mergen in Nieuw-Bonaventura, belend O den eersten Cruys Wech, Z den Maesen Wech, en nog 2 mergen 200 roeden in Nieuw-Bonaventura, belend O de Vliet, Z Geerit Pieterss. inde Polder, Wden eerste Kruys Wech en N Pieter Flroiss.. Verder legetaeert zij aan haar zoon Aert Jacobss., moede wonende in Sandelingenambacht, 1 mergen 'saeylant' in het Oudeland van Maasdam 'aende maescant', belend O Joost Dirckxss. wonende op Maasdam, W de Mase N de voornoemde Aert Jacobss. Nog legeteert zij aan Jacob Corneliss., zijnde een weeskind van Cornelis Hacobss., haar gewezen zoon zaliger, 6 mergen in St. Anthonispolder, belend Zden Suyt Dijck, N de molevliet, onder de konditie dat indien het voornoemde kind kwam te overlijden zonder nakomelingen het land terug zou vallen aan de kant of erfgenamen vanwaar dit gekomen is. De rest van haar nalatenschap vermaakt zij in gelijke porties aan haar kinderen. Bij bezwaar hiertegen is degene zijn portie kwijt en dat zal door de andere erfgenamen gedeeld worden.
Akte getekend door heemraad Vas en secretaris J.W. Hoffman. Van der Wier plaatst handmerkje.

Fol. 150.
Quitantie voor Barber Geeloffuen.
- 10 maart 1648: Vas Corneliss. en jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.
Marijken Wijten, weduwe van Aryen Leendertss., onze inwoonster, bekent voldaan en betaald te zijn uit handen van Barber Gelofuen, die houder is van de brief, van alzulke erf daar Jacob Corn(elis), in zijn leven schout tot Maasdam, heeft op gewoond. Zij scheldt Barber en haar nakomelingen hiervan vrij etc. Akte getekend door heemraad Vas en secretaris J.W. Hoffman. Van der Wier plaatst handmerkje.

Fol. 150 vs. e.v.
Vertichtbrief van Leetye Jans, weduwe van Jan Corneliss. Gues.
- 16 maart 1648: Willem Meertenss., schout, Jacob Corn(elis) Snokelaer en Jan Aryenss.
Leentye Jansdr., weduwe van Jan Corneliss. Gues, , geassisteerd met Jan Pieterss. Jonge Ruyter, haar vader en gekoren voogd in dezen, ter eenre, en Cornelis Janss. Gues, als voogd van het nagelaten weeskind van zaliger Jan Corneliss., ter andere zijde. Zij akkorderen en vertichten. De weduwe blijft in de boedel zitten en daarvoor zal zij aan haar weeskind genaamd Pieter Janss., oud ontrent 18 weken, 80 Car. gld. dat terstond op interest zal worden uitgezet. Indien het kind binnen drie jaar komt te overlijden zal de weduwe dit geld aan diens e4rfgenamen uitreiken. Als het kind langer blijft leven zal de weduwe bij diens vooroverlijden aan diens erfgenamen 46 Car. gld. uitreiken. De weduwe moet haar kind opvoeden etc. tot de leefijf van 18 jaren en voor het onderhoud etc. stelt zij haar persoon en goederen.
[Naderhand bijgeschreven]: dat op 4 mei 1690 het weeskind compareert, te weten Pieter Janse Gues, en bekent van de bovenstaande som voldaan en betaald te zijn en begeert dat de vertichtingsbrief zal worden geroyeerd. Hij plaatst zijn handmerkje. Schout Huyb Huybertus zet handtekening.

[op film midden in de akte ook onderstaande notitie; wellicht op een los vel dat toevallig hier is ingevoegd ?]

20 januari 1643: Pieter Jacobss. verklaart een [onleesbaar] bedrag [4 gld. ?] ontvangen te hebben de Wet (?) van Maasdam 'van oude actie ofte verteerde Coste die mij wijf sijde doe tot haere huysse verleede tijde was verteert' [etc]. Pieter plaatst handmerkje. 

Fol. 152 e.v.
- 10 april 1648: Vas Corneliss. en Jacob Leendertss., heemraden.
Job leendertss. Vogelaer, onze inwoner, bekent schuldig te zijn aan Aryen Corneliss. timmerman, wonende op 's-Gravendeel, 2500 Car. gld. vanwege geleende penningen die hij uit handen van Aryen Corneliss. heeft ontvangen. Hij verhypothekeert hiervoor 6 mergen zo 'saey en weylandt mette vruchten, huysing, bepoting en beplanting daer op staende'. gelegen in Nieuw-Bonaventura onder de jurisdictie van Maasdam, belend O de Mole Vliet, Z Pluen A. op Puttershoek, den eerste Cruyswech en N Claes Bastiaenss. Gouweman met zijn consoorten. Dit goed is belast met een jaarlijkse losrente van 12 Car. gld. op iedere merge ten behoeve van de Grafelijkheid van Holland, en nog een rente ten behoeve van Anganetta Bol, weduwe van Willem Jacobss. Bol, wonende tot Dordrecht, van 25 gld. jaarlijks, en nog een rente van 31 gld. 5 st. Ten behoeve van Jan Willemss. Metselaer, wonende op Develsluis, en nog een rente van 17 gld. 3 st. 12 pen. ten behoeve van Mr. Mathijs Berck, raadspensionaris en secretaris der stad Dordrecht. Voort geeft hij als zekerheid paarden, koeien, varkens, ploegen, wagens, de gehele inboedel en zijn persoon.
Akte getekend door heemraad Vas en secretaris J.W. Hoffman. Jacob leenderss. zet handmerkje.
[In de marge van deze akte opgetekend:] alsoo Aryen Corneliss. in desen geroert geen gelt en hadde ofte coste ? becomen soo is desen breyff ten presentie van Jacob Leendertss. en Vas Corneliss. op ten Xen ....[onleesbaar] 1648.........[onleesbaar], Vas ondertekent; Jacob zet handmerkje.

Fol. 153. 
Rechtdag 5 november 1648:
-Jan Anthoniss. Polderman, tot Puttershoek eiser contra Gerrit Lubbertss. op maasdam, gedaagde.
Eiser verzoekt betaling van 31 Car. gld. vanwege levering van 'een halffue vette koe', die de gedaagde op de Dordrechtse beestenmarkt 1647 van de eiser heeft gekocht. Gedaagde wordt veroordeeld tot het betalen van het geld binnen 14 dagen.

Fol. 154.
Rechtdag 8 december 1648:
- Jan Lambrechtss. Paeldinck tot Puttershoek eiser contra Abraham Bastynius, predikant tot Maasdam, gedaagde.
De eiser verzoekt betaling van 9 gld. 18 st. 8 pen. vanwege zijn 'Jonckwijff', welke de gedaagde heft beloofd te betalen precies op bamis 1648. De gedaagde is niet aanwezig en wordt veroordeeld tot het betalen van dit bedrag en alle gemaakte rechtelijke kosten.

Fol. 154 vs. 
Rechtdag 12 december 1648:
- Jan Lambrechtss. Paeldinck tot Puttershoek eiser contra Abraham Bastynius, predikant tot Maasdam, gedaagde.
De eiser pessisteert in zijn eis. De gedaagde verzoekt dag om te antwoorden tot nieuwjaar 1649 en 8 dagen daar na.
De gedaagde moet het geld en alle gemaakte rechtelijke kosten voldoen binnen de tijd van 6 weken.

Fol. 155 e.v.
- 11 december 1648: Willem meertenss., schout, Jan Aryenss. en Jan Dirckxss. van der Wier, heemraden, sinjeur Maerten van Thol, als last en procuratie hebbende van de heer Heyndrick Houck, wonende binnen de stad Dordrecht, volgens akte voor notaris Schoormans en zekere getuigen dd. 10 december 1648, en bekent schuldig te zijn aan sinjeur Heyndrick Mol van 2000 Car. gld. naar aanleiding van een lening. Hij belooft over een jaar dit geld terug te betalen, zijden 11 december 1649, met interest jegens de penning 5 ten 100. Hij verhypothekeert 5 mergen in het Oudeland van Maasdam, belend O Joost Dirckxss., wonende op maasdam, N de heer voorz. en Z den Maesdamsen Wech en W Joost Dirckxss. en verder zijn persoon en goederen.
De schout bezegeld de [orginele] akte omdat de heemraden geen eigen zegel gebruiken. Deze akte getekend door de schout en heemraad Jan Aryensen van maesdam en secretaris J.W. Hoffman. Van der Wier zet handmerkje.
In de marge optekend dat op 7 september 1661 de brief met quitantie gezien is door ondertekenden en voldaan is en derhalve gedood. Getekend 'Jan A Mesdum [Maesdam ?] en handmerkje van Jan Dirckxss. van der Wier.

Fol. 156 vs. e.v.
Eigenbrief voor de heer van den Steen.
- 5 januari 1649: Willem Maertenss., schout, Jacob Corneliss. Snokelaer, Jan Aryenss., Harmen Lodewijckxss. Montaen, Jacob leendertss. en jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.Job Leendertss. Vogelaer, onze inwoner de heer Johan van den Steen, wonende onder de jurisdictie van Puttershoek, 5 mergen 563 roeden in Nieuw-Bonaventura onder de jurisdictie van Maasdam, belend Ode bosem cade, Z de weduwe van de heer borgemeester Teresteyn, W den eersten Cruyswech N Claes Bastyaenss. Gouman op Puttershoek. 
Schout Willem en secretaris J.W. Hoffman en heemraden Jan Aryensen van Maesdam zetten handtekening. Van der Wier zet handmerkje. 

Fol. ??
- 22 maart 1649: Jacob Corneliss., schout, en heemraden.....
[deze akte vrijwel geheel onleesbaar door verbleking; nog te lezen de naam van] Cornelis Gijsbrechtss. [Te lezen is het woord 'barents(nood?)']. [verder leesbaar:] Aeltge Cornelis, Heyltge Corn(elis), Gijs brecht Corneliss. Annetge Corn(elis) dochter, Neeltge Pieters.
Akte getekend door Vas Cornelisz. en secretaris J.W. Hoffman. en Jacob..... zet handmerkje.

Fol. 159 vs. e.v.
- 10 april 1649: Jan Lambrechtss. Borkin, wonende te Puttershoek, rechtelijk doen arresteren 'een root ruyn paert', toebehorende P(iete)r Joppen op Cillaarshoek, staande op de stal van de secretaris op Maasdam, 'tselve paert te verstalen, verrijden ofte voeren ofte doen voeren', aleer Pieter voornoemde Borkin ten volle heeft betaald als hij aan hem ten achteren is vanwege een erfhuiscedule toebehorende Aryen Danielss. tot Puttershoek, bedragens 14 gld. 9 st.
gedaan in presentie van Vas Corn(elis) en Jacob Leendertss., heemraden. 

Fol. 160 e.v.
Rechtdag 26 april 1649:
- Jan Lambrechtss. Borkin tot Puttershoek, eiser, contra P(iete)r Joppens op Cillaarshoek, gedaagde.
De eiser verzoekt betaling aan gedaagde van 14 gld. 9 st. vanwege gekochte goederen in het erfhuis van Aryen Danen vanwege een paard staande op de stal van de secretaris op Maasdam. De gedaagde heeft niet gecompareerd en wordt veroordeeld tot betaling van alle de gemaakte rechtelijke kosten. De eiser verzoekt op zaterdag eerstkomende, zijnde 1 mei 1649, aan schout en heemraden een rechtdag.

Rechtdag 1 mei 1649:
[door verbleking niet meer geheel leesbaar]. De gedaagde moet in ieder geval de rechtelijke kosten betalen.

Fol. 161 e.v.
[akte gedeeltelijk onleesbaar door verbleking] 
Vertichtbrief van Aeltge Jacobsdr., weduwe van P(iete)r Jacobss. zaliger. 
- 20 april 1649: Willem Maertenss., schout, Vas Corneliss., Jan Aryenss. van Maesdam, heemraden.
Aeltge Jacobsdr., weduwe van P(iete)r Jacobss., geassisteerd met Job Leendertss. Vogelaer, haar gekoren voogd in dezen, ter eenre, en Jacob Jacobss., wonende te Rhoon, met Leendert Jacobss., tegenwoordig wonende onder de jurisdictie van 'sGravendeel, als [gerechte bloed] voogden van Pieter Jacobss, ter andere zijde. Zijh akkoorderen en vertichten vanwege de vaderlijke goederen der kinderen. De weduwe zal in de boedel blijven zitten en zal uitreiking doen aan ieder kind 2 gls. 10 st. en de moeder moet de kinderen tot mondigheid opvoeden etc. De kinderen zijn Aryen Pieterss., 17 jaar, Jacob Pieterss., 13 jaar.......[onleesbaar] Jacobs,........[onleesbaar]. 
De schout, heemraden en secretaris J.W. Hoffman plaatsen hun handtekening.

Fol 162 vs. e.v.
- 22 april 1649: Commer Arienss. Block en Aeltge Jacobsdr., weduwe van Pieter Jacobss., akkoorderen. [betreft een schuldbrief die door verbleking grotendeels onleesbaar is].
In de marge opgetekend dat Commer Aryenss. Block op 6 november 1654 uit handen van Aeltge Jacobs ten volle voldaan en betaald is in presentie van Jan A. Maesdam, schout, Harmen Montaen, jan Dirckxss. van der Wier, Jacob Leendertss., Aryen janss. Wesenhagen. 

Fol. 163 vs. e.v.
[akte vrijwel onleesbaar door verbleking]
Eigenbrief voor Eelant...........[onleesbaar door verbleking].
- 25 mei 1649: Akte betreft koop van land. Willem Maertenss., schout, Vas Corneliss., Jacob Corneliss. [snokelaer ?], Jan Aryenss. van Maesdam, Harmen Lodewijckxss. de [Montaen ?], Jacob leendertss., heemraden.
De schout, scretrais J.W. Hoffman en de heemraden Vas Corneliss. en Jan Aryenss. van Maesdam plaatsen hun handtekening.

Fol. 165 vs. 
- 9 juni 1649: Willem Maertenss., schout, Jacob Corneliss. Snokelaer, Jacob Leendertss., heemraden, verklaren dat Jacob Anthoniss. 'onsen in woonder is en zijn resydente van ouders tot ouders heeft gehadt tot desen jegenwoordigen tijt toe' en dat hij zich goed gedragen heeft etc. 
De schout en de secretaris J.W. Hoffman plaatsen hun handtekening en Snokelaer zet handmerkje.

Fol. 166 e.v.
[akte enigszins onleesbaar door verbleking]
Testament van Jacob Corn(elis) Snokelaer en Bastiaentie Staesedochter, echte man en vrouw.
- 10 juni 1649: Jacob Corneliss. Snokelaer en bastiaentie Staesendochter, beiden gezond, testeren op de langstlevende. Bij zijn vooroverlijden zal Bastiaentie [er stond geschreven 'Marijken' en dat is doorgehaald] Staesen dochter aan hun twee zonen, genaamd Cornelis en Staes Jacobss. Snokelaer 300 car. gld. uitreiken., dus aan ieder van hen 150 gld. Bij haar vooroverlijden zal Jacob aan Jacob Aryenss. Nootenboom, haar voorzoon, verwekt bij Aryen [Aertss.?] en aan de voornoemde Cornelis en Staes Jacobss. Snokelaer, 300 car. gld. uitreiken, dat is 100 gld. aan ieder.
Akte getekend door Vas en secretaris J.W. Hoffman. Jacob Leendertss. zet handmerkje.

Fol. 168 vs.
[door verbleking bijna onleesbare akte]
Vertichtbrief van Eldert Pieterss. Hordijck en zijn kinderen.
- 9-[..onleesbaar]-1649: Willem Maertensen, schout, Jacob Corneliss. [Snokelaer ?], jan Aryenss. maesdam, heemraden.
Eldert Pieterss. Hordijck, weduwnaar van Kornelya Jacobsdr. ter ene zijde, en ...nert Harmenss., als voogd van de kinderen, ter andere zijde, vertichten. Eldert blijft in de boedel zitten, bestaande uit 'huysinge, bergh en schuyr, inboedel, eigen- en bruiklanden, koeien, paarden etc., schulden en baten. Daarvoor reikt hij geld [onleesbaar] uit aan de kinderen.
De schout en Jan Ariensen Maesdam en secretaris J.W. Hoffman zetten hun handtekening; Jacob zet handmerkje.
Onder de akte aangetekend dat op 13 oktober 1657 compareerde Jacop Elderts, die bekende van zijn moeders goed volgens de vertichting voldaan te zijn. Getekend Jan A Maesdam, schout, en J. van Breeden hoff, secretaris.

Fol. 170 e.v.
[akte deels onleesbaar door verbleking]
Eigenbrief voor Marijken Gijsbrechts, weduwe van Aryen Corneliss. int Velt.
- 25 oktober 1649: Willem Maertenss., schout, Vas Corneliss., Jacob Corneliss. Snokelaer, Jan Aryenss. Maesdam, harmen Lodewijckxss. de Montaen, Jan Dirckxss. van der Wier, Jacob Leendertss., heemraden.
......[onleesbaar = Jacob ?] Willemss. Hoffman, wonende onder de jurisdictie van........[onleesbaar], transporteert aan Marijken Gijsbrechts 1 mergen 200 roeden [?] in het Oudeland van Maasdam, belend Z de erfgenamen van........[verdere belendingen en rest van de akte vrijwel onleesbaar].
Akte getekend door de schout en heemraad jan Aryensen Maesdam en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 171 vs. e.v.
Schuldbrief voor Marijken Gijsbrechts, weduwe van Aryen Corn(elis) int Velt..........[verder alleen 'zoon' leesbaar].
- 25 oktober 1649: Willem Maertenss., schout, ...........[onleesbaar] en Jan Aryenss. Maesdam, heemraden.
Jacob.......[onleesbaar = Willemss. Hoffman ?], wonende onder de jurisdictie van .....[onleesbaar = Puttershoek ?], bekent schuldig te zijn aan aan Marijken Gijsbrechts ...............[verder onleesbaar]... de somme van 1200 gld. over de koop van.......[onleesbaar].
Te lezen is 'groenen wech onder Pietershouck ende andere huysraet'. Verder is er sprake van de beterschap van bruiklanden. 
Akte getekend door de schout en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 173.
Burendingdag 22 februari 1650.
- Jacob Willemss. Hofmann, secretaris tot Maasdam, eiser, contra Jop leendertss. Vogelaer, mede wonende aldaar, gedaagde.
De eiser verzoekt betaling van de gedaagde van 28 Car. gld. 13 stuivers volgens rekening bij de gedaagde opgetekend 20 juni 164(9?) en nog 5 gld. 15 stuivers bij de gedaagde in verscheidene 'reyssen verteert' (?).

Fol. 173 vs.
Rechtdag 8 maart 1650.
- De gedaagde uit de voorgaande akte wordt veroordeeld tot het betalen aan de eiser voor 1 april 1650 36 Car. gld. en 1 rijksdaalder 'voorde wet'.


Fol. 174 e.v.
Eigenbrief voor marijken Jacobs, weduwe van Jan Bijsbertss.
- 12 april 1650: Willem Maertenss., schout, Jacob Corneliss. Snokelaer, Vas Corneliss., Jan Aryenss. Maesdam, Harmen Lodewijckxss. Montaen, Jacob Leendertss. , Jan Dirckxss. van der Wier en Aryen Janss. Wesen hage. Heyndrick Heyndrickss. Schuylinck, wonende op het dorp Puttershoek, transporteert aan Narijken jacobsdr., weduwe van Jan Gijsbrechtss., wonende onder de jurisdictie van 's-Gravendeel, 2 mergen 318 roeden gelegen in 'Grasswinckels laegye' voor Maasdam in de dijkagie van Nieuw-Bonaventura, belend O Barber Geeloffuen, weduwe wijlen Heyman Jacobss. in zijnen leven schout tot Maesdam, Z den tmaesdamsse gad, W Joost Dirckxss. op Maesdam N de heeren dijck.
De schout en Snokelaer bezegelen de [orginele] akte en Jan Aryenss. Maesdam heeft deze ondertekend bij gebrek aan een zegel. Deze akte getekend door de schout, secretaris J.W. Hoffman en heemraad Maesdam. Snokelaer plaatst handmerkje.

Fol. 175 vs. e.v.
Eigenbrief voor Antony van Asperen, secretaris tot Puttershoek.
- 15 mei 1650: Willem Meertenss., schout, Jacob Corn(elis) Snokelaer, Vas Corneliss., Jan Aryenss. Maesdam, Harmen Lodewijckxss. Montaen en Jacob Leendertss., Jan Dirckxss. van der Wier en Jan Aryenss. Wesen hage, heemraden.
Jan heyndrickxss. Schuylinck, wonende in Groot-cromstrijen onder de jurisdictie van Klaaswaal, transporteert aan Anthony van Asperen,secretaris tot Puttershoek, 1 merge 563 roeden land, luttel min of meer, gelegen in Poelwijck onder de jurisdictie van Maasdam in de dijkagie van Nieuw-Bonavenura, belend O de bosem en Z Jan Janss. Polder wonende tot Puttershoek, W sheeren dijck en D de erfgenamen van Jan Aryenss. Kooyman, in zijn leven gewoond ten dorpe van Puttershoek. 
De schout en Snokelaer en Vas bezegelen de [orginele] akte. Deze akte getekend door de schout, heemraad vas en secretaris J.W. Hoffman. Snokelaer plaatst handmerkje. 

Fol. 177.
- 16 mei 1650: Ingen Aryenss. Boer, wonende op het dorp van Puttershoek, stelt zich borg voor de venetuele lasten etc. op 1 merge 563 roeden in Nieuw-Bonaventura onder de jurisdictie van Maasdam, die Anthonis van Asperen, secretaris tot Puttershoek, heeft gekocht van Jan Heyndrickxss.
Akte getekend door schout Willem Meertenss., Jan Aryensen Maesdam, secretaris J.W. Hoffman. Jan Dirckxss. van der Wier zet handmerkje.

Fol. 177 vs. e.v. 
Schuldbrief voor Jan Heyndrickxss. Schuylinck tot laste van Anthonis van Asperen, secretaris tot Puttershoek.
- 16 mei 1650: Willem Meertenss., schout, Jan Aryenss., Aryen Janss. Wesenhagen, heemraden.
Anthonis van Asperen, secretris tot Puttershoek, bekent schuldig te zijn aan Jan Heyndrickxss. Schuylinck, 812 Car. gld. 10 stuivers vanwege de koop van een stuk lands van 1 merge 563 roeden onder Maasdam, volgens de eigenbrief daarvan zijnde. Hij belooft dit geld over een jaar terug te betalen, zijnde 6 mei 1651 onder verband van zijn persoon en roerende- en onroerende goederen.
Akte getekend door de schout, heemraad Jan Aryensen Maesdam en secretaris J.W. Hoffman. Wesenhagen plaatst handmerkje.

Fol. 179 e.v.
Rechtdag laatste mei 1650.
- Mr. Jacob Smit wonende tot Breda, eiser, contra Joost Dirckxss., wonende tot Maasdam, gedaagde.
Eiser verklaart dat hij op 22 mei 1650 van de huisvrouw van gedaagde heeft gekocht een 'ruyn paert' van drie jaren, waarbij hij gevraagd had of het paard zonder gebreken was, hetgeen bevestigd werd. Dit bleek niet zo te zijn en daarom eist de eiser terugbetaling. Compareert Dirck Joosten Vermaes, de zoon van de gedaagde, en 'sustineert als datte geen ressetuytie van paert ofte gelt behoef te geschyen vermits de coopmanschap qualijck was gedaen'. 
xx Eronder vermeld dat de partijen accoorderen [N.B vervolg van de akte staat enkele pagina's verder genoteerd:] 'versoeckende daer omme datten gedaechden sal zijn paert wederom nae hem nemen ende den eyser sijne nemeingh wederom genieten' [N.B. dit is echter allemaal doorgehaald] xx.

Fol. 180 e.v.
Burendingdag 12 juli 1650.
- Schout en kerkmeesters van Maasdam, eisers, contra Jacob Corneliss. Sneukelaer, gedaagde.
Eisers eisen betaling van 205 gld. 2 stuivers die de gedaagde als gewezen kerkmeester bij het sluiten van zijn rekening over het jaar 1646 schuldig is en tevens de proceskosten.

[N.B hierna is hetgeen vermeld bij bovengenoemde akte dd. laatste mei 1650 xx....xx].

De schout en kerkmeesters van Maasdam, eisers, contra Jacob Willemss. Hoffman, gedaagde.
Concludeert dat de gedaagde zal betalen de somma van 188 gld. 7 stuivers, die de gedaagde als gewezen kerkmeester bij het sluiten van de rekening over het jaar 1647 schuldig is gebleven
Fol. 181 e.v.
De schout en kerkmeesters van Maasdam, eiser, contra Cornelis Jacobss. Sneukelaer, gedaagde.
Concludeert dat de gedaagde gecondemneerd zal wezen te betalen 209 gld. 14 stuivers die de gedaagde als kerkmeester over het jaar 1648 schuldig is gebleven. gedaagde zal dit voldoen 21 augustus 1650.
Fol. 181 vs. 
Schout en kerkmeesters van maasdam, eiser, contra Jan Corn(elis) timmerman als gewezen kerkmeester, gedaagde.
Conludeert dat de gedaagde gecondemneerd zal wezen behoorlijke rekening, bewijs en reliqua van de ontvang en uitgave zal geven die de gedaagde over 1649 wegens de kerk van maasdam heeft gehad en dat hij hiervan zal betalen hetgeen hij nog schuldig is. Aangezien timmerman niet thuis is compareert zijn vrouw voor schout en heemraden, waarop een dag wordt geraamd zodat timmerman zijn rekening kan doen. Gekozen is voor zondag na de Hoeckxse kermis: 2. augustus 16..[onleesbaar],
Fol. 182.
Cornelis Janss. Barendrecht, eiser, contra Commer Aryenss. Block, als principaal en posseseur van dien, mitsgaders Marijken Wijten, weduwe van zaliger Aryen Leendertss. als borg en mede-principaal, gedaagden, eist betaling van 27 Car. gld. 5 stuivers van de paey van 50 gld. verschenen mei 1649, en nog de somme van 50 gld. de paey verschenen mei 1650. Block compareert niet en wordt veroordeeld tot de kosten. Uitstel tot de volgende rechtdag.

Fol. 182 vs. e.v.
Eigenbrief voor Jelis Reynierss. Krol.
- 14 oktober 1650: Willem Maertensen, schout, en Vas Corneliss., Jacob Corneliss. Sneuckelaer, Jacob Leendertss., en Jan Aryenss. Maesdam, Harmen Lodewijckxss. Montaen, , Jan Dirckxss. van der Wier en Aryen Janss. Wesenhagen, heemraden.
Heyndrick Janss. Molenaer, wonende op het dorp Puttershoek, als geinstitueerde erfgenaam in de goederen van Jan Aryenss. Cooman, blijkense uit het testament van 14 april 1641 voor schout en heemraden van Puttershoek gepasseerd, en transporteert aan Jelis Reynierss. Krol, wonende alhier op Maasdam, 554 roeden 8 voeten lands, luttel min of meer, gelegen in Poelwijck onder de jurisdictie van Maasdam in de dijkagie van Nieuw-Bonavenura. Belend O de bosem, Z Anthony van Asperen, secretaris tot Puttershoek, W Sheeren Dijck en N Claes Bastyaenss. Gouweman.
De [orginele] akte bezegeld door de schout. Deze akte getekend door de schout en Jan Aryenssen Maesdam en secretaris J.W. Hoffman. Van der Wier zet handmerkje.

Fol. 184vs.
Rechtdag 27 november 1650:
- Pieter Claess. van Den[..?] tot Strijen, eiser, contra Geeraert Lubbertss. tot Maasdam, gedaagde. Eiser eist betaling van 14 gld. 15 stuivers over geleverde winkelwaren door de eiser zijn huisvrouw in 1645.

Fol. 185 vs.
Eigenbrief voor Aryen Janss. Knoeyer tot Puttershoek. 
- 1 april 1651: Willem Meertensen, schout, Vas Corn(elis), Jacob Corneliss. Snueckelaer, Jan Aryenss. Maesdam, Harman Lodewijckxss. Montaen, Jacob Leendertss., Jan Dirckxss. van der Wier, Aryen Janss. Wesenhagen, heemraden.
Jacob Anthoniss., onze inwoner, transporteert aan Aryen janss. Knoeyer, wonende op Puttershoek, 1 merge 'saey landt' genaamd 'den wachtel', gelegen in de dijkagie van 'tglipplant' onder de jurisdictie van Maasdam, 'met noort oft eynde aende Postwech', belend O en Z den H Geestdijck, W en N gemeenlants vliet van tglipperlant.
De [orginele] akte bezegeld door de schout en de heemraden Vas en Snueckelaer. Deze akte is getekend door de schout en heemraad vas en secretaris J.W. Hoffman. Snueckelaer zet handmerkje. 

Fol. 187vs. e.v.
- 1 mei 1651: Willem Meertenss., schout, Jan Aryenss. Maesdam, Harmen Lodewijckxss. Montaen, heemraden.
Dirck Dirckxss. Quartel, wonende onder de jurisdictie van Strijen, bekent schuldig te zijn aan Marijken Staesen, weeskind van Nelletge Dirckxs zaliger, 312 Car. gld. 18 stuivers vanwege geleende en aangetelde penningen ontvangen uit handen van Jacob Cornelis Snokelaer, als voogd van het voorzegde weeskind, aangeteld met consent van de schout van Maasdam.
Hij neemt dit geld met interest jegens de penning 20 in het jaar en dat onder verband van zijn persoon en al zijn goederen. Compareren mede voornoemde Jacob Corneliss. Snueckelaer en Pluen Dirckxss. Quartel, wonende op 's-Gravendeel, en stellen zich borgen. Akte getekend door de schout en de heemraden en secretaris J.W. Hoffman.
In de marge opgetekend: 'dese obligatie is voldaen mitsgaders het geene hier onder is verhooght en sijn de pen(ningen) wederom tot gestelt ae(n) Domine Bastingius volgens de obligatie daer van gemaeckt ten oorkonde geteyck(ent) op den 30 mey XVJc seven en vijfftigh'. Getetekend door secretaris J. van Breedenhoff. Daaronder genoteerd dat op 1 mei 1656 deze 312 gld. 18 st. is verhoogd 5 jaren met interest de penning 5 en dat de interest bedraagt 78 gld. 5 st.. Gaat af van de interest voor de schout en heemraden en verteringen 5 gld. 14 st., zodat de hoofdsom met de intrest is 385 gld. 9 st. die Dirck Dircxss. mede tot zijn last neemt tegen de penning 5. 'Alsoo dese Oblygatie wert vermist en soo de selve int openbaer werde comt sal voor niet geacht worden maer sal den comparant met de 385 gld. mogen voldoen metten verloopen interest tot datum deses toe'. Akte gedaan 1 mei 1656 voor schout en heemraden, getekend: 'Vas Cornelysz.', 'Jan Aryensen Maesdam Schout' en handmerkje van Aryen Janss. Wesenhagen.

Fol. 189 e.v. 
- 16 mei 1651: Willem Maertenss., schout, Jacob Corneliss. Snueckelaer, Jan Aryenss. Maesdam, heemraden.
Jacob Heymanss., wonende op het dorp Strijen, bekent schuldig te zijn aan Aeltye Corn(elis), weeskind nagelaten van zaliger Annetye Rutten, 400 Car. gld. vanwege opgenomen penningen, ontvangen uit handen van Jacob Corn(elis) voornoemd als voogd van het weeskind, met approbatie van de schout als oppervoogd van alle wezen. Hij belooft dit geld over een jaar te restitueren met interest jegens de penning 20 in het jaar onder verband van zijn persoon en goederen. Marijken Wijten, weduwe van Aryen Leendertss. zaliger, en Barber Geeloffuen, weduwe van wijlen Herman Jacobss., in zijn leven schout tot Maasdam, beiden geassisteerd met Jacob Willemss. Hoffman, onze secretris, hun gekoren voogd in dezen, stellen zich borgen.
Akte getekend door de schout, heemraad Maesdam, secretris J.W. Hoffman. Snueckelaer zet handmerkje.

Fol. 190vs. e.v.
'Coppye vuyt het request van wegen de subsydie vanden predicant bij schout enen heemraden mitsgaders de kerck mr. van Maesdam aenen E mo heeren Staeten van Hollant ende West Vriesslant gelevert luydende aldus'.
- 19 april 1651: 'Aende Ed; Mogende heeren gecomitt. raden vande Staten van Hollant ende Westvrieslant'.
De kerkmeester en de schout en heemraden van Maasdam geven een verklaring af over het predikantshuis van hun dorp dat oud en zeer slecht van staat is en niet meer gerepareerd kan worden en op instorten staat, terwijl de kerkelijke middelen van Maasdam zeer gering zijn. Aan de kerk en toren van Maasdam zijn ook hoog nodig reparaties te doen. Zij zeggen dat het dorp Maasdam klein en onvermogend is. Zij verzoeken derhalve subsidie tot het bouwen van een nieuw predikantshuis. 
'De commys Crab wert gelast als noch noch t dienen van bericht en advys alsoo het voorgaende werdt vermist actum xixen April 1651'.
In de marge vermeld dat het request in handen is gesteld van ontvanger Schilpoort om de voornoemde heren te berichten dd. 14 januari 1650.

Fol. 192.
- 20 mei 1651: De schout, heemraden en kerkmeester van Maasdam stellen zich zelf tot borgen voor de vernieuweing, reparaties en verbetering van het predikanthuis te Maasdam zonder dat de E(dele) Mog(enden) en het Land daarmee belast zou worden. Er is subsidie verleend dd. 3 mei 1651 door de E. Mog.
In de marge is opgetekend: 'Dit is niet over gelevert vermits het de wet alsoo niet goet en vonden daerom door geschrapt'.

Fol. 192 vs. e.v.
Eigenbrief voor P(iete)r P(iete)r(s) Besteman.
- 27 mei 1651: Willem Maertense, schout, Vas Corn(elis), Jacob Corneliss. Snueckelaer, Jan Aryenss. Maesdam, Harmen Lodewijckxss, Montaen, Jan Dirckxss. van der Wier, Jacob Leendertss. en Arye Jansss. Wesen hagen, heemraden.
Adryen Willemss. Hoffman, Gijsbregt Willemss. Hoffman, Jacob Willemss. Hoffman, en Willem Willemss. Hoffman, allen kinderen en erfgenamen van zaliger Mayken Gijsen, in haar leven gewoond aan 'den Groenen Wech' onder Puttershoek, transporteren aan P(iete)r Pieterss. Besteman, wonende aan de Blaak onder Mijnsheerenland, 2 mergen 300 roeden 'zaey lant' in het Oudeland van Maasdam, belend O 'tlant competerende de groote kerck der Stadt Dordrecht', Z den Maesdamse Wech, W den Polderwech en N 'comende aende kinderen van Jacob Pr Hoffman. 
De koopsom is voldaan. 
[de orginele] Akte bezegeld door de schout en heemraden vas en Snueckelaer. De andere heemraden hebben geen zegel.
Deze akte getekend door de schout. Heemraad Snueckelaer zet handmerkje.

Fol. 194 e.v.
Schuldbrief voor de erfgenamen van zaliger Mayken Gijsbrechts.
- 27 mei 1651: Willem Maertenss., schout, Jan Aryenss. Maesdam, Jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.
P(iete)r P(iete)r(s) Besteman, wonende aan de Blaak onder Mijnsheerenland van Moerkerken, bekent schuldig te zijn aan de kinderen en erfgenamen van zaliger Mayken Gijsbrechts 1112 Car. gld. 10 stuivers over de resterende penning van de koop van de voornoemde kinderen en erfgenamen van een stuk land, blijkende bij de eigenbrief daar van zijnde, op dato dezes voor schout en heemraden gepasseerd. Hij belooft dit geld over een jaar, zijnde 27 mei 1652, te betalen over speciaal verband van de 2 mergen 300 roeden land.
Deze akte getekend door de schout, heemraad Maesdam, secretris J.W. Hoffman. Heemraad Van der Wier zet handmerkje.

Fol. 195 e.v.
Eigenbrief voor Willem Willemss. Hoffman.
- 27 mei 1651: Willem Maertensen, schout, Vas Corn(elis), Jacob Corneliss. Sneuckelaer, Jan Aryenss. Maesdam, Harmen Lodewijckxss. Montaen, Jacob Leendertss., Jan Dirckxss. van der Wier, Aryen janss. Wesen hagen, heemraden.
Aryen Willemss. Hoffman, Gijsbrecht Willemss. Hoffman, en Jacob Willemss. Hoffman, allen kinderen en erfgenamen van Mayken Gijsbrechts zaliger, in haar leven gewoond 'aenden groenen Wech' onder Puttershoek, transporteren aan Willem Willemss. Hoffman, hun broeder, , medeerfgenaam, wonende 'aenden groenen Wech' onder de jurisdictie van Puttershoek, 1 merge 200 roeden 'cijnslants' gelegen in het Oudeland van Maasdam, belendO de erfgenamen van Claes Gijsbrechtss. zaliger, W 'de h geest Weye van Dordrecht enen comende metten noordt eynde aenden groenen Wegh'. De koopsom is voldaan.
De [orginele] akte is bezegeld door de schout en de heemraden Vas en Sneuckelaer. Deze akte getekend door de schout en heemraad Vas. Sneuckelaer zet handmerkje.

Fol 196 vs. e.v.
Eigenbrief voor Jan Anthoniss. Polderman tot Puttershoek.
- 27 mei 1651: Willem Maertense, schout, Vas Corn(elis), Jacob Corneliss. Snueckelaer, Jan Aryenss. maesdam, Harmen Lodewijckxss. Montaen, Jacob Leendertss., Jan Dirckxss. van der Wier en Aryen janss. Wesen hagen, heemraden.
Willem Willemss. Hoffman transporteert aan Jan Anthoniss. Polderman, wonende op het dorp van Puttershoek, 1 merge 200 roeden 'cijnslant' gelegen in het Oudeland van Maasdam, belend. O de kinderen en erfgenamen van Claes Gijsbrechtss. zaliger, W 'de h Geest weylant tot Dordrecht ende comende mette noort eynde aenden groenenwech'. De koopsom is voldaan. 
De [orginele] akte bezegeld door de schout en heemraden Vas en Snueckelaer. Deze akte getekend door de schout, heemraad Vas en secretaris J.W. Hoffman. heemraad Snueckelaer zet handmerkje. 

Fol. 198 e.v.
Schuldbrief voor de kinderen en erfgenamen van Marijken Gijsbrechts zaliger ten laste van Jan Anthoniss. Polderman.
- 27 mei 1651: Willem Maertensen, schout, Jan Aryenss. Maesdam, Jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.
Jan Anthoniss. Polderman, wonende op het dorp Puttershoek, bekent schuldig te zijn aan de kinderen en erfgenamen van Marijken Gijsbrechts zaliger, 450 Car. gld. vanwege de koop van 1 merge 200 roeden die de comparant van Willem Willemss. Hoffman, een van de kinderen, gekocht heeft, blijkende bij de eigenbrief daarvan zijnde, op dato dezes voor schout en heemraden van maasdam gepasseerd. Hij belooft te betalen over een jaar, zijnde 27 mei 1652, onder verband van het voornoemde land en voorts zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. Akte getekend door de schout en heemraad Maesdam en secretaris J.W. Hoffman. Van der Wier zet handmerkje.
Onder de akte is genoteerd dat Lauweris Janss. Steen Backer verklaart er zich tevreden mee te stellen dat de boedel van zaliger Maertgen Gijsen, weduwe van zaliger Arye Corn(elis) int Velt op Puttershoek zal mogen 'gevordert en gedeelt werden, zoo veel aen gaet d obligatie vande 600 gld. daer de selve borge voor staet neffens Willem Willemss. Hoffman, alsoo Arye Willemss. Hoffman schuldenaer vandien mijn nu verley heeft gedaen, zulcx dat ick den boel hyer mede ontslaen, IJselmon(de 26 mey 1651'. Was getekend bij Louwerens Janss. Steen backer en in presentie van getuige P. van Golen, die mede tekende.

Fol. 199vs. e.v.
Obligatie voor de kerk van maasdam tot laste van Heyn(drik) Corneliss. Casteleyn.
- 7 juni 1651: Willem Maertenss., schout, Vas Corneliss., Jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.
Heyndrick Corneliss. Casteleyn bekent schuldig te zijn aan de kerk van Maasdam of de kerkmeesters vanwege verlopen 'pacht vande core en eenige coopyens hout', die de kerk van de comparant competeert blijkens de kerkrekening, de somma van 31 Car. gld. 19 stuivers. Hij belooft dit geld met interest aan de kerkmeesters te betalen jegens de penning 16 in het jaar, waarvan het eerste jaar verschenen zal zijn 7 juni 1652. Hij verbindt hiervoor zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. Jacob Corn(elis) Snueckelaer, onze mede heemraad, en Cornelis Janss, Gues, onze inwoner, stellen zich borgen. 
De akte getekend door de schout, heemraad Vas en secretaris J.W. Hoffman. Van der Wier zet handmerkje.

Fol. 201.
Obligatie voor Aeltye Cornelisdr. nagelaten weeskind van zaliger Annetyn Rutten tot laste van Aert Dirckxss. Snijder wonende aan de Blaak onder Heinenoord.
- 11 juni 1651: Willem Maertensen, schout, Jacob Corneliss. Snueckelaer, Jan Dirkxss. van der Wier, heemraden.
Aert Dirckxss. Snijder, wonende aan de Blaak onder de jurisdictie van Heinenoord, bekent schuldig te zijn aan Aeltye Cornelisdr., nagelaten weeskind van zaliger Annetye Rutten
210 Car gld. vanwege aangetelde penningen door hem uit handen ontvangen van Jacob Corneliss. Snueckelaer als gerecht bloedvoogd met consent en approbatie van Willem Maertenss. Schout als oopervoogd van alle wezen onder zijne bedrijve. Hij belooft dit geld met interest jegens de penning 20 vant honderd over een jaar terug te betalen en dat onder verband van zijn persoon en goederen. Jan Joriss. Blaeck, mede wonende aan de Blaak onder Heinenoord, en Wouter Leendertss. Treck, wonende op Puttershoek, stellen zich borgen. 
Akte getekend door de schout en de secretaris J.W. Hoffman. Beide heemraden plaatsen hun handmerkje.

Fol. 202 vs. e.v.
Obligatie voor de twee nagelaten weeskinderen van zaliger Neeltye Jacobs tot laste van Aert Dirckxss. Snijder, wonende aan de Blaak onder Heinenoord.
- 11 juni 1651: Willem Meertenss., schout, Jacob Corn(elis) Sneuckelaer, Jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.
Aert Dirckxss. Snijder, wonende aan de Blaak onder de jurisdictie van Heinenoord, bekent schuldig te zijn aan Leendert Corneliss. en Aegye Cornelisdr., nagelaten weeskinderen van zaliger Neeltye Jacobs, 187 Car. gld. 12 stuivers 8 penningen vanwewge aangetelde penningen die hij uit handen van Leendert Jacobss. als gereht bloedvoogd van de kinderen heeft ontvangen. Hij belooft dit terug te betalen over een jaar met interest jegens de penning 20 vant honderd onder verband van zijn persoon en goederen. Jan Joriss. Blaeck, wonende onder de jurisdictie van Heinenoord, en Wouter Leendertss. Treck, wonende op het dorp Puttershoek, stellen zich borgen. 
De schout en de secretaris J.W. Hoffman ondertekenen de akte. De heemraden plaatsen hun handmerkje.
Onder de akte is aangetekend dat op 19 mei 1657 de obligatie is betaald aan voogd Leendert Jacopss. in presentie van secretaris J. van Breedenhoff.

Fol. 204 e.v.
- 20 juli 1651: Willem Maertenss., schout, Jan Dirckxss. van der Wier en Aryen Janss. Wesenhagen, heemraden.
Barbar Geelloffendr. en Aeltye Jacobsdr., beiden onze inwoners, leggen op verzoek van Aryaentye Cornelis, huisvrouw van Jacob Leendertss., de verklaring af dat zij op 17 juli 1651 ten huize van AeltyeJacobsdr. waren en dat voornoemde Aryaentye Corn(elisdr. 'is comen loopen en geroopen en sloegen in haer handen en sach seer bebloet en dat zij seyde gebuyren segt hoe hebbe mijn Pieter seynen dochters geslaghen en vuyt gerecht. Zij seggen dat ick haer moer hebbe betovert. Sij willen hebbe dat ick haer weder segen'. De deposanten gingen samen naar het huis van Jacob Leendertss. en zagen daar veel bloed op de vloer en Aryaente Corn(elisdr.) zeide 'soo hebbe mijn geslagen dat ick dat gebloet hebbe'.
Akte getekend door de schout en de seretaris J.W. Hoffman. De heemraden plaatsen hun handmerkje.

Fol. 205.
- 12 december 1651: Vas Corneliss. en Jan Dirkxss. van der Wier, heemraden, en Jacob Willemss. Hoffman, secretaris van Maasdam, certificeren als de waarheid zijnde dat zij ten verzoeke van Crijn Wobbess. hebben bezocht de registers van Maasdam om te zien of daar was geregistreerd alzulke testament als eertijds gemaakt was door Bastyaen Janss. Gouwerman en Jaepye Claesdr., echte man en vrouw in hun leven gewoond hebbende op het dorp van Puttershoek, inhoudende dat zij testateurs hun kindskind hebben gemaakt zekere 3 mergen lands gelegen in de Grafelijkheid in Nieuw-Bonaventura onder de heerlijkheid van Maasdam. Zij verklaren het niet hebben kunnen vinden. 
Vas en de secretaris plaatsen hun handtekening. van der Wier zijn handmerkje.

Fol. 205 vs. e.v.
Testament gemaakt bij Cornelis Janss. Gues en Grytye Wingerden, echte man en vrouw op Maasdam.
- 17 oktober 1651: Willem Maertenss., schout, Vas Corneliss. en Jan Aryenss. Maesdam, heemraden.
Cornelis Janss. Gues en Grietye Wingerden, echtelieden, compareren ten hunnen huize, beiden ziek in een bed liggend 'jegens de vyer' [= bij het vuur], testeren. Als Cornelis voor zijn vrouw komt te overlijden zal zij zijn universeel erfgenaam zijn, mits dat zij gehouden zal zijn aan zijn voorkinderen verwekt bij Enneken Flueris, zijn overleden huisvrouw, met name Pluentye Corn(elis)dr., Grietye Cornelisdr. en Flooris Corneliss. met P(iete)r Janss., nagelaten weeskind van Jan Corneliss., zijn overleden zoon zaliger, alsmede aan zijn kinderen verwekt bij Grietye Wingerden, zijn tegenwoordige huisvrouw, met name Wingaert Corneliss., Maryken Cornelisdr., Tryntye Corn(elis)dr. en Bastyaen Corneliss., uitreiken zal
ineens de som van 2 Car. gld. 10 stuivers. Hij sluit zijn kinderen verder uit uit zijn goederen. Bij vooroverlijden van de testatrice zal haar man universeel erfgenaam zijn, mits dat hij aan haar kinderen door hem verwekt 2 gld. 10 stuivers zal uitreiken en dat voor hun moeders erfenis.
Akte getekend door de schout, heemraden en secretris J.W. Hoffman.

Fol. 208 vs. e.v.
- 12 december 1651: Vas Corneliss. en Jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.
Marijken Wijtten, weduwe van Aryen Leendertss. zaliger, onze inwoonster, gezond zijnde, testeert. Zij prelagateerd aan de kinderen van Heyman Jacobss. zaliger, in zijn leven schout tot Maasdam, haar gewezen zoon, zekere 2 mergen 300 roeden weiland in het Oudeland van Maasdam, 'an comendemetten suyt eynde aenden Maesdamsen wech', W Vas Corneliss. voornoemt, NO Jan Aryenss. Maesdam, met conditie dat Barbartye Geeloffuen, weduwe van wijlen de voornoemde schout, de 2 mergen 300 roeden land zal mogen gebruiken zo lang zij leeft zonder pacht 'ofte beterschap te geven'. Al haar andere goederen vermaakt zij aan haar kinderen en kindkinderen.
Akte getekend door de schout, heemraad vas en secretaris J.W. Hoffman. Heemraad van der Wier plaatst handmerkje.

Fol. 210.
Akte verleden bij Marijken Wijtten.
- 29 december 1651: Vas Cornelissen en Jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.
Marijken Wijtten, weduwe van Aryen Leendertss. zaliger, onze inwoonster, verklaart dat het haar kennelijk was dat Heyman Jacobss. zaliger, met voornoemde Aryen Leendertss. hadden gerekend en geliquideerd van al hetgene zij te rekenen en liquideren hadden, zo van huizen, landen, beesten 'ofte gene zij eenighzins metten anderen te doen hadde', zodat de voornoemde Aryen Leendertss. voor zich of zijn erven op Heyman Jniets meer te pretenderen hadden.
Marijken Wijtten bekent uit handen van Barber Geeloffuen, weduwe van Heyman Jacobss., ten volle voldaan en betaald te zijn, zo van weipacht als anders, 'schelden maelcanderen hyer mede quyt ende vrij'. 
Akte getekend door heemraad Vas en secretaris J.W. Hoffman. Van der Wier plaatst handmerkje.

Fol. 210 vs. e.v.
Obligatie voor Maryken Willems tot laste van P(iete)r Geeritss. Ryderkerck.
- 24 december 1651: Willem Meertenss., schout, Vas Corneliss., Jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.
Pieter Geeeritss. Ryderkerck, onze inwoner, bekent schuldig te zijn aan Maryken Willemsdr., 140 Car. gld. vanwege aangetelde penningen. Hij belooft dit geld te restitueren over een jaar met interest jegens de penning 16 int jaar. Hij verhypothekeerd zijn huis en erf op het dorp Maasdamaan Sheeren dijck, belend O Jacob Aryenss, Notenboom, Z Sijken Leenderts weduwe wijlen Bastyaen P(iete)r(s) zaliger, W en N Sheeren Dijck. Voorts stelt hij zijn persoon en goederen als zekerheid.
Akte getekend door de schout, heemraad Vas en secretaris J.W. Hoffman. Van der Wier plaatst handmerkje.

Fol. 211 vs. 
- 25 juli 1652: Jan Dirckxss. van der Wier en Aryen Janss. Wesenhagen, heemraden. 
Willem Maertenss., schout van Maasdam, verklaart dat het waarachtig is dat hij in persoon aan Corn(elis) de pachter van het hoorngeld en bezaaid land van het winterseizoen 1652 en geexpireerd de laatste maart anno voorschreven, vanwege Jan Aryenss. Maesdam heeft betaald ten huize van de voornoemde pachter, wonende op Heerjansdam.
Akte getekend door secretaris J.W. Hoffman. De heemraden plaatsen hun handmerkje. 

Fol. 212 e.v.
Testament gemaakt bij Vas Corneliss. en Adryaentye Jacobsdr., echte man en vrouw.
- 13 augustus 1652: Jan Dirckss. van der Wier en Aryen Janss. Wesenhage, heemraden, Jacob Willemss., secretaris.
Vas Corneliss. en Adryaentye Jacobsdr., echte man en vrouw, onze inwoners, hij ziek te bedde liggend, zij gezonde zijnde, testeren op de langstlevende. Bemoeienis van de schout en weeskamer wordt uitgesloten.De langstlevende zal voogd over hun minderjarige kinderen zijn en zal de kinderen tot zijn of haar erfgenamen benoemen.
Akte getekend door de secretaris. De heemraden plaatsen hun handmerkje.

Fol. 215 e.v.
- ongedateerd stuk: Zaak tussen eiser Aryen Willemss. Hoffman en gedaagde Jacob Willemss. Hoffman.
verzoekt betaling van 22 Car. gld. als rest van een erfhuiscedulle. Vonnis: gedaagde moet 11 gld. 5 stuivers aan eiser betalen en alle rechtelijke kosten. 
Akte geteoend door schout Willem Meertenss. en Vas Cornelysz. en Jan Aryensen Maesdam, heemraden.

Fol. 216 e.v.
Rechtdag 28 september 1652.
Eiser Jan Neyss. van Reyten in de Meierij van 's-Hertogenbosch wonachtig contra gedaagde Joost de Brabander, wonende op de stee van P(iete)r Aryenss. Maesdam onder Strijen.
Eist betaling van 7 gld. 13 stuivers van verschoten geld en arbeidsloon, en nog 4 gld. 5 stuivers bij de eiser verschoten aan arbeidsloon aan P(iete)r Geeritss. linden wevewr alhier op Maasdam, van wege dat hij verdiend had met weven aan de 'web lakens' bij de eiser alhier ten huize van P(iete)r Geeritss. gearresteerd.
Aangezien de gedaagde niet heeft gecompareerd wordt het vonnis gewezen dat de eiser het gearresteerde 'web lakens' mede zal dragen mits dat de eiser gehouden zal zijn een borg te stellen.
Pieter Geeritss. Ryderkerck stelt zich borg. voor de gearresteerde 'web lakens'.


Copyright ©: 2004 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: zaterdag 23 oktober 2004.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |