Instructies voor een schout

| Genealogie Smitshoek | Genealogie Hoeksche Waard | Streekmuseum Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Tijdens ons genealogisch onderzoek naar de familie Smitshoek, waarvan de (bewezen) stamvader Arie Hendriks Smitshoek o.a. het schoutambt uitoefende, kwamen we onderstaande akte in het archief tegen. Deze akte geeft een aardig beeld van de taken en werkzaamheden waarmee de schout was belast.

We vonden overigens ook zijn aanstellingsbrief waarmee hij door de ambachtsheer werd benoemd tot schout van Sint Anthoniepolder.

Instruxtie voor den schout (ca. 1738)

boek
 1. Den Schout sal in 't generael hebben te vigileren en met alle vleijt, en op lettenheijt toe sien, dat de Reghte en pre..minentien, tot de Ambagt heerlijckheijd specteerende door niemandt werde verkort en sal gehoude weesen van alle indragte die daar teegen soude mooge werde ondernoome aan de ambagts-vrouwe aenstons kennisse te geeven, om bij haer Ed[el] Geb[orene] daar ontrent te kunne worde voorsien soo als sal meene te behooren.
 2. het conferre van alle officie en dienste, het ambagt raeckende
 3. het be..el en bewint op en over alle, sacke daegelijcks soo in de policie als civiele jurisdictie voorvallende
 4. het macke van soo daenige keure en reglemente als ten beste van het ambagt en de opgeseetene van die vereijst werde, met de mulete en correctie, daar toe noodig
 5. order te stelle op het gewighte en maate, eijkm[eeste]r aan te delen en door de selve te doen eijke nae de reglemente van den souverain, de contraventuurs te bekeuren en van haar te exigere de civile boeten
 6. oock te bekeuren en corrigeren alle civile of klijne delicte en mitaten, tot de Hooge jurisdictie niet behoorende, als sijn bloet rissinge en quetsure geen keur wonde weesende, trecke van geweer vegte schaar snijde en dresgelijcke, daar oover keure te maake en boetens te statuere naer vereijsch van saeken
 7. te aan vaerde en schutte alle beeste langs de straate en weege loopende of iemant benadeelende
 8. order te stelle en regelemente te maeke op kermisse vaste avonde jaarmarckte kramers, jura op singe en speelle op niewejaar drie kooninge en andere teijde
 9. soo ook op het ophange van hoede swaane ganse hune aelen of diergelijcke of andere speele aan te reghte op het plante van meij boomen
 10. nog ontrent beedelaars, vaegebonden of landloopers
 11. op die geene die ongenoot sijnde sig laate vinde of gaan in eenige bruijlofs feeste of andere maaltijden
 12. op de herbergiers en dans speelen en het viere van de sondaege en andere hooghtijden, of het geeve van consent tot werken
 13. op de ontucht van jonkheijt quaade op sight van de ouders en ongeregeltheijt van anderen
 14. op het schutte en belet doen aan bruijdegom of bruijt op weege of waeters
 15. op het visse in eenige waeters of gragte met nette of ander gereetschap
 16. op die geene die van buijte in het ambagt koomen woonen sonder attestatie en de ad missie van de selve
 17. op het begraave van doode beesten, en 't bageren in sloote
 18. het publiceere van alle placaate die niet crimineel en sijn en van geordoneerde brede daege
 19. met scheepene te maeke keure, tot beeter expeditie van justitie en voor koomen van metuses
 20. oock met scheepenen te mooge stelle voogde en curateurs over onmondige, uijt landige kwist goederen onsinnige en diergelijcke, en over besorgin haare goederen
 21. reglemente te macke voor saelluijde en procureurs voor de civille reght bank compareerende
 22. het schouwen en visiteere van verdroncke of verongeluckte lighaam, dag kennis te geeve aan den balliuw soo gewoon zijn. ook onder te stelle dat werde aengebraght. Getuij genis te doen geeve van quetsure ter judicature van middele jurisdictie staande
 23. het derde deel van alle soo crimineele als civiel verbeurtenisse breuke en baetens die in de Ambaghs Heerlijckheijt vallen, en die den Balliuw bij sententie toe geweesen sijnde re contreert en ook die hij krijgt bij compositie behoudens dat den Balliuw daar tegen profiteert 2/3 van alle de klijne of schoute boeten
 24. order te stelle op stoore van kraaij en exter neste
 25. roove van hout en boomen op de weege
 26. op het af seneijen van paarde staarte
 27. op het houde van spring henkste en keur stiere
 28. chirurgins ...loon verdient van gequetste te eijssche voor scheepenen
 29. aanstelle en beedige van vroedt vrouwe


Copyright ©: 1997-2012 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 3 december 2012.


home | e-mail | Genealogie Smitshoek |