Maasdam - Oud-rechterlijk archief 37
bewerkt door Kees-Jan Slijkerman


| Genealogie Hoeksche Waard | Streekmuseum Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Oud-rechterlijk archief Maasdam inventarisnummer 37:
(regesten vervaardigd door Kees-Jan Slijkerman te Waarde, april 2007).
Op het schutblad staat geschreven: ‘Stukken in verschillende zaken gediend hebbende 1647-1762 (N.B. in een 19e of 20e eeuws handschrift).
[raadpleeg voor eigen gebruik en publikatie altijd de orginele akten !].

Bewerking Oud-rechterlijk archief Maasdam in regestvorm

-akte 1:
23 juni 1647: Rekening van Jacob Willemss. Hofman van de erfhuiscedule van A. Jacobss. Coomen, weduwnaar van Lijntie Cornelis, gedaan voor Willem Maertenss. schout, Jacob Corn(elisz.) Snokelaer en Jan Dirckxs. van der Wier, heemraden tot Maasdam.
Ontvang = 92 gld. 1 stuivers 17 penningen.
Nog komt voor uitgeef dat Lauwerens Carelss. zijn dochter en sijn cosijn hebben gekocht, samen 25 gld. 6 stuivers.
Nog komt voor uitgeef dat Mathijs Janss. Verkes zijn vrouw in deze cedule heeft gekocht 12 gld. 4 stuivers.

Volgen berekeningen van ontvangen en uitgeef etc.
Genoemd:
-de (niet bij name) secretaris van Puttershoek,
-een betaling aan Wouter Pieterss. Ha[r]tichvelt op 14 juni 1650.
-betaling aan Anthonij van Asperen, scretaris van Puttershoek, voor in diverse malen gedane verteringen door de erfgenamen ten zijnen huize.
-betaling aan Woueter Pieterss. Hartich velt en Jan Pr. als voogden van de voorzegde cedule.

Verkochte goederen (inboedel, kleding) aan:
-Mr. Jan de Bruijn
-Cees Mijs / Cornelis Mijs in Rijsoordkoper en hij is borg geworden voor de kopers:
-Leendert Arijenss. Jonkint in de Polder
-Pr. Jobpen op Cillaarshoek
-Mayken Pr. in Rijsoord

-verdere kopers:
-Jan Arijeden en Claesij Pr.
-Jan Pr. met Elijsabet Leenderts

-akte 2:
27 september 1654: Jacob Willemss. Hoffman, secretaris van den dorpe en heerlijkheid van Maasdam, attesteert dat hij zijn moeder Marijken Gijsbrechtsdr. zaliger diverse malen en meningmaal heeft horen zeggen dat zij zaliger Pieter Adrijaens Hoffman, zijnde haar mans vader, dikwijls heeft horen verhalen dat hij in het jaar 1601 van Willem Maghielss. van Pietershoeck had gekocht zekere twee mergen 311 roeden leenland, ieder mergen om 800 Car. gld., welks land was gelegen in het Oudeland van Puttershoek, komende met het zuideinde aan ‘de groenenwegh recht jegens de h: geest Ploocken van Mijnsheerelant van Moerkercken’.

Hij ondertekend als J W Hoffman.

-akte 3:
1687
’Quohier vande v(er)cochte thiende onder Maesdam ende dat vanden jare en(de) oest 168

1e blok: koper Aert Thonisse Coppe, borg jacob Meunster.
2e blok: koper Jacob den Decker, borgen Leendert Janse en A. A sen. Rijderkerck.
3e blok: koper A.A sen Rijderkerkck, borgen Jacob den Decker en Pieter Janse.
4e blok: koper Pieter Theunosse, borgen Aert Barendrecht en Reijnier Gillisse.
5e blok: koperJacob den Decker, borg als voren.
6e blok: koper Jacob Monster, borgen Lambert Wouterse en jan Heijndrickse.
7e blok: koper Reijnier Gillisse Krol, borg de schout.
8e blok: koper Jan Jacobse Decker, borgen Corn(elis) Gielen en Corn(e)los Janse.
9e blok: koper Dierck den Backer, borgen Maerte Jacobse en Cor(nelis) Commerse.
10e blok: koper Joost Pieterse Voor Rijp, borgen Geluen Janse en Jan Lamberde.
11e blok: koper Joost Pieterse Voor Rijp, borg als voren.
12e blok: koper Jacob Joosten, borg Cor(nelis) Commerse.
13e blok: koper Cor(nelis) Commerse, borg Commer A.sen Block
14e blok: koper Reijnier Gillisse, borg als voren.

“den …….(?verv)allen thient”, koper: Leendert Janse.]

Aldus verpacht in het openbaar ten overstaen van schout en gerechten van Maasdam op 9 juli 1687.
Getekend: A.i. Maesdam, schout.

-akte 4:
19 juli 1694:”condities waerop Mevrouwe van Halewijn van mmeinge is om aen de meestbiedende te vercoopen divers Coren gewas te veldestaende in Nieuwbonaventuraa ter plaetse als hier onder volgen sal”.
Kopers en borgen:

Van de helft van 3 1-2 mergen tarwe aenden eerste Cruijs weghaent verscheijt van Maesdam
Jacob Ingensen , borgen Heijman Ingensen en Leendert Ingensen.
Jacob Ingensen, borgen als voren.
Jacob Ingensen, borgen als voren.
Corstiaen vande Grient, borgenGijsbert Jacobs Silverschoon en Pleun jansen Hooghvliet.
Jan Leenderts Cuijp, borgen Jan Dircksen van der linden en Corn. Gerrits Visser.

In den Moockhoeck – de helft van 2 ½ mergen wintergarst
Jacob Ingensen, borgen als voren.

Aldus in het openbaar verpacht, was ondertekent A.O. Maesdam schout, Commer Arijens Block en Pieter Otten Maescant.

M. van Nispen.

-akte 5:
akte ongedateerd, wellicht opgemaakt in jaar 1715 of 1716.
‘Lijquijdatien tussen de secretaris vandr. Meul ende Pieter Otten’.

ontvangen van ’t vlas van Jan Wouters.
Verder genoemd ene Pleuntie.
Genoemd de ordinaris verponding van het land van de heer van der Stou over de jaren 1714 en 1715.

Akte 6.
9 januari 1762.

Compareert voor Bastiaan Broeling, openbaar en bij den Hove van Hollant geadmiteerd Notaris te Zwijndrecht residerende, in presentie van de nagenoemde getuigen, Arij Jansz. Kuijpers, wonende te Maasdam, en hij schenkt aan zijn zoon Jan Kuijpers het eigendom van een huis op Maasdam en daarvoor moet hij zijn vader vanaf heden levenslang behoorlijke inwoning, kost en kleding verschaffen, ook in ziekte, en tevens voor zijn begrafenis zorgen.
Zo jans Kuijper compareert mede en gaat hiermee akkoord.

Akte gepasseerd te Zwijndrecht met als getuigen Willem Smit, wonende te Zwijndrecht, Jan Wilems, schipper te Puttershoek.
Akte getekend (volgens opgave) met drie letters of merken van:
Aert Kuijck (?)
Wilem Smit
Jan Wilems de Graf
B. Broelingh (notaris publiek).

Er bijgeschreven:”Accordeert met de Minuut ende mij bovengenoemde Notaris, ten Protocolle berustende, datem 10 januari 1791”. Getekend: B. Broelingh.


Copyright ©: 2007 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: woensdag 19 september 2007.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |