Maasdam - Oud-rechterlijk archief 1
bewerkt door Kees-Jan Slijkerman


| Genealogie Hoeksche Waard | Streekmuseum Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Oud-rechterlijk archief Maasdam, inventarisnummer 1, bewerkt door Kees-Jan Slijkerman.

In de inventaris op de Rechterlijke Archieven van Zuid-Holland beschreven als: Obligaties en schuldbrieven 1621-1666.
Dit deel blijkt minuten van schuldbrieven ten behoeve van de Diakonie-armen van Maasdam te bevatten. Dit deel is (nog) aanwezig op het Nationaal Archief te 's-Gravenhage.

Bewerking Oud-rechterlijk archief Maasdam in regestvorm

fol.1 recto en fol 1. verso, dd. 27 augustus 1621:
- Govert Rijckensz. Smit is schuldig aan de diakenen van het dorp Maasdam 18 Car. gld. van XL grooten tstuck vanwege opgenomen penningen. Hij belooft dit geld over een jaar na dato te restitueren met interest de penning 16 onder verbinding van zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. Hij ondertekent de akte in presentie van de secretaris van Maasdam.
Was getekend (N.B. in het orgineel; dit hier is een minuut-akte) Govert Rijckens en Ariens Spies.

fol. 1 verso, fol. 2 recto, fol. 2 verso, dd. 1 februari 1626.
- Obligatie voor de armen te Maasdam houdende op Aryen Aryenss. Spies, schout tot Puttershoek.
- Joost Diricx en Jacob Leendertss., heemraden in het dorp en ambacht van Maasdam. Aryen Aryenss. Spies, secretaris van Maasdam, is schuldig aan de armen van Maasdam 36 Car. gld. van XL grooten tstuck vanwege opgenomen penningen die hij uit handen van de diakenen heeft ontvangen. Hij belooft dit geld aan de diakenen terug te betalen over een jaar, zijnde 8 februari 1627 (N.B. het jaartal 1643 = doorgehaald). De interest zal berekend worden vanaf 11 januari 1626 de penning 16 onder verbinding van zijn persoon en zijn roerende- en onroerende goederen. Tot meerdere verzekering stelt hij zijn huis waar hij tegenwoordig in woont, staande in de jurisdictie van Maasdam.
Was getekend (in het orgineel) Aaryens Spyes, Joost Dircxx. en (merk) Jacob Leendertss.

fol. 2 verso, fo. 3 recto, fol. 3 verso, dd. 9 februari 1641.
- Obligatie voor de armen op Maasdam houdende op Pieter Geeritss. wever wonende op Maasdam.
- Aryen Aryenss. Spies, schout, Aryen Leenderdss. en Vas Corneliss., heemraden.
Pieter Geeritss. wever, onze inwoner, is schuldig aan de diakonie der armen van Maasdam 36 Car. gld. van XL grooten tstuck vanwege aangetelde penningen, ontvangen uit handen van Jacob Corneliss. Sneuckelaer als diaken der armen. Hij belooft dit over een jaar terug te betalen met interest de penning 16 te rekenen vanaf heden en onder verbinding van zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. Mede compareert Joost Dircxss., onze buyrman en mede heemraad, die zich als zijn borg stelt. 
Was getekend (in het orgineel) Aryen Leendertss., Vas Corn(eliss.), (en tekent hier ) secretaris Aryenss. Spyes.

fol. 4 recto, 4 verso, dd. 10 juli 1638.
- Obligatie voor de armen van Maasdam houdende op Trijn Jans.
- Aryen Leendertss. en Cornelis Andriessen, heemraden.
- Trijntge Jansdr., onze inwoonster, is schuldig aan de armen van Maasdam 24 Car. gld. vanwege geleende penningen die zij belooft over een jaar terug te betalen met interest de penning 16, te berekenen met ingang van 10 juli 1638 (N.B. het jaar 1643 = doorgehaald) en onder verband van haar huis op het dorp Maasdam aan s Heerendijck en haar persoon, roerende- en onroerende goederen.
Was getekend (in het orgineel) Aryen Leendertss. en Cornelis Andriessen.

fol. 4 verso, 5 recto, 5 verso, dd. 1 maart 1639.
- Obligatie voor de armen van Maasdam houdende op Cornelis Jacobss. Snokelaert.
- Adryaen Leendertss. en Vas Corneliss. , heemraden.
- Cornelis Jacobss. Snokelaer, onze inwoner, is schuldig aan de armen van Maasdam 100 Car. gld. van XL grooten tstuck vanwege opgenomen penningen die hij uit handen van Jacob Corneliss. Snokelaer als armmeester van Maasdam op 1 1 maart 1639 (N.B. het jaar 163. = doorgehaald). Hij belooft dit geld over een jaar met interest de penning 16 te restitueren. Als hij het geld langer in lening zal houden zal de dan zittende armmeester over de nakomende periode naar believen de interest vast mogen stellen volgens de andere armen penningen. Hij verbindt zijn persoon, roerende- en onroerende goederen. Mede compareert Jacob Corn(eliss.) Snokelaer voornoemd en stelt zich als borg.
Was getekend (in het orgineel) Aryen Leendertss. en Vas Corneliss. en (tekent hier) secretaris J.W. Hoffman.

fol.6 recto, 6 verso., 7 recto, dd. 1 maart 1641.
- Obligatie voor de armen van Maasdam op Aryen Corneliss. in St. Anthonispolder.
- Joost Dircxss. en Willem Maertenss., heemraden.
- Aryen Corneliss., wonende in St. Anthonispolder, is schuldig aan de armen van Maasdam 400 Car. gld. vanwege opgenomen penningen. Hij belooft dit over ene jaar terug te betalen, zijnde 1 maart 1642 met interest de penning 16, onder verzekering van zijn persoon, roerende- en onroerende goederen.
Mede compareert Jan Willemss., wonende op Klaaswaal, zijn zwager, en stelt zich borg.
Was getekend (in orgineel) Joost Dirckss.(met merk) en Willem Maertenss. en (tekent hier) secretaris J.W. Hoffman.

fol. 7 verso, fol. 8 recto, dd. 1 november 1638.
- Obligatie voor de armen op Maasdam houdende op P(iete)r Geeritss. wever.
- Cornelis Andriess., mede vervangende Vas Corneliss., heemraden.
- Pieter Geeritss. Wever , onze inwoner, is schuldig aan de armen van Maasdam 5 Car. gld. tot XL grooten tstuck, welke 5 Car. gld. zijn gelicht bij Aryen Willemss., wonende in Groot-Cromstrijen,, die Aryen van Pieter competeert. Pieter belooft dit geld te restitueren in mei 1639. Hiervoor verbindt hij in het speciaal zijn huis en erve aan Sheerendijck op Maasdam en zijn persoon en al zijn roerende- en onroerende goederen.
Was getekend (in het orgineel) Cornelis Andriess. en Vas Corneliss. en (tekent hier) secretaris J.W. Hoffman.

fol. 8 verso, fol. 9 recto, dd. 14 november 1642.
- Obligatie voor de armen van Maasdam op Jacob Anthoniss. aen den affter Dijck.
- Harmen Lodewijxss. Monthaen en Job Leendertss. Vogelaer, heemraden.
- Jacob Anthoniss. , onze inwoner, is schuldig aan de armen van Maasdam 30 Car. gld. tot XL grooten tstuck vanwege opgenomen penningen, welke hij belooft te restitueren met interest de penning 16 en verzekerd op zijn persoon, roerende- en onroerende goederen. Cornelis Janss. Gues, mede heemraad, stelt zich borg.
- was getekend (in het orgineel) door Harmen Lodewijxss. Monthaen en Job Leendertss. Vogelaer en (tekent hier) secretaris J.W. Hoffman.

fol 9 verso, fol. 10 recto, 10 verso, dd. 16 januari 1643.
- Obligatie voor de armen van Maasdam houdende op Cornelis Janss. Gues.
- Jacob Corneliss. Snokelaer en Job Leendertss. Vogelaer, heemraden.
- Cornelis Janss. Gues, onze mede confrater, is schuldig aan de armen van Maasdam 54 Car. gld. tot XL grooten tstuck vanwege leverantie van penningen die zijn moeder over lange had opgenomen. Hij belooft dit geld over een jaar terug te betalen met interest jegens de penning 16 onder verband van zijn persoon, roerende- en onroerende goederen. Jan Dircxss. van der Wier, onze inwoner, stelt zich borg.
- was getekend met merk (in het orgineel) van Jacob Corneliss. Snokelaer en Job Leendertss. Vogelaer en (tekent hier) secretaris J.W. Hoffman.

fol. 10 verso, fol. 11 recto, 11 verso, 12 recto dd.22 januari 1643.
- Heyman Jacobss., schout van Maasdam, en Jacob Corneliss. Snokelaer, heemraad.
- Jan Jacobss., wonende in Charlois, is schuldig aan de armen van Maasdam 100 Car. gld. tot XL grooten tstuck vanwege opgenomen penningen die hij uit handen van Willem Maertyenss. als armmeester van Maasdam ontvangen heeft. Hij belooft dit geld te restitueren over een jaar met de interest jegens de penning 16 op 22 januari 1644 en onder verzekering van zijn persoon, roerende- en onroerende goederen. Jan Janss. Smit, onze inwoner, stelt zich borg.
- was getekend (in het orgineel) door Heyman Jacobss. schout en (met merk) van Jacob Corneliss. Snokelaer en (tekent hier) secretaris J.W. Hoffman. 

{zeer slecht leesbare akte op de microfilm} fol 12 verso, 13 recto, dd. 23 januari 1646.
- Jacob Corneliss. Snokelaer, stedehouder.
- Cornelis Janss. Gues, onze inwoner, is schuldig aan de armen van Maasdam 300 Car. gld. tot XL grooten tstuck vanwege opgenomen peningen die hij uit handen van Jan Aryenss. die hij in presentie van de voornoemde stedehouden (Snokelaer) ontvangen heeft. Hij belooft dit over een jaar met interest de penning 16 terug te betalen onder verband van zijn persoon, roerende- en onroerende goederen. Jan Dircxss. van der Wier en Jacob [Willemss.?? = onduidelijk leesbaar] stellen zich als borgen.

fol. 13 verso, fol. 14 recto, 14 verso, dd. 1 november 1646.
- Obligatie voor de armen van Maasdam houdende op Abrahamis Bastyanis.
- Willem Maertensss., schout, Harmen Lodewijckss. Montaen en Geerrit Huygen Cooyeck, heemraden.
- Abrahamus Bastyanis, tegenwoordig onze predikant, is schuldig aan de diaken der armen van Maasdam 147 gld. tot XL grooten tstuck vanwege opgenomen penningen ontvangen uit handen van de armbewaarders van Maasdam. Hij belooft dit geld terug te betalen met interest jegens de penning 16 over een jaar, zijnde 1 november 1647. Hij verbindt zijn persoon, roerende- en onroerende goederen. Marijken Wijten, weduwe van Aryen Leendertss., mede onze inwoonster, geassisteerd met Jacob Willemss. Hoffman, onze secretaris, stelt zich borg.
was getekend Willem Meertensse, (met merkje) Harmen Lodewijckxss. Montaen, Gheerit Huygen Koick en secretaris J.W. Hoffman.

fol. 15 recto, 15 verso, dd. 22 januari 1647.
- Obligatie voor de armen van Maasdam op Barber Geelofsen, weduwe van Heyman Jacobss., in zijn leven schout tot Maasdam.
- Willem Maertsen, schout, Vas Corneliss. en Jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.
- Barber Geeloofsen, weduwe van Heyman Jacobss., in zijn leven schout tot Maasdam, geassisteerd met Jan Thoniss. Polderman, haar gekoren voogd in dezen, is schuldig aan de diakonie der armen van Maasdam 100 Car. gld. tot XL grooten tstuck vanwege opgenomen penningen. Zij belooft dit geld met interest de penning 16 te restitueren over een jaar, zijnde 22 januari 1648, onder verband van haar persoon, roerende- en onroerende goederen. Marijken Wijten, weduwe van Aryen Leen(dertss.), onze inwoonster, stelt zich borg.
- de handtekening van Willem Meertenss. schout en het merkje van Vas Cornelyss. zijn doorgehaald. Tekent met merk Jan Dirckxss. van der Wier en tekent secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 16 recto, 16 verso, dd. 1 april 1647.
- Obligatie voor de armen van Maasdam op Cornelis Janss. Barendrecht.
- Vas Cornelissen en Jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.
- Cornelis Janss. Barendrecht, is schuldig aan de armen van Maasdam 100 Car. gld. tot XL grooten tstuck vanwege opgenomen penningen ontvangen uit handen van Jacob Aryenss. als armmeester tot Maasdam. Hij belooft dit geld met interest jegens de penning 16 over een jaar terug te betalen, zijnde 1 april 1648, onder verband van zijn persoon, roerende- en onroerende goederen. Schout Willem Maertenss. stelt zich borg.
- was getekend Vas Cornelysz., (met merkje) Jan Dirckss. van der Wier en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 17 recto, 17 verso, 18 recto, dd. 24 juni 1647:
- Obligatie voor de armen van Maasdam houdende op Johanis Pijser wonende onder Cillaarshoek.
- Vas Cornelissen en Jan Aryenss., heemraden.
- Johanis Pijser, wonende onder de heerlijkheid van Cillarsghoek en Balliuschap van Strijen, is schuldig aan de armen van Maasdam 200 Car. gld. tot XL grooten tstuck vanwege opgenomen penningen. Hij belooft dit geld over een jaar met interest jegens de penning 16 terug te betalen onder verband van zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. Marijken Wijten, onze inwoonster, weduwe van Aryen Leendertss., geassisteerd met haar broeder Franck Wijten, schout van Sandelingenambacht, stelt zich borg.
Was getekend (in het orgineel) doot de twee heemraden en (tekent hier) secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 18 verso, 19 recto, dd. 20 november 1647:
- Obligatie voor de armen van Maasdam houdende op Jacob Willemss. Hoffman, secretaris tot Maasdam.
- Jacob Corneliss. Snokelaer en Jan A., heemraden.
- Jacob Willemss. Hoffman, secretaris tot Maasdam, is schuldig aan de armen en diakonie van Maasdam 50 Car. gld. tot XL grooten tstuck vanwege opgenomen penningen ontvangen uit handen van Jacob A. Notenboom. Hij belooft dit geld over een jaar, op 20 november 1648, met interest jegens de penning 16 terug te betalen onder verband van zijn persoon en roerende- en onroerende goederen. Hermen Lodewijcxss. Montaen en Geerit Huygen Cooyeck, onze heemraden en mede inwoners, stellen zich borgen.
Tekent met merk Jan Aryenssen van Maesdam en zet handtekening Jacob Corn(eliss.) Snokelaer.

Fol. 19 verso, 20 recto, dd. 1 december 1647:
- Obligatie voor de armen van Maasdam houdende op Aert Dirckxss., wonende opt Gadt.
- Jan Dirckxss, van der Wier en Geerit Huygen Cooyeck, heemraden.
- Aert Dircxss., wonende opt Gadt onder de jurisdictie van Cillaarshoek, is schuldig aan de diakonie der armen van Maasdam 36 Car. gld. tot XL grooten tstuck vanwege opgenomen penningen ontvangen uit handen van Jacob A. Notenboom als armmeester tot Maasdam. Hij belooft dit geld terug te betalen over een jaar, op 1 december 1648, met interest jegens de penning 16 onder verband van zijn persoon, roerende- en onroerende goederen. Jacob Leendertss. en Vas Corneliss., onze mede heemraden, met Pouwel Janss, Wouwerman, en Ingen Jacobss., allen onze mede inwoners, stellen zich borgen.
- was getekenend Gheerit Huygen Koick en (met merk) Jan Dirckss. van der Wier, en secretaris J.W. Hoffman.

Fol. 20 verso, 21 recto, 21 verso, dd. 1 april 1651.
- Obligatie voor de armen tot laste van Commer Aryenss. Block.
- Willem Maerttenss., schout, en Jan Aryenss. Maesdam, heemraad. (de naam van Jacob Corneliss. Snueckelaer als heeraad is doorgehaald).
- Commer Aryenss. Block, onze inwoner, is schuldig aan de armen van Maasdam 100 Car. gld. vanwege opgenomne penningen ontvangen uit handen van de armmeester van Maasdam. Hij belooft dit geld over een jaar met interst de penningen 16 terug te betalen onder verband van zijn persoon, roerende- en onroerende goederen. Marijken Wijten, weduwe van Aryen Leendertss., onze inwoonster, geassisteerd met Jacob Willemss. Hoffman, onze secretaris als haar gekoren voogd in dezen, stelt zich borg.
- was getekend Willem Meertenss. Schout, Jan Aryensen Maesdam en (met merk) Jacob Corneliss. Snueckelaer en secretaris J.W. Hoffman.

fol. 22 recto, 22 verso, 23 recto, dd. 23 juni 1650:
-Schuldbrief voor de armen op Maasdam tot laste van Thuenis Jacobss. Coppe.
- Willem Maertenss., schout, Jan Aryenss. Maesdam en Jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.
- Thonis Jacobss. Coppe, wonende onder Cillaarshoek in het Balliuschap van Strijen, is schuldig aan de armen van Maasdam 150 Car. gld. tot XL grooten tstuck vanwege aangetelde penningen die hij tot zijn last heeft genomen van Johan Pijsert. Hij belooft dit geld met interest jegens de penning 16 van het honderd over een jaar terug te betalen onder verband van zijn persoon, roerende- en onroerende goederen. Marijken Wijten, onze inwoonster, weduwe van Aryen Leendertss., geassisteerd met Jacob Willemss. Hoffman, onze secretaris, als haar gekoren voogd in dezen, stelt zich borg.
- was getekend Willem Meertenss. Schout, Jan Aryensen Maesdam en (met merk) Jan Dirckxen van der Wier en secretaris J.W. Hoffman.

fol. 23 recto, 23 verso, dd. 8 januari 1652. 
- Willem Maertenss., schout, Vas Corn(eliss.) en Jan Dirckxss. van der Wier, heemraden.
- Harmen Joosten, onze inwoner,is schuldig aan de diakonie der armen van Maasdam 175 Car. gld. ter XL grooten tstuck vanwege geleende penningen. Hij belooft dit geld met interest jegens de penning 20 van het honderd over een jaar terug te betalen onder verband van in het speciaal zijn huis en erve op Maasdam aan Sheeren Dijck, belend zuid: Commer Aryenss. Block, en west: Jacob Leendertss. en verder zijn roerende- en onroerende goederen. Pluen Aryenss., wonende aan de Blaak onder Mijnsheerenland, stelt zich borg.
- was getekend Willem Meertenss. Schout, Vas Cornelysz. en (met merk) Jan Dirckss. van der Wier.

fol. 24 verso, 25 recto, 25 verso, dd. 13 maart 1651.
- Pouwelis Hoppel, schout van Puttershoek, Leendert Clootwijck en Jan Pietersen Hartichvelt, heemraden van Puttershoek.
- Jan Lambrechtss. B o r h i n (?), onze inwoner, is schuldig aan de armen of diakonie van Maasdam, 110 Car. gld. vanwege geleende penningen die hij heeft ontvangen uit handen van Staes Jacobss. als armmeester van Maasdam. Hij belooft dit geld dit geld op 15 maart 1652 terug te betalen met interest de penning 16 ten honderd onder verband van zijn huis en beterschap van de erve op Schoordijck op Maasdam, belend oost: het vuytter landeken van de wel Ed(ele) heer van Puttershoek , west: de gemeenlants straet, zuid: Anthonis Janss. van der Grient en noord: de weduwe van Dirck Wouterss., en met zijn persoon, roerende- en onroerende goederen. Thonis Janss. van der Grient, , onze inwoner, stelt zich borg.
- was getekend (in het orgineel) Poulus Hoppel, Jan Pieterss. Hartichvelt, Leendert Clootwijck en (tekent hier) secretaris A. van Asperen. 
- Onderaan de akte staat nog: 'Accordeert met d' Orygenele Obligatie op ten 29en January 1652 bij mijn Secretaris te Maesdam - J.W. Hoffman 1652'.

fol. 26 recto, 26 verso, dd. 10 maart 1659:
- Jan Ariense Maesdam, schout, Isaack Ariense Maesdam, Corn(elis) Jacobsse Sneuckelaer, schepenen.
- Abraham Bastingius, bedienaar der goddelijken woords alhier, is schuldig aan de armen van Maasdam 400 Car. gld. vanwege aangetelde en uitgestelde penningen en ontvangen uit handen van de armmeesters van Maasdam. Hij belooft dit geld met interest jegens de penning 20 of 5 gld. ten honderd terug te betalen onder speciaal verband van 2 mergen 2 hond land in het oude land van Maasdam 'aende maeskant', belend oost: de erfgenamen van Joost Dirckse, zuid: de maese, west: de groote kerck tot Dordrecht en noord: de gemeenlants wech van Maesdam, en zijn persoon, roerende- en onroerende goederen.
Het land is nog belast met 400 gld.
- was getekend secretraris J. van Breedenhof.

fol. 27 recto en 27 verso zijn blanco.

fol. 28 recto, 28 verso, dd. 8 mei 1666.
- Jan A. Maesdam, schout, Jan Dircxe van der Wier en Thonis Corneliss. de Rucht, heemraden,
- Cornelis Jacobss. Sneuckelaer, onze inwoner en mede schepen alhier, is schuldig de armen en diakonie van Maasdam 100 Car. gld. ter XL grooten tstuck uit handen van de armmeesters ontvangen. Hij belooft dit geld met interest jegens de penning 20 of 5 gld. de honderd terug te betalen [N.B. de rest van de akte is slecht leesbaar op film].
- was getekend Jan A. Maesdam schout, (met merk( Jan Dircxe van der Wier, Tonis Cornelysse de Rucht, secretaris G. van Heysen.


Copyright ©: 2004 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: zaterdag 23 oktober 2004.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |