Geslacht Smaal uit de Hoeksche Waard

| Genealogie Hoeksche Waard | Streekmuseum Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

We zijn bezig de familie Smaal, die zijn oorsprong heeft in de Hoeksche Waard, te reconstrueren. Met de familie Smaal heeft Willeke veel familieverbanden in 's-Gravendeel (zie onder Historie > Genealogie) en zij is nieuwsgierig wie er allemaal tot deze familie Smaal behoren.

In het verleden zijn er wel wat pogingen ondernomen (Stamreeks in Gens Nostra in 1995), maar er is nog nooit een totaaloverzicht gemaakt. Onderstaande genealogie is nog lang niet compleet en daarom ontvangen wij graag aanvullingen. Vanaf de tiende generatie zijn de gegevens weggelaten, omdat het daar om vaak nog levende personen gaat (privacy).

De doop-, trouw- en begraaf-boeken van 's-Gravendeel zijn er niet meer. Het is daarom zeer lastig genealogieën van families, die daar hun oorsprong hebben, met zekerheid samen te stellen. Deze genealogie moet dan ook worden beschouwd als een discussiestuk.

Beschikt u over nadere gegevens stuur ons dan een e-mail.

Genealogie van Hendrik Arensz. Smael

I : Hendrik Arensz. Smael, geboren rond 1640, overleden na 1673.

Hendrik Arensz. Smael woont op de Buytensluis te Numansdorp (1670), woont drie jaar later te 's-Gravendeel.

Hendrik was gehuwd met Mayke Bastiane.

Hendrik Aryens Smael heeft waarschijnlijk een zuster Theuntie Arijens Smael gehuwd met Joost de Kruis. Zij dopen hun kinderen te Strijen:
1. Pieter 24-1-1675
2. Jacobus 22-5-1677
3. Hubert 31-10-1683

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Arien Smael, gedoopt Numansdorp op 8 december 1669.
 • 2 : Bastiaan Hendriks Smaal, gedoopt Puttershoek op 20 augustus 1673, volgt onder II-a.
 • 3 : Willem Hendriks Smael, gedoopt Puttershoek op 20 augustus 1673, volgt onder II-b.
 • 4 : Pleuntje Smael, overleden na 6 november 1707.
  Zij was doopgetuige in Hendrik Ido Ambacht op 6-11-1707.
 • 5 : Hendriksje Smael, begraven 's-Gravendeel op 2 december 1745 (Bron: GN 1993, p. 585).
  Hendriksje was gehuwd met Pieter Hendriks van Twist, begraven 's-Gravendeel op 18 mei 1731.

II-a : Bastiaan Hendriks Smaal, gedoopt Puttershoek op 20 augustus 1673, begraven 's-Gravendeel op 27 januari 1731 (Bron: GN 1993, p. 585), zoon van Hendrik Arensz. Smael (I) en Mayke Bastiane.

Op 6 november 1734 vond voor schout Cornelis Bosveld en schepenen Hendrick de Bruijn en Huijert van Rossen de boedelscheiding plaats van Bastiaan Hendriks Smaal, de erfgenamen zijn Pietertje Bastiaansdr. Smaal, getrouwd met Pieter de Kreek, benevens Willems Hendricks Smaal en Dirk Teunisse van der Linden als voogden over Arie Bastiaansz. Smaal en Willem Bastiaansz. Smaal, kinderen van Bastiaans Hendriks Smaal en Lijntje Pieters Meijdam.

Bastiaan is getrouwd 's-Gravendeel voor 8 juni 1705 met Lijntje Pieters Meijdam, geboren rond 1680, begraven 's-Gravendeel op 26 april 1725, dochter van Pieter Teunisz. Meijdam en Wijntje Pieters Vermeulen.

23 april 1703: Lijntje Pietersdr. Meijdam vermeld in het testament van haar ouders Pieter Teunisz. Meijdam en Weijntje Pietersdr. Vermeulen

8 juni 1706: Bastiaan Smaal en zijn echtgenote Lijntje Meijdam, wonende te 's-Gravendeel, benoemen tot voogden zijn broer Willem Smaal en haar zwager Dirk Teunisz. van der Linden.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Hendrik Bastiaans Smaal, geboren rond 1708 (geschat), volgt onder III-a.
 • 2 : Wijntje Smaal, geboren 's-Gravendeel voor 1709, begraven aldaar op 3 oktober 1719 (pro deo).
 • 3 : Pietertje Bastiaans Smaal, geboren 's-Gravendeel, overlijden aangegeven Strijen op 13 mei 1780, begraven aldaar op 13 mei 1780.
  Aangifte van haar overlijden werd gedaan door Grietje van Duijn.
  Pietertje is getrouwd rond 1734 voor de kerk met Pieter Cornelisz. de Kreek, geboren Strijen rond 1710, begraven aldaar op 1 juli 1774, waarschijnlijk zoon van Cornelis Dirckse Kreeck en Pieternel Hendriks Boer.
  Pietertje Bastiaans Smaal is doopgetuige bij Pietertje de Kreek, gedoopt 2-4-1770 te Strijen.
 • 4 : Maayke Smaal, geboren 's-Gravendeel voor 1709, begraven aldaar op 30 november 1747.
 • 5 : Arie Bastiaans Smaal, geboren 's-Gravendeel na 1709, volgt onder III-b.
 • 6 : Pieter Bastiaans Smaal, geboren 's-Gravendeel na 1709, volgt onder III-c.
 • 7 : Lijntje Bastiaansdr. Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1713, begraven aldaar op 24 mei 1752.
  Lijntje is getrouwd 's-Gravendeel op 17 juni 1737 met Bastiaan Melis Naaktgeboren, schepen en kerkmeester, geboren 's-Gravendeel rond 1713, lidmaat aldaar op 2 april 1743 , woonde toen aan de Noordvoorstraat., wonende aldaar, overlijden aangegeven aldaar op 13 november 1794, begraven aldaar op 13 november 1794 (Bron: OV 1984, p. 87), zoon van Melis Bastiaans Naaktgeboren (schepen en kerkmeester) en Bastiaantje Abrahams 't Hoertje.
  Hij wordt als kerkmeester van 's-Gravendeel vermeld in 1746 en 1748 en vermeld als schepen van 's-Gravendeel vanaf 1764. (Zie ook SG 430 en GN 1193, p. 576-583)
  9 maart 1743: Bastiaan Melisz. Naaktgeboren te 's-Gravendeel, gehuwd met Lijntje Bastiaansdr. Smaal, heeft een rechtdag tegen Hendrik Bastiaansz. Smaal en Pleun Cornelisz. Dorst als gewezen voogden over Lijntje Bastiaansdr. Smaal. Lijntje heeft geërfd van Teunis Aelbertsz. van der Giessen en haar oudtante Neeltje Teunisdr. Meijdam, volgens testament gepasseerd op 14 febr. 1720 voor notaris S. van der Walle te 's-Gravendeel. Lijntje was al in 1736 getrouwd met Bastiaan Naaktgeboren. (ORA 's-Gravendeel inv. 43)

  2 april 1743: Bastiaan Melisz. Naaktgeboren aangenomen als lidmaat (op belijdenis) van de NG gemeente te 's-Gravendeel, hij woont aan de Noorvoorstraat aldaar

  12 nov. 1745: compareert voor notaris B. van der Star te Dordrecht Bastiaen Melisz. Naektgeboren, vlasboer wonende op het dorp van 's-Gravendeel, die verklaart schuldig te zijn aan Aeltje Gerritsdr. Ribs, weduwe van Jan Goede, wonende te Hoorn, een somma van 300 gl. wegens geleende penningen met een jaarlijkse interest van 4 % ‰nde tot meerder securiteijt van de voorn. Aeltje Gerrits Ribs ... verclaerden den comparant als pant ter minne overgegeven te hebben een onderhandse obligatie bij Hendrik Bastiaense Smael, wonende op den dorpe 's Gravendeel, groot in capitaal
  525 guldens, ten behoeve van den comparant Bastiaen Melisse Naektgeboren verleden op den 23 maert 1743."Akte door Naaktgeboren ondertekend. (SA Dordrecht ONA Dordrecht inv. 868, akte 102, f. 341 e.v.)

  8 maart 1765: compareert voor notaris P. van Gelsdorp te Dordrecht Bastiaan Melisz. Naaktgeboren, bouwman wonende onder 's-Gravendeel, te kennen gevende, dat hij op 12 nov. 1745 voor de Dordtse notaris B. van der Star heeft gepasseerd een obligatie ten behoeve van Aaltje Gerritsdr. Ribs, weduwe van Jan Goede, destijds wonende te Hoorn, inhoudende 300 gl. wegens geleend geld met belofte dat bedrag vanaf 1 maart 1746 af te lossen met een jaarlijkse interest van 4 %, dat hij die interest het laatst betaald heeft op 25 febr. 1763, "dog door de sterfte van 't rundvee en andere wederwaardigheden buijten staet is geraekt omme het voorsz.
  kapitaal en verlope interessen ten volle te kunnen voldoen."Hij belooft derhalve ter voldoening van de schuld 180 gl. te betalen in twee termijnen, waarvan de eerste, bedragende 90 gulden, reeds is voldaan en de andere vr 1 febr. 1766 zal worden betaald. Akte door comparant ondertekend. (SA Dordrecht ONA Dordrecht inv. 1044, akte 22)

  8 juli 1768: compareert voor notaris L. van der Horst te Dordrecht Bastiaan Naaktgeboren, vlasboer te 's-Gravendeel en bekent schuldig te zijn aan Melschart Muts, meester-loodgieter te Dordrecht, een somma van 500 gulden wegens geleende penningen. Compareert mede Bastiaan Bastiaansz. Naaktgeboren, wonende op 's-Gravendeel, die verklaart zich borg te stellen voor voornoemde Bastiaan Naaktgeboren, zijn vader. Akte door beiden ondertekend. (SA Dordrecht ONA Dordrecht inv. 1132, akte 84).
 • 8 : Willem Bastiaans Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1715 (schatting), volgt onder III-d.

II-b : Willem Hendriks Smael, gedoopt Puttershoek op 20 augustus 1673, begraven 's-Gravendeel op 7 september 1741, zoon van Hendrik Arensz. Smael (I) en Mayke Bastiane.

Willem is in ondertrouw gegaan Strijen op 23 januari 1706 met Leentje Cornelisse Visser, gedoopt Dubbeldam op 8 oktober 1684, begraven 's-Gravendeel op 7 maart 1744 (Bron: GN 1993, p. 584), dochter van Cornelis Gerrits Visser en Grietje Jans van de Merwe.

Leentje Cornelisse Visser, boedelinventaris en verkoping 12 en 20-5-1744, woont tussen 1707 en 1716 te Hendrik Ido Ambacht.
Willem Smael heeft een huis in Renoyshoek en krijgt aanslag nachtwakersgeld van f 0.04 (Bron: Gem. Archief 's-Gravendeel 107 1721)
Willem Smael wonende Leerambacht goede bekende van Cornelis Jorisse van der Willigen en Mayke Cornelisse Visser tot voogd benoemd bij instellen voogdijschap dd 11-4-1721. (Bron: Not. 's-Gravendeel 4590 1721)
Willem Hendriks Smael is voogd over de kinderen van Bastiaan Hendriks Smaal en Lijntje Pieters Meijdam. Erfgenamen treffen boedelscheiding op 6-11-1734 voor schout en schepenen. (Bron: RA 's-Gravendeel)
Inventaris door Cornelis Bosveld curator in de geabondonneerde boedel van Leentje Cornelisse Visser, wed. (Bron: RA 's-Gravendeel 20 12-5-1744)
Veiling van inboedel en huisraad door Cornelis Bosveld als curator in de insolvente boedel van Leentje Cornelisse Visser 20-5-1744. (Bron: RA 's-Gravendeel 20 1744)
Rekening van Cornelis Bosveld als curator in de insolvente boedel van zijn vrouw Leentje Cornelisse Visser, overleden 's-Gravendeel 28-4-1751. (Bron: RA 's-Gravendeel 22, 1751)

Uit dit huwelijk:
 • 1 : N.N. Smael, geboren voor 19 december 1706, overlijden aangegeven Strijen op 29 december 1706.
 • 2 : N.N. Smael, geboren voor 28 december 1716, begraven 's-Gravendeel op 28 december 1716.
 • 3 : Hendrik Willems Smael, geboren rond 1720, volgt onder III-e.
 • 4 : waarschijnlijk Jannetje Willemsdr. Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1722, overlijden aangegeven Mijnsheerenland op 10 september 1753 (Haar lijk werd aangegeven door haar echtgenoot Jan van der Ree).
  Jannetje is in ondertrouw gegaan Mijnsheerenland op 13 oktober 1743 en getrouwd aldaar op 5 januari 1744 met Jan Ariensz. van der Ree, gedoopt Westmaas op 20 juli 1710 (doopgetuige was Annetje), overlijden aangegeven Mijnsheerenland op 16 januari 1795, zoon van Arij Jans van der Ree en Bastiaantje Jans in 't Veld.
  Hij was j.m. van Mijnsheerenland. Zijn overlijdensaangifte werd gedaan door Adriaansz. Pesant (84 jr.).
  Jan is eerder in ondertrouw gegaan Mijnsheerenland op 9 oktober 1733 en getrouwd aldaar op 1 november 1733 met Willemke Geijsdr. Boer, geboren Mijnsheerenland, overleden voor 13 oktober 1743. Jan is later in ondertrouw gegaan Mijnsheerenland op 18 mei 1754 en getrouwd aldaar op 2 juni 1754 met Maaike Klaasdr. Kruithof, gedoopt Strijen op 23 januari 1729 (doopgetuige was Maaike Jans van der Spuij), lidmaat Mijnsheerenland op 2 april 1770 na belijdenis, overlijden aangegeven aldaar op 11 oktober 1792, dochter van Claas Cornelisse Kruithof en Ariaantje Marinisse Dekker.
  j.d. van 's-Gravendeel en wonende onder Mijnsheerenland 1743. Hun kinderen Lena en Neeltje worden gedoopt te Mijnsheerenland op 2-8-1744 en 16-2-1749.
 • 5 : N.N. Smael, geboren voor 26 juni 1723, begraven 's-Gravendeel op 26 juni 1723.
 • 6 : N.N. Smael, geboren voor 17 juli 1728, begraven 's-Gravendeel op 17 juli 1728.

III-a : Hendrik Bastiaans Smaal, geboren rond 1708 (geschat), wonende 's-Gravendeel, begraven aldaar op 6 oktober 1769, zoon van Bastiaan Hendriks Smaal (II-a) en Lijntje Pieters Meijdam.

Hendrik Bastiaans Smaal komt voor in een boedelscheiding op 6-11-1734 en krijgt een huis op de hoek van de Rijkestraat (Bron: RA 's-Gravendeel 17)

Hendrik is getrouwd rond 1730 met Lijsbeth Dirks Kleinjan, begraven 's-Gravendeel op 23 november 1787 (Bron: GN 1993, p. 585) en (Bron: SG 44), dochter van Dirk Jacobs Kleinjan en Mayke Floren van der Giessen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Bastiaantje Smaal, geboren rond 1731, begraven 's-Gravendeel op 6 april 1797 (Bron: GN 1993, p. 585).
  Bastiaantje is getrouwd rond 1755 met Jan Ariens de Vlaming, geboren 's-Gravendeel in het jaar 1731, overleden aldaar op 6 maart 1799, zoon van Arij Hendriks Vlaming en Lijsbeth Abrahams 't Hoertje.
 • 2 : Maayke Smaal, geboren rond 1732, begraven 's-Gravendeel op 28 april 1758.
  Zij testeert 27-3-1758.
  Maayke is getrouwd rond 1752, testament gemaakt 's-Gravendeel op 27 maart 1758 (Bron: RA nr. 23) met Teunis Cornelisse van der Giessen, geboren 's-Gravendeel rond 1730, zoon van Cornelis Ariens van der Giessen en Adriaantje Teunisse van Holst.
 • 3 : Lijntje Hendriks Smaal, afkomstig uit 's-Gravendeel, geboren rond 1735, lidmaat aldaar op 16 maart 1750 (GN 1993, p 585), begraven aldaar op 16 januari 1794.
  Lijntje is in ondertrouw gegaan Strijen op 16 september 1756 (1) met Johannes Pieters Blom, gedoopt Strijen op 12 juli 1733, overlijden aangegeven aldaar op 2 december 1768, zoon van Pieter Willems Blom (schepen) en Aletta Dirks van der Linden.

  Lijntje is ondertrouwd Strijen op 12 april 1771 (Bron: GN 1993, p. 585) (2) met Willem Cornelisse Sinte Maartensdijk, gedoopt Strijen op 20 augustus 1741 (Bron: SG 44) (doopgetuige was Sijtje Gerrits van Bruggen), zoon van Cornelis Willems Sinte Maartensdijk en Anna Ariens Kleinjan.

 • 4 : Bastiaan Hendriks Smaal, geboren 's-Gravendeel op 25 oktober 1736 (Bron: Reg. Civ.), volgt onder IV-a.
 • 5 : Dirk Smaal, geboren 's-Gravendeel op 14 maart 1739, volgt onder IV-b.
 • 6 : Lydia Hendriks Smaal, geboren rond 1740, overleden 's-Gravendeel op 17 november 1794.
  Lydia was gehuwd met Steven Pieterse de Kreek, meestertimmerman, geboren rond 1735, begraven 's-Gravendeel op 8 oktober 1801, zoon van Pieter Stevens de Kreek en Jacoba Barbiers.
  Steven Pieterse de Kreek was 23 jaar in 1758.
 • 7 : Hendriksje Smaal, geboren 's-Gravendeel in het jaar 1741, lidmaat aldaar op 21 maart 1766 (GN 1993, p. 586), overleden aldaar op 25 februari 1820.
  Hendriksje is in ondertrouw gegaan 's-Gravendeel op 15 april 1785 met Arij Melisse Bax, geboren 's-Gravendeel rond 1760, begraven aldaar op 4 augustus 1787 (Bron: GN 1993, p. 586), zoon van Melis Gerrits Bax en Hendriksje Ariens Kluit.

III-b : Arie Bastiaans Smaal, geboren 's-Gravendeel na 1709, overleden Klundert tussen 1755 en 1762, zoon van Bastiaan Hendriks Smaal (II-a) en Lijntje Pieters Meijdam.

Arie is getrouwd voor 17 januari 1738 voor de kerk (1) met Ariaantje Aarts van der Wier, gedoopt Maasdam op 20 maart 1712 (Bron: GN 1993, p. 585), begraven 's-Gravendeel op 8 april 1747, dochter van Aart Ariensen van der Wier en Lijntje Staesse Noteboom.

Arie Bastiaans Smaal, voogdijstelling door hem en Ariaantje Aarts van der Wier. Namens hem Hendrik Bastiaans Smaal en namens haar Jan van den Blijk. (Bron: RA Grav. 17-1-1738, 19)

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Bastiaan Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1738 (17 jaar in 1755), volgt onder IV-c.
 • 2 : Leintje Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1742 (13 jaar in 1755).
 • 3 : Aart Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1743 (12 jaar in 1755).

Arie is in ondertrouw gegaan Klundert op 7 juli 1747 (2) met Maria Coenraads, afkomstig uit Niervaart, geboren rond 1720.

Zij was j.d. van de Niervaart 1747.
Op 20-11-1755 krijgen Arie Bastiaans Smaal, Maria Coenraads en de kinderen Bastiaan, omtrent 17 jaar, Leintje, 13 jaar, Aart, 12 jaar, Cornelis 8 jaar, Arie 6 jaar en Pieter, 5 jaar allen acte van indemniteit naar Klundert vanuit 's-Gravendeel. (Bron: NH Kerk 's-Gravendeel 20-11-1755)

Uit dit huwelijk:
 • 4 : Cornelis Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1747 (8 jaar in 1755), volgt onder IV-d.
 • 5 : Arie Smaal, geboren rond 1749 (6 jaar in 1755), volgt onder IV-e.
 • 6 : Pieter Smaal ook genaamd Pierre, geboren 's-Gravendeel rond 1750 (5 jaar in 1755), volgt onder IV-f.

III-c : Pieter Bastiaans Smaal, geboren 's-Gravendeel na 1709, overleden Strijen op 14 januari 1773 (Bron: GN 1993, p. 585), zoon van Bastiaan Hendriks Smaal (II-a) en Lijntje Pieters Meijdam.

Pieter is getrouwd rond 1743 voor de kerk met Aaltje Maartens van der Elst, overlijden aangegeven Strijen op 9 april 1765, dochter van Maarten Jacobs van der Elst en Lijntje Jacobs de Baat.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Lijntje Pieters Smaal, gedoopt Strijen op 14 juni 1744, overlijden aangegeven aldaar op 22 juni 1772, begraven aldaar op 22 juni 1772.
  Lijntje is ondertrouwd Strijen op 21 september 1770 voor de kerk met Willem Claesz. van der Ree, gedoopt Strijen op 17 april 1746 (Bron: DTB gele klappers), zoon van Claes Willems van der Ree en Jannetje Bastiaans Verweel.
  Willem is later getrouwd Strijen op 20 januari 1775 voor de kerk met Grietje Ariens van der Jagt, gedoopt Strijen op 11 september 1746, dochter van Arij Ariens van der Jagt en Anthonia Kamp.
 • 2 : Maarten Pieters Smaal, gedoopt Strijen op 4 december 1745 (doopgetuige was Marijtje Maartense van der Elst), volgt onder IV-g.
 • 3 : Bastiaan Pieters Smaal, gedoopt Strijen op 9 april 1747 (Bron: DTB gele klappers), overleden voor 4 juni 1752.
 • 4 : Bastiaantje Pieters Smaal, gedoopt Strijen op 7 april 1748 (Bron: DTB gele klappers).
 • 5 : Leendert Pieters Smaal, gedoopt Strijen op 15 mei 1749 (Bron: DTB gele klappers).
 • 6 : Maaike Pieters Smaal, gedoopt Strijen op 21 februari 1751 (Bron: DTB gele klappers), overleden voor 2 maart 1755.
 • 7 : Bastiaan Pieters Smaal, gedoopt Strijen op 4 juni 1752 (Bron: DTB gele klappers).
 • 8 : Lijsbeth Pieters Smaal ook genaamd Elizabeth, geboren Strijen, gedoopt aldaar op 2 december 1753 (doopgetuige was Mijntie van der Elst), overleden Mijnsheerenland op 4 februari 1844 (weduwe, ouders niet vermeld,91 jr.).
  Lijsbeth is ondertrouwd Mijnsheerenland op 27 april 1787 voor de kerk met Jan Verbaas, geboren Oud-Beijerland, overleden voor 1844.
 • 9 : Maaijke Pieters Smaal, gedoopt Strijen op 2 maart 1755 (doopgetuige was Ariaantje de Kreek), overleden Strijen op 10 augustus 1773 ?.
  Is haar overlijden aangegeven op 10-8-1773 pro deo te Strijen door Jan Kranenburg?
 • 10 : Willemijntje Pieters Smaal, gedoopt Strijen op 20 mei 1759 (Bron: DTB gele klappers), begraven aldaar op 17 juni 1759.

III-d : Willem Bastiaans Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1715 (schatting), begraven aldaar op 5 mei 1773 (Bron: GN 1993, p. 585), zoon van Bastiaan Hendriks Smaal (II-a) en Lijntje Pieters Meijdam.

Willem was gehuwd met N.N., begraven 's-Gravendeel op 13 september 1775 (Bron: GN 1993, p. 585).

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Arie Willems Smaal, geboren rond 1753, volgt onder IV-h.
 • 2 : N.N. Smaal, geboren voor 24 februari 1755, begraven 's-Gravendeel op 24 februari 1755.
 • 3 : N.N. Smaal, geboren voor 27 mei 1758, begraven 's-Gravendeel op 27 mei 1758.

III-e : Hendrik Willems Smael, geboren rond 1720, begraven 's-Gravendeel op 6 augustus 1749 (Bron: http://www.zuiderent.ch/kwst/gen09.htm), zoon van Willem Hendriks Smael (II-b) en Leentje Cornelisse Visser.

Hendrik was gehuwd met Jaapje Ariens Kleinjan, geboren 's-Gravendeel, overleden aldaar op 21 november 1787 (Bron: http://www.zuiderent.ch/kwst/gen09.htm), dochter van Arie Jacobs Kleinjan en Maria Jacobs Gout.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Lena Hendriks Smaal, geboren 's-Gravendeel op 27 september 1747 (Bron: Kwartierstaat Lena Smaal van Piet Zebregs, internet april 2005)), overleden aldaar op 26 juli 1826 (Bron: akte 47, 78 jr., 9 mnd, 3 weken en 6 dagen).
  Lena was gehuwd met Hendrik Mol, landbouwer, geboren 's-Gravendeel op 4 oktober 1746, overleden aldaar op 14 juni 1814 (Bron: Kwartierstaat Lena Smaal van Piet Zebregs, internet april 2005)), zoon van Arij Mol en Lena van der Willigen.

IV-a : Bastiaan Hendriks Smaal, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 25 oktober 1736 (Bron: Reg. Civ.), wonende aldaar, overleden aldaar op 11 november 1812 (gegevens gecontroleerd), begraven aldaar op 14 november 1812, zoon van Hendrik Bastiaans Smaal (III-a) en Lijsbeth Dirks Kleinjan.

Bij zijn overlijden waren de echtgenote en vader en moeder niet vermeld. De getuigen waren Adrianus van Steenbergen, 39 jr., schoonzoon en Andries Goud, 27 jr., arbeider. Hij woonde in de Rijkestraat.

Bastiaan is getrouwd rond 1770 voor de kerk met Jaapje Leenderts Moret, begraven 's-Gravendeel op 30 maart 1799 (pro deo), dochter van Leendert Leendertsz. Moret (herbergier, bouwman en kerkmeester) en Neeltje Jans Kok.

Woonadressen van dit gezin: 1812 Rijkestraat 195

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Hendrik Smaal, geboren 's-Gravendeel op 7 mei 1771, volgt onder V-a.
 • 2 : Neeltje Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1774, overleden aldaar op 21 juni 1842, begraven aldaar op 25 juni 1842.
  Neeltje is ondertrouwd 's-Gravendeel op 13 april 1798 voor de kerk met Adrianus van Steenbergen, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 26 september 1774, overleden aldaar op 14 maart 1840, zoon van Cornelis van Steenbergen en Willempje van de Koppel.
 • 3 : Leendert Bastiaans Smaal, geboren 's-Gravendeel in het jaar 1775 (hij was 40 jaar in 1815), volgt onder V-b.
 • 4 : Elisabeth Smaal ook genaamd Lypje, geboren rond 1779, overleden 's-Gravendeel op 10 november 1813 (34 jr. oud, akte 46 's-Gravendeel, Rijkestraat 195).
  Elisabeth is ondertrouwd 's-Gravendeel op 10 april 1807 voor de kerk met Johannes van der Linden, geboren Sint Anthonie Polder, overleden aldaar voor 1826.
 • 5 : Melis Bastiaans Smaal, geboren rond 1780, ongehuwd overleden 's-Gravendeel op 17 januari 1812.
 • 6 : Hendriksje Smaal ook genaamd Hendrika, geboren 's-Gravendeel rond 1786, overleden Sint Anthonie Polder op 7 december 1855.
  Hendriksje is getrouwd Sint Anthonie Polder op 29 april 1807 voor de kerk met Javit van der Weijden, arbeider, geboren Sint Anthonie Polder op 9 maart 1783, overleden Mijnsheerenland op 30 januari 1863, zoon van Huig van der Weijden en Jannigje Polderman.
 • 7 : Jacob Smaal, ongehuwd overleden 's-Gravendeel op 7 april 1803.

IV-b : Dirk Smaal, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 14 maart 1739, overleden aldaar op 13 november 1815, zoon van Hendrik Bastiaans Smaal (III-a) en Lijsbeth Dirks Kleinjan.

Hij woonde in de Rijkestraat 195 in 's-Gravendeel.

Dirk is getrouwd voor 1770 met Elizabeth Willems Vroman, geboren 's-Gravendeel in het jaar 1746, overleden aldaar op 26 december 1819, dochter van Willem Dirks Vroman en Lijntje Cornelis van der Wulp.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Willempje Dirksdr. Smaal, arbeidster, geboren 's-Gravendeel op 18 juli 1774, gedoopt aldaar op 24 juli 1774, overleden Rotterdam op 20 juli 1833 (Bron: akte nr. 2421).
  Willempje is ondertrouwd 's-Gravendeel op 8 mei 1795 en getrouwd aldaar op 24 mei 1795 voor de kerk (1) met Adrianus van Zanten ook genaamd van Santen, overleden 's-Gravendeel op 2 oktober 1807.
  Willempje Dirksdr, Smaal, geb. en wonende 's-Gravendeel huwt met Adrianus van Zanten, j.m. geb. te Maaslandsluijs en wonende te 's-Gravendeel (1795).
  Willempje is getrouwd 's-Gravendeel op 25 februari 1824 (2) met Emont Kleinjan, sjouwerman, geboren 's-Gravendeel op 5 juli 1787, overleden aldaar op 30 mei 1833, zoon van Dirk Kleinjan en Pietertje Salders.
 • 2 : Elisabeth Smaal, geboren rond 1779, overleden 's-Gravendeel op 5 mei 1835, begraven aldaar op 8 mei 1835.
  Elisabeth is ondertrouwd 's-Gravendeel op 4 mei 1804 voor de kerk met Pieter van Erkhuizen, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 10 maart 1781, overleden aldaar op 23 december 1859, zoon van Maarten van Erkhuizen en Willemijntje van Steenbergen.
  Pieter was later gehuwd met Willemijntje Buis.
 • 3 : Hendrik Dirks Smaal, schuitenvoerder en herbergier, geboren 's-Gravendeel rond 1780, wonende aldaar, overleden aldaar op 29 december 1838.
  Hendrik is ondertrouwd 's-Gravendeel op 6 augustus 1802 voor de kerk met (en gescheiden 's-Gravenhage op 19 juli 1811 van) Hendriksje Broere ook genaamd Broer, arbeidster, geboren 's-Gravendeel op 5 oktober 1778 (Bron: NvdW), gedoopt aldaar op 11 oktober 1778 (Bron: NvdW), overleden aldaar op 7 oktober 1831 (Bevershoek 4), dochter van Pieter Broere en Meijnsje van Twist.
  Hendriksje is later getrouwd 's-Gravendeel op 29 mei 1813 met Rokus Naaktgeboren, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 30 januari 1791, gedoopt aldaar op 6 februari 1791, overleden aldaar op 26 oktober 1871, zoon van Floris Naaktgeboren (arbeider) en Anna Rochus Visser. Rokus is later getrouwd 's-Gravendeel op 7 juni 1840 met Saartje Geervliet, winkelierster, geboren 's-Gravendeel op 9 maart 1792, gedoopt aldaar op 11 maart 1792, overleden aldaar op 22 oktober 1858, dochter van Jan Dirksz. Geervliet en Cornelia Jansdr. Molendijk. Saartje was weduwe van Joost Mookhoek.
  Het huwelijk tussen Hendrik Dirksz Smaal en Hendriksje Pietersdr Broere is op 19.07.1811 ontbonden door het Hof van Assisen te 's-Gravenhage wegens een tegen hem geslagen crimineel vonnis.
  Hendrik Dirksz Smaal had een geschil met zijn schoonbroeder Pieter van Twist (gehuwd met Maaiken Broere) over het voeren van vracht naar de Moerdijk.
  Op 25 april 1811 om 7 … 8 uur in de ochtend heeft Hendrik zijn schoonbroeder met een mes twee wonden toegebracht, de een aan de rechterdij en de ander aan het achterhoofd, als gevolg waarvan Pieter van Twist in de nacht van 5 op 6 mei 1811 is overleden.
  Op 11.06.1811 werd Hendrik door het Keizerlijk Hof in beschuldiging gesteld en op 19.07.1811 door het Hof van Assisen van het Departement der Monden van de Maas, zitting houden in Den Haag, veroordeeld tot:
  In een der openbare plaatsen alhier in den Haag opentlijk aan de kaak gesteld te worden en aldus een uur lang ten toon te staan met een bord boven zijn hoofd waaop met grote leesbare letters, zijnen naam en beroep, woonplaats, straf en misdaad vermeld staan en om daarna met de letters TP gebrandtekend te worden.
  Condemneerd wijdens de beschuldigde tot de straf van altoos durende dwangarbeid"
  (Bron: Nat. Archief, toegangsnummer 3.03.09, doos 79, dossier 9)

IV-c : Bastiaan Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1738 (17 jaar in 1755), overleden Klundert op 9 januari 1776, zoon van Arie Bastiaans Smaal (III-b) en Ariaantje Aarts van der Wier.

Bastiaan is ondertrouwd Klundert op 9 april 1768 voor de kerk met Johanna van Zelst, geboren Sprang, gedoopt aldaar op 6 augustus 1741, dochter van Marcelis van Zelst en Marie Pek.

Bastiaan Smaal, j.m. geb. 's-Gravendeel, gewoond hebbende Klundert ondertrouwt 9-4-1768 Klundert met attest naar Gorinchem met Johanna van 't Zelfde, geboren Sprang, wonende Gorinchem.
Overleden Klundert 29-1-1773 een kind van Bastiaan Smaal.
Overleden Klundert 18-11-1776 een kind van de weduwe Bastiaan Smaal.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Adriana Smaal, geboren Klundert op 27 mei 1769, gedoopt aldaar op 28 mei 1769.
 • 2 : Marcelis Smaal, geboren Klundert op 17 september 1770, gedoopt aldaar op 23 september 1770.
 • 3 : Arij Smaal, geboren Klundert op 24 augustus 1772, gedoopt aldaar op 30 augustus 1772.
 • 4 : Hendrik Smaal, geboren Klundert op 8 maart 1775, gedoopt aldaar op 12 maart 1775.

IV-d : Cornelis Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1747 (8 jaar in 1755), wonende Klundert, overleden aldaar op 26 oktober 1808, begraven aldaar, zoon van Arie Bastiaans Smaal (III-b) en Maria Coenraads.

Cornelis is ondertrouwd Klundert op 22 maart 1776 en getrouwd aldaar op 18 april 1776 voor de kerk met Maria Cornelis den Engelse ook genaamd den Engelschen, geboren Lage Zwaluwe op 13 oktober 1774, gedoopt aldaar op 18 oktober 1774, overleden Klundert op 1 mei 1807, dochter van Cornelis Cornelis den Engelse en Maria Jansdr. Nelemans.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Maria Cornelisdr. Smaal, geboren Klundert op 7 januari 1778, gedoopt aldaar op 11 januari 1778, ongehuwd overleden aldaar op 25 april 1807.
 • 2 : Cornelia Smaal, geboren Klundert op 5 oktober 1779, gedoopt aldaar op 17 oktober 1779, overleden Zevenbergen op 23 juli 1854.
  Cornelia is ondertrouwd Klundert op 30 maart 1809 en getrouwd aldaar op 20 april 1809 voor de kerk (1) met Joost Vermeulen ook genaamd Joseph, watermolenaar, geboren Klundert op 16 april 1776, gedoopt aldaar op 21 april 1776, overleden Zevenbergen op 21 augustus 1812, zoon van Jan Vermeulen en Lauwerina Verkuil.

  Cornelia is getrouwd Zevenbergen op 29 juni 1814 (Bron: ISIS Brabant akte 19 29-6-1814) (2) met Anthonij de Laat, geboren Klundert op 6 mei 1768, gedoopt aldaar op 8 mei 1768, overleden Zevenbergen op 29 mei 1841, zoon van Jan de Laat en Adriaantje van den Berg.
 • 3 : Arie Smaal, geboren Klundert op 30 november 1780, gedoopt aldaar op 3 december 1780, volgt onder V-c.
 • 4 : Kornelis Cornelis Smaal, geboren Klundert op 6 maart 1782, gedoopt aldaar op 17 maart 1782, volgt onder V-d.
 • 5 : Pietertje Smaal, gedoopt Klundert op 6 juni 1785, overleden aldaar op 18 juli 1785.
 • 6 : Adriaan Smaal, geboren Klundert op 12 september 1790, gedoopt aldaar op 19 september 1790, volgt onder V-e.

IV-e : Arie Smaal, geboren rond 1749 (6 jaar in 1755), overleden voor 1823, zoon van Arie Bastiaans Smaal (III-b) en Maria Coenraads.

Arie is ondertrouwd Fijnaart en Heijningen op 23 juni 1769 en getrouwd Klundert op 9 juli 1769 voor de kerk (1) met Maria van Mirlo ook genaamd van Merlo, geboren Meeuwen, overleden voor 1803.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Neeltje Smaal, geboren Klundert op 18 april 1770, gedoopt aldaar op 22 april 1770, jong overleden.
 • 2 : Bastiaantje Smaal, gedoopt Klundert op 11 augustus 1771, jong overleden.
 • 3 : Arie Smaal, geboren Klundert op 6 augustus 1773, gedoopt aldaar op 8 augustus 1773, jong overleden.
 • 4 : Pieter Smaal, geboren Klundert op 11 augustus 1775, gedoopt aldaar op 13 augustus 1775, jong overleden.
 • 5 : Bastiaan Smaal, geboren Klundert op 2 oktober 1777, gedoopt aldaar op 12 oktober 1777, jong overleden.
 • 6 : Maria Smaal, geboren Klundert op 27 december 1778, gedoopt aldaar op 3 januari 1779.
 • 7 : Anna Smaal, geboren Klundert op 2 oktober 1780, gedoopt aldaar op 8 oktober 1780, overleden aldaar op 24 april 1784.
 • 8 : Arij Smaal, geboren Klundert op 7 januari 1783, gedoopt aldaar op 26 januari 1783, overleden aldaar op 5 oktober 1784.
 • 9 : Anna Smaal, gedoopt Klundert op 2 oktober 1785, ongehuwd overleden Fijnaart op 14 april 1823.

Arie is ondertrouwd Klundert op 6 december 1802 en getrouwd aldaar op 7 januari 1803 voor de kerk (2) met Johanna van Dongen ook genaamd Janna, geboren 's-Grevelduin-Capelle.
Johanna is eerder ondertrouwd Klundert op 26 mei 1780 en getrouwd aldaar op 11 juni 1780 voor de kerk met Cornelis Willemsz. Ardon.


IV-f : Pieter Smaal ook genaamd Pierre, batelier, geboren 's-Gravendeel rond 1750 (5 jaar in 1755), overleden Willemstad op 23 mei 1807, begraven aldaar op 25 mei 1807, zoon van Arie Bastiaans Smaal (III-b) en Maria Coenraads.

Pieter Smaal, vader Arie Smaal oud vijf jaar in 1755 krijgt acte van indemniteit naar Klundert. (Bron: Archief NH Kerk Grav.)

Pieter is ondertrouwd Willemstad op 3 mei 1777 en getrouwd aldaar op 1 juni 1777 voor de kerk (1) met Anna Maria Ras, geboren Willemstad, begraven Willemstad op 16-8-1783, waarschijnlijk dochter van Willem Ras en Adriana van Gelder.

Anna Maria Ras j.d. geboren Willemstad (1777).Op 15-8-1781 worden er twee kinderen van Pieter Smaal begraven in Willemstad

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Maria Smaal, gedoopt Willemstad op 9 november 1777, volgt onder V-f.
 • 2 : Adriana Smaal, gedoopt Willemstad op 11 april 1779.
 • 3 : Willem Smaal, gedoopt Willemstad op 20 april 1783.

Pieter is ondertrouwd Willemstad op 9 juli 1784 en getrouwd aldaar op 1 augustus 1784 (2) met Maria Cornelis van Gelder ook genaamd Maria van Gelderen, gedoopt Willemstad op 17 september 1752, overleden aldaar op 21 november 1813 (Bron: GTMWNB 1994, p. 73), dochter van Cornelis van Gelder en Pieternella Stolk.

Uit dit huwelijk:
 • 2 : Arie Smaal, gedoopt Willemstad op 8 mei 1785, volgt onder V-g.
 • 3 : Cornelis Smaal, gedoopt Willemstad op 20 juli 1788, volgt onder V-h.
 • 4 : Pieter Smaal, geboren Willemstad rond 1790, volgt onder V-h.
 • 5 : Pietronella Smaal, gedoopt Willemstad op 3 april 1791, overleden na 1850.
  Pietronella is getrouwd Willemstad op 28 november 1811 (Bron: ISIS Brabant huwelijksakte nr. 21 Willemstad) met Jan Heijblom ook genaamd Jean en Johannes, arbeider en douane-ambtenaar, geboren 's-Gravenmoer rond 1782, overleden Hoeven op 28 maart 1850, zoon van Jan Willems Heijblom en Adriana van den Handel.
 • 6 : Hendriena Smaal, geboren Willemstad op 14 december 1793, gedoopt aldaar op 18 december 1793.
 • 7 : Hendrik Smaal, geboren Willemstad op 14 oktober 1796, gedoopt aldaar op 24 oktober 1796.

IV-g : Maarten Pieters Smaal, waterschepper en boer, gedoopt Strijen op 4 december 1745, overlijden aangegeven aldaar op 18 mei 1799, zoon van Pieter Bastiaans Smaal (III-c) en Aaltje Maartens van der Elst.

Zijn overlijden wordt aangegeven door Pleuntje Heijkoop. Zijn weduwe is arbeidster en heeft in 1807 3 kinderen.

Maarten is ondertrouwd Strijen op 4 januari 1771 en getrouwd Goudswaard op 4 januari 1771 voor de kerk met Cornelia Pieters in 't Veld, gedoopt Strijen op 2 april 1744 (Bron: DTB gele klappers), begraven aldaar op 21 januari 1808 (oud 59 jaar en nalatende 2 zonen), dochter van Pieter Gerrits in 't Veld en Grietje Pasmans van Dongen.

Maarten Smaal wonende te Strijen assisteert zijn zoon Arij Smaal die een kind in onecht heeft gekregen op 26-10-1796 bij Ariaantje Rokusse Smaal voor gerecht. Maarten en Arij verklaren het kind naar zig te zullen nemen en onderhouden. (Bron: GA Strijen 18 1796)

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Aaltje Smaal, gedoopt Numansdorp op 31 maart 1771 (Bron: DTB gele klappers), jong overleden voor 1781.
 • 2 : Pieter Smaal, geboren Strijen op 6 maart 1774, gedoopt aldaar op 13 maart 1774, overleden aldaar op 8 februari 1811, begraven aldaar op 11 februari 1811.
  Aan Pieter Smaal getransporteerd op 17-5-1808 het huis van de weduwe Maarten Smaal door Jan Spies. De broer en enige erfgenaam van Pieter Smaal genaamd Arij Smaal heeft het huis 15 sprokkelmaand 1811 getransporteerd aan Francois Frederik Loose. (Bron: GA Strijen 37 1808)
 • 3 : Arij Smaal, geboren Strijen op 20 maart 1777, gedoopt aldaar op 23 maart 1777 (doopgetuige was Adriana Verkuil), volgt onder V-i.
 • 4 : Gerrit Smaal, geboren Strijen op 29 augustus 1779, gedoopt aldaar op 5 september 1779 (Bron: DTB gele klappers), overlijden aangegeven aldaar op 22 december 1779.
 • 5 : Aaltje Smaal, gedoopt Strijen op 14 januari 1781 (Bron: DTB gele klappers), overlijden aangegeven aldaar op 25 april 1783.

IV-h : Arie Willems Smaal, molenaar, geboren rond 1753, overleden Dubbeldam op 18 maart 1822 (69 jaar, weduwnaar van Lena Heykop, zoon van Willem Smaal), zoon van Willem Bastiaans Smaal (III-d) en N.N..

Arie was gehuwd met Lena Willems Heikoop ook genaamd Heykoop, overleden De Mijl voor 1822.

Arie Willems Smaal met echtgenote Lena Willems Heykoop en kinderen Mayke, Willempje en Cornelia krijgen akte van indemniteit van 's-Gravendeel naar Dordrecht op 27-6-1790. (Bron: Archief NH kerk 's-Gravendeel)

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Maaike Smaal, geboren rond 1777 (67 jaar in 1844), volgt onder V-j.
 • 2 : Willempje Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1781, volgt onder V-k.
 • 3 : Cornelia Smaal, begraven Dordrecht op 2 september 1809.
  Cornelia was gehuwd met Johannes Rademaker.

V-a : Hendrik Smaal, geboren 's-Gravendeel op 7 mei 1771, overleden aldaar op 8 augustus 1823, zoon van Bastiaan Hendriks Smaal (IV-a) en Jaapje Leenderts Moret.

Hij is overleden in de Rijkestraat 195, wijk 7.

Hendrik is getrouwd Westmaas op 15 juli 1803 (Bron: GN 1993, p. 586) met Neeltje van der Giessen, geboren Westmaas op 27 februari 1777 (Bron: GN 1993, p. 586), overleden 's-Gravendeel op 15 maart 1847 (Bron: GN 1993, p. 586), dochter van Hendrik van der Giessen en Kommertje van der Giessen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Bastiaan Smaal, geboren rond 1805, volgt onder VI-a.
 • 2 : Hendrik Smaal, geboren rond 1807, volgt onder VI-b.
 • 3 : Kommertje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 8 april 1815, overleden Dubbeldam op 14 september 1861.
  Kommertje is getrouwd 's-Gravendeel op 7 januari 1843 (Bron: akte nr. 1) met Leendert Stam, arbeider, geboren Dubbeldam op 21 augustus 1817, overleden aldaar op 5 oktober 1894, zoon van Adrianus Leenderts Stam (arbeider) en Marigje Teunisdr. Visser.

V-b : Leendert Bastiaans Smaal, arbeider en dagloner, geboren 's-Gravendeel in het jaar 1775 (hij was 40 jaar in 1815), wonende Het Schenkeltje, overleden 's-Gravendeel op 23 januari 1847, zoon van Bastiaan Hendriks Smaal (IV-a) en Jaapje Leenderts Moret.

Leendert is ondertrouwd 's-Gravendeel op 12 april 1799 en getrouwd aldaar op 5 mei 1799 voor de kerk met Dirkje Ariens Barendrecht, geboren 's-Gravendeel rond 1778, overleden aldaar op 28 augustus 1838, begraven aldaar op 1 september 1838, dochter van Arij Melsz. Barendrecht (arbeider) en Jannigje Pieters van der Giessen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Jaapje Leenderts Smaal, geboren 's-Gravendeel op 26 november 1799, gedoopt aldaar op 1 december 1799, volgt onder VI-c.
 • 2 : Jannigje Smaal, arbeidster, geboren 's-Gravendeel op 24 december 1800, overleden aldaar op 17 mei 1830.
  Zij is overleden in de Rijkestraat 195, wijk 7.
  Jannigje is getrouwd 's-Gravendeel op 24 november 1825 met Bastiaan Stooker, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 14 augustus 1802, overleden aldaar op 24 december 1877, zoon van Jan Arijsz. Stooker en Dirksje Bastiaans Roos.
  Hij was arbeider wonende aan de Molendijk B5.
  Bastiaan was later gehuwd met Adriana Stookers. Bastiaan was later gehuwd met Annigje van der Linde.
 • 3 : Bastiaantje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 7 januari 1803, overleden aldaar op 1 september 1839.
  Bastiaantje is getrouwd 's-Gravendeel op 20 mei 1824 (akte nr. 12) met Teunis Moret, vlasboer, geboren 's-Gravendeel op 2 februari 1796, overleden aldaar op 9 januari 1873, zoon van Cornelis Moret (arbeider) en Elizabeth van Rossum.
  Teunis was later gehuwd met Maria den Boer.
 • 4 : Arie Smaal, geboren 's-Gravendeel op 24 oktober 1804, gedoopt aldaar op 28 oktober 1804, volgt onder VI-d.
 • 5 : Bastiaan Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1810, ongehuwd overleden aldaar op 31 december 1846.
 • 6 : Mels Smaal, geboren 's-Gravendeel in april 1815, overleden aldaar op 24 augustus 1815, begraven aldaar op 26 augustus 1815.
 • 7 : Mels Smaal, geboren 's-Gravendeel op 9 april 1819, volgt onder VI-e.

V-c : Arie Smaal, arbeider, geboren Klundert op 30 november 1780, gedoopt aldaar op 3 december 1780, overleden Zuid-Beijerland op 29 maart 1823 (Bron: akte 16), zoon van Cornelis Smaal (IV-d) en Maria Cornelis den Engelse.

Arie was gehuwd met Catharina Evegaarts ook genaamd Caatje, arbeidster, geboren Lage Zwaluwe op 27 mei 1785, gedoopt aldaar op 5 juni 1785, overleden Zuid-Beijerland op 10 februari 1821, dochter van Antonie Evegaarts en Willemijntje de Neef.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Mieke Smaal, geboren Zevenbergen op 16 april 1806, gedoopt Hoge en Lage Zwaluwe op 20 april 1806.
  Mieke is getrouwd 's-Gravenhage op 16 juli 1834 (Bron: akte nr. 275) met Bastiaan Voorham, kastelein, geboren Voorburg rond 1802, zoon van Pieter Voorham en Joanna Visscher.
  Bastiaan was weduwnaar van Elisabeth Rombouts.
  Bastiaan Voorham, kastelein, wonende te Voorburg (1834) en Mieke Smaal, dienstbode, wonende Den Haag (1834).
 • 2 : Anthonij Smaal ook genaamd Smal, geboren Hoge Zwaluwe op 10 mei 1807, gedoopt Hoge en Lage Zwaluwe op 18 mei 1807, volgt onder VI-f.
 • 3 : Cornelia Smaal, geboren Klundert op 13 november 1809, gedoopt aldaar op 19 november 1809.
  Cornelia is getrouwd 's-Gravenhage op 12 mei 1841 (Bron: akte nr. 170) met Jacobus Vos, koetsier te Herwijnen (1841), geboren Herwijnen rond 1807, zoon van Jacobus Vos (arbeider) en Elske van Eeuwijk.
  Jacobus Vos, koetsier te Herwijnen (1841), wonende te Leiden. Cornelia Smaal, dienstbode wonende Den Haag (1841).
 • 4 : Wilhelmina Smaal, geboren Klundert op 1 juni 1811.
  Wilhelmina is getrouwd Klundert op 8 november 1838 (Bron: ISIS Brabant akte 16 8-11-1838) met Adrianus Kuijk, geboren Klundert op 25 juli 1802, gedoopt aldaar op 8 augustus 1802, zoon van Pieter Kuijk en Teuntje van Iserlo.
 • 5 : Cornelis Smaal, geboren Klundert op 14 april 1813, volgt onder VI-g.
 • 6 : Johanna Smaal, geboren Klundert op 14 januari 1815.
 • 7 : Kaatje Smaal, geboren Klundert op 8 december 1816.
 • 8 : Arie Smaal, geboren Zuid-Beijerland op 29 januari 1821, overleden aldaar op 31 januari 1821 (Bron: akte 8).

V-d : Kornelis Cornelis Smaal, bouwman, geboren Klundert op 6 maart 1782, gedoopt aldaar op 17 maart 1782, wonende Wieldrecht, overleden Dubbeldam op 8 april 1861, zoon van Cornelis Smaal (IV-d) en Maria Cornelis den Engelse.

Kornelis is getrouwd Wieldrecht rond 1810 voor de kerk met Margritha van Gent, geboren rond 1782, wonende Wieldrecht, overleden Dubbeldam op 19 augustus 1859.

Cornelis Smaal, bouwman te Wieldrecht, 36 jaar geeft het overlijden van 2 doodgeboren zonen aan.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Maria Smaal, geboren Wieldrecht op 2 januari 1811, overleden Ridderkerk op 27 november 1874.
  Maria is getrouwd Wieldrecht op 2 mei 1834 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 2) met Jan de Heer, vrachtrijder, geboren Puttershoek op 17 januari 1804, overleden Ridderkerk op 13 januari 1892, zoon van Arij de Heer en Heiltje de Boer.
 • 2 : Teuntje Smaal, geboren Wieldrecht rond 9 januari 1813 (aangifte), wonende aldaar, begraven 's-Gravendeel op 29 januari 1904 (91 jr.).
 • 3 : Cornelia Smaal, geboren Wieldrecht rond 5 januari 1815 (aangifte).
 • 4 : Adriaan Smaal ook genaamd Adrianus, geboren Wieldrecht op 19 maart 1817, volgt onder VI-h.
 • 5 : Doodgeboren zoon, geboren rond 1818.
 • 6 : Doodgeboren zoon, geboren rond 1818.
 • 7 : Cornelis Smaal, geboren Wieldrecht op 17 december 1819, volgt onder VI-i.
 • 8 : Huibert Smaal, geboren 's-Gravendeel op 21 juni 1822 , volgt onder VI-j.
 • 9 : Arie Smaal, geboren Wieldrecht op 22 maart 1825, volgt onder VI-k.

V-e : Adriaan Smaal, arbeider, geboren Klundert op 12 september 1790, gedoopt aldaar op 19 september 1790, overleden op 16 oktober 1846, zoon van Cornelis Smaal (IV-d) en Maria Cornelis den Engelse.

Adriaan is getrouwd Klundert op 15 februari 1816 (Bron: ISIS Brabant akte 1 15-2-1816) met Cornelia van den Andel, gedoopt Klundert op 10 januari 1790, overleden na 16 oktober 1846, dochter van Antonij van Andel en Marigje Ansems.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Maria Smaal, geboren Sliedrecht op 11 februari 1818.
  Maria is getrouwd Dubbeldam op 8 februari 1860 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 2) met Arij Trompetter, geboren Dubbeldam op 19 januari 1814, zoon van Hendrik Trompetter en Willemijntje van Rij.
 • 2 : Kornelis Smaal, geboren Sliedrecht rond 1823, volgt onder VI-l.
 • 3 : Antonie Smaal, geboren Sliedrecht op 29 juni 1824, volgt onder VI-m.

V-f : Maria Smaal, naaister, gedoopt Willemstad op 9 november 1777, dochter van Pieter Smaal (IV-f) en Anna Maria Ras.

Haar zoon van een onbekende man:
 • 1 : Pieter Adrianus Smaal, geboren Willemstad op 21 juli 1813, overleden aldaar op 6 augustus 1813.

V-g : Arie Smaal, commies en schippervisiteur recherche, gedoopt Willemstad op 7 mei 1785, wonende Vlissingen, overleden Sint Philipsland op 7 april 1854 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 5 Sint Philipsland), zoon van Pieter Smaal (IV-f) en Maria Cornelis van Gelder.

Arie is getrouwd Sas van Gent op 9 oktober 1806 (Bron: ISIS Zeeland huwelijksakte nr. 4 Sas van Gent) met Anthonia Barendina Boet, geboren rond 1784, overleden Vlissingen op 10 juni 1841 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 82 Vlissingen), dochter van Jean Boet en Elisabeth de Visser.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Gerdina Smaal, gedoopt Willemstad op 26 december 1807, volgt onder VI-n.
 • 2 : Elisabeth Pieternella Smaal, winkelierster, geboren Sas van Gent rond 1810, overleden Sint Philipsland op 5 april 1876 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 10 Sint Philipsland).

  Elisabeth is getrouwd Sint Philipsland op 23 december 1854 (Bron: ISIS Zeeland huwelijksakte nr. 7 Sint Philipsland) met Constantinus van Boven, arbeider, koetsier en tuinman, geboren Overslag op 28 januari 1818 (Bron: akte nr. 2), overleden Sint Philipsland op 20 februari 1888 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 2 Sint Philipsland), zoon van Felix van Boven en Joanna Marie Vermeulen.

 • 3 : Johannes Hendrik Smaal, matroos bij de recherche, geboren Sas van Gent rond 1812, overleden Fort Bath en Bath op 22 augustus 1841 (Bron: ISIS Zeeland overlijdens nr. 3 Fort Bath en Bath).
 • 4 : Pieter Adriaan Smaal, matroos 1e klas z.m. fregat Javaan, geboren rond 1814, ongehuwd overleden Vlissingen op 7 juli 1832 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 174 Vlissingen) (op de rede van Vlissingen aan boord).
 • 5 : Adrianus Uldericus Smaal, geboren rond augustus 1816, overleden Sas van Gent op 21 mei 1817 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 11 Sas van Gent).
 • 6 : Johanna Maria Smaal, geboren Sas van Gent rond 1818 (Bron: ISIS Zeeland huwelijksakte nr. 13 Vlissingen), overleden Doorn op 6 juni 1897 (Bron: Genlias overlijdensakte nr. 13 Doorn).
  Johanna is getrouwd Vlissingen op 22 maart 1837 (Bron: ISIS Zeeland huwelijksakte nr. 13 Vlissingen) met Anthonij Johannes Misdom, scheepstimmerman, geboren Vlissingen rond 1813, overleden voor 1897, zoon van Johannes Benedictus Misdom en Monique de Snelgt.
 • 7 : Hendrika Antonia Smaal, geboren rond 1820, overleden Vlissingen op 19 december 1829 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 274 Vlissingen).

V-h : Pieter Smaal, schippersknecht en varensgezel, geboren Willemstad rond 1790, overleden Vlissingen op 21 juni 1844 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 140 Vlissingen), zoon van Pieter Smaal (IV-f) en Maria Cornelis van Gelder.

Pieter is getrouwd Sas van Gent op 18 januari 1817 (Bron: ISIS Zeeland huwelijksakte nr. 1 Sas van Gent) (1) met Judith Agnes Boekelman ook genaamd Boeckelman, geboren Zuidlande rond 1791, overleden Groede op 16 mei 1824 (Bron: Isis overlijdensakte nr. 24), dochter van Jurianus Alricus Boekelman en Johanna de Visser.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Judith Hulderica Smaal, geboren Sas van Gent in december 1817, overleden Groede op 19 juni 1819.
 • 2 : Maria Jurriana Uldrika Smaal, werkster, geboren Groede rond 1819, ongehuwd overleden Middelburg op 29 januari 1878 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 43 Middelburg).

Pieter is getrouwd Middelburg op 25 juni 1829 (Bron: ISIS Zeeland huwelijksakte nr. 66 Middelburg) (2) met Aaltje van Ginkel, fruitverkoopster, geboren Weesp op 6 april 1795, overleden Middelburg op 9 januari 1875 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 14 Middelburg), dochter van Albert van Ginkel en Evertje van Baren.
Aaltje is eerder getrouwd Vlissingen op 21 augustus 1816 met Frans van Stavanger, schiemansmaat aan boord, geboren Rotterdam op 18 december 1787, overleden Middelburg voor 1829, zoon van Jan van Stavanger en Pieternella van Terfeer.

Uit dit huwelijk:
 • 3 : Pieternella Smaal, geboren Vlissingen rond 1834 (Bron: ISIS Zeeland huwelijksakte nr. 21 Vlissingen), overleden aldaar op 31 maart 1861 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 70 Vlissingen).
  Pieternella is getrouwd Vlissingen op 19 mei 1852
  (Bron: ISIS Zeeland huwelijksakte nr. 21 Vlissingen) met Jacobus de Roo, matroos aan boord van Z.M. stoomschip gedeh. en zeeman, geboren Schiedam op 29 oktober 1824 (Bron: geboorteakte nr. 383, Schiedam), zoon van Martinus de Roo (mouter) en Maria Sandeling.
  In de genoemde huwelijksakte staat als naam van de vader genoemd: Jacobus de Roo. Uit de huwelijkse bijlagen en zijn geboorteakte blijkt dat dit Martinus de Roo is.
 • 4 : Adriana Smaal, geboren Vlissingen op 15 augustus 1837, overleden aldaar op 15 augustus 1837 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 267 Vlissingen).

V-i : Arij Smaal, bouwknecht, geboren Strijen op 20 maart 1777, gedoopt aldaar op 23 maart 1777, overleden Oud-Beijerland op 1 februari 1832 (Bron: akte 16), zoon van Maarten Pieters Smaal (IV-g) en Cornelia Pieters in 't Veld.

Maarten Smaal, wonende Strijen assisteert zijn zoon Arij Smaal die een kind in onecht heeft gekrege 26-10-1796 bij Ariejaantje Rokusse Smaal. Voor gerechte. Maarten en Arij verklaren het kind "naar zig te zullen nemen en onderhouden". (Bron: GA Strijen 18 1796)
Hij woonde op de Molendijk 370.

Arij is getrouwd Strijen op 1 januari 1797 (Bron: DTB gele klappers) (1) met Ariaantje Rokusse van Dam, gedoopt Strijen op 3 januari 1773 (Bron: DTB gele klappers), overlijden aangegeven aldaar op 12 oktober 1804 (Bron: Streekmuseum), dochter van Rokus Jans van Dam en Grietje Joris 't Hoen.

Arij Smaal, j.m. geb. en wonende Strijen, huwelijkaangifte met Adriana van Dam pro deo 9-12-1796 (Bron: Gaarder Strijen)
Hij heeft een zoon in onecht die geboren is 26-10-1796 bij Ariejaantje Rokusse van Dam. Vader van Arij is Maarten Smaal.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Maarten Smaal, geboren Strijen op 20 oktober 1796 (Bron: DTB), gedoopt aldaar op 8 januari 1797 (Bron: DTB), overlijden aangegeven aldaar op 8 januari 1798 (Bron: Streekmuseum).
 • 2 : Maarten Smaal, geboren Strijen op 13 december 1798 (Bron: DTB), gedoopt aldaar op 16 december 1798 (Bron: DTB), volgt onder VI-o.
 • 3 : Margrietha Smaal ook genaamd Grietje, geboren Strijen op 27 juli 1802 (Bron: DTB), gedoopt aldaar op 1 augustus 1802 (Bron: DTB).
  Grietje Smaal (kind) wordt in Strijen bedeeld door gecombineerde armen van 1808 t/m 1814.

Arij is getrouwd Oud-Beijerland op 10 augustus 1815 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 21 OB) (2) met Willemtje Verkerk, arbeidster, geboren Nieuw-Beijerland op 9 maart 1792, gedoopt aldaar op 18 maart 1792, overleden Oud-Beijerland op 2 mei 1843 (Bron: akte 46), dochter van Jan Verkerk en Petronella Faas.

Arij Smaal en Willempje Verkerk beide wonende eiland de Beer te Oud-Beijerland. huw. afkondiging Spijkenisse 1815.

Uit dit huwelijk:
 • 4 : Gerritje Smaal, geboren Hekelingen rond 1814, overleden Oud-Beijerland op 23 november 1817.
 • 5 : Jan Smaal, geboren Oud-Beijerland op 27 mei 1816, volgt onder VI-p.
 • 6 : Kornelis Smaal, geboren Oud-Beijerland in november 1818, volgt onder VI-q.
 • 7 : Cornelia Smaal, geboren Oud-Beijerland rond 1820, overleden aldaar op 19 november 1828.
 • 8 : Pieternella Smaal, geboren Oud-Beijerland rond 1825, overleden Piershil op 26 april 1871.
  Pieternella is getrouwd Piershil op 3 mei 1855 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 1) met Leendert van der Rhee, geboren Goudswaard rond 1830, zoon van Johannes van der Rhee en Lena van Winden.
 • 9 : Gerritje Smaal, geboren Oud-Beijerland op 15 augustus 1831 (Bron: http://members.lycos.nl/ekelenburg/pafg10.htm), overleden aldaar op 17 oktober 1910 (Bron: http://members.lycos.nl/ekelenburg/pafg10.htm), begraven aldaar.
  Gerritje is getrouwd Oud-Beijerland op 1 mei 1856 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 9 Oud-Beijerland) met Kornelis van Ekelenburg, timmerman, geboren Oud-Beijerland op 16 september 1832 (Bron: http://members.lycos.nl/ekelenburg/pafg10.htm), overleden Rotterdam op 21 maart 1905 (Bron: http://members.lycos.nl/ekelenburg/pafg10.htm), zoon van Dirk van Ekelenburg (timmerman) en Jacoba Meinster.
  Volgens: http://members.lycos.nl/ekelenburg/pafg10.htm zijn zij getrouwd op 1-1-1855.

V-j : Maaike Smaal, geboren rond 1777 (67 jaar in 1844), overleden Dubbeldam op 15 augustus 1859, dochter van Arie Willems Smaal (IV-h) en Lena Willems Heikoop.

Mayke Smaal, dr. van Arie Willems Smaal en Lena Willems Heijkoop krijgt akte van indemniteit naar Dordrecht 27-6-1790.

Haar kinderen van een onbekende man:
 • 1 : Machiel Smaal, gedoopt Dordrecht op 10 maart 1807.
 • 2 : Helena Smaal ook genaamd Smol en Lena, geboren De Mijl op 14 april 1811 (Bron: bevolkingsregister 1870-1890 833), overleden Hillegersberg op 21 januari 1885 (Bron: aktenr. 1885-9).
  Haar ouders worden in de overlijdensakte niet vermeld.
  3 : Johannes Smaal ook genaamd Jan, geboren Dubbeldam op 29 oktober 1814 (Bron: huwelijksakte nr. 4), volgt onder VI-r.

Maaike was gehuwd (2) met Andries Leonard, overleden Hendrik Ido Ambacht voor 15 augustus 1859, zoon van waarschijnlijk Andries Leonard en N.N..

V-k : Willempje Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1781, overleden Dordrecht op 22 oktober 1862, dochter van Arie Willems Smaal (IV-h) en Lena Willems Heikoop.

Haar kinderen van een onbekende man:
 • 1 : Dries Smaal, gedoopt Dordrecht op 9 november 1804, volgt onder VI-s.

Willempje was gehuwd (2) met Isack 't Hart, overleden voor 1862.

Zij woonde in 1862 in Dubbeldam.

VI-a : Bastiaan Smaal, timmerman, geboren rond 1805, overleden 's-Gravendeel op 16 juli 1858, zoon van Hendrik Smaal (V-a) en Neeltje van der Giessen.

Bastiaan is getrouwd 's-Gravendeel op 18 mei 1844 (Bron: genlias akte nr. 8) met Pietertje van Harthals, winkelierster, geboren 's-Gravendeel op 13 augustus 1815, overleden aldaar op 13 april 1905, dochter van Jan Abrahams van Harthals (schoolmeester en doodgraver) en Neeltje Pieters Catoen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Hendrik Smaal, geboren 's-Gravendeel op 19 maart 1845 (huis nr. 77), overleden aldaar op 6 mei 1845.
 • 2 : Neeltje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 28 maart 1846 (huis nr. 212).
 • 3 : Hendrik Smaal, geboren 's-Gravendeel op 17 juli 1849 (huis nr. 212), ongehuwd overleden aldaar op 2 oktober 1872.
 • 4 : Anna Smaal, geboren 's-Gravendeel op 1 juli 1852 (huis nr. 212), overleden Dordrecht op 14 juni 1925.
  Anna is getrouwd 's-Gravendeel op 5 mei 1880  met Gerrit Kastelein, arbeider en magazijnmeester, geboren 's-Gravendeel op 3 oktober 1855, overleden Dordrecht op 1 augustus 1933, zoon van Jacob Kastelein en Amplonia de Bruijne.
 • 5 : Janna Smaal, geboren 's-Gravendeel op 29 december 1854, overleden aldaar op 4 mei 1910.
  Janna is getrouwd 's-Gravendeel op 24 mei 1879  met Hendrik Kleinendorst, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 26 november 1851, overleden aldaar op 5 mei 1942, zoon van Willem Jacobs Kleinendorst en Bastiaantje Schaap.
 • 6 : Jan Bastiaan Smaal, geboren 's-Gravendeel op 7 februari 1858, volgt onder VII-a.

VI-b : Hendrik Smaal, timmerman, winkelier en koopman, geboren rond 1807, overleden 's-Gravendeel op 21 juli 1864, zoon van Hendrik Smaal (V-a) en Neeltje van der Giessen.

Hendrik is getrouwd 's-Gravendeel op 4 oktober 1844 (Bron: genlias akte nr. 14) met Elisabeth de Waard, winkelierster, geboren Zwijndrecht rond 1816, overleden 's-Gravendeel op 3 augustus 1896, dochter van Simon de Waard (tuinman) en Adriaantje Huizer.
Elisabeth was later gehuwd met Jan van Gelder.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Hendrik Smaal, geboren 's-Gravendeel op 3 februari 1845, overleden aldaar op 6 februari 1845.
 • 2 : Neeltje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 29 juni 1851, overleden op 14 januari 1921.
  Neeltje is getrouwd 's-Gravendeel op 22 oktober 1874 met Pieter de Heer, geboren Puttershoek op 24 februari 1850, zoon van Jasper de Heer en Jannigje Pruijzer.
 • 3 : Adriana Pietertje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 22 oktober 1855, overleden Dordrecht op 3 april 1897.
  Adriana is getrouwd Dordrecht op 12 maart 1891 met Roeland Plomp, olieslager, geboren De Mijl, Krabbe en Nadort rond 1848, zoon van Roeland Plomp en Alida de Vos.
  Roeland was weduwnaar van Arendina van Herwijnen.
 • 4 : Hendrik Bastiaan Smaal, geboren 's-Gravendeel op 15 januari 1859, volgt onder VII-b.

VI-c : Jaapje Leenderts Smaal, geboren 's-Gravendeel op 26 november 1799, gedoopt aldaar op 1 december 1799, overleden aldaar op 15 augustus 1837, begraven aldaar op 18 augustus 1837, dochter van Leendert Bastiaans Smaal (V-b) en Dirkje Ariens Barendrecht.

Zij is overleden in de Langestraat 181, wijk 8.

Haar dochters van een onbekende man:
 • 1 : Dirkje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 20 december 1819.
 • 2 : Marcelia Smaal, geboren 's-Gravendeel op 24 augustus 1823, overleden aldaar op 14 november 1907.
  Marcelia is getrouwd 's-Gravendeel op 28 april 1849 (Bron: akte nr. 12) met Sijmen Kleinjan, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 18 december 1821, overleden aldaar op 4 september 1897, zoon van Pieter Kleinjan en Cornelia van der Linden.
  Sijmen was weduwnaar van Appolonia Bakker, overleden voor 1849.

Jaapje is getrouwd 's-Gravendeel op 22 april 1826 (Bron genlias akte nr. 9) (2) met Meeuwis Pieters van Bruggen, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 26 maart 1798, overleden aldaar op 8 maart 1841, zoon van Pieter van Bruggen en Neeltje Stam.
Meeuwis was later gehuwd met Margrietha Mookhoek.

VI-d : Arie Smaal, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 24 oktober 1804, gedoopt aldaar op 28 oktober 1804, overleden aldaar op 25 november 1859, zoon van Leendert Bastiaans Smaal (V-b) en Dirkje Ariens Barendrecht.

Arie is getrouwd 's-Gravendeel op 2 mei 1829 (1) met Adriana Stooker, geboren 's-Gravendeel op 17 mei 1805, overleden aldaar op 2 november 1839, dochter van Jan Arijsz. Stooker en Dirksje Bastiaans Roos.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Jan Smaal, geboren 's-Gravendeel op 16 juli 1829 (Rijkestraat), volgt onder VII-c.
 • 2 : Leendert Smaal, geboren 's-Gravendeel op 29 september 1832, volgt onder VII-d.
 • 3 : Dirksje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 7 februari 1835, overleden aldaar op 16 mei 1842.
 • 4 : Aaltje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 24 september 1836, overleden aldaar op 24 september 1836 (Rijkestraat 212).
 • 5 : Adriana Smaal, geboren 's-Gravendeel op 24 september 1836, overleden aldaar op 27 september 1836 (Rijkestraat 212).

Arie is getrouwd 's-Gravendeel op 24 mei 1841 (2) met Maria de Man, geboren 's-Gravendeel op 20 november 1806, overleden aldaar op 25 januari 1854, dochter van Ary de Man en Aagje Arijs Appel.
Maria is eerder getrouwd 's-Gravendeel op 30 september 1836 met Teunis Ketting, geboren Leerambacht op 19 oktober 1797, overleden 's-Gravendeel op 26 mei 1838, natuurlijke zoon van Teuntje Ketting.

Arie is getrouwd 's-Gravendeel op 29 oktober 1855 (akte nr. 17) (3) met Hendrika van der Linden, geboren 's-Gravendeel op 20 november 1811, overleden aldaar op 27 juli 1883, dochter van Leendert van der Linden en Geertje Noteboom.
Hendrika was weduwe van Daniel Dekker. Hendrika was later gehuwd met Johannes Pluimert.

VI-e : Mels Smaal, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 9 april 1819, overleden aldaar op 27 april 1890, zoon van Leendert Bastiaans Smaal (V-b) en Dirkje Ariens Barendrecht.

Mels is getrouwd 's-Gravendeel op 24 augustus 1839 met Annigje Streefkerk, geboren 's-Gravendeel op 17 oktober 1819, overleden aldaar op 22 februari 1898, dochter van Jan Streefkerk (nachtwaker en schoenmaker) en Janna Mookhoek.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Leendert Smaal, geboren 's-Gravendeel op 26 januari 1840, overleden aldaar op 6 februari 1840.
 • 2 : Dirksje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 20 september 1841.
 • 3 : Leendert Smaal, geboren 's-Gravendeel op 31 oktober 1842, volgt onder VII-e.
 • 4 : Jan Smaal, geboren 's-Gravendeel op 6 maart 1846, volgt onder VII-f.
 • 5 : Doodgeboren zoon, geboren 's-Gravendeel op 16 mei 1849.
 • 6 : Dirk Smaal, geboren 's-Gravendeel op 20 juni 1850, overleden aldaar op 7 maart 1852.
 • 7 : Pietertje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 6 januari 1853, overleden aldaar op 11 april 1880.
  Pietertje is getrouwd 's-Gravendeel op 7 mei 1874 (akte nr. 3, gegevens gecontroleerd) met Jan Kleinjan, arbeider, geboren Puttershoek op 2 januari 1848 (Bron: GN 1993, p. 587), overleden 's-Gravendeel op 19 januari 1927 (gegevens gecontroleerd), zoon van Frans Kleinjan en Pieternella Jongekrijg.
  Jan is later getrouwd 's-Gravendeel op 25 februari 1882 met Janna van der Feest, geboren 's-Gravendeel op 18 april 1840, overleden aldaar op 11 juni 1923, dochter van Jan van der Feest en Willempje Roos. Janna is eerder getrouwd 's-Gravendeel op 4 november 1864 met Arie van der Hof, vlasboer, geboren 's-Gravendeel op 4 maart 1836, overleden aldaar op 26 maart 1875, zoon van Jacob van der Hof en Pietertje Kranendonk.
 • 8 : Dirkje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 10 augustus 1855, overleden aldaar op 1 januari 1856.
 • 9 : Bastiaan Smaal, geboren 's-Gravendeel op 29 januari 1857, overleden aldaar op 30 maart 1857.
 • 10 : Johanna Smaal, geboren 's-Gravendeel op 27 augustus 1858 (akte 95), overleden aldaar op 17 november 1934, begraven aldaar op 21 november 1934.
  Johanna is getrouwd 's-Gravendeel op 29 september 1883 (Bron: akte nr. 24) met Maarten van Zanten, geboren 's-Gravendeel op 12 december 1861, overleden aldaar op 9 mei 1929, zoon van Adrianus van Zanten en Janna Uitterlinden.
 • 11 : Dirk Smaal, geboren 's-Gravendeel op 30 september 1859, overleden aldaar op 15 oktober 1859.
 • 12 : Doodgeboren zoon, geboren 's-Gravendeel op 2 januari 1862.
 • 13 : Dirk Smaal, geboren 's-Gravendeel op 7 oktober 1863, overleden aldaar op 26 november 1863.

VI-f : Anthonij Smaal ook genaamd Smal, arbeider, geboren Hoge Zwaluwe op 10 mei 1807, gedoopt Hoge en Lage Zwaluwe op 18 mei 1807, overleden Zuid-Beijerland op 6 januari 1860, zoon van Arie Smaal (V-c) en Catharina Evegaarts.

Anthonij was gehuwd met Anna de Bruin.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Kaatje Smaal, geboren Zuid-Beijerland op 8 augustus 1834, gedoopt aldaar op 21 september 1834, volgt onder VII-g.
 • 2 : Cornelis de Bruin Smaal, arbeider, geboren rond 1837, overleden Zuid-Beijerland op 3 juli 1862.
 • 3 : Aria Maria Smaal, geboren Zuid-Beijerland in juni 1838, overleden aldaar op 27 november 1841 (3 jaar en 5 maanden).
 • 4 : Arie Smaal, geboren Zuid-Beijerland rond 1840.
  Arie is getrouwd Zuid-Beijerland op 14 maart 1873 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 2 ZB) (1) met Neeltje Kooijman, geboren Strijen rond 1837, dochter van Maarten Kooijman en Adriaantje Schuitman.
  Arie is getrouwd Zuid-Beijerland op 2 september 1904 (Bron: Genlias huwelijksakte ZB; nr. 22) (2) met Bastiaantje Groeneweg, geboren Strijen rond 1846, dochter van Bastiaan Groeneweg en Neeltje van 't Hof.
  Bastiaantje was weduwe van Cornelis Meinster. Bastiaantje was weduwe van Cornelis Trouw.
 • 5 : Johannes Smaal, geboren Zuid-Beijerland in juli 1841, overleden aldaar op 8 februari 1842.
 • 6 : Doodgeboren zoon, geboren Zuid-Beijerland op 8 januari 1843, overleden aldaar op 8 januari 1843.
 • 7 : Aria Maria Smaal, geboren Zuid-Beijerland in januari 1844, overleden aldaar op 18 september 1881.
  Aria is getrouwd Zuid-Beijerland op 11 december 1863 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 22 ZB) met Cornelis den Ouden, geboren Zuid-Beijerland op 28 september 1835, gedoopt aldaar op 18 oktober 1835, zoon van Jan den Ouden en Adriaantje van Brakel.
 • 8 : Antonie Smaal, geboren Zuid-Beijerland rond 1847, volgt onder VII-h.
 • 9 : Jacob Smaal, geboren Zuid-Beijerland in december 1848, overleden aldaar op 4 maart 1849.
   

VI-g : Cornelis Smaal, arbeider en werkman, geboren Klundert op 14 april 1813, wonende Anna Paulowna, overleden na 1886, zoon van Arie Smaal (V-c) en Catharina Evegaarts.

Cornelis is getrouwd Hardinxveld op 3 mei 1838 met Ariaantje Blokland, geboren Hardinxveld op 29 september 1811, overleden na 1886, dochter van Lodewijk Blokland en Neeltje Mudde.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Catharina Smaal, geboren rond 1839.
  Catharina is getrouwd Anna Paulowna op 10 juli 1873 met Lambertus van Brederode, metselaar, geboren Den Helder rond 1841, zoon van Simon van Brederode (timmerman) en Guurtje Kruijer.
 • 2 : Neeltje Smaal, geboren Hardinxveld rond 1841.
  Neeltje is getrouwd Anna Paulowna op 10 oktober 1878 met Albert Bakker, werkman, arbeider en bode, geboren Den Hoorn rond 1842, zoon van Willem Jacobs Bakker en Neeltje Krul.
  Albert is eerder getrouwd Anna Paulowna rond 1871 met Janna Kroon.
 • 3 : Arie Smaal, arbeider, geboren Anna Paulowna rond 1844, wonende aldaar.
  Arie is getrouwd Wieringerwaard op 23 mei 1886 met Johanna Frederika Kranevoet, geboren Zijpe rond 1849, wonende Anna Paulowna en Wieringerwaard, dochter van Johannes Hermanus Kranevoet (machinist) en Johanna Catharina Perk.
 • 4 : Johanna Maria Smaal, geboren Zijpe rond 1850.
  Johanna is getrouwd Anna Paulowna op 31 mei 1877 met Pieter Adrianus Mulder, schoenmaker, geboren Sint Maarten rond 1847, zoon van Dirk Mulder en Hendrika Adriana Laan.

VI-h : Adriaan Smaal ook genaamd Adrianus, vlasboer, koopman en bouwknecht, geboren Wieldrecht op 19 maart 1817, wonende 's-Gravendeel, overleden aldaar op 21 juli 1882, zoon van Kornelis Cornelis Smaal (V-d) en Margritha van Gent.

Adriaan is getrouwd 's-Gravendeel op 9 november 1844 (Bron: genlias akte nr. 17) met Aaltje Mol, geboren 's-Gravendeel op 2 maart 1823, wonende aldaar, overleden Dordrecht op 27 juli 1913, dochter van Arie Mol en Adriana Oerlemans.

Aaltje Mol, ca. 1912 Aaltje Mol, ca. 1912

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Cornelis Smaal, geboren Wieldrecht op 26 mei 1845, volgt onder VII-i.
 • 2 : Adriana Smaal, geboren Wieldrecht op 17 mei 1848.
  Adriana is getrouwd 's-Gravendeel op 5 juni 1868 met Matthijs Colijn, arbeider en koopman, geboren Woudrichem rond 1846, zoon van Pieter Colijn en Johanna Schaap.
 • 3 : Margrieta Smaal, geboren Wieldrecht op 1 maart 1851.
  Margrieta is getrouwd 's-Gravendeel op 22 oktober 1873 met Cornelis Kastelein, arbeider, geboren Herkingen rond 1849, zoon van Jacob Kastelein en Amplonia de Bruijne.
 • 4 : Arie Smaal, geboren 's-Gravendeel op 18 januari 1854 (huis nr. 192a), volgt onder VII-j.
 • 5 : Cornelia Smaal, geboren 's-Gravendeel op 22 september 1855 (huis nr. 162b), overleden aldaar op 13 januari 1938.
  Cornelia is getrouwd 's-Gravendeel op 28 juni 1879  met Willem Tak, arbeider, tuinder en koopman, geboren 's-Gravendeel op 30 september 1854, overleden aldaar op 20 februari 1941, zoon van Hendrik Tak en Willempje Blaak.
 • 6 : Hendrik Smaal, geboren 's-Gravendeel op 26 mei 1858 (huis nr. 207), volgt onder VII-k.
 • 7 : Huibert Smaal, geboren 's-Gravendeel op 3 januari 1860, overleden aldaar op 18 maart 1860.
 • 8 : Maria Smaal, geboren Dubbeldam rond 1864.
  Maria is getrouwd 's-Gravendeel op 22 mei 1886 met Reinier van den Berg, metselaar, geboren 's-Gravendeel op 20 augustus 1862, overleden Dordrecht op 25 oktober 1953, zoon van Frans van den Berg en Teuntje van der Feest.

VI-i : Cornelis Smaal, bouwman te Wieldrecht en dijkgraaf polder Kijfhoek, geboren Wieldrecht op 17 december 1819, overleden Hendrik Ido Ambacht op 6 augustus 1893, zoon van Kornelis Cornelis Smaal (V-d) en Margritha van Gent.

Cornelis is getrouwd Sandelingenambacht op 7 april 1848 (gegevens gecontroleerd, akte 3) met Adriana Salij, geboren Sandelingenambacht op 10 juni 1819, overleden Hendrik Ido Ambacht op 19 mei 1893, dochter van Pieter Salij en Grietje de Heer.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Pieter Cornelis Smaal, geboren Sandelingenambacht op 2 september 1849 (akte nr. 7), volgt onder VII-l.
 • 2 : Grietje Smaal, geboren Sandelingenambacht op 16 januari 1851, overleden aldaar op 19 januari 1851.
 • 3 : Doodgeboren zoon, geboren Sandelingenambacht op 8 juni 1852.
 • 4 : Doodgeboren zoon, geboren Sandelingenambacht op 22 februari 1854.

VI-j : Huibert Smaal, landbouwer, geboren 's-Gravendeel op 21 juni 1822, zoon van Kornelis Cornelis Smaal (V-d) en Margritha van Gent.

Huibert is getrouwd Wieldrecht op 14 maart 1850 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 1) met Cornelia in 't Veld, geboren Wieldrecht op 22 augustus 1824, dochter van Cornelis Arisz. in 't Veld en Adriaantje de Jong.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Cornelis Smaal, geboren Wieldrecht op 19 augustus 1850 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1630), volgt onder VII-m.
 • 2 : Adriana Smaal, geboren Wieldrecht op 22 april 1852, overleden 's-Gravendeel op 7 november 1890, begraven aldaar op 11 november 1890.
  Adriana is getrouwd Dubbeldam op 5 december 1872 (akte nr. 26) met Adrianus Schouten, bouwman, geboren 's-Gravendeel op 3 augustus 1840, zoon van Dirk Schouten (bouwman) en Pietertje Molendijk.
 • 3 : Adrianus Smaal, geboren Wieldrecht op 24 februari 1854, volgt onder VII-n.
 • 4 : Jacob Arij Smaal, geboren Wieldrecht op 13 februari 1857 (Bron: GK Rotterdam), volgt onder VII-o.
 • 5 : Margrietha Smaal, geboren Dubbeldam op 6 juli 1859, overleden 's-Gravendeel op 25 september 1890.
  Margrietha is getrouwd Dubbeldam op 8 mei 1879 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 13) met Wouter Anthonij Plukhooij, geboren Dubbeldam op 21 maart 1858, zoon van Bastiaan Plukhooij (bakenmeester) en Maria Naaktgeboren.
 • 6 : Cornelia Smaal, geboren Dubbeldam op 5 november 1861, overleden Puttershoek op 5 februari 1911.
  Cornelia is getrouwd Dubbeldam op 31 december 1885 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 35) met Leendert Pieter de Geus, geboren Puttershoek op 16 februari 1861, zoon van Pieter de Geus en Janna Verloop.
 • 7 : Elizabeth Smaal, geboren Dubbeldam op 11 augustus 1864.
  Elizabeth is getrouwd Dubbeldam op 18 mei 1893 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 25) met Johannes Keller, geboren Hoge en Lage Zwaluwe op 28 januari 1861, zoon van Adriaan Keller en Lambertha Alida den Engelsen.
 • 8 : Maria Smaal, geboren Dubbeldam op 23 februari 1867.
  Maria is getrouwd Dubbeldam op 4 november 1897 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 39) met Arie Prins, geboren Sliedrecht op 7 juni 1862, zoon van Jan Prins en Aaltje Smits.

VI-k : Arie Smaal, bouwman en landbouwer, geboren Wieldrecht op 22 maart 1825, overleden Dubbeldam op 8 april 1857 (Bron: Overlijdensakte 18 Dubbeldam), zoon van Kornelis Cornelis Smaal (V-d) en Margritha van Gent.

Arie is getrouwd Wieldrecht op 31 juli 1846 (Bron: huwelijksakte Wieldrecht nr. 2) met Neeltje van de Nadort, geboren Sandelingenambacht op 20 februari 1828, overleden Dubbeldam op 17 maart 1871 (Bron: overlijdensakte Dubbeldam nr. 37), dochter van Hendrik van de Nadort en Johanna Maria van Olivier.

Zij wordt in de huwelijksakte van haar dochter Maria van de Nadort genoemd.
Neeltje was later gehuwd met Cornelis van der Wulp.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Margrietha Smaal, geboren Dubbeldam op 7 juli 1848.
  Margrietha is getrouwd Dubbeldam op 3 december 1874 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 22) met Klaas van Pelt, vrachtrijder, wagenaar, voerman en landbouwer, geboren Dubbeldam op 12 augustus 1838, overleden aldaar op 8 februari 1907, zoon van Arij Arieszn. van Pelt (arbeider) en Marijgje Smitshoek.
  Klaas van Pelt doet aangifte van het overlijden van zijn vader.
 • 2 : Johanna Maria Smaal, geboren Dubbeldam op 29 augustus 1849, overleden voor 2 april 1884.
  Johanna is getrouwd Dubbeldam op 16 mei 1872 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 10) met Willem in 't Veld, geboren Dubbeldam op 25 oktober 1848, zoon van Jan in 't Veld en Dirkje van Heeren.
  Willem is later getrouwd Dubbeldam op 2 april 1884 met Adriana van Es, geboren Dubbeldam op 8 augustus 1868, dochter van Klaas van Es (vrachtrijder) en Maaike van der Linden.
 • 3 : Cornelia Smaal, geboren Dubbeldam op 22 juni 1851.
  Cornelia is getrouwd Dubbeldam op 7 december 1871 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 21) met Arij Schipper, geboren Dordrecht op 22 september 1834, zoon van Arie Schipper en Sara Pesant.
 • 4 : Hendrik Smaal, geboren Dubbeldam op 12 juli 1852 (Bron: Huwelijksakte Dubbeldam; nr. 23 1884), volgt onder VII-p.
 • 5 : Maria Smaal, geboren Dubbeldam op 6 december 1853, overleden aldaar op 11 januari 1927.
  Maria is getrouwd Dubbeldam op 2 november 1876 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 28) met Pieter Joostsz. van de Merwe, geboren Dordrecht op 23 januari 1833, overleden aldaar op 14 december 1909, zoon van Joost Ariesz. van de Merwe en Teuntje van Os.
  Pieter is eerder getrouwd Dubbeldam op 2 augustus 1860 met Catharina Sara Schipper, geboren Dubbeldam rond 1839, overleden aldaar op 30 december 1873, dochter van Arie Schipper en Sara Pesant.
 • 6 : Cornelis Smaal, geboren Dubbeldam op 28 mei 1855 (Bron: Huwelijksakte Dubbeldam; nr. 11), volgt onder VII-q.
   

VI-l : Kornelis Smaal, geboren Sliedrecht rond 1823, overleden voor 30 september 1859, zoon van Adriaan Smaal (V-e) en Cornelia van den Andel.

Kornelis is getrouwd Numansdorp op 31 oktober 1846 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 16) met Maria Smits, geboren Numansdorp op 10 november 1823, gedoopt aldaar op 7 december 1823, overleden aldaar op 26 december 1894, dochter van Wouter Jans Smits (dagloner) en Marigje Joosten Kalis.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Kornelia Smaal, geboren in december 1846, overleden Hardinxveld op 24 januari 1847.
 • 2 : Marigje Smaal, geboren Sliedrecht op 3 januari 1853.
  Marigje is getrouwd Numansdorp op 15 juli 1898 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 20) met Cornelis van Bruggen, geboren Strijensas rond 1845, zoon van Teunis van Bruggen en Johanna Pieterman.
 • 3 : Kornelia Smaal, geboren rond 1857, overleden Numansdorp op 30 september 1859.
 • 4 : Wouterina Smaal, geboren Sliedrecht op 20 april 1859, overleden Numansdorp op 9 juli 1859.

VI-m : Antonie Smaal, timmerman en bouwman, geboren Sliedrecht op 29 juni 1824, wonende Wieldrecht, zoon van Adriaan Smaal (V-e) en Cornelia van den Andel.

Antonie is getrouwd Culemborg op 16 oktober 1846 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 21 Culemborg) (1) met Maria Petronella Hoogsteder, geboren Culemborg rond 1822, overleden aldaar op 6 januari 1847 (Bron: Genlias overlijdensakte, nr. 5), dochter van Jan Willem Hoogsteder en Theodora van Loon.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Doodgeboren zoon Smaal, geboren Culemborg op 6 januari 1847, overleden aldaar op 6 januari 1847 (Bron: Genlias overlijdensakte nr. 6).

Antonie is getrouwd Wieldrecht op 24 november 1849 (aktenr. 1) (2) met Adriaantje den Boer, geboren 's-Gravendeel op 14 februari 1817, overleden De Mijl op 5 juni 1850, dochter van Abraham den Boer en Cornelia Lagendijk.

Uit dit huwelijk:
 • 2 : Jakob Smaal, geboren Zuid-Beijerland in januari 1849, overleden aldaar op 4 maart 1849.

Antonie is getrouwd Nieuw-Lekkerland op 1 augustus 1852 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 8) (3) met Trijntje Pietertje Broere, geboren Nieuw-Lekkerland op 6 augustus 1830 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 8), dochter van Jacobus Broere en Maria van der Hoogt.

VI-n : Gerdina Smaal, gedoopt Willemstad op 26 december 1807 (getuige Maria van Gelder), overleden Vlissingen op 1 augustus 1888 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 179 Vlissingen), dochter van Arie Smaal (V-g) en Anthonia Barendina Boet.

Haar zoon van een onbekende man:
 • 1 : Willem Francois Smaal, geboren in oktober 1830, overleden Vlissingen op 26 maart 1831 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 98 Vlissingen).

Gerdina is getrouwd Vlissingen op 22 februari 1832 (Bron: ISIS Zeeland huwelijksakte nr. 10 Vlissingen) (2) met Guillaumes Francois de Loenen, ambtenaar bij rijksaccijnsen, geboren Ruinpst rond 1802, overleden Vlissingen op 13 oktober 1867 (Bron: ISIS Zeeland overlijdensakte nr. 171 Vlissingen), zoon van Corneille de Loenen en Anna Marie Audiens.

VI-o : Maarten Smaal, vlaswerker, geboren Strijen op 13 december 1798 (Bron: DTB), gedoopt aldaar op 16 december 1798 (Bron: DTB), overleden Rotterdam op 15 juni 1855 (61 jaar , 8 maanden), zoon van Arij Smaal (V-i) en Ariaantje Rokusse van Dam.

Maarten is getrouwd Numansdorp op 2 mei 1835 (Bron: genlias akte nr. 14) met Aartje Opmeer, geboren Rijsoord op 23 februari 1796 (Bron: genlias akte nr. 14), overleden Westmaas op 8 januari 1854, natuurlijke dochter van Geertruij Opmeer.
Aartje was weduwe van Andries van Os.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Adriaantje Smaal, geboren Numansdorp op 12 juni 1835, overleden aldaar op 20 maart 1836.

VI-p : Jan Smaal, tuinman, geboren Oud-Beijerland op 27 mei 1816, zoon van Arij Smaal (V-i) en Willemtje Verkerk.

Jan is getrouwd Deventer op 5 december 1839 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 101 Deventer) met Dirkjen Horstman ook genaamd Derkje Horsman, geboren Deventer rond 1819, dochter van Willem Jacob Horstman en Zwaantjen Horstman.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Arie Smaal, geboren Deventer rond 1841, volgt onder VII-r.
 • 2 : Zwaantje Smaal, geboren Deventer rond 1845.
  Zwaantje is getrouwd Deventer op 21 december 1871 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 142 Deventer) met Hendrik Kruissink, timmerman, geboren Deventer rond 1846, zoon van Albert Kruissink (timmerman) en Maria Johanna Brouwer.
 • 3 : Willemina Smaal, geboren Deventer rond 1849.
  Willemina is getrouwd Deventer op 27 oktober 1870 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 116 Deventer) met Jan Hendrik Ackerstaff, metselaar, geboren Deventer rond 1846, zoon van Jan Hendrik Ackerstaff en Willemina Piederiet.
 • 4 : Derkje Smaal, geboren Deventer rond 1854, overleden aldaar in het jaar 1928 (Bron: akte nr. 123).
  Derkje is getrouwd Deventer op 16 april 1912 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 41 Deventer) met Johannes Albertus Dikschei, geboren Heerde rond 1852, zoon van Jan Dikschei en Aaltje Pannekoek.
  Johannes was weduwnaar van Daatje van der Maten.
 • 5 : Jan Willem Smaal, geboren Deventer rond 1858, volgt onder VII-s.
 • 6 : Cornelis Smaal, geboren Deventer rond 1863, volgt onder VII-t.

VI-q : Kornelis Smaal, arbeider, geboren Oud-Beijerland in november 1818, overleden aldaar op 1 februari 1851, zoon van Arij Smaal (V-i) en Willemtje Verkerk.

Kornelis is getrouwd Oud-Beijerland op 2 februari 1843 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 1 Oud-Beijerland) met Maria Bokkée, geboren Oud-Beijerland op 16 juli 1810, gedoopt aldaar op 22 augustus 1810, natuurlijke dochter van Neeltje Bokkée.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Willempje Smaal, geboren Oud-Beijerland in maart 1844, overleden aldaar op 29 april 1844.
 • 2 : Arij Smaal, geboren Oud-Beijerland in juli 1845, overleden aldaar op 15 oktober 1845.
 • 3 : Willempje Smaal, geboren Oud-Beijerland in april 1847, overleden aldaar op 8 juni 1847.
 • 4 : Andries Smaal, geboren Oud-Beijerland in mei 1848, overleden aldaar op 27 augustus 1848.
 • 5 : Willempje Smaal, geboren Oud-Alblas rond april 1850, overleden Oud-Beijerland op 25 juni 1850.

VI-r : Johannes Smaal ook genaamd Jan, molenaar en olieslager, geboren Dubbeldam op 29 oktober 1814 (Bron: huwelijksakte nr. 4), wonende aldaar, overleden aldaar op 7 januari 1894 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1635), natuurlijke zoon van Maaike Smaal (V-j).

Johannes was gehuwd (1) met Neeltje van den Bogaart, overleden De Mijl op 23 augustus 1844.

Johannes is getrouwd De Mijl op 6 november 1844 (Bron: huwelijksakte nr. 4) (2) met Cornelia van Velsen, arbeidster, geboren Dubbeldam op 2 november 1814 (Bron: huwelijksakte nr. 4), overleden aldaar op 7 juni 1900, dochter van Arie van Velsen en Cornelia Blom.
Cornelia was weduwe van Hermanus de Zeeuw, geboren rond 1814, overleden De Mijl op 9 januari 1842.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Johannes Smaal, geboren De Mijl, Krabbe en Nadort op 23 augustus 1845, volgt onder VII-u.
 • 2 : Arie Smaal, geboren De Mijl op 21 januari 1847 (Bron: Huwelijksakte 19-12-1880, nr. 23), volgt onder VII-v.
 • 3 : Hendrica Catharina Smaal, geboren De Mijl, Krabbe en Nadort op 18 maart 1850, overleden Dordrecht op 29 april 1927 (Bron: Erica van Doornemalen).
  Hendrica is getrouwd Dordrecht op 16 mei 1877 (Bron: Genlias akte nr. 78) met Casper de Bres, winkelknecht, geboren Dordrecht op 2 januari 1848, overleden aldaar op 8 januari 1922, zoon van Rudolph de Bres (schoenmaker) en Maaike Wiekeraadt.
 • 4 : Maaike Smaal, geboren De Mijl, Krabbe en Nadort rond 1857.
  Maaike is getrouwd Dordrecht op 13 februari 1878 (Bron: Genlias akte nr. 22) met Pieter van Ooijen, geboren Dordrecht rond 1857, zoon van Pieter van Ooijen en Maria Kop.
 • 5 : Elisabeth Smaal, geboren Dubbeldam op 3 januari 1860.
  Elisabeth is getrouwd Dubbeldam op 22 juli 1880 (Bron: akte nr. 15) met Arie Reijers, geboren Dubbeldam op 14 mei 1857, zoon van Arie Reijers (arbeider) en Hermina Holdermans.
 • 6 : Gerrit Smaal, geboren rond 1860, volgt onder VII-w.

VI-s : Dries Smaal, gedoopt Dordrecht op 9 november 1804, overleden Dordrecht op 24 januari 1859, begraven aldaar op 26 januari 1859, natuurlijke zoon van Willempje Smaal (V-k).

Dries is getrouwd Dubbeldam op 6 november 1826 met Maaike de Zeeuw, geboren Dubbeldam op 4 juni 1801, dochter van Jan Willems de Zeeuw en Teuntje Rozebeek.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Dries Smaal ook genaamd Andries, geboren Dubbeldam op 1 januari 1834, volgt onder VII-x.
 • 2 : Willempje Smaal, geboren Dubbeldam rond 1839.
  Willempje is getrouwd Dordrecht op 23 november 1864 (Bron: Genlias akte nr. 217) met Matthijs Koster, geboren Schiedam rond 1833, zoon van Izaak Koster en Pieternella Roetman.

VII-a : Jan Bastiaan Smaal, winkelier in snuisterijen, arbeider en koopman, geboren 's-Gravendeel op 7 februari 1858, overleden aldaar op 8 augustus 1902, zoon van Bastiaan Smaal (VI-a) en Pietertje van Harthals.

Jan is getrouwd 's-Gravendeel op 16 november 1889 met Pietertje van Bruggen, geboren Strijen op 22 maart 1868, overleden 's-Gravendeel op 12 februari 1893, dochter van Hendrik van
Bruggen
en Anna van der Maas.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Johanna Smaal, geboren 's-Gravendeel op 13 maart 1890.
  Johanna is getrouwd 's-Gravendeel op 16 juni 1917 (Bron: akte nr. 20) met Arie den Hartog, timmerman, geboren 's-Gravendeel op 19 april 1890, zoon van Arie den Hartog en Gijsbertje Veldhoen.
 • 2 : Bastiaan Hendrik Smaal, geboren 's-Gravendeel op 25 mei 1891 (Bron: GK Rotterdam), volgt onder VIII-a.
 • 3 : Neeltje Smaal.

VII-b : Hendrik Bastiaan Smaal, broodbakker, geboren 's-Gravendeel op 15 januari 1859, overleden Zwijndrecht op 17 februari 1949, begraven 's-Gravendeel op 21 februari 1949 (2e klasse), zoon van Hendrik Smaal (VI-b) en Elisabeth de Waard.

Hendrik is getrouwd 's-Gravendeel op 8 december 1888 met Cornelia Willemina van der Feest, geboren 's-Gravendeel op 9 januari 1866, overleden aldaar op 29 augustus 1936, dochter van Hendrik van der Feest (arbeider en vlasboer) en Lijntje Visser.

Zij vieren hun 40-jarig huwelijksfeest op 8-12-1928 te 's-Gravendeel.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Elisabeth Smaal, geboren 's-Gravendeel op 25 maart 1889, overleden aldaar op 21 april 1889.
 • 2 : Elizabeth Smaal, geboren 's-Gravendeel op 14 maart 1890, overleden aldaar op 20 december 1890.
 • 3 : Doodgeboren dochter, geboren 's-Gravendeel op 13 januari 1891, overleden aldaar op 13 januari 1891.
 • 4 : Hendrik Smaal, geboren 's-Gravendeel op 23 december 1891, volgt onder VIII-b.
 • 5 : Elisabeth Smaal, geboren 's-Gravendeel op 19 januari 1893, overleden Dordrecht op 4 juni 1980.
  Elisabeth is getrouwd 's-Gravendeel op 12 september 1928 met Pieter de Graaf, tuinder, geboren Zwijndrecht op 28 maart 1893, overleden aldaar op 15 april 1966, zoon van Jan de Graaf en Teuntje van der Leer.
 • 6 : Melis Smaal, geboren 's-Gravendeel op 4 februari 1894, volgt onder VIII-c.
 • 7 : Lijntje Hendrika Smaal, geboren 's-Gravendeel op 21 augustus 1895, overleden Klaaswaal op 16 oktober 1974, begraven aldaar op 19 oktober 1974.
  Lijntje is getrouwd 's-Gravendeel op 2 juni 1921 (Bron: akte nr. 19) met Jan Vos, schilder, geboren Klaaswaal op 26 januari 1891, wonende aldaar, overleden aldaar op 17 januari 1980, begraven aldaar op 21 januari 1980, zoon van Hendrik Vos en Maartje Vos.
  Het echtpaar is op 2-6-1946 25 jr. getrouwd en woont dan in Klaaswaal.
 • 8 : Jan Smaal, huisschilder, geboren 's-Gravendeel op 12 september 1896, overleden Dordrecht op 19 oktober 1982, begraven Dubbeldam.
  Jan is getrouwd Strijen op 26 februari 1925 met Maria de Groot, geboren 's-Gravendeel op 1 april 1899, overleden Dubbeldam op 8 mei 1988, begraven aldaar, dochter van Jacob de Groot en Geertrui Adriana Zevenbergen.
 • 9 : Adriana Pietertje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 12 november 1897, overleden Oud-Beijerland op 24 augustus 1977, begraven Maasdam op 27 augustus 1977.
  Adriana is getrouwd 's-Gravendeel op 2 september 1925 met Adrianus van Trigt, geboren Maasdam op 5 november 1894, overleden Dordrecht op 1 oktober 1974, zoon van Reinier van Trigt en Jannigje Bussing.
 • 10 : Willem Smaal, geboren 's-Gravendeel op 6 april 1899, volgt onder VIII-d.
 • 11 : Neeltje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 30 december 1900, overleden aldaar op 20 juli 1989, begraven aldaar op 24 juli 1989.
  Neeltje is getrouwd rond 1922, verloofd 's-Gravendeel op 6 december 1922 en Maasdam met Cornelis Johan Maijers, bakker, geboren Maasdam op 15 mei 1900, verloofd 's-Gravendeel op 6 december 1922 en Maasdam, overleden op 15 januari 1971.
 • 12 : Cornelis Willem Smaal, geboren 's-Gravendeel op 14 januari 1902, overleden op 26 februari 1999, begraven Dordrecht.
  Cornelis is getrouwd Puttershoek op 3 mei 1928 met Lena Groeneveld, geboren Puttershoek op 2 september 1903, overleden op 18 augustus 1991, begraven Dordrecht.
 • 13 : Doodgeboren zoon, geboren 's-Gravendeel op 19 december 1902, overleden aldaar op 19 december 1902.

VII-c : Jan Smaal, bouwknecht en arbeider, geboren 's-Gravendeel op 16 juli 1829 (Rijkestraat), zoon van Arie Smaal (VI-d) en Adriana Stooker.

Jan is getrouwd Oud-Beijerland op 25 november 1858 (Bron: Genlias huwelijksakte; nr. 34) (1) met Adriana Degeling, geboren Oud-Beijerland op 3 juni 1837, overleden Maasdam op 4 februari 1866 (29 jaar, akte 4, wonende OB), dochter van Willem Degeling (arbeider) en Adriana Baars.

Adriana Degeling, woont Straat weg 43. In mei 1860 ingekomen van Barendrecht en in juni 1861 van Barendrecht en juni 1861 van Barendrecht teruggekeerd met Jan Smaal. (Bron: BR Ridderkerk)

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Adriana Smaal, geboren Zwijndrecht op 18 mei 1863.

Jan is getrouwd Maasdam op 20 oktober 1866 (Bron: akte nr. 13) (2) met Neeltje Kleinendorst, geboren Strijen op 11 september 1837, gedoopt aldaar op 1 oktober 1837, dochter van Wouter Willemsz. Kleinendorst (watermolenaar) en Maartje Monster.

Uit dit huwelijk:
 • 2 : Maartje Smaal, geboren Maasdam op 11 augustus 1867, gedoopt aldaar op 25 augustus 1867, lidmaat Westmaas op 20 april 1905, overleden aldaar op 10 september 1944.
  Maartje is getrouwd Klaaswaal op 19 april 1889 met Jacob de Ruiter, geboren Klaaswaal rond 1864, overleden Rotterdam op 22 maart 1947, begraven Westmaas, zoon van Jan de Ruiter en Adriaantje Luijendijk.
 • 3 : Maria Smaal, geboren Maasdam op 10 april 1870.
  Maria is getrouwd Westmaas op 20 april 1888 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 6) met Bastiaan Quartel, landbouwer, geboren Strijen op 4 juni 1852, overleden aldaar op 4 december 1925, zoon van Jacob Adrianus Quartel en Neeltje Vermeer.
  Het echtpaar woont in Westmaas ca. 1888.
 • 4 : Arie Smaal, geboren Maasdam op 12 januari 1873.
 • 5 : Adriana Smaal, geboren Klaaswaal op 3 januari 1875, overleden Numansdorp op 25 januari 1953.
  Adriana is getrouwd Goudswaard op 10 juni 1897 met Teunis van Rossum, geboren Goudswaard op 26 juni 1872.
  Zij is overleden ten huize van dhr. L. Boender.
 • 6 : Wouter Smaal, geboren Strijen op 5 april 1878 (huis E 527), volgt onder VIII-e.
 • 7 : Leendertje Smaal, geboren Strijen op 26 april 1881 (huis E 13a).

VII-d : Leendert Smaal, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 29 september 1832, overleden aldaar op 20 augustus 1880, begraven aldaar op 23 augustus 1880, zoon van Arie Smaal (VI-d) en Adriana Stooker.

Leendert is getrouwd 's-Gravendeel op 28 september 1860 (Bron: akte nr. 13) met Pleuntje de Baat, geboren Sliedrecht rond 1831, overleden 's-Gravendeel op 14 augustus 1891, dochter van Willem de Baat en Kommertje Ebink.
Pleuntje was later gehuwd met Steven Kwakernaat.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Adriana Smaal, geboren 's-Gravendeel op 11 juli 1861, overleden aldaar op 16 april 1933.
  Adriana is getrouwd 's-Gravendeel op 15 mei 1880 met Cornelis van Twist, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 29 april 1860, overleden aldaar op 1 juni 1941, zoon van Pieter van Twist en Maria Verhoeven.
 • 2 : Arie Smaal, geboren 's-Gravendeel op 12 juli 1863, volgt onder VIII-f.
 • 3 : Willem Smaal, geboren 's-Gravendeel op 25 november 1865, overleden aldaar op 6 juli 1866.
 • 4 : Leendert Smaal, geboren 's-Gravendeel op 9 februari 1867, overleden aldaar op 18 september 1867.

VII-e : Leendert Smaal, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 31 oktober 1842, wonende aldaar, overleden aldaar op 12 juli 1902, zoon van Mels Smaal (VI-e) en Annigje Streefkerk.

Hij woonde in de Renooishoek.

Leendert is getrouwd 's-Gravendeel op 8 mei 1868 (akte nr. 6) met Lena van der Giessen, geboren 's-Gravendeel op 7 november 1845, overleden aldaar op 3 november 1918, begraven aldaar op 6 november 1918, dochter van Andries van der Giessen (vlasboer en winkelier) en Janna Uijterlinden.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Andries Smaal, geboren 's-Gravendeel op 10 januari 1869, volgt onder VIII-g.
 • 2 : Annigje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 16 juli 1871, overleden aldaar op 11 oktober 1941, begraven aldaar op 14 oktober 1941.
  Annigje is getrouwd 's-Gravendeel op 12 mei 1894 (Bron: akte nr. 8) met Teunis Robbemont, dakbedekker, geboren 's-Gravendeel op 18 januari 1868, overleden aldaar op 4 november 1955, zoon van Zeger Robbemont en Ingetje Mol.

VII-f : Jan Smaal, arbeider en nachtwaker, geboren 's-Gravendeel op 6 maart 1846, wonende aldaar, overleden aldaar op 6 februari 1889, zoon van Mels Smaal (VI-e) en Annigje Streefkerk.

Hij woonde Noord Voorstraat te 's-Gravendeel.

Jan is getrouwd 's-Gravendeel op 20 oktober 1870 (akte nr. 24) met Anna Sint Nicolaas, geboren 's-Gravendeel op 21 september 1851, overleden aldaar op 15 januari 1893, dochter van Lucinus Sint Nicolaas en Teuntje Versteeg.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Mels Smaal, geboren 's-Gravendeel op 7 februari 1871, volgt onder VIII-h.
 • 2 : Teuntje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 27 november 1873, overleden aldaar op 8 maart 1874.
 • 3 : Lucinus Smaal, geboren 's-Gravendeel op 29 december 1875, volgt onder VIII-i.
 • 4 : Teunis Smaal, geboren 's-Gravendeel op 21 november 1878, overleden aldaar op 26 februari 1879.
 • 5 : Teuntje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 22 november 1880.
  Teuntje is getrouwd 's-Gravendeel op 11 juli 1903 (Bron: akte nr. 19) met Adrianus Evera, koopman en fabrieksarbeider, geboren 's-Gravendeel op 14 april 1878, zoon van Andries Evera en Pietertje Verrijp.


VII-g
: Kaatje Smaal, dienstbode, geboren Zuid-Beijerland op 8 augustus 1834, gedoopt aldaar op 21 september 1834, overleden aldaar op 30 juli 1866, dochter van Anthonij Smaal (VI-f) en Anna de Bruin.

Haar dochter van een onbekende man:
 • 1 : Anna Smaal, geboren Zuid-Beijerland in juni 1852, overleden aldaar op 5 november 1855.

VII-h : Antonie Smaal, geboren Zuid-Beijerland rond 1847, zoon van Anthonij Smaal (VI-f) en Anna de Bruin.

Antonie is getrouwd Zuid-Beijerland op 29 april 1870 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 8 ZB) met Cornelia Boudewina de Geus, geboren Goudswaard rond 1847, dochter van Jacob de Geus en Janna Westdijk.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Johanna Smaal, geboren op 13 maart 1870, gewettigd Zuid-Beijerland op 29 april 1870.

VII-i : Cornelis Smaal, landbouwer, geboren Wieldrecht op 26 mei 1845, wonende aldaar, overleden Dubbeldam op 11 juli 1919 (huis E 56) (Bron: overlijdensakte Dubbeldam 1919), zoon van Adriaan Smaal (VI-h) en Aaltje Mol.

Cornelis is getrouwd Dubbeldam op 30 mei 1872 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 13) met Johanna den Engelsen, geboren Wieldrecht op 16 oktober 1842 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1629), overleden aldaar op 18 december 1924 (Bron: advertentie), begraven aldaar op 22 december 1924, dochter van Leendert den Engelsen en Adriaantje van Bavel.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Adriana Smaal, geboren Dubbeldam op 18 januari 1884, overleden 's-Gravendeel op 28 juli 1970 (Molendijk 8), begraven aldaar op 31 juli 1970.
  Adriana is in ondertrouw gegaan Wieldrecht op 2 mei 1912 en getrouwd Dubbeldam op 2 mei 1912 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 10) met Adrianus Andeweg, landbouwer, geboren Numansdorp op 30 januari 1881, overleden op 4 oktober 1945, zoon van Maarten Andeweg en Cornelia Sara Hollaar.

VII-j : Arie Smaal, graanhandelaar en koopman, geboren 's-Gravendeel op 18 januari 1854 (huis nr. 192a), overleden Dordrecht op 20 mei 1925, zoon van Adriaan Smaal (VI-h) en Aaltje Mol.

De 's-Gravendeelse Smalen waren graanhandelaren met pakhuizen aan het oude veer.

Arie is getrouwd 's-Gravendeel op 19 mei 1877 (akte nr. 12) met Jannigje de Geus, geboren 's-Gravendeel op 15 maart 1857, overleden Dordrecht op 24 maart 1943, dochter van Arij de Geus (winkelier en koopman) en Teuntje Moret.

Arie Smaal, ca. 1917 Jannigje de Geus, ca. 1890
Arie Smaal, ca. 1917 Jannigje de Geus, ca. 1890

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Adrianus Smaal, geboren Dubbeldam op 23 oktober 1878, volgt onder VIII-j.
 • 2 : Teuntje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 17 juni 1880, overleden Dordrecht op 3 oktober 1932, begraven 's-Gravendeel op 7 oktober 1932.
  Teuntje is getrouwd 's-Gravendeel op 25 mei 1905 (Bron: akte nr. 14) met Willem den Hartog, landbouwer, geboren 's-Gravendeel op 25 maart 1876, overleden aldaar op 17 november 1961, zoon van Willem den Hartog en Francina Moret.

Teuntje Smaal, ca. 1895
Teuntje Smaal, ca. 1895

 • 3 : Arie Smaal, geboren 's-Gravendeel op 1 maart 1882, overleden aldaar op 6 augustus 1882.
 • 4 : Arie Cornelis Smaal, geboren 's-Gravendeel op 15 mei 1883, volgt onder VIII-k.
 • 5 : Cornelis Arie Smaal, geboren 's-Gravendeel op 4 juni 1885, overleden aldaar op 8 september 1886.
 • 6 : Jan Smaal, geboren 's-Gravendeel op 12 augustus 1886, overleden aldaar op 29 november 1886.
 • 7 : Cornelis Arie Smaal, geboren 's-Gravendeel op 4 augustus 1887, overleden aldaar op 12 september 1887.
 • 8 : Cornelis Arie Smaal, graanhandelaar, geboren 's-Gravendeel op 20 december 1888, overleden Dordrecht op 1 oktober 1942, begraven aldaar.
  Cornelis is getrouwd Dordrecht op 19 februari 1919 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 49) met Maria Cornelia Clasina van Driel, geboren op 8 november 1889, overleden Dordrecht op 15 juni 1977, begraven aldaar, dochter van Pieter van Driel en Adriana Du Vijn.
  Hij was met zijn vader en zijn broer Arie graanhandelaar te Dordrecht, niet bekend wanneer hij daarheen verhuisd is.
 • 9 : Doodgeboren zoon, geboren 's-Gravendeel op 7 november 1890, overleden aldaar op 7 november 1890.
 • 10 : Aaltje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 25 september 1892, overleden aldaar op 10 augustus 1894.
 • 11 : Pleuntje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 14 februari 1894, overleden op 20 augustus 1959 (Bron).

Pleuntje Smaal, ca. 1906
Pleuntje Smaal, ca. 1906

Pleuntje is getrouwd 's-Gravendeel op 17 november 1915 met Aloijsius Hendrikus Hilbers, predikant, geboren Kampen op 17 juni 1888, overleden Groningen op 5 januari 1937 (Bron: http://members.tele2.nl/bblommers/cgpred.htm#H), zoon van Aloijsius Wilhelmus Hilbers en Aaltje Enkman.

Hij was predikant te Drachten 1912, Enschede 1917, Groningen 1932. Zijn zoon en kleinzoon zijn ook predikant geworden.
Arie Hilbers Emmer-Compascuum 1943, Assen 1945, Oud-Beijerland 1948, Enschede-O 1952, Enschede-W 1954, Leeuwarden 1958, Zwolle 1963, Hoogeveen 1971, Hilversum-O 1978, Hengelo 1982, emeritus 1986, geb. Enschede 2-4-1918, overl. 15-10-1990, tr. Jantine Brouwer.
 
 • 12 : Aaltje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 6 mei 1895, overleden Gouda op 16 maart 1968 (Bron: Arnold Zuiderent).
  Aaltje is getrouwd 's-Gravendeel op 29 augustus 1917 (akte nr. 30) met haar neef Aart Jan de Geus, onderwijzer, geboren 's-Gravendeel op 19 december 1890, overleden Dordrecht op 13 juli 1945, zoon van Jan de Geus (vlasboer) en Belia Naaktgeboren.

Aaltje Smaal, ca. 1916
Aaltje Smaal, ca. 1916

Hij was hoofd van de Prinses Juliana MULO te Dordrecht.
Aart Jan de Geus en Aaltje Smaal kregen te Dordrecht zes kinderen, waaronder de vader van minister de Geus.
 • 13 : Doodgeboren zoon, geboren 's-Gravendeel op 10 december 1899, overleden aldaar op 10 december 1899.

VII-k : Hendrik Smaal, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 26 mei 1858 (huis nr. 207), zoon van Adriaan Smaal (VI-h) en Aaltje Mol.

Hendrik is getrouwd Dubbeldam op 4 mei 1882 (Bron: Huwelijksakte Dubbeldam; nr. 10 1882) met Lijntje Goud, geboren Dubbeldam op 26 mei 1860 (Bron: Huwelijksakte Dubbeldam; nr. 10 1882), overleden aldaar op 20 oktober 1938, dochter van Dirk Goud (winkelier) en Lijsje Palsrok.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Adrianus Smaal, groenteman en groentehandelaar, geboren Maasdam op 9 juli 1886, wonende Rotterdam.
  Adrianus is getrouwd Dubbeldam op 8 juni 1916 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 14) met Hendrika Brand, geboren Dubbeldam op 19 oktober 1888, dochter van Albert Brand (arbeider) en Bastiaantje Waalboer.
  Het echtpaar woonde aan de Benthuizerstraat 42a in Rotterdam. Zuster Aaltje Smaal woonde een tijdje bij hen in.
 • 2 : Dirk Smaal, geboren op 15 februari 1888, overleden op 27 augustus 1980, begraven Dubbeldam.
  Dirk is getrouwd Dubbeldam op 19 januari 1911 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 1) met Adriaantje Janna van der Sijde, geboren Dubbeldam op 22 augustus 1889, overleden op 22 september 1982, begraven Dubbeldam, dochter van Adrianus van der Sijde en Neeltje Andeweg.
 • 3 : Lijsje Smaal, dienstbode, geboren Dubbeldam op 13 oktober 1890, overleden 's-Gravendeel op 22 november 1983.
  Lijsje is getrouwd Dubbeldam op 6 november 1913 (Bron: akte nr. 28) (1) met Jan van Ham, landarbeider, geboren Dubbeldam op 29 augustus 1882, overleden aldaar op 26 juli 1926, zoon van Arie van Ham en Teuntje de Jong.
  Het gezin vertrok op 24-4-1924 van Dubbeldam naar Dordrecht. (Bron: BR Dubbeldam)
  Lijsje was gehuwd (2) met Cornelis den Boer, geboren rond 1889, overleden op 26 oktober 1987, begraven 's-Gravendeel op 29 oktober 1987.
 • 4 : Aaltje Smaal, geboren Dubbeldam op 22 januari 1895, wonende Rotterdam, overleden Dubbeldam op 2 juni 1990, begraven aldaar.
  Aaltje Smaal was dienstbode in Rotterdam en vertrekt op 12 maart 1921 naar Dubbeldam. Zij was in verwachting van Pietje en trouwde die zomer met Adrianus. Pas 9 jaar later is broer Henk geboren, daarmee is het gezin compleet. Pietje heeft 3 kinderen en Henk geen.
  Aaltje is getrouwd Dubbeldam op 21 juli 1921 (akte nr. 38) met Adrianus van Ham, metselaar, geboren Dubbeldam op 24 maart 1894, overleden aldaar op 12 november 1970, begraven aldaar, zoon van Teunis van Ham en Pietje van de Merwe.
 • 5 : Andries Arie Smaal, geboren Dubbeldam op 10 november 1896 (Bron: GK Rotterdam), volgt onder VIII-l.
 • 6 : Adriana Smaal, geboren Dubbeldam op 16 juli 1899 (Bron: GK Rotterdam), overleden op 1 juli 1992, begraven Dubbeldam.
  Adriana was gehuwd met N.N. Bras.

VII-l : Pieter Cornelis Smaal, landbouwer boerderij Smaal in Sandelingenambacht en gemeenteraadslid Hendrik-Ido-Ambacht, geboren Sandelingenambacht op 2 september 1849 (gegevens gecontroleerd, akte nr. 7), overleden Hendrik Ido Ambacht op 12 juli 1917, zoon van Cornelis Smaal (VI-i) en Adriana Salij.

Pieter is getrouwd Mijnsheerenland op 9 december 1875 (Bron: akte nr. 13) met Lijntje Schelling, geboren Mijnsheerenland op 30 oktober 1855, overleden Hendrik Ido Ambacht op 26 oktober 1911, dochter van Klaas Jansz. Schelling en Maria Cornelisdr. van der Linden.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Cornelis Smaal, geboren Hendrik Ido Ambacht op 14 mei 1876 (gegevens gecontroleerd), overleden aldaar op 19 december 1908 (Bron: Stee‰n in het Ambacht, p. 26).
 • 2 : Maria Smaal, geboren Hendrik Ido Ambacht op 27 augustus 1877 (gegevens gecontroleerd, akte nr. 93), overleden aldaar op 9 september 1933, begraven aldaar.
  Maria is getrouwd Hendrik Ido Ambacht op 30 april 1903 met Arie Mattheusz. van der Giessen, landbouwer, geboren Hendrik Ido Ambacht op 19 februari 1872, overleden aldaar op 19 juni 1949, zoon van Mattheus van der Giessen (landbouwer) en Maria Naaktgeboren.
  Arie Mattheusz van der Giessen was landbouwer te Hendrik-Ido-Ambacht op de "Palmhoeve" aan de Achterambachtsweg. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mattheus van der Giessen.
 • 3 : Adriaantje Smaal, geboren Hendrik Ido Ambacht op 28 januari 1879 (gegevens gecontroleerd), overleden aldaar op 24 januari 1885.
 • 4 : Klaas Smaal, geboren Hendrik Ido Ambacht op 10 maart 1880 (gegevens gecontroleerd), overleden aldaar op 4 november 1941.
 • 5 : Pieter Cornelis Smaal, geboren Hendrik Ido Ambacht op 15 mei 1881, volgt onder VIII-m.
 • 6 : Bastiaantje Neeltje Smaal, geboren Hendrik Ido Ambacht op 6 juni 1882, overleden aldaar op 31 oktober 1968.
  Bastiaantje is getrouwd Hendrik Ido Ambacht op 7 mei 1912 met Willem Jan Plaisier, vertegenwoordiger landbouwwerktuigen, geboren Hendrik Ido Ambacht op 13 juli 1883, overleden aldaar op 15 maart 1959, zoon van Pieter Plaisier (koopman en fabrikant) en Maartje Nugteren.
 • 7 : Grietje Maria Smaal, geboren Hendrik Ido Ambacht op 11 september 1883, overleden aldaar op 9 juli 1886.

VII-m : Cornelis Smaal, landbouwer, geboren Wieldrecht op 19 augustus 1850 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1630), overleden Dubbeldam op 20 maart 1925 (huis E 185), zoon van Huibert Smaal (VI-j) en Cornelia in 't Veld.

Cornelis is getrouwd Barendrecht op 11 oktober 1877 (Bron: aktenr. 26) met Neeltje Elizabeth Visser, geboren Barendrecht op 23 mei 1856 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1630), dochter van Pieter Cornelis Visser en Neeltje de Raadt.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Huibert Smaal, geboren Dubbeldam rond 1880, overleden aldaar op 3 februari 1882 (Bron: overlijdensakte Dubbeldam).
 • 2 : Neeltje Smaal, geboren Dubbeldam op 26 maart 1882, begraven 's-Gravendeel op 14 oktober 1903 (21 jr. oud uit Dordrecht).
  Neeltje is getrouwd Dubbeldam op 31 juli 1902 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 29) met Jan Cornelis Schouten, geboren Dubbeldam op 28 mei 1881, zoon van Arij Adrianus Schouten en Maria Lodewina Commijs.
 • 3 : Cornelia Smaal, geboren rond 1883.
  Cornelia is getrouwd Dordrecht op 20 augustus 1908 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 212) met Rudolph Geersinga, geboren Groningen rond 1881, zoon van Derk Geersinga en Trientje Karssen.
 • 4 : Elizabeth Smaal, geboren Dubbeldam op 16 mei 1885.
  Elizabeth is getrouwd Dubbeldam op 10 december 1913 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 31) met Willem van der Leer, geboren Dubbeldam op 20 juni 1882, zoon van Willem van der Leer en Magrietha van Namen.
 • 5 : Pieter Smaal, geboren Dubbeldam op 4 maart 1891.
  Pieter is getrouwd Dubbeldam op 5 januari 1922 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 1) met Aartje Brand, geboren Dubbeldam op 22 juni 1896, dochter van Andries Brand en Hadewij Willemstein.
 • 6 : Huibert Smaal, geboren Dubbeldam, overleden aldaar op 19 april 1891 (Bron: overlijdensakte Dubbeldam).

VII-n : Adrianus Smaal, landbouwer, geboren Wieldrecht op 24 februari 1854, overleden Dordrecht op 8 december 1916 (Bron: overlijdensakte Dubbeldam 1916), zoon van Huibert Smaal (VI-j) en Cornelia in 't Veld.

Adrianus is getrouwd Dubbeldam op 18 mei 1893 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 26) met Heiltje van de Nadort, geboren Dubbeldam op 18 mei 1868 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1702) , overleden Wieldrecht op 3 juli 1950, dochter van Leendert van de Nadort en Adriaantje Aardoom.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Huibert Smaal, geboren Dubbeldam op 26 september 1893 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1702) , overleden aldaar op 30 december 1901.

VII-o : Jacob Arij Smaal, landbouwer, geboren Wieldrecht op 13 februari 1857 (Bron: GK Rotterdam), zoon van Huibert Smaal (VI-j) en Cornelia in 't Veld.

Jacob is getrouwd Dubbeldam op 5 juni 1879 (Bron: huwelijksakte Dubbeldam nr. 23) (1) met Adriana de Bruijn, geboren Wieldrecht op 6 november 1855 (Bron: huwelijksakte Dubbeldam nr. 23), dochter van Teunis de Bruijn (landbouwer) en Maaike Molendijk.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Huibert Smaal, geboren Dubbeldam op 1 december 1879 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1636).
 • 2 : Teunis Smaal, geboren Dubbeldam op 24 februari 1881, volgt onder VIII-n.
 • 3 : Cornelis Smaal, geboren Dubbeldam op 9 april 1882 (Bron: BR Dubbeldam 1891-1902 (1636), volgt onder VIII-o.
 • 4 : Willem Smaal, geboren Dubbeldam op 5 januari 1885 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1636).
 • 5 : Cornelia Smaal, geboren Dubbeldam op 24 juli 1888 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1636).
  Cornelia is getrouwd Dubbeldam op 23 december 1909 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 33) met Izaäk Roeloffs, zoon van Cornelis Roeloffs en Francijna Maaike Lips.

Jacob is getrouwd Rotterdam op 26 september 1912 (Bron: akte nr. r11) (2) met Maaike Verheij, geboren Hoogvliet op 24 september 1855 (Bron: GK Rotterdam), dochter van Arij Verheij en Adriaantje Voogt.

VII-p : Hendrik Smaal, arbeider en landarbeider, geboren Dubbeldam op 12 juli 1852 (Bron: Huwelijksakte Dubbeldam; nr. 23 1884), overleden aldaar op 19 juli 1917 (Bron: overlijdensakte Dubbeldam 1917), zoon van Arie Smaal (VI-k) en Neeltje van de Nadort.

Hendrik is getrouwd Dubbeldam op 9 oktober 1884 (Bron: Huwelijksakte Dubbeldam; nr. 23 1884) (1) met Jannigje Brand, geboren Dubbeldam op 4 juni 1862 (Bron: Huwelijksakte Dubbeldam; nr. 23 1884), overleden voor 30 december 1913, dochter van Klaas Brand (arbeider) en Maaijke van der Weijden.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Neeltje Smaal, geboren Dubbeldam op 20 januari 1885.
  Neeltje is getrouwd Dubbeldam op 27 november 1913 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 31) met Johannes Nijsen, geboren Dordrecht in het jaar 1880, zoon van Aart Nijsen en Teuntje van den Hengst.
 • 2 : Maaike Smaal, dienstbode, geboren Dubbeldam rond 1886, ongehuwd overleden aldaar op 30 december 1913 (Bron: overlijdensakte Dubbeldam 1913).
 • 3 : Johanna Maria Smaal, geboren Dubbeldam rond 1888.
  Johanna is getrouwd Dordrecht op 19 november 1925 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 340) met Leendert Kelder, geboren Dordrecht rond 1882, zoon van Antonie Kelder en Johanna van Hil.

Hendrik is daarnaast getrouwd Dubbeldam op 1 december 1892 (Bron: Huwelijksakte Dubbeldam; nr. 29 1892) (2) met Jannigje van Valen, geboren Dubbeldam op 27 december 1859, overleden na 1917, dochter van Leendert van Valen (arbeider) en Barbara van der Weijden.

Uit dit huwelijk:
 • 4 : Barbara Smaal, geboren Dubbeldam op 10 oktober 1896.
  Barbara is getrouwd Dubbeldam op 10 oktober 1918 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 21) met Jan van Bree, geboren Dubbeldam op 12 januari 1894, zoon van Herman van Bree en Jannigje in 't Veld.

VII-q : Cornelis Smaal, melkboer, geboren Dubbeldam op 28 mei 1855 (Bron: Huwelijksakte Dubbeldam; nr. 11), zoon van Arie Smaal (VI-k) en Neeltje van de Nadort.

Cornelis is getrouwd Dubbeldam op 5 mei 1880 (Bron: Huwelijksakte Dubbeldam; nr. 11) met Huibertje Groeneveld, geboren Dordrecht op 21 januari 1857 (Bron: Huwelijksakte Dubbeldam; nr. 11), dochter van Barend Groeneveld en Aartje van Krimpen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Hendrik Smaal, geboren Dubbeldam rond 1892.
  Hendrik is getrouwd Middelburg op 14 oktober 1921 (Bron: ISIS Zeeland huwelijksakte nr. 149 Middelburg) met Jerina Sjoukje Huijssoon, geboren Middelburg rond 1890, dochter van Willem Huijssoon (timmerman) en Akke Ida Heersma.

VII-r : Arie Smaal, bloemist en tuinman, geboren Deventer rond 1841, overleden aldaar in het jaar 1923 (akte nr. 48 Deventer), zoon van Jan Smaal (VI-p) en Dirkjen Horstman.

Arie is getrouwd Deventer op 19 december 1867 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 160 Deventer) met Maria Dommerhold, geboren Gorssel rond 1843, dochter van Engbert Jan Dommerhold en Hendrika Heetkamp.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Derk Smaal, geboren Deventer rond 1873, volgt onder VIII-p.
 • 2 : Arend Jan Smaal, geboren Deventer rond 1875, volgt onder VIII-q.
 • 3 : Henrietta Maria Smaal, geboren Deventer rond 1878, overleden na 1939.
  Henrietta is getrouwd Deventer op 2 juni 1908 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 86 Deventer) met Nicolaas Lambertus Wiltink, onderwijzer, geboren Deventer rond 1876, overleden Amersfoort op 11 september 1939 (Bron: Genlias overlijdensakte nr. 395 Amersfoort), zoon van Hendrik Jan Wiltink en Rinske Affolter.

VII-s : Jan Willem Smaal, tuinman, geboren Deventer rond 1858, zoon van Jan Smaal (VI-p) en Dirkjen Horstman.

Jan is getrouwd Deventer op 13 oktober 1887 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 117 Deventer) met Tonia de Graaf, geboren Olst rond 1858, dochter van Berend de Graaf (tolgaarder) en Aaltje Huisman.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Berend Smaal, winkelier, geboren Deventer rond 1893.
  Berend is getrouwd Deventer op 17 juli 1919 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 22 Olst) met Christina Hendrina Treep, geboren Olst rond 1897, dochter van Gerrit Jan Treep en Elisa Berendina Henri‰tta Egberts.
 • 2 : Jan Willem Smaal, boekhouder, geboren Deventer rond 1896.
  Jan is getrouwd Deventer op 15 maart 1923 (Bron: Genlias huwelijksakten nr. 58) met Aaltje Regenspurg, telefoniste, geboren Deventer rond 1898, dochter van Bernardus Regenspurg (behanger) en Geertruida van Deventer.
 • 3 : Cornelis Smaal, kantoorbediende, geboren Deventer rond 1900.
  Cornelis is getrouwd Deventer op 17 november 1927 (Bron: Genlias akte nr. 218) met Ida Octavia de Graaf, geboren rond 1901, dochter van Antonij de Graaf en Hendrika Willemina Langevoort.

VII-t : Cornelis Smaal, metselaar en aannemer, geboren Deventer rond 1863, zoon van Jan Smaal (VI-p) en Dirkjen Horstman.

Cornelis is getrouwd Deventer op 31 oktober 1894 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 182 Deventer) met Hendrika Johanna Broekers, geboren Deventer rond 1856, dochter van Gerrit Broekers en Anneken Derks.
Hendrika was weduwe van Teunis Wijnand de Haan.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Anton Smaal, boekhouder, geboren Deventer rond 1896.
  Anton is getrouwd Deventer op 20 oktober 1926 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 288) met Catharina Egberdina Verbeek, geboren Deventer rond 1900, dochter van Johannes Martinus Verbeek (chef-boekhouder) en Egberdina Antonia Reinira Harmsen.

VII-u : Johannes Smaal, olieslager, geboren De Mijl, Krabbe en Nadort op 23 augustus 1845, wonende Dubbeldam, overleden Dordrecht op 4 juli 1932, zoon van Johannes Smaal (VI-r) en Cornelia van Velsen.

Johannes is getrouwd Dubbeldam op 6 juni 1872 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 14) met Adriana Boer, geboren 's-Gravendeel op 10 februari 1842, overleden Dordrecht op 24 mei 1920, dochter van Abraham Boer en Aagje Boer.

Voor het huwelijk had Adriana Boer al een 7-jarige zoon Abraham. Het is niet bekend of Johannis de echte vader van Abraham is, maar hij erkende hem wel.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Abraham Smaal, geboren Dordrecht op 10 maart 1865, volgt onder VIII-r.
 • 2 : Cornelia Smaal, geboren Dubbeldam rond 1873.
  Cornelia is getrouwd Dordrecht op 9 augustus 1893 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 141) met Johannes Philippus van der Steen, geboren Dordrecht rond 1871, zoon van Johannes Philippus van der Steen en Elisabeth van den Berg.
 • 3 : Aagje Smaal, geboren Dubbeldam rond 1879.
  Aagje is getrouwd Dordrecht op 17 maart 1904 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 46) met Marinus Cornelis van Duivenbode, geboren Dordrecht rond 1875, zoon van Jacob van Duivenbode en Annigje Elizabeth van Brakel.
 • 4 : Arie Smaal, geboren Dubbeldam rond 1880.
  Arie is getrouwd Dordrecht op 7 november 1912 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 368) met Johanna Christina Baum, geboren Meiderich rond 1875, dochter van Johann Baum en Helena Bullesbach.
 • 5 : Neeltje Smaal, geboren Dubbeldam rond 1882.
  Neeltje is getrouwd Dordrecht op 20 augustus 1908 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 213) met Bastiaan Pieter van der Stigchel, geboren Vlaardingen rond 1880, zoon van Jan van der Stigchel en Krina Francina Louwerse.
 • 6 : Johannis Smaal, volgt onder VIII-s.

VII-v : Arie Smaal, arbeider en olieslager, geboren De Mijl op 21 januari 1847 (Bron: Huwelijksakte 19-12-1880, nr. 23), overleden Dordrecht op 5 februari 1919 (Bron: akte nr. 12), zoon van Johannes Smaal (VI-r) en Cornelia van Velsen.

Arie is getrouwd Dubbeldam op 29 september 1870 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 28) (1) met Adriana Nagtegaal, geboren Zwijndrecht op 9 oktober 1846 (Bron: aktenr. 70), overleden Dubbeldam op 20 mei 1880 (Bron: huwelijksakte 19-12-1880 Dubbeldam), dochter van Willem Nagtegaal en Adriana Plomp.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Johannes Smaal, schipper, geboren Dubbeldam op 8 oktober 1872 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1635), overleden Dordrecht op 5 juli 1892 (Bron: overlijdensakte).
 • 2 : Willem Smaal, geboren Dubbeldam op 1 februari 1875 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1716), volgt onder VIII-t.
 • 3 : Gerrit Smaal, smid, geboren Dubbeldam op 11 mei 1877 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1635).
  Gerrit is getrouwd Dordrecht op 5 december 1901 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 299) met Teuntje de Bruijn, geboren Dordrecht op 18 februari 1879 (Bron: GK Rotterdam), dochter van Dirk de Bruijn en Maria Catharina Keurvorst.
  Gerrit kwam op 8-9-1913 uit Dordrecht naar Rotterdam en vertrekt 23-2-1915 naar Dordrecht. (Bron: GK Rotterdam)
 • 4 : Aagje Smaal, geboren Dubbeldam op 19 april 1878 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1635).

Arie is getrouwd Dubbeldam op 19 december 1880 (Bron: huwelijksakte 19-12-1880, nr. 28) (2) met Adriana de Bondt, geboren Meerdervoort - Zwijndrecht op 24 juni 1836 (Bron: huwelijksakte 19-12-1880, nr. 28), overleden Dubbeldam op 27 april 1895 (Bron: overlijdensakte nr. 29), dochter van Cornelis de Bondt (tuinman) en Neeltje van Dalen.

Arie is getrouwd Dordrecht op 25 oktober 1900 (Bron: huwelijksakte nr. 38) (3) met Cornelia Johanna de Snoo, geboren Bergen op Zoom op 27 december 1850, overleden Willemstad op 20 juni 1904, dochter van Pieter de Snoo en Elisabeth Klein.
Cornelia is eerder getrouwd Dubbeldam op 23 juni 1870 met Jacob Jans, arbeider, geboren Willemstad op 9 mei 1846, overleden Dubbeldam op 3 oktober 1898, zoon van Wolter Jans en Pieternella Strootman.

VII-w : Gerrit Smaal, geboren rond 1860, zoon van Johannes Smaal (VI-r) en Cornelia van Velsen.

Gerrit is getrouwd Dordrecht op 8 mei 1878 (huwelijksakte Genlias nr. 74) met Gerritje van Bruggen ook genaamd Grietje, geboren Groote Lindt rond 1854, dochter van Dirk van Bruggen en Maria van der Graaf.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Johannes Smaal, geboren in juli 1885, overleden Dordrecht op 31 oktober 1885 (Bron: overlijdensakte Dubbeldam).

VII-x : Dries Smaal ook genaamd Andries, geboren Dubbeldam op 1 januari 1834, overleden Jutphaas op 13 april 1869, zoon van Dries Smaal (VI-s) en Maaike de Zeeuw.

Dries is getrouwd Dubbeldam op 10 april 1858 met Adriana van Keppel, geboren Dubbeldam op 29 juni 1828, dochter van Johannes van Keppel en Eva Molendijk.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Dries Smaal, geboren Dubbeldam op 15 oktober 1858, volgt onder VIII-u.
 • 2 : Johannes Smaal, geboren Kralingen rond 1864, volgt onder VIII-v.
 • 3 : Adrianus Hendrik Smaal, geboren rond 1869, overleden Jutphaas op 20 januari 1870.

VIII-a : Bastiaan Hendrik Smaal, arbeider, uitvoerder en grondwerker, geboren 's-Gravendeel op 25 mei 1891 (Bron: GK Rotterdam), overleden Rotterdam op 14 september 1972, zoon van Jan Bastiaan Smaal (VII-a) en Pietertje van Bruggen.

Bastiaan is getrouwd 's-Gravendeel op 8 december 1917 (1) met Anna Jannetje Bax, geboren 's-Gravendeel op 6 mei 1895 (Bron: GK Rotterdam), overleden Arnhem op 20 oktober 1946, dochter van Pieter Bax (dakbedekker) en Pieternella Snijders.

B.H. Smaal woonde achtereenvolgens te 's-Gravendeel, Rotterdam, Maastricht, Alblasserdam (woonark), Leidschendam, Stad-Vollenhove (woonark), Zwolle (woonark), 's-Gravenhage, Arnhem en Rotterdam.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Jan Bastiaan Smaal, geboren 's-Gravendeel op 24 mei 1918, volgt onder IX-a.
 • 2 : Pieternella Smaal, geboren 's-Gravendeel op 3 januari 1923 (Bron: GK Rotterdam).
  Pieternella was gehuwd met N.N. Niemer.

Bastiaan is getrouwd Rotterdam op 27 november 1947 (2) met Lijntje Wijers, geboren Rotterdam op 28 december 1902.

VIII-b : Hendrik Smaal, machinist waterleidingbedrijf te 's-Gravendeel en bode waterleidingbedrijf te 's-Gravendeel, geboren 's-Gravendeel op 23 december 1891, overleden Dordrecht op 18 oktober 1968, begraven 's-Gravendeel op 22 oktober 1968, zoon van Hendrik Bastiaan Smaal (VII-b) en Cornelia Willemina van der Feest.

Hendrik is getrouwd Stavenisse op 12 maart 1919 met Elizabeth Helena van Putte, geboren Stavenisse op 14 september 1890, overleden Halsteren op 8 augustus 1971, dochter van Jacob van Putte en Johanna van 't Hof.

Hendrik Smaal overleed in het Refajaziekenhuis te Dordrecht en werd op 22.10.1968 begraven op de nieuwe begraafplaats te 's-Gravendeel. Zijn vrouw overleed te Halsteren en werd op 12.8.1971 begraven op de nieuwe begraafplaats te 's-Gravendeel.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Cornelia Willemina Smaal, geboren 's-Gravendeel op 30 december 1919, overleden Zeist 2 december 1997.
  Cornelia is getrouwd 's-Gravendeel op 22 mei 1946 met Antonie Willem Monster, onderwijzer, geboren 's-Gravendeel op 19 april 1919, overleden Zeist op 2 december 1995, zoon van Arnoldus Monster en Adriana Brand.
  Hij was onderwijzer te 's-Gravendeel, Oostburg en Beverwijk (ULO). Leraar Wiskunde H.B.S. Gorcum, dan aan het Chr. Lyceum te Zeist.
 • 2 : Johanna Maria Smaal
 • 3 : Hendrika Bastiaantje Smaal

VIII-c : Melis Smaal, belastingcommies, geboren 's-Gravendeel op 4 februari 1894, wonende Hilvarenbeek, overleden Dordrecht op 9 maart 1979, zoon van Hendrik Bastiaan Smaal (VII-b) en Cornelia Willemina van der Feest.

Melis is getrouwd Kruiningen op 4 december 1919 (Bron: ISIS Zeeland huwelijksakte nr. 34 Kruiningen) met Lourina Adriana Feijtel, geboren Kruiningen op 6 juli 1897, overleden Dordrecht op 8 mei 1977, dochter van Pieter Feijtel (rietvlechter) en Bastiana Schrier.

Melis Smaal komt in de periode 1910-1920 en 121-1930 voor het in bevolkingsregister van Hilvarenbeek.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Cornelia Bastiana Smaal
 • 2 : Bastiana Hendrika Smaal

VIII-d : Willem Smaal, broodbakker, geboren 's-Gravendeel op 6 april 1899, overleden Rotterdam op 21 mei 1983, begraven Oud-Beijerland op 25 mei 1983, zoon van Hendrik Bastiaan Smaal (VII-b) en Cornelia Willemina van der Feest.

Willem is in ondertrouw gegaan 's-Gravendeel op 31 mei 1928 en getrouwd Heinenoord op 14 juni 1928 met Maartje Leenheer, geboren Heinenoord op 12 april 1907.

Advertentie van Willem Smaal: Ondergetekende bericht dat bij de Brood, Beschuit- en Kleingoedbakkerij van den heer Th.Fr. Breuer heeft overgenomen en beveelt zich in iedere gunst aan. W. Smaal, Molendijk 102, Oud-Beijerland.
Op 14 juni 1953 is het echtpaar 25 jaar getrouwd. Molendijk 102, Oud-Beijerland.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Hendrik Bastiaan Smaal
 • 2 : Sjaan Smaal
 • 3 : Cornelia Willemina Smaal
 • 4 : Christina Marina Smaal
 • 5 : Pieter Smaal, geboren Rotterdam op 10 december 1946, volgt onder IX-b.

VIII-e : Wouter Smaal, fabrieksarbeider en sleper, geboren Strijen op 5 april 1878 (huis E 527), zoon van Jan Smaal (VII-c) en Neeltje Kleinendorst.

Wouter is getrouwd Rotterdam op 27 januari 1904 (Bron: akte nr. a28v) met Philippina Elizabeth Pavias, geboren Rotterdam op 23 april 1884 (Bron: GK Rotterdam), dochter van Abraham Pavias en Elizabeth Barbera van den Bosch.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Wouter Jan Smaal, geboren Rotterdam op 22 april 1904 (Bron: GK Rotterdam), volgt onder IX-c.
 • 2 : Abraham Smaal ook genaamd Bram, geboren Rotterdam op 28 december 1905 (Bron: GK Rotterdam), volgt onder IX-d.
 • 3 : Arie Smaal, zakkenstopper, geboren Rotterdam op 10 februari 1908 (Bron: GK Rotterdam).
  Arie is getrouwd Rotterdam op 21 juli 1937 (Bron: GK Rotterdam) met Alma Rosalia van der Berg, geboren Axel op 15 mei 1913 (Bron: GK Rotterdam), dochter van Albertus J. van der Berg en N.N..
  Arie Smaal komt op 25-1-1915 van Overschie, zij komt op 2-9-1927 van Hillegersberg. (Bron: GK Rotterdam)
 • 4 : Wilhelmus Wouter Smaal
 • 5 : Cornelis Smaal
 • 6 : Elizabeth Philippina Smaal
 • 7 : Philippina Elizabeth Smaal
 • 8 : Neeltje Smaal
 • 9 : Huibrecht Smaal
 • 10 : Neeltje Smaal
 • 11 : Maria Philippina Smaal

VIII-f : Arie Smaal, geboren 's-Gravendeel op 12 juli 1863, overleden aldaar op 19 januari 1939, zoon van Leendert Smaal (VII-d) en Pleuntje de Baat.

Arie is getrouwd Dordrecht op 20 augustus 1885 (Bron: Genlias akte nr. 168) met Dirksje Kwakernaat, geboren 's-Gravendeel op 14 juni 1866, overleden aldaar op 24 augustus 1939, dochter van Steven Kwakernaat en Neeltje de Vlaming.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Leendert Smaal, geboren 's-Gravendeel op 30 oktober 1885, overleden aldaar op 15 november 1885.
 • 2 : Neeltje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 27 april 1887.
  Neeltje is getrouwd 's-Gravendeel op 27 februari 1904 (Bron: akte nr. 3) met Cornelis Moret, boerenarbeider, geboren 's-Gravendeel op 13 februari 1882, zoon van Jan Moret en Teuntje Kranendonk.
 • 3 : Pleuntje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 5 september 1889, overleden aldaar op 6 januari 1963.
  Pleuntje is getrouwd 's-Gravendeel op 19 november 1910 (Bron: akte nr. 29) met Arie Mol, vlasarbeider en heier, geboren 's-Gravendeel op 25 mei 1886, overleden Dordrecht op 14 februari 1947, zoon van Pieter Mol en Willempje Wolst.
 • 4 : Leendert Smaal, geboren 's-Gravendeel op 19 april 1891, overleden aldaar op 25 mei 1896.
 • 5 : Steven Smaal, geboren 's-Gravendeel op 3 september 1893, overleden aldaar op 13 oktober 1894, begraven aldaar op 15 oktober 1894.
 • 6 : Maaike Smaal, geboren 's-Gravendeel op 27 juni 1895, overleden aldaar op 31 december 1895.
 • 7 : Leendert Smaal, geboren 's-Gravendeel op 21 maart 1897 (Bron: GK Rotterdam), volgt onder IX-e.
 • 8 : Maaike Smaal, geboren 's-Gravendeel op 1 januari 1899, overleden Puttershoek op 14 april 1983, begraven aldaar op 18 april 1983.
  Maaike is getrouwd 's-Gravendeel op 23 november 1918 (akte nr. 26) met Arie de Heer, geboren Puttershoek rond 1897, overleden aldaar op 28 juli 1973 (73 jaar), zoon van Jephta de Heer en Jannigje Groeneveld.
 • 9 : Adriana Smaal, geboren 's-Gravendeel op 4 juni 1900, overleden aldaar op 20 september 1902.
 • 10 : Hillegonda Smaal, geboren 's-Gravendeel op 6 maart 1902.
 • 11 : Adriana Annigje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 20 juli 1903, overleden aldaar op 2 januari 1910.
 • 12 : Annigje Smaal, geboren 's-Gravendeel voor 7 augustus 1905, overleden aldaar op 7 augustus 1905.
 • 13 : Steven Smaal, geboren 's-Gravendeel voor 10 april 1907, overleden aldaar op 10 april 1907, begraven aldaar op 12 april 1907.
 • 14 : Doodgeboren zoon, geboren 's-Gravendeel op 22 januari 1908, overleden aldaar op 22 januari 1908.
 • 15 : Doodgeboren dochter, geboren 's-Gravendeel op 1 november 1908, overleden aldaar op 1 november 1908.

VIII-g : Andries Smaal, arbeider, geboren 's-Gravendeel op 10 januari 1869, overleden aldaar op 21 januari 1920, zoon van Leendert Smaal (VII-e) en Lena van der Giessen.

Andries is getrouwd 's-Gravendeel op 4 mei 1895 (akte nr. 17) met Anna Smits, geboren 's-Gravendeel op 7 oktober 1871, overleden aldaar op 3 mei 1937, dochter van Cornelis Smits (bouwknecht en arbeider) en Trijntje Moret.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Leendert Smaal, geboren 's-Gravendeel op 22 februari 1896, volgt onder IX-f.
 • 2 : Cornelis Smaal, zeeman a/b Spaarnedam, geboren 's-Gravendeel op 24 juni 1897, vermist in het jaar 1921.
 • 3 : Aart Smaal, geboren 's-Gravendeel op 16 juli 1899, volgt onder IX-g.
 • 4 : Lena Smaal, geboren 's-Gravendeel op 13 november 1901, overleden Dordrecht op 21 april 1989.
  Lena is getrouwd Dordrecht op 31 augustus 1927 met Genis Kajim, chauffeur en administrateur, geboren Dordrecht op 26 juni 1903, overleden aldaar op 30 juni 1981, zoon van Bastiaan Kajim en Antje Brand.
 • 5 : Andries Smaal, geboren 's-Gravendeel op 3 maart 1904, volgt onder IX-h.
 • 6 : Trijntje Smaal, werkster, geboren 's-Gravendeel op 7 juni 1906, ongehuwd overleden Baarn op 1 maart 1976.
 • 7 : Teunis Smaal
 • 8 : Reinier Smaal
 • 9 : Mels Smaal, geboren 's-Gravendeel op 31 augustus 1914.
  Mels is getrouwd 's-Gravendeel op 22 oktober 1938 (met de handschoen) met Lijntje van der Heiden, geboren 's-Gravendeel op 28 november 1915.
 • 10 : Willempje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 24 maart 1918.
  Willempje is getrouwd 's-Gravendeel op 9 september 1939 met Hendrik Kleinendorst, geboren 's-Gravendeel op 4 maart 1914, zoon van Hendrik Bastiaan Kleinendorst en Maaike de Zeeuw.

VIII-h : Mels Smaal, fabrieksarbeider, geboren 's-Gravendeel op 7 februari 1871, overleden aldaar op 19 januari 1954, zoon van Jan Smaal (VII-f) en Anna Sint Nicolaas.

Mels is getrouwd 's-Gravendeel op 20 april 1895 (akte nr. 17) met Maaike Robbemond, geboren 's-Gravendeel op 5 augustus 1875, overleden aldaar op 17 juli 1964, dochter van Zeger Robbemont en Ingetje Mol.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Teunis Smaal, geboren rond 1877, volgt onder IX-k.
 • 2 : Jan Smaal, geboren 's-Gravendeel op 13 april 1897, volgt onder IX-l.
 • 3 : Anna Smaal, geboren 's-Gravendeel op 10 januari 1899.
  Anna is getrouwd 's-Gravendeel op 3 juli 1920 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 19) met Cornelis Kaijim, geboren Dubbeldam rond 1895, zoon van Bastiaan Kajim en Antje Brand.
 • 4 : Ingetje Smaal, geboren rond 1900, overleden 's-Gravendeel op 11 oktober 1970.
  Ingetje was gehuwd met Leendert Visser, geboren rond 1898, overleden 's-Gravendeel op 20 december 1971.
 • 5 : Zeger Smaal, geboren rond 1901, overleden 's-Gravendeel op 11 mei 1977.
 • 6 : Lucinus Smaal, geboren 's-Gravendeel op 17 april 1905, volgt onder IX-m.
 • 7 : Cornelis Smaal, geboren rond 1907, overleden 's-Gravendeel op 16 maart 1920.
 • 8 : Cornelis Smaal, geboren in het jaar 1909, jong overleden in het jaar 1909.
 • 9 : Adriaantje Smaal, geboren rond 1910.
 • 10 : Teunis Smaal, geboren in februari 1914, overleden 's-Gravendeel op 2 november 1914.

VIII-i : Lucinus Smaal, spoorwegarbeider, geboren 's-Gravendeel op 29 december 1875, overleden Dordrecht op 29 december 1948, zoon van Jan Smaal (VII-f) en Anna Sint Nicolaas.

Lucinus is getrouwd 's-Gravendeel op 26 mei 1900 (Bron: akte nr. 15) met (en gescheiden Dordrecht op 14 maart 1923 (vonnis van Arrondissementsrechtbank Dordrecht) van) Adriaantje Mallegrom, geboren 's-Gravendeel op 24 juli 1881, dochter van Abraham Mallegrom en Martha van der Wulp.
Adriaantje was later gehuwd met Willem Lagerweij.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Anna Smaal, geboren 's-Gravendeel op 24 september 1900, overleden op 17 september 1958, begraven Dordrecht.
  Anna is getrouwd Dordrecht op 19 juli 1923 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 239) met Arie Evers, geboren Dordrecht op 7 december 1894, overleden op 19 mei 1972, begraven Dordrecht, zoon van Pieter Evers en Wilhelmina Cornelia Jonkers.
 • 2 : Jan Abraham Smaal, geboren 's-Gravendeel op 24 november 1901, overleden aldaar op 20 december 1901.
 • 3 : Martha Anna Smaal, geboren Dordrecht rond 1903.
  Martha is getrouwd Dordrecht op 12 oktober 1927 (Bron: akte nr. 401) met Hendrik Jacobus Weijmar, musicus, geboren 's-Gravenhage rond 1904, zoon van Johannes Wilhelm Weijmar en Jacoba de Hei.

VIII-j : Adrianus Smaal, graanhandelaar, geboren Dubbeldam op 23 oktober 1878, overleden 's-Gravendeel op 6 augustus 1959, zoon van Arie Smaal (VII-j) en Jannigje de Geus.

Adrianus Smaal, ca. 1895
Adrianus Smaal, ca. 1895

Adrianus is getrouwd Goudswaard op 1 mei 1907 (Bron: huwelijksakte nr. 7) met Jaapje Jannigje Kooij, geboren Zuid-Beijerland op 26 november 1883, overleden Zutphen op 8 december 1972, dochter van Bastiaan Kooij en Jaapje Saarloos.

Zij vieren op 1-5-1947 hun 40 jarig huwelijk en op 1-5-1957 hun 50-jarig huwelijk.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Arie Bastiaan Smaal, geboren Goudswaard op 20 mei 1908, overleden 's-Gravendeel op 26 januari 1909.
 • 2 : Jaapje Jannigje Smaal ook genaamd Jaapje, geboren Goudswaard op 3 december 1909.
  Jaapje was gehuwd met G.L. Jansen.
 • 3 : Arie Bastiaan Smaal, geboren Goudswaard op 12 juni 1911, volgt onder IX-n.
 • 4 : Bastiaan Arie Smaal, geboren 's-Gravendeel op 25 december 1912, volgt onder IX-o.
 • 5 : Cornelis Smaal, geboren 's-Gravendeel voor 14 juli 1917, overleden aldaar op 14 juli 1917.
 • 6 : Cornelis Smaal, graanhandelaar, geboren 's-Gravendeel op 11 juni 1918.
  Cornelis is getrouwd in september 1945 met Elizabeth Vermeer, afkomstig uit Mijnsheerenland, geboren rond 1920.
 • 8 : Adriaan Smaal, geboren 's-Gravendeel rond 1922, overleden op 19 december 1925.

VIII-k : Arie Cornelis Smaal, koopman en graanhandelaar, geboren 's-Gravendeel op 15 mei 1883, overleden Dordrecht op 14 januari 1972, zoon van Arie Smaal (VII-j) en Jannigje de Geus.

Arie Smaal, ca. 1895
Arie Smaal, ca. 1895

Arie Cornelis ging in Dordt wonen en deed als graanhandelaar, zoals zijn vader, grotere zaken. Hij ging echter in de crisisjaren failliet, waardoor ook zijn broers en zwagers in de schuld kwamen omdat ze borg voor hem waren.

Arie is getrouwd 's-Gravendeel op 31 mei 1906 (Bron: akte nr. 16) met Anna Aardoom, geboren 's-Gravendeel op 23 augustus 1883, overleden Dordrecht op 14 april 1970, dochter van Bastiaan Aardoom en Lijntje de Best.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Arij Smaal, geboren 's-Gravendeel op 25 maart 1907, volgt onder IX-p.
 • 2 : Bastiaan Smaal, geboren 's-Gravendeel op 4 juli 1908 (Bron: grafsteen), volgt onder IX-q.
 • 3 : Lijntje Jannigje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 17 augustus 1910, overleden Apeldoorn op 31 december 1989.
  Lijntje is getrouwd 's-Gravendeel op 9 september 1936 met Cornelis Monster, geboren 's-Gravendeel op 24 mei 1907 (Bron: Arnold Zuiderent), overleden Apeldoorn op 28 augustus 1974, begraven Ugchelen op 31 augustus 1974, zoon van Arnoldus Monster en Adriana Brand.
  Onderwijzer te Dordrecht en 's-Gravendeel, vanaf 1947 leraar Nederlands aan het Chr. Lyceum te Apeldoorn. Enige van zijn nakomelingen veranderden hun naam in Monsfort.


  Lijntje Jannigje Smaal

 • 4 : Jannigje Lijntje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 30 oktober 1912, overleden Dordrecht op 10 november 1946 (Bron: grafsteen), begraven aldaar.
  Jannigje was gehuwd met Jacobus Johannes Bosman ook genaamd Koos, geboren op 21 maart 1912, overleden op 24 juni 1997, begraven Dordrecht.
  Jacobus was later gehuwd met Zwiertina Maria Hoogers, geboren op 5 juni 1911, overleden op 3 januari 2001, begraven Dordrecht.
 • 5 : Elisabeth Hendrika Smaal, geboren 's-Gravendeel op 16 juli 1914, ongehuwd overleden Dordrecht op 29 juli 1984, begraven aldaar.
 • 6 : Adrianus Smaal, geboren 's-Gravendeel op 17 maart 1916, volgt onder IX-r.
 • 7 : Hendrika Teuntje Smaal, geboren 's-Gravendeel op 19 september 1917, overleden Sliedrecht op 14 september 2007, begraven Dordrecht op 19 september 2007.
  Hendrika was gehuwd met Jan Groen, geboren Maassluis op 3 oktober 1917, overleden Dordrecht voor 14 september 2007.
 • 8 : Cornelis Arie Smaal, geboren 's-Gravendeel op 8 juni 1920, volgt onder IX-s.
 • 9 : Doodgeboren kind, geboren op 9 september 1921.
 • 10 : Teunis Smaal ook genaamd Ton, geboren 's-Gravendeel op 30 september 1922, volgt onder IX-t.
 • 11 : Teuntje Hendrika Smaal, geboren 's-Gravendeel op 23 maart 1928.
  Teuntje was gehuwd met Wim van Gelderen, overleden Bellingwolde in het jaar 2003.

VIII-l : Andries Arie Smaal, groentehandelaar, geboren Dubbeldam op 10 november 1896 (Bron: GK Rotterdam), zoon van Hendrik Smaal (VII-k) en Lijntje Goud.

Andries is getrouwd Hillegersberg op 4 juni 1924 (Bron: akte nr. 21) met Neeltje Luijt, geboren Hillegersberg op 30 augustus 1901 (Bron: GK Rotterdam), dochter van Jan Luijt (bouwman) en Lena Clasina Paul.

Andries Arie woonde vanaf 7-7-1921 aan de Benthuizerstraat 75 te Rotterdam. Neeltje Luijt kwam op 4-6-1924 van Hillgersberg. Het gezin ging op 14-4-1938 naar Moerkapelle, Heerenweg 201. (Bron: GK Rotterdam)

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Lijntje Smaal, geboren Rotterdam op 26 mei 1925 (Bron: GK Rotterdam).
 • 2 : Lena Clasina Smaal, geboren Rotterdam op 23 december 1927 (Bron: GK Rotterdam).
 • 3 : Hendrik Smaal, geboren Rotterdam op 21 april 1932 (Bron: GK Rotterdam).

VIII-m : Pieter Cornelis Smaal, pensionhouder en tuinman, geboren Hendrik Ido Ambacht op 15 mei 1881, wonende Barendrecht, overleden Hendrik Ido Ambacht op 24 augustus 1962, begraven aldaar, zoon van Pieter Cornelis Smaal (VII-l) en Lijntje Schelling.

Pieter is in ondertrouw gegaan Hendrik Ido Ambacht op 21 april 1921 en getrouwd Schiedam op 4 mei 1921 met Elisabeth Yda van der Keemel, geboren Herkingen op 20 september 1896, overleden Hendrik Ido Ambacht op 20 maart 1954, dochter van Arij van der Keemel en Anna Maria Kervezee.

Bij hun ondertrouw woonde het stel in Hendrik Ido Ambacht en Schiedam.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Lijntje Bastiaantje Smaal, geboren Hendrik Ido Ambacht op 1 november 1921.
  Lijntje is getrouwd Zwijndrecht op 26 april 1940 met E. van Aalst.
 • 2 : Anna Maria Smaal, geboren Hendrik Ido Ambacht op 8 augustus 1923.
  Anna is getrouwd Hendrik Ido Ambacht op 13 mei 1948 met P.C. Rijsdijk.

VIII-n : Teunis Smaal, koopman en broodbakker, geboren Dubbeldam op 24 februari 1881, overleden Dordrecht op 28 augustus 1972, begraven 's-Gravendeel op 31 augustus 1972, zoon van Jacob Arij Smaal (VII-o) en Adriana de Bruijn.

Teunis is getrouwd 's-Gravendeel op 27 juni 1903 (Bron: akte nr. 15) met Maaike van Gent, geboren 's-Gravendeel op 23 maart 1877, overleden aldaar op 9 oktober 1954, begraven aldaar op 12 oktober 1954, dochter van Arie van Gent en Ingetje Broere.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Jacob Arij Smaal, geboren 's-Gravendeel op 4 oktober 1904, volgt onder IX-u.

VIII-o : Cornelis Smaal, commies, geboren Dubbeldam op 9 april 1882 (Bron: BR Dubbeldam 1891-1902 (1636), zoon van Jacob Arij Smaal (VII-o) en Adriana de Bruijn.

Cornelis is getrouwd Dordrecht op 24 oktober 1907 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 293) met Theodora Wilhelmina Hamel, geboren Werkendam op 14 mei 1882 (Bron: GK Rotterdam), dochter van Adrianus Hamel en Teuntje Maria Visser.

Het gezin komt op 2-1-1912 uit Sliedrecht in Rotterdam wonen en gaat op 4-6-1937 naar Vlissingen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Adriana Jacoba Smaal, onderwijzerers Openbaar Lager Onderwijs, geboren Sliedrecht op 14 juli 1910 (Bron: GK Rotterdam).
  Adriana is getrouwd Rotterdam op 6 juli 1939 (Bron: GK Rotterdam) met Jan Edel.

VIII-p : Derk Smaal, reiziger en handelsagent, geboren Deventer rond 1873, zoon van Arie Smaal (VII-r) en Maria Dommerhold.

Derk is getrouwd Rozendaal op 14 november 1900 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 4 Rozendaal) met Johanna Diederika Dijkman, geboren Velp rond 1878, dochter van Hendrik Dijkman en Frederika Peters.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Frederika Maria Johanna Smaal, geboren Deventer rond 1901.
  Frederika is getrouwd Hilversum op 27 december 1922 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 312 Hilversum) met Jan Rudolf Brinkers, stuurman, geboren Deventer rond 1897, zoon van Jan Brinkers (grossier) en Mina Cornelia Verweij.

VIII-q : Arend Jan Smaal, tuinman, geboren Deventer rond 1875, zoon van Arie Smaal (VII-r) en Maria Dommerhold.

Arend is getrouwd Deventer op 9 augustus 1899 (Bron: Genlias huwelijksakte nr. 102 Deventer) met Johanna Velders, bloemiste, geboren Deventer rond 1873, dochter van Johan Willem Velders en Hendrika Grada Harkink.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Johanna Gerharda Smaal, onderwijzeres, geboren Deventer rond 1903.
  Johanna is getrouwd Deventer op 15 april 1925 (Bron: Genlias akte nr. 70) met Jacobus Lukkien, hoofd ener school, geboren Grootegast rond 1896, zoon van Albert Lukkien (onderwijzer) en Annigje Krol.

VIII-r : Abraham Smaal, spoorwegman, geboren Dordrecht op 10 maart 1865, overleden 's-Gravenhage op 10 april 1938, zoon van Johannes Smaal (VII-u) en Adriana Boer.

Abraham is getrouwd Dordrecht op 9 augustus 1893 (Bron: Genlias huwelijksakten Dordrecht nr. 145) met Adriana Muijs, geboren Papendrecht op 8 mei 1865, overleden 's-Gravenhage op 19 maart 1933, dochter van Frans Muijs en Gijsbertje Maria van der Werve.

Het gezin verhuisde op 29-12-1908 naar Den Haag omdat hij voor zijn werk overgeplaatst werd van Dordrecht naar Den Haag.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Johannis Abraham Smaal, geboren Dordrecht op 10 juni 1894, overleden 's-Gravenhage op 17 mei 1938.
  Johannis is getrouwd 's-Gravenhage op 26 mei 1915 met Maria Christina Haak, geboren 's-Gravenhage op 23 april 1891.
 • 2 : Gijsberta Maria Aagje Smaal, geboren Dordrecht op 2 november 1898, overleden Toronto in het jaar 1992.
  Zij is gehuwd in Toronto.
 • 3 : Adrianus Franciscus Hermanus Smaal, geboren Dordrecht op 11 november 1900, overleden Amsterdam.
  Adrianus was gehuwd met Lenie van Keppel, overleden Amsterdam rond 2007.
 • 4 : Frans Cornelis Smaal, geboren Dordrecht op 18 maart 1904, volgt onder IX-v.
 • 5 : Helena Emma Smaal, geboren Dordrecht op 9 februari 1906.

VIII-s : Johannis Smaal, zoon van Johannes Smaal (VII-u) en Adriana Boer.

Johannis is getrouwd Dordrecht op 16 januari 1902 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 8) met Geertruida Lierop, dochter van Zacharias Lierop en Bernadina Bettinger.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Zacharias Smaal, geboren Dordrecht op 9 november 1903, overleden op 19 maart 1982, begraven Dubbeldam.
  Zacharias is getrouwd Dordrecht op 3 mei 1928 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 138) met Maria Teuntje de Bruijn, geboren Dordrecht op 11 augustus 1903, overleden op 4 april 1972, begraven Dubbeldam, dochter van Adrianus de Bruijn en Annigje van den Assem.

VIII-t : Willem Smaal, arbeider, olieslager en fabrieksbaas, geboren Dubbeldam op 1 februari 1875 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1716), zoon van Arie Smaal (VII-v) en Adriana Nagtegaal.

Willem is getrouwd Dubbeldam op 21 november 1895 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 36) met Annigje van Turnhout, geboren Dubbeldam op 25 juli 1875 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1716), dochter van Johannes van Turnhout en Cornelia Slagmolen.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Adriana Smaal, geboren Dubbeldam op 10 april 1896 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1716).
  Adriana is getrouwd Dordrecht op 4 juli 1918 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 244) met Pieter Franciscus de Koning, geboren IJsselmonde rond 1896, zoon van Pieter de Koning en Anna van de Laar.
 • 2 : Johannes Smaal, geboren Dubbeldam op 2 augustus 1897 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1716).
  Johannes is getrouwd Zwijndrecht op 19 mei 1921 (Bron: Genlias akte nr. 29) met Willempje Stigter, geboren Zwijndrecht rond 1900, dochter van Cornelis Stigter en Cornelia van der Schee.
 • 3 : Arie Smaal, geboren Dubbeldam op 3 juli 1899 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1716).
  Arie is getrouwd Dubbeldam op 22 april 1926 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 10) met Adriana Sara Brand, dochter van Matthijs Brand en Magcheltje Timmer.
 • 4 : Willem Smaal, geboren Dubbeldam op 17 april 1901 (Bron: bevolkingsregister Dubbeldam 1891-1902 (1716).
  Willem is getrouwd Dubbeldam op 23 februari 1922 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 8) met Roelofje Aleida de Heer, dochter van Adrianus de Heer en Geertrui van Maanen.
 • 5 : Cornelis Smaal, geboren Dubbeldam op 25 juli 1902, volgt onder IX-w.
 • 6 : Gerrit Smaal, geboren Dubbeldam op 4 februari 1904 (Bron: GK Rotterdam), volgt onder IX-x.
 • 7 : Anna Cornelia Smaal, geboren Dubbeldam op 19 februari 1905, overleden Dordrecht op 7 december 1982, gecremeerd Rotterdam op 9 december 1982.
  Anna is getrouwd Dordrecht op 27 september 1928 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 390) met Adrianus Naaktgeboren, concierge notariskantoor en kantoorbediende, geboren Dubbeldam op 18 februari 1903 (Bron: NvdW), wonende Dordrecht, overleden aldaar op 31 december 1977, zoon van Adrianus Naaktgeboren (voorman NS) en Jaapje Belder.
 • 8 : Johanna Smaal, geboren Dubbeldam op 1 september 1906, overleden op 1 februari 1977, begraven Dordrecht.
  Johanna is getrouwd Dordrecht op 16 september 1926 (Bron: Internet huwelijksakten Dordrecht nr. 294) met Hendrik van Noort, geboren Dordrecht op 12 januari 1902, overleden op 3 mei 1985, begraven Dordrecht, zoon van Petrus van Noort en Maaike Wapperom.

VIII-u : Dries Smaal, geboren Dubbeldam op 15 oktober 1858, zoon van Dries Smaal (VII-x) en Adriana van Keppel.

Dries is getrouwd Utrecht op 15 augustus 1883 met Evertje Vermeulen, geboren Oudenrijn rond 1860, dochter van Adrianus Vermeulen en Petronella Hubert.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Adriana Petronella Smaal, geboren Jutphaas op 16 april 1884.
  Adriana is getrouwd Jutphaas op 6 november 1907 met Gijsbert Donker, geboren Vreeswijk rond 1882, zoon van Gijsbert Donker en Annike Oomen.
 • 2 : Adrianus Johannes Smaal, geboren Jutphaas op 22 april 1886.
 • 3 : Eva Johanna Smaal, geboren Jutphaas op 16 maart 1891.
  Eva is getrouwd Jutphaas op 1 december 1915 met Cornelis Jacobus Koppen, geboren Vreeswijk rond 1889, zoon van Johannes Koppen en Susanna Spies.
 • 4 : Andries Smaal, geboren Jutphaas op 1 oktober 1894.
  Andries is getrouwd Wassenaar op 13 november 1919 (Bron: Genlias akte nr. 31) met Johanna Holman, geboren Annen op 26 september 1895 (Bron: Genlias akte nr. 76), dochter van Wouter Holman (arbeider) en Hillechien Pieters.

VIII-v : Johannes Smaal, geboren Kralingen rond 1864, zoon van Dries Smaal (VII-x) en Adriana van Keppel.

Johannes is getrouwd Jutphaas op 8 augustus 1888 met Merrigje van Vliet, geboren Langerak rond 1864, overleden Jutphaas op 10 augustus 1918, natuurlijke dochter van Lena van Vliet.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Adriana Smaal, geboren Jutphaas op 19 december 1888.
  Adriana is getrouwd Jutphaas op 30 augustus 1913 met Johannes Anthonius Barneveld, geboren Loosdrecht rond 1888, overleden Utrecht op 19 oktober 1916, zoon van Otto Barneveld en Marretje Lotten.
 • 2 : Leendert Smaal, geboren Jutphaas op 12 april 1890.
  Leendert is getrouwd Utrecht op 14 mei 1913 met Aartje van Balgoijen, geboren Utrecht rond 1888, dochter van Kornelis van Balgoijen en Jantje Wijtmans.
 • 3 : Andries Smaal, geboren Jutphaas op 27 januari 1893.
  Andries is getrouwd Utrecht op 7 juni 1916 met Neeltje van der Rijst, geboren Utrecht rond 1894, dochter van Anthonie van der Rijst en Adriana Michielse.
 • 4 : Johannes Smaal, geboren Jutphaas op 25 augustus 1895.
 • 5 : Adrianus Hendrik Smaal, geboren Jutphaas op 22 december 1896.
  Adrianus is getrouwd IJsselstein op 21 juli 1921 (1) met Catharina Gijsbertha den Dunnen, geboren IJsselstein rond 1898, overleden IJsselstein op 25 maart 1922, dochter van Willem den Dunnen en Elisabeth de Bruin.
  Adrianus is getrouwd Jutphaas op 30 maart 1927 (Bron: Genlias akte nr. 7) (2) met Christina Verdouw, geboren Oudshoorn rond 1910, dochter van Johannes Verdouw en Christina Pouw.
 • 6 : Lena Smaal, geboren Jutphaas op 21 september 1901.
  Lena is getrouwd Jutphaas op 1 september 1920 met Gerrit Jan Willem Wentink, geboren Rheden rond 1895, zoon van Herman Wentink en Hermina Olthuis.

IX-c : Wouter Jan Smaal, fabrieksarbeider en zakkenstopper, geboren Rotterdam op 22 april 1904 (Bron: GK Rotterdam), zoon van Wouter Smaal (VIII-e) en Philippina Elizabeth Pavias.

Wouter was gehuwd met Adriaantje Lureman, kostuumnaaister

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Philippina Elizabeth Smaal

IX-d : Abraham Smaal ook genaamd Bram, fabrieksarbeider, expeditieknecht, zakkenreparateur en handelaar in jute, geboren Rotterdam op 28 december 1905 (Bron: GK Rotterdam), overleden aldaar op 16 november 1976, zoon van Wouter Smaal (VIII-e) en Philippina Elizabeth Pavias.

Hij was buitengewoon dienstplichtig, hij voetbalde in Excelsior te Kralingen, Rotterdam. Had een zakkenstopperij aan de Oostmaaslaan te Rotterdam, die later failliet is gegaan.

Abraham is getrouwd Rotterdam op 20 juli 1927 (Bron: GK Rotterdam) (1) met (en gescheiden Rotterdam op 8 juli 1942 (Scheiding ingeschreven op 10-11-1942 te Rotterdam) van) Johanna Munne, geboren Rotterdam op 5 februari 1908 (Bron: GK Rotterdam), overleden aldaar op 22 juni 1990 (Zuiderziekenhuis), gecremeerd aldaar, dochter van Arie Munne (werkman) en Johanna Kastbergen.

Johanna is later getrouwd Rotterdam op 1 december 1943 met Adrianus van Loon.

Abraham Smaal kwam op 25-1-1915 van Overschie naar Rotterdam. (Bron: GK Rotterdam)
Johanna Munne staat op een gegeven moment als gezinshoofd op een gezinskaart.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Philippina Elizabeth Smaal (Fien), geb. Rotterdam 20-11-1927, ovl./crem. Rotterdam 16/22-2-2017.

  Philippina trouwt Rotterdam 8-1-1947 te Rotterdam met Nicolaas van der Torre (Nico), geb. Rotterdam 5-9-1924 ovl. Rotterdam 11-2-2001, zoon van Bartholomeus van der Torre en Jacoba Maartje Noordzij.
 • 2 : Johanna Smaal ook genaamd Ans.

Abraham is getrouwd Rotterdam op 23 december 1942 (2) met Geertje Klatten, geboren Rotterdam op 9 april 1914.

Uit dit huwelijk:
 • 3 : Lena Smaal
 • 4 : Anja Smaal

IX-e : Leendert Smaal, arbeider, seinhuiswachter en rangeerder, geboren 's-Gravendeel op 21 maart 1897 (Bron: GK Rotterdam), zoon van Arie Smaal (VIII-f) en Dirksje Kwakernaat.

Leendert is getrouwd 's-Gravendeel op 9 december 1916 (Bron: akte nr. 28) (1) met (en gescheiden in het jaar 1919 van) Elisabeth Vogelaar, geboren Mijnsheerenland rond 1898, dochter van Willem Vogelaar en Cornelia Maat.

Leendert is getrouwd Rotterdam op 27 april 1921 (akte nr. E73) (2) met Cornelia Roodbol, geboren Rotterdam op 3 september 1896 (Bron: GK Rotterdam), dochter van Cornelis Roodbol en Dirkje Steinvoort.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Dirksje Adriana Smaal
 • 2 : Jannetje Hilda Aletta Smaal
 • 3 : Hillegonda Smaal

IX-f : Leendert Smaal, arbeider en stucadoor, geboren 's-Gravendeel op 22 februari 1896, overleden Rotterdam op 17 juli 1959, zoon van Andries Smaal (VIII-g) en Anna Smits.

Leendert is getrouwd 's-Gravendeel op 5 februari 1916 (akte nr. 2) met Hendriksje Kwakernaat, geboren 's-Gravendeel op 18 januari 1897, overleden Rotterdam op 26 november 1981, dochter van Arie Kwakernaat (arbeider) en Elizabeth de Zeeuw.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Andries Smaal
 • 2 : Arie Smaal
 • 3 : Bastiaan Cornelis Smaal
 • 4 : Anna Smaal
 • 5 : Elisabeth Smaal
 • 6 : Lena Smaal

IX-g : Aart Smaal, fabrieksarbeider en stucadoor, geboren 's-Gravendeel op 16 juli 1899, overleden Rotterdam op 1 juli 1965, zoon van Andries Smaal (VIII-g) en Anna Smits.

Aart woonde aan de Smitshoekseweg 203 te Rotterdam.

Aart is getrouwd 's-Gravendeel op 30 april 1921 (akte nr. 14) met Janna Valk, geboren 's-Gravendeel op 20 oktober 1899, overleden Rotterdam op 4 december 1981, dochter van Willem Valk en Eva Wolst.

IX-k : Teunis Smaal, fabrieksarbeider, geboren rond 1877, overleden 's-Gravendeel op 9 oktober 1954 (77 jr.), zoon van Mels Smaal (VIII-h) en Maaike Robbemond.

Teunis is getrouwd op 21 juni 1940 met Hillegonda Snijders, geboren rond 1920, overleden Dordrecht op 12 januari 1986 (66 jr.), dochter van Hendrik Snijders en Aagje Maartje van der Zwart.

IX-l : Jan Smaal, geboren 's-Gravendeel op 13 april 1897, overleden voor 1983, zoon van Mels Smaal (VIII-h) en Maaike Robbemond.

Jan is getrouwd Puttershoek op 4 september 1919 (Bron: Genlias huwelijksakte; nr. 19) met Zoetje de Heer, geboren Puttershoek op 2 oktober 1898 (Bron: Grafzerk), overleden Strijen op 30 mei 1983, begraven aldaar op 2 juni 1983, dochter van Jephta de Heer en Jannigje Groeneveld.

IX-m : Lucinus Smaal, geboren 's-Gravendeel op 17 april 1905, overleden aldaar op 14 september 1983, begraven aldaar op 17 september 1983, zoon van Mels Smaal (VIII-h) en Maaike Robbemond.

Lucinus is getrouwd 's-Gravendeel op 8 juni 1935 met Johanna Pieternella Kleinjan, geboren 's-Gravendeel op 18 oktober 1907, overleden aldaar op 8 november 1986, begraven aldaar op 12 november 1986, dochter van Arie Kleinjan en Cornelia Kranendonk.

Terugblik van dochter M.C. Lammers-Smaal uit Alblasserdam op het ouderlijk huis In 't Veldstraat 20, vroeg Het Stee no. 1 te 's-Gravendeel. De Kiezerslijst van 1937 vermeldt als bewoners van 't Stee no. 1: Lucinus Smaal (geb. 17 april 1905) en Johanna Pietertje Smaal-Kleinjan (geb. 18-10-1907).

"Ik zal proberen herinneringen boven te halen wat betreft mijn geboortehuis op 't Stee, nu in 't Veldstraat 20. Ik was daar 67 jaar kind aan huis, dat is nu jammer genoeg voorbij.
Mijn ouders Lucinus Smaal en Johanna Pietertje Kleijan, zijn daar denk ik in 1935 of 1936 gaan wonen. Als laatste woonde daar mijn broer Arie, die heeft daar 65 jaar gewoond. Wat de indeling betreft: alles was heel klein en laag. De zolder met de dakpannen zo op de latten. Wij regenden weleens nat op bed hoor. Er waren geen kamertjes boven, alleen een houten schot. Er kon ook geen ledikant staan, zo klein was het. Mijn vader had zelf wat in elkaar gezet, wat op een ledikant leek. Wij hebben daar prima in geslapen, altijd met een klein olielampje op een plankje aan de muur. Als mijn moeder dan zelf naar bed ging deed ze het uit en dan was het pikkedonker en dat vond ik niet leuk.

De keuken was ook erg klein. Er was een lage aanrecht met graniet, die is in al die jaren nooit veranderd. Het was altijd koud in de keuken. In de winter als de vaat moest worden gedaan, kookte mijn moeder eerst het water op het kookstel en dan legde ze een krant op de tafel in het kamertje waar met z'n zessen altijd bivakkeerden. Ze nam ook de soda en de teil en de vaatdoek mee, want afwasmiddel en afwasbortel kenden wij toen nog niet. Zo werd de afwas in de kamer gedaan, want daar brandde de kachel. In datzelfde kamertje was ook de W.C., die van tijd tot tijd werd leeggehaald door de gemeent. In de kamer waar wij steeds leefden stond een fornuiskachel. Om de beurt mochten wij met onze voeten in de oven zitten om ze te warmen. Dan zaten wij midden in de kamer op een stoel voor de kachel. Er was ook een gaslamp met een kousje. Dat was heel teer en als het een beetje oud werd, begon het bruin te worden.

De gang was smal, met een onder- en bovendeur. Dat is ook altijd zo gebleven. De kamer was langs de kant van de Beneden Havendijk. Er waren twee bedsteden in die altijd vochtig waren. In het midden ervan de kelder met een klein raampje dat meestal openstond. Wij kwamen alleen maar op zaterdag en zondag in de grote kamer. Dan werd daar de haard aangemaakt, die was prachtig donkerrood. Op andere dagen was het koud in die kamer, dan werd de kachel niet gebruikt. In die die kamer was ook een tussendeur die toegang gaf tot de kleine bakkerij van onze buurman, bakker Hendrik Bastiaan Smaal, zover ik weet geen familie van ons. Ik meen met nog te herinneren dat die deur is dichtgemaakt toen ik een jaar of achte, negen was.

Bakker Smaal was een aardige man. Mijn broer Arie en ik mochten daar altijd zomaar binnen lopen en als hij dan zat te eten kregen wij ook altijd wat. Bakker Smaal had aardig wat kinderen. Ik bewaar goede herinneringen aan drie kleindochters van hem, dat waren kinderen van zijn zoon Hendrik Smaal, die vroeger in de Nest woonden. Het waren Jo, Corrie en Hennie. Ze namen ons weleens mee een eindje lopen, zij waren toen een jaar of vijftien, zestien. De bakker is overleden op 17 februari 1949, 90 jaar oud. Zijn adres was toen Beneden Havendijk 5. Er is toen volgens mij enige verandering aangebracht in dat huis. Het werd verhuurd aan Jacob Uitterlinde, de metselaar, later aan de familie Mol en aan Jos Verkerk, die er nu nog woont (thans Dr. van der Bijlplein).

Voor deze huizen aan de Beneden Havendijk was het altijd modderig. De vieze "slouw" stonk altijd, er was een kleine dam met een hekje. Er stonden ook een paar bomen en een lantaarn.

Bij ons op het erf stond een scheve schuur, een kippenhok en een konijnenhok. Verder in de tuin wat vast planten en goudsbloemen en langs de kant van 't Stee was een groene houten schutting. In de grote kamer was het altijd fris en een beetje donker omdat daar nooit in kwam. Voor alle ramen hingen luiken, die veel later verwijderd zijn.
Aan de zijkant van het huis waren langs de muur latten aan het huis vastgemaakt, ongeveer 40 centimeter van de muur. Die moest mijn moeder iedere week wit maken. Achter die latten lag mooi schoon grint. Precies voor de deur lagen zes of acht tegels die op vrijdag opgeboend werden voor het weekend.

Verder weet ik niets te melden wat voor een ander interessant kan zijn. Dit zijn mijn herinneringen aan mijn ouderlijk huis op 't Stee 1 te 's-Gravendeel. Ik heb er een goede jeugd gehad en met veel plezier daar gewoond, met mijn vader en moeder, broer en zussen.
(Bron: Historische Vereniging 's-Gravendeel)

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Maaike Cornelia Smaal
 • 2 : Arie Mels Smaal
 • 3 : Cornelia Maaike Smaal
 • 4 : Anna Smaal

IX-u : Jacob Arij Smaal, bakker, geboren 's-Gravendeel op 4 oktober 1904, overleden Dordrecht op 14 augustus 1974 (Verpleeghuis Crabbehof), gecremeerd Rotterdam op 19 augustus 1974, zoon van Teunis Smaal (VIII-n) en Maaike van Gent.

Jacob was gehuwd (1) met (en gescheiden voor 1931 van) Maria Kammeraad, geboren Maasdam op 5 september 1907.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Adriaan Andries Smaal

Jacob is getrouwd Dordrecht op 10 december 1931 (2) met (en gescheiden in het jaar 1935 van) Wilhelmina Francina van der Linde, geboren Zonnemaire rond 1910, dochter van Johannes Adriaan van der Linde en Susanna den Boer.

Jacob was gehuwd (3) met Cornelia Adriana van de Velde.

IX-v : Frans Cornelis Smaal, schipper, geboren Dordrecht op 18 maart 1904, overleden 's-Gravenhage op 9 mei 1972, zoon van Abraham Smaal (VIII-r) en Adriana Muijs.

Frans is getrouwd 's-Gravenhage (1) met Elisabeth Briks, geboren Herzogenaurach op 8 augustus 1908, overleden 's-Gravenhage op 22 december 1965.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Adri Smaal
 • 2 : Frans Smaal
 • 3 : Ton Smaal
 • 4 : Abraham August Smaal ook genaamd Ben
 • 5 : Bert Smaal

Frans woonde samen (2) met An Straub.

IX-w : Cornelis Smaal, chauffeur, geboren Dubbeldam op 25 juli 1902, overleden aldaar op 22 oktober 1946, zoon van Willem Smaal (VIII-t) en Annigje van Turnhout.

Cornelis is getrouwd Strijen op 23 december 1926 met Cornelia Wilhelmina Adriana Werkhoven, geboren Strijen op 26 oktober 1909, dochter van Arnoldus Werkhoven en Gerritje Klein.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Annie Gerda Smaal

IX-x : Gerrit Smaal, kantoorbediende en reiziger, geboren Dubbeldam op 4 februari 1904 (Bron: GK Rotterdam), zoon van Willem Smaal (VIII-t) en Annigje van Turnhout.

Gerrit is getrouwd IJsselmonde op 31 maart 1927 (Bron: akte nr. 7) met Jannetje Ammerensje Sint Nicolaas, geboren Ridderkerk op 20 juli 1903 (Bron: GK Rotterdam), dochter van Harmanus Sint Nicolaas (fabrieksarbeider) en Janna Loohuis.

Het echtpaar woonde aan de West Varkenoordseweg 117b en Randweg 49b. Hun vorige woonplaats was IJsselmonde en ze vertrekken naar Utrecht. (Bron: GK Rotterdam)

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Aagje Maria Smaal


Copyright ©: 1997-2012 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 3 juli 2017.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |