Zuid-Beijerland
Actes Indemniteit 1708-1800

 | Genealogie Hoeksche Waard | Publicaties bronnen Hoeksche Waard |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Inleiding

Onderstaande transcriptie en de tekst van de volgende alinea is gemaakt door A.M. Butterman en aan ons aanboden om op onze website te plaatsen, waarvoor dank.

De actes van Indemniteit van Zuid-Beijerland zijn op verschillende plaatsen in het archief van de NH kerk te vinden, terwijl er ook over de periode 1777 tot 1790 inschrijvingen zijn gedaan in doop/trouwboek 1 welke in het Rijksarchief in 's-Gravenhage ligt. De periode 1708 t/m 1764 in archief NH kerk Zuid-Beijerland nr 11, overgenomen van het origineel, de periode 1777 t/m 1790 DTB nr 1, overgenomen van fotocopie. De actes zijn overgenomen in de volgorde zoals ze ingeschreven zijn, dit is dus niet de exacte datum volgorde. De datum van vestiging in of vertrek van Zuid-Beijerland valt m.i. niet samen met de werkelijke vestiging in of vertrek van Zuid-Beijerland. Het geeft een indicatie waar de mensen vandaan kwamen of waar ze naar toe vertrokken zijn.

Actes Indemniteit Zuid-Beijerland 1708-1800

  
  Op het schutblad van het boek staat zonder datum het volgende: Gedrukte:
  Jacobus Goudswaert na de Buitensluis, Hendrik Giele van der Gieze na de
  Westmaas, Stijntie Vredenburg na den Korendijck, Kornelis Hofman en
  Lijsbeth de Heer na Nieuw-Beijerland, Jan Klokkenburg en Grietie van
  Bergen van den Koorndijck, Willempie ..... na Oud Beijerland, Hendrik
  Verschoor en Marij Nooteboom na Strijen, Pieternelletie Vermaas naar Oud
  Beijerland, Marijke van 't Hoff naar de Koorndijck, Pleuntie Buitendijck
  naar Klaaswaal, Arij Nieuwstraat en Leentie Barendrecht na Nieuw
  Beijerland, Adrianus Hoek naar IJsselmonde, Maartie van Tienderen na
  Asperen, Maria van Ham na Strijen, Geertrui Buurman naar Ooltgensplaat,
  Marijtie Romein naar Nieuw Beijerland, Ariaantie Langstraat naar
  Dordrecht, Jan Lems en Maria van Woestenburg naar Den Bommel, Johanna
  van Ojick naar Piershil, Aart Langerman en Lijsbeth de Recht naar de
  Buitensluis, Leendert Bijl naar Korendijck, Bastiaen Hobbel naar
  Geervliet, Leendert Monster naar Korendijck, Jan Franse de Bree naar de
  Buitensluis, Lena Boender naar de Buitensluis, Dirk Stolk naar
  Mijnsheerenland, Neeltie Pieters Leegwech naar 't Zuidlandt, Maartie van
  den Boogaart naar de Buitensluis, Laurus Visser naar 's Gravendeel,
  Willempie Barendrecht naar de Buitensluis, Marinus van Werkhoven naar
  Zwijndrecht, Catharina van Werkhoven naar Zwijndrecht, Joris van Dijck
  en Sara Verbaas naar Blankenburg, Kornelis Snoek naar Maassluis, Bouwe
  Groenewech naar de Buitensluis, Elizabeth Buurman naar Gouda, Marigje
  van der Meer naar den Korendijk, Lena Bijl naar Oud Beijerland. NB
  Gezien het handschrift zal dit in de periode 1783 - 1788 door Ds.
  Johannis Lockhorst geschreven zijn.

  Ontvangen van andere plaatsen of gegeven door de kerkenraed deser
  plaetse den Hitzert. Die na den aenvang van mijn dienst den 24 7ber
  [september] 1713 gevonden, ontvangen of gegeven zijn.

  Naar Oud-Beyerland 12-02-1714

  Copia. Den kerkenraed en diaconie van Zuid-Beyerland Den Hitzert
  belooven en verbinden sig om Arij Bastiaensen Gouwman en Cornelia
  Cornelisen Moerkerken Eheluiden mitsgaeders haer drie kinderen waer van
  het eerste is oud omtrent 14 jaer genaemt Annetje, het tweede is oud
  omtrent 10 jaar genaemt Cornelis, het derde is oud omtrent 6 jaer
  genaemt Trijntje te onderhouden uit haer arme goederen indien de selve
  onverhoopelijck tot armoede kwamen te vervallen en tot onderhoudinge van
  sigh onmagtig wierden, bevrijdende dus de diakonie van Oud-Beyerland van
  alle lasten in opsicht van bovengemelde persoonen verbinden hiertoe alle
  de goederen van onse Diakonie armen. Actum in Zuid-Beyerland uit naem en
  last des E. kerkenraed Wilhelmus Mess Eccls. ibidem. Anno 1714 den 12
  febr

  Naar Oud-Beyerland 19-04-1715

  Copia van gegeve aan Oud-Beyerland. De kerkenraed en diaconie van Zuid-
  Beyerland belooven en verbinden haer om Cornelis Davidsen Hofman en
  Jannetje Simons Goutswaert Eheluiden mitsgaeders haer kind oudt omtrent
  drie jaer en genaemt Jannetje Cornelis Hofman te onderhouden uit haer
  arme goederen in dien de selve onverhoopelijck tot armoede kwamen te
  vervallen en tot onderhoudinge van sigh selfs onmachtig wierden,
  bevrijdende dus de diaconie van Oud-Beyerland van alle lasten in
  opsiicht der bovengemelde personen verbindende hier toe alle de goederen
  van onse diaconie armen. Actum in Zuid-Beyerland uit naem en last des E.
  kerkenraed Wilhelmus Mess Eccls. ibidem. Den 19 april Anno 1715.

  Van Numansdorp 28-04-1715

  Copia van ontvangen acte van Numansdorp. Also Gijsbert Jans Verrijp van
  onder ons is vertrokken onder den Hitzert met 4 kinderen, Neeltje oud 12
  jaar, Lijsbeth oud 10 jaar, Maijken oud 8 jaar en Gerrith oud 5 jaar so
  is het dat wij onderschreven Kerkenraed van Numansdorp verklaeren en
  belooven gelijck wij verklaeren en belooven mits desen so gemelde
  Gijsberth Jansen Verrijp sal komen te overlijden, en dat de genoemde
  kinderen in haer minderjaerigheit onderstand souden mogen van nooden
  hebben, dat God verhoede, sullende als dan all vier dese kinderen of so
  veel op sulken gevalle sullen bevonden worden in het leven overgebleven
  te zijn, volkomentlijck tot onsen laste komen. C. Hoekseweg, Leendert
  Munter, A. Geervliet, Jacob Camp. Onderstond: Dus gedaen in onse
  kerkelijk vergaed. desen 28 april 1715. En was getekent Petrus Hamer. NB
  Dewijl dese acte niet voor Ds. Hamerus selfs maer so het mij voorkwam
  bij wijse van een extract of copie uit het kerkenboek, so onderstond
  verdere ondertekeninge in dese woorden. Collata concordant quod testor
  Petrus Hamer.

  Naar Hekelingen 31-07-1715

  Copie van gegeven acte aen die van Hekelingen. De kerkenraed en diaconie
  van Zuid-Beijerland belooven en verbinden haer om de kinderen van
  Cornelis Pietersen Operel en Ingetje Aerts Hoogvliet genaemt Cornelia
  oud omtrent agt jaer en Aert oud ses jaer en Maertje oud omtrent vijf
  jaer en Pieter omtrent vier jaer en Ermpje omtrent twee jaeren te
  onderhouden uit haer armen goederen indien deselve onverhoopelijck tot
  armoede komen te vervallen en tot onderhoudinge van haer selfs
  onmachtigh wierden bevrijdende dus de diaconie van Hekelingen van alle
  lasten in opsicht van bovengemelde kinderen verbindende hier toe alle de
  goederen van onse diaconiearmen. Actum in Zuid-Beijerland uit naem en
  last des EE kerkenraeds Wilhelmus Mess Eccls ibdem den 31 juli 1715.

  Naar Nieuw-Beyerland 10-11-1715

  Copie van gegeven acte aen die van Nieuw-Beijerland. De EE kerkenraed en
  diaconie van ZuitBeijerland den Hitzert belooven en verbinden haer om
  het kint van Hendrik Philippe Goidijck en Pleuntje Ariens Capitein
  Eheluiden dat genaemt is Arij en nu omtrent oud een jaer te onderhouden
  uit haer armen goederen indien het selve onverhoopelijck tot armoede
  komt te vervallen en dus ter onderhoudinge van hem selfs onmachtig
  wierde bevrijdende dus de E diaconie van Nieuw-Beijerland van alle
  lasten in opsicht van bovengemelde kind en verbinden hier toe alle de
  goederen van onse diaconie. Uit maen en last des EE kerkenraeds
  Wilhelmus Mess Eccls ibdem. Actum in den Hitzert den X novemb 1715.

  Van Willemstad 06-01-1714

  Copie van ontvangen acte van die van Willemstad. Compareerde van Schout,
  Burgermrs en Schepenen der stede en lande van Willemstad Philip de Neef,
  tavernier en inwoonder deser stad en Hendrichtje Wijman sijne
  tegenwoordigde huijsvrouw te kennen gevende dat zij compten van
  voornemens zijn met haer drie kinderen genaemt Karel oud zijnde agt
  jaaren Cornelis oud seven jaren en Hermannus oud omtrent agt maenden de
  welke alle binnen dese stad zijn gebooren tegen 5 Meijdage eerstkomende
  deses jaers XVIIC en veertien uit dese stad te vertrekken ende te gaen
  woonen onder de heerlijckheit van den Hitzert in de herberg genaemt de
  Paauw dog dat haer compten ter voren is gekomen dat die van den Geregte
  of E. kerkenraat van den Hitzert voorn't zwaerigheit sullen maeken dat
  bij afsterven van haer compten de voorsz drie kinderen tot laste van den
  armen of diaconie aldaer soude komen te vervallen, versoekende derhalven
  acte van dechergie voor opgem. Regenten en E kerkenraet. Soo is dat
  Schout, Burgermrs en Schepenen der stad en lane van Willemstad het
  versoek van de compten in overweginge genomen hebbende het selve versoek
  hebben geaccordeert sulcx haer Ed Agtbr doen bij desen en volgens dien
  omme opgem. Regenten off E kerkenraet van den Hitzert van dese sorge te
  ontlasten beloven bij desen dat soo wanneer het quame te gebeuren dat de
  voorn comparanten en Requiranten haare voorsr drij kinderen quamen te
  ontvallen eer de selve kinderen tot sulken ouderdom om haer eijgen broot
  te kunnen gewinnen waren gebragt en dat haer nalaetenschap ongenoeghsaem
  soude zijn om de selve daeruit buiten last van den armen of diaconie te
  werden gealimenteert en opgevoed het als dan de voorsr Regenten en E
  kerkenraed van den Hitzert vrij sal staen om de selve drie kinderen of
  die als dan van de selve drie nog in 't leven mogten zijn ons
  toesendende dewelke wij in sulken geval weder sullen accepteren en
  aenvaerden so en gelijck als off de selve altijt onder ons hadden
  gewoont onder verband alsna Regten. Actum in collegie op den stadhuijse
  van Willemstad. Desen VI en januarij XVIIC en veertien ter presentie van
  d' Hr schout Cornelis van Wesel, den buitenburgermr Bastiaan Johan
  Radouls, den binnenburgermr Doctor Martinus van Dalen en alle de
  Schepenen Execpt Jonkr Willem van Arkel. Des oirconde hier onder aen
  Stadszegel gedrukt en bij onsen Secrets onderteijkent. Ter ordonnantie
  van selve .... van Broek sects 1714.

  Naar Numansdorp 14-02-1716

  Copie van gegeven acte aen die van Numansdorp. De EE kerkenraed en
  Diaconie van den Hitzert belooven en verbinden haer om de kinderen
  alhier geprocreeert van Cornelis Plooster en Neeltje Willems Goutswaert
  Eheld zijne Ariaentje oud omtrent ses jaeren en Cornelis oud omtrent
  vier jaer en Willem oud omtrent drie jaeren te onderhouden uit haer arme
  goederen indien de selve onverhoopelijck kwamen tot armoede te vervallen
  en de genoemde kinderen in haer minderjaerigheit onderstand souden mogen
  van nooden hebben dat God verhoede sullende als dan alle de drie gemelde
  kinderen of so veel op sulken gevalle bevonden worden in het leven
  overgebleven te zijn tot onsen laste komen. Actum in den Hitzert uit
  naem en last des EE kerkenraed Wilhelmus Mess Eccls ibdem. Den 14 febr
  1716.

  Naar Oud-Beyerland 04-07-1716

  Copie van gegeven acte van indemniteit aen die van Oud-Beijerland. De EE
  kerkenraed en diaconie van Zuid-Beijerland den Hitzert belooven en
  verbinden haer om Aert Gerritz Vermeulen en Emmetje Gerritz Siederveld
  Eheluiden misgaders haer kind Ariaentje oud omtrent een jaer te
  onderhouden uit haer arme goederen indien de selve onverhoopelijck tot
  armoede kwamen te vervallen en tot onderhoudinge van sigh selfs
  onmachtig wierden bevrijdende dus de diaconie van Oud-Beijerland van
  alle lasten in opsicht des bovengemelde personen verbindende hiertoe
  alle de goederen van onse diaconie armen. Actum in Zuid-Beijerland uit
  naem en last des EE kerkenraed Wilhelmus Mess Eccls ibdem den 4 juli
  1716. NB Dese persoonen van Ouwdbeijerland vertrokken nae Strijen hebben
  om haere acte bij die van Ouwdbeijerland geweest, dog tot andwoord
  ontfangen datse daer niet te vinden was dies hebben we een acte gegeven
  aen die van Strijen voor het kind hiernae geboekt.

  Van Numansdorp 29-06-1710

  Copie van ontfangene acte van die van Numansdorp. Also Aert Bilet en
  Machteltje Joris de Vries Echteluijden uijt Numanspolder vertrokken sijn
  in Meij 1710 en gaen woonen onder de jurisdictie van den Hitserten dat
  sij derwaerts of gebragt hebben vijf kinderen: Jacob 13, Dirk 9, Otto 9
  ..aers en Jan 1 jaer oud, so is 't dat wij onderscreve leden des
  Kerkenraedts van Numansdorp elk in onse qualiteid verklaren, gelijk wij
  verklaeren mits deesen dat wij indemneeren den armen van den Hitsert van
  den last van alimentatie van bovengemelde kinderen so laest als Aerd
  Bilet en Machteltje Joris de Vries haere ouders respective sullen
  gesturven sijn, in so verre als de selve kinderen dan alimentatie sullen
  van nooden hebben, dat Godt verhoede, belovende dat wij se in sulken
  gevalle tot laste van onse diakonij arme sullen opneemen om se te
  alimenteeren als na behooren. T'oirkonde hebben wij dit met onse gewoone
  handttekening bevestigt deesen 29 junij 1710 Petrus Hamer D.J.C., Rokus
  Roomaer, Leendert Aertse van der Wael, Gillis Mansilom, W. Talen.

  Van Nieuw-Beyerland 20-03-1713

  Copie van ontfangene acte van die van Nieuw-Beijerland. De Kerkenraet
  van Nieuw-Bijerland verbindt sig omene de drie kinderen van Jan
  Bastiaense van Dam en Annetje Pieters van Etteren E.L. met naemen
  Bastiaen oud 12, Neeltje oud 10 en Pieter out 8 jaeren wanneer de selve
  onverhoopelijk tot armoede mogte vervallen naer haer vermogen te
  alimenteeren en ontlast de diakonie van den Hitsert mits deesen. Uijt
  last en naem des E kerkenraeds Gualtherus Kolff eccli ibd. Actum in
  Nieuw-Bijerland deesen 20 maert 1713.

  Van Nieuw-Beyerland 06-04-1713

  Copie van ontfangene acte van die van Nieuw-Beijerland. De Kerkenraedt
  van Nieuw-Bijerland verbindt sig om de twee kinderen van Pieter Gerritse
  Akkerman en Bastiaentje Pieters de Kok E.L. met naemen Katelijntje oudt
  omtrent 9 Bastiaentje oudt omtrent 2 jaeren so de selve onverhoopelijk
  tot armoede kwaeme te vervallen naer haer vermogen te onderhouden en
  ontlast de diakonie van den Hitsert mits deesen. Uijt last en naem des E
  kerkenraeds Gualtherus Kolff. Actum in Nieuw-Bijerland deesen 6 april
  1713.

  Van Oud-Beyerland 09-05-1713

  Copie van ontfangene acte van die van Oudt-Bijerlandt. De Kerkenraedt
  van Oudt-Bijerlandt verbindt sig om de twe kinderen van Pieter Gerritse
  Akkerman en Bastiaentje Pieterse Kok E.L. met naemen Gerrit oudt omtrent
  8 en Pieter oudt ruijm 6 en 1/2 jaer beijde onder Oudt Bijerlandt
  gebooren so se onverhoopelijk tot armoede moogen vervallen na haer
  vermogen te onderhouden en ontlast de Diakonie van den Hitsert mits
  deesen, gegeven in Oudt Bijerlandt deesen 9 meij 1713. Uijt naem en last
  des Kerkenraedts Johan Hadriaen Thierens, Sijn Scriba.

  Van Abbenbroek 20-04-1708

  Copie van ontfangene acte van die van Abbenbroeke. Wij Baljuw en Scepene
  van den Dorpe en Heerlijkheijt van Abbenbroeke beloven bij desen den
  E.geregte of arme van den Hitsert te sullen indemneren en bevrijden van
  de alimentatie van de twee kinderen van Isack van den Bergh geprocreert
  bij sijn huijsvrouwe Marijtje ....., genaamt Adrianes Isackse out 3 1/2
  jaer en Arien Isackse out een jare uijt desen dorpe med er woont
  vertrokken na den Hitsert voorsc. beloven in gevalle het mogt komen te
  gebeuren dat de voornoemde kindere hunne ouderen kwaemen te overlijden
  of ze niet in staet waren de selve kinderen te alimenteren of sulks tot
  laste van den Arme mogde koomen de voorscrevene kinderen na ons te sulle
  nemen en buijte laste van die van den Hitsert te sulle houden Acdem in
  Abbenbroeke desen 20 april 1708 en was geteijken A.van der Eijk, B.van
  Rij, Arij Janse van den Hove en vervolgens van andere.

  Naar Zuidland 19-03-1719

  Copie van gegevene acte aen die van 't Zuijdlandt. De KKraedt van den
  Hitsert verbindt sig om het kindt van Willem Arense Kuijper en Neeltje
  Ariese Spaen, genaamt Sara out omtrent 1 en 1/2 jaer geboren onder den
  Hitsert so het onverhoopelijk tot armoede mogt vervallen na haar
  vermogen te onderhouden en ontlast de Diakonie van 't Zuijdlandt mits
  desen. Gegeven in den Hitsert desen 19 maert 1719. Uijt naem en last des
  KKraedts C.A.van Heesel, Eccls.

  Van Goudswaard 02-04-1719

  Copie van ontfangene acte van die van de Korendijk. Also Cleijs Binneweg
  en Willemje Gijsen haar lieden hebben getransporteert met hare familje
  bestaande in een kindt oudt ontrent ruijm twee jaar genaamt Annetje
  Binneweg uijt dese jurisdictie van de Korendijk naar den Hitsert en also
  deselve regenten aldaar hebben versogt acte van cautie in gevalle de
  voorgemelde Cleijs Binneweg ende Willemtje Gijse tot armoede mogte komen
  te vervallen so ist dat wij scout en scepenen van de Korendijk en sulks
  in die kwaliteijt ons constitueren als borge indien het voornoemde kind
  bij overlijde van de oudere ofte andersins bij onmagtig werde der selve
  tot armoede kwam te vervalle dat wij het selve kindt sullen naar ons
  nemen en neffens andere uijd onse arme goederen administreren en dese in
  oirconde geteijkent op den 2 april 1719. Arij Broenevelt, Engel van der
  Houck, L. Salomonsz secret.

  Van Nieuw-Beyerland 29-06-1719

  Copie van ontfangene acte van die van Nieuw Bijerlandt. Die van den
  KKraed als administrerende de arme goederen van Nieuw Bijerlandt beloven
  en verbinden sig wanneer het kindt van Dirk Verhagen genaemt Bastiaen
  oud ruijm een jaer tot armoede kwaam te vervallen het selve uijt onse
  armgoederen na vermogen te onder houden. Ten oirkonde deses getekent in
  Nieuw Bijerlandt den 29 junij 1719 en wel getekent uijt naem des
  E.KKraedts D. Janzonius V.D.M.

  Naar Mijnsheerenland ..-05-1718

  Volgens berigt van Aart Dirkse de Baan is in meij 1718 gegeven acte van
  indemniteijt aen den E. KKraed van Moerkerken voor de 3 kinderen van
  Antonij Jansz van Enkhuijse en Teijntje Hendriksd Noteboom sijnde
  volgens berigt van de vader (die met een brief van voorscrijvene den 9
  dec 1719 van de gemelde KKraedt bij ons hulpe en onderstant kwam
  versoeken uijt dien hoofde) reets een van de selve overlede en de
  overige tegenwaerdig ontrent 9 en 11 jaren oudt wetende dit bij
  gelegentheijt van het ontfangen der gesegde brief door mij aengetekent
  omdat sulks gedurende de vacature der plaetse niet gesciet ende tegenw
  leden des KKraets uijtgenomen den bovengemelde onbekent was.

  Naar Oud-Beyerland 09-12-1719

  Copie van gegevene acte aen die van O.Bijerlandt. De KKraedt van den
  Hitsert verbint sig om de drie kinderen van Arij Corn Kraeck en Lijsbeth
  Jans in 't Velt genaemt Cornelis oudt ontrent 11, Tone oudt 9 jaren en
  Neeltje oudt 1 jaer na haer vermogen te alimenteren ......... hunnen
  ouders of andersins onverhoopelijk tot armoede vervielen. Gegeven in den
  Hitzert desen 9 dec 1719 uijt naem en last des E.KKraedts C.A.van
  Heezel.

  Van Nieuw-Beyerland 19-11-1719

  Copie van ontfangene acte van die van N Bijerland. Kompareerde voor ons
  ondergescreeven de huijsvrouw van Hendrick Stoffelsz vermelde dat sij
  luijde met er woon onder den Hitzert sig hadden begeven en om
  onverhindert daar te mogte wonen verpligt een acte van onderhout voor
  haer kint genaemt Stoffel oudt omtrent twe jaren dewelke wij haar niet
  hebben willen weijgeren, integendeel beloven wij als administreerend van
  de armengoederen te N Bijerlandt dat so het voormelde kindt
  onverhoopelijck tot armoede kwame te vervallen wij het selve nae
  vermogen sullen onderhouden. Gegeven in onse kerkelijke vergadering te N
  Bijerlandt den 19 nov 1719 en lager stondt en onderteijkent uijt last en
  naem des KKraedts van N Bijerlandt D. Janzonius V.D.M. ibidem.

  Van Numansdorp 12-01-1720

  Copie van ontfange acte van Numandsdorp. Alsoo Hendrik Philpse met sijn
  Huijsvrouw Pleune Ariens Capteijn tegenwoordig woonagtig is onder der
  Hitzert en hij voornoemden Philpse aen de Diaconie van Numandsdorp een
  acte van cautie voor sijne kinderen versogt heeft soo is het dat de
  Diakonie van Numandsdorp mits desen hem belooft en aenneemt sijne
  kinderen die onder Numandsorp geboren sijn met naeme Jan Hendrikse en
  Plip Hendrikse wanneerse tot laste van den armen mogten koomen te
  vervallen nae vermoogen te sullen alimenteeren en de dus de Diakonie van
  den Hitzert van dese last te ontheffen. Uijtgegeven in Numandsdorp den
  12 januarij 1720. Qoud Testor uijt naem des Kerkenraeths van Numandsdorp
  Teodorus Hemwerd Eccl. ibid.

  Van Numansdorp 05-05-1721

  Copie van ontfange acte van Numandsdorp. Alsoo Anthonij Shoute met drie
  van sijne kinderen het een Annetje genaemt oud omtrent nege jaer, het
  twede Maria genaemt ouwd omtrent seve jaer, het derde Simon genaemt ouwd
  omtrent vijf jaer is vertrokken nae den Hitzert ofte Zuijdbeijerland soo
  belooven wij ondergez: Schout en Schepenen mitsgaeders H. Geest
  armmeesters van Numandsdorp in Cromstrijen ingevalle den voornoemden
  Antonij Schoute tot Armoede quam te geraeken soo dat hij sijne voorsz
  drie kinderen niet konde alimenteeren wij onse arme middelen sullen doen
  alimemteeren en onderhouwden en de Heeren Opsienders der armen van den
  Hitzert ofte Zuijdbeijerland voorsr van de voorsr alimentatie ontlasten
  en bevrijden tot prestatie van hetgeene voorsr staet verbinden wij
  ondergesr de effecte en revenues van onse voorsr armen stellende alle
  deselve subjectden verbanden als nae regten actum den 5 maij 1721.
  J.D.V. Sandheuvel, Huijg van der Kil, J.V. Thalen, Jasper Hermese van
  der Spa, W.H. Maaskant, Andewegen, Pieter Waelboer, Willem Maeskant.

  Naar Numansdorp ..-..-1722

  Copie van gegeven acte aen die van Numansdorp. Wij ondergeschreven
  kerkenraeth van Zuijdbeijerland verbinden ons de drie kinderen van de
  weduwe van Bastiaen Boekhoove indien deselve onverhoopeluk tot armoede
  quaeme te vervallen uijt onse arme goederen nae vermoogen te
  alimenteeren en ontlasten dus hiermede de diakonie van Numandsorp
  gegeven in onse kerkenraeth den (den datum is vergeten) F.A. Luijken.

  Naar Nieuw-Beyerland ..-..-1722

  Aen die van Nieuwbeijerland [Acte verder niet ingeschreven]

  Naar Goudswaard ..-..-1722

  Aen die van de Koorendijck is sulck een acte oock gegeven voor een kind
  van Dierk Hendrikse Kloppenburg en Inigje Japiks Westdijk hetwelck
  onderteekent was gegeven den ...... F.A. Luijken, Willem Leenderse
  Vermaes, Hendrik Geertse Maesdam, Huijg Munter.

  Naar Oud-Beyerland 16-08-1722

  Aen die van Ouwdbeijerland. Wij ondergeschreven kerkenraeth van
  Zuijdbeijerland verbinden ons het eene kind onder den Hitzert gebooren
  van Arij Arijse Sareloos en Aelbertje Pieter Landmeeter genaemt
  Geertreij omtrent een jaer ouwd indien hetselve onverhoopeluk tot
  armoede quaeme te vervallen uijt onse arme goederen nae vermoogen te
  alimemteeren en ontlasten dus hiermede de diakonie van Ouwdbeijerland
  gegeven in den Hitzert in onse kerkenraeth den 16 aug 1722 was geteekent
  F.A. Luijken, Willem Leenderse Vermaes, Cornelis van der Wael,
  ouwderlingen, Cornelis van Wijnen als diaken.

  Van Oud-Beyerland 08-09-1722

  Copie van ontfangene acte van die van Ouwdbeijerland. Jan van Gilst met
  sijn vrouw Pleuntje Jans de Jong van hier metter woon vertrokken sijnde
  onder den Hitzert en van ons als opsigt hebbende over de armgoederen
  versogte hebbende Acte van borgtogt ten eijnde de diakonie van den
  Hitzert met het kind dat hier gebooren, Bastiaentje genaemt omtrent
  negen maenden ouwd is niet beswaert sal worden soo is het dat den
  Kerkenraeth van Ouwdbeijerland sig verbind om het voornoemde kind indien
  het door eene onverhoopt toeval (dat God verhoede) onderstand mogt van
  nooden hebben nae haer vermoogen te onderhouwden en ontlasten dus de
  diakonie van den Hitzert van het beswaeren dat van het voors kind souw
  konnen koomen. Aldus gegeven in Ouwdbeijerland desen 8 september 1722
  uijt naem en last des KKraeths van Ouwdbeijerland. P. Berkhout Eccl et
  sijned scriba.

  Van Numansdorp 17-02-1722

  Ontfangene Acte van Numansdorp voor het kind van Ingel Maertens
  Westdijck en Maria Jans Daelder, Maerten ouwd 2 jaer, geteekent den 17
  febr 1722 door J.V. Bijemont secretaris.

  Naar Klaaswaal 15-11-1722

  Copie van gegeven acte aen die van Claeswael. De soon ouwd 4 en de
  dogter 2 jaer. Wij onderschreven kerkenraath van Zuijdbeijerland
  verbinden ons de twee kinderen van Jan Ariense Haverboer en Jaepje
  Willems Boeckhout dat soontje genaemt Arij de dogter Theuntje indien
  deselve tot armoede quame te vervallen (dat God verhoede) uijt onse arme
  goederen nae vermoogen te alimenteeren en ontlasten dus hiermede de
  Diakonie van Claeswael. Gegeven in den Hitzert in onsen kerkenraeth den
  15 nov 1722. F.A. Luijken V.D.M., Cornelis van der Wael, Huijg Gerretse
  Munter

  Naar Strijen 14-02-1723

  Copie van gegeven Acte aen die van Strijen. Wij ondergeschreven KKraeth
  van Zuijdbeijerland verbinden ons het kind van Aert Gerrits Vermeulen en
  Emmetje Gerrits Sijderveld genaemt Ariaentje ouwd omtrent 8 jaeren
  indien hetselve onverhoopeluk tot armoede quame te vervallen uijt onse
  diakonie middelen nae vermoogen te alimenteeren en ontlasten dus mits
  desen de diakonie van Strijen. Gegeven in den Hitzert in onsen KKraeth
  den 14 feb 1723. F.A. Luijken, Willem Leenderse Vermaes, Cornelis van
  der Wael.

  Van Oud-Beyerland 30-11-1722

  Copie van een Acte ontfangen van Ouwdbeijerland sijnde een kopie van een
  Acte van indemniteit gegeven van de KKraeth van Westmaas aen die van
  Ouwdbeijerland voor Pieter Vink mitsgaders voor een kind dewelcke te van
  der koomende woonen ons selve gebragt. Alsoo Pieter Pieterse Vink die
  sig met sijn vrouw Sijtje Cornelis Westdijck en kind genaemt Cornelis
  tegenwoodig ouwd twee jaeren meter woon uijt de Groep resorteerende
  onder den Dorpe van Westmaes nae ouwdbeijerland begeven heeft. De
  KKraeth van Westmaes is aengeweest om een Acte van Cautie voor hem sijn
  vrouw en kind sonder welcke die van ouwdbeijerland hem niet wilden
  dulden onder haer bedugt voor de lasten die haer E. diakonie van sijnent
  wegen mogten overkoomen soo is het dat die van Westmaes om de genoemde
  persoon geruste inwoning onder ouwdbeijerland soo veel in haer is te
  besorgen dewijl hij voorgeeft daer beeter sijn kost te konnen winnen sig
  verbinden gelijk sig haer verbinden mitsdesen dat ingeval de voornoemde
  persoonen Pieter Pieterse Vink sijn vrouw en kind tot armoede kwaemen te
  vervallen en eenige alimentatie van de Diakonie van nooden hadden
  (hetgeen den heemel verhoede) dat in sulck een geval die van Westmaes de
  lasten sullen draegenen de voornoemde persoonen de alimentatie nae den
  staet van haeren Diakonie sullen besorgen verbindende daertoe oock
  Diakonij indien ten bedwang van alle regten en Regteren. actum Westmaes
  den 5 maij 1723 (en was geteekent uijt naem en last des KKraeths Henr.
  van der Segen predikant. Concordant cum principalis quod in fidem copie
  testor Samuel Spegd Eccl in ouwd-beijerland 30-11-1722.

  Van Piershil 26-02-1723

  Copie van ontfange Acte van die van Piershil. De KKraeth en Magistraet
  van Piersil als gecombineerde Regenten van den Armen verbinden sig bij
  desen qualitate qua om het kind van Lijsbeth Hermens van der Heijden
  gebooren te Piershil den 28 febr 1722 indien hetselve onverhoopenlik tot
  armoede mogte koomen te vervallen nae hunne vermoogen uijt de arme
  middelen te sullen onderhouwden ontlastende hiermede daervan den Armen
  van den Hitzert. Gegeven te Piershil den 26 febr 1723 uijt order van
  den Magistraet J.van Campen, Schout, L.van der Veld V.D.M. ibid.

  Van Strijen 02-03-1723

  Copie van ontfange acte van die van Strijen. Wij Dirck Bosveld, Schout,
  Mattieus Dolaert, Adriaen Smets en Nicolaes Voorkerke, Schepenen van den
  dorpe en heerlikheit van Strijen vervangende onse mede confraeters in
  wette alhier neemen aen en belooven bij desen dat soo wanneer het kind
  van Bastiaen Kooijman verweckt aen Mevisje Coelemeij sijn Huijsvrouw,
  genaemt Cornelis ouwd omtrent een jaer en alhier gebooren te eeniger
  tijd door onmagt van de ouwders adsustentie van noode mogte hebben wij
  herselve uijt onse arme inkoomen sullen onderhouwden naer ons vermoogen
  ende de Armmeesters ofte de versorgers der Arme van den Hitzert ofte
  Zuijdbeijerland daervan indemneeren en ontlasten onder verband van
  deselde Armegoederen ten bedwang als naer regten. In oorkonde dese
  geteekent of wel de Minute van dese bij Schouwd en Sheepenen voornt op
  den tweeden maert 1723 Mij present W. Hessel.

  Van Oud-Beyerland 05-09-1721

  Copie van ontfange acte van die van ouwdbeijerland sijnde een copie van
  een Acte van die van 's Gravendeel aen Ouwdbeijerland gegeven. De
  Diakoniearmen van 's Gravendeel verbind sig indien het mogt gebeuren dat
  het kind van Jan van Gilst en Pleuntje sijn Huijsvrouw met naeme Grietje
  ouwd omtrent anderhalfjaer tot lasten van den armen oijt souwde moeten
  koomen dan hetselve voor de helft tot hunnen laste sullen neemen en den
  armen van ouwdbeijerland in soo verre daervan te sullen indemneeren
  daervoor verbindende hunne arme inkomsten. Gegeven te 's Gravendeel den
  5 sept 1721. (onder stond) Nomie sijnedrij Jacob Hanappier Eccl ibidem.
  In fidem copie Samuel Spegd Eccl in ouwdbeijerland en sijn scriba. Nota:
  die van ouwdbeijerland veel moeite gedaen hebbende om een acte voor het
  geheele kind te verkrijgen hebben gehoort dat dese Jan van Gilst onder
  Wieldregd gewoont en de K.K.raeth van 's Gravendeel noijt meer geeft
  voor den inwoonders van die polder welker ambagts Heren sig noijt willen
  borge voor de alimentatie van ouders of kinderen.

  Naar Rotterdam 07-08-1723

  Copie van gegeve Acte aen die van Rotterdam. Alsoo Dierk Dierkse Stolck
  is gaen wonen tot Rotterdam en ons aengeweest om een acte van Cautie
  voor hem sou der welcke hij tot Rotterdam met er woon niet blijven mag
  soo is het dat wij ondergeschreve Kerkenraeth van Zuijdbeijerland om de
  genoemde persoon de geruste inwooninge tot Rotterdam soo veel in ons is
  te besorgen ons verbinden mits desen den voornoemden Dierk Dierkse Stolk
  indien hij tot armoede quaeme te vervallen (dat God verhoede) uijt onse
  armemiddelen nae vermoogen te alimenteeren ontlastende hiermede daervan
  den Armen van Rotterdam. Gegeven in Zuijdbeijerland desen 7 aug 1723.
  Francois Adriaen Luijken, C. Hoppel, C.van der Wael, C.van Wijnen.

  Van Oud-Beyerland 27-10-1721

  Ontfangen een Acte van indemniteit van die van ouwdbeijerland voor
  Lijsbeth Hermans van der Heijde den 27 oct 1721 uijt naem der
  K.K.raeths, Samuel Spegt Eccl.

  Naar Goudswaard 12-09-1723

  Copie van gegeven Acte aen die van de Koorendijck. Wij ondergeschrevene
  Kerkenraeth van Zuijdbeijerland verbinden ons het kind van Arij
  Ruijtenburg en Trijntje Ferdinandus van den Berg genaemt Lijsbeth ouwd
  derde halfjaer indien het selve tot armoede quaeme te vervallen (dat God
  verhoede) uijt onse armegoederen nae vermoogen te alimenteeren,
  ontlastende dus hiermede de diakonie van de Koorendijck, gegeven in onse
  K.K.raeth desen 12 sept 1723. F.A. Luijken V.D.M. ibid, Willem Leenderse
  Vermaes, Cornelis Hoppel, ouwderlingen, Cornelis van Wijnen, diakon.

  Van 's Gravendeel 26-04-1723

  Ontfangen een Acte van indemniteit voor drie kinderen van Andries Korse
  Westdijk en Barber Pieterse Baerendregt, Leijntje 10, Maijke 2 en
  Annetje ouwd een half jaer gegeven in 's Gravendeel den 26 april 1723
  nae sijnedrij Jacob Hanappier Eccl ibidem

  Van Numansdorp 24-11-1724

  Ontfangene Acte van die van Numandsdorp voor het kind van Johannes
  Steijlaert en sijne huijsvrouw genaemt Johanna ouwd omtrent een jaer den
  24 nov 1724 ter ordonnantie van de Heeren Schout, Schepenen H.G. armen
  van Numaandsdorp voornt als Secretaris J.V. Bijemont.

  Naar Zwartewaal 21-05-1724

  Wij ondergeschreven kerkenraeth van Zuijdbeijerland verbinden ons het
  kind van Isak van den Berg en Maertje Ariensd Kuijper genaemt Arij ouwd
  4 jaeren wanneer hetselve tot armoede vervallen souwde (dat God
  verhoede) uijt onse arme middelen nae vermoogen alimenteeren gegeven in
  den Hitzert desen 21 maij 1724. F.A. Luijken V.D.M., Cnelis Hoppel, Jan
  Corstiaense van der Linden, Leendert de Lange, ouwderlingen, Jacob
  Maertense Verreij, diaken, Dierk Stolck. Copie van gegeven acte aen die
  van Swartewael.

  Naar Goudswaard 23-09-1724

  Wij ondergeschreven Kerkenraeth van Zuijdbeijerland verbinden ons de 5
  kinderen van Willem Viskil en Cornelia Sijmesd van der Linden genaemt
  Willem 17, Sijme 10, Arij 8, Ariaentje 4, Bastiaen omtrent 2 jaeren ouwd
  sijnde indien deselve tot armoede souwden vervallen (dat God verhoede)
  uijt onse Arme middelen nae vermoogen alimemteeren gegeven in den
  Hitzert desen 23 sept 1724 F.A. Luijken, C. Hoppel, Bast. van de Polder,
  Jan Corst. van der Linden, ouwder[lingen], J.M. Verreij, diaken. Copie
  van gegeven Acte aen die van de Koorendijk.

  Naar Oud-Beyerland 17-12-1724

  Wij ondergeschreven Kerkenraeth van Zuijdbeijerland verbinden ons het
  kind van Herbert Arense van Vlied en Willemtje Cornelis Blaeck genaemt
  Cornelis ouwd ... indien het selve tot armoede souwde vervallen (dat God
  verhoede) uijt onse armenmiddelen nae vermoogen te alimenteren. Gegeven
  in den Hitzert desen 17 dec 1724. F.A. Luijken V.D.M., Cornelis Hoppel,
  Bastiaen van de Polder, Jan Corstiaense van der Linden, ouwdelingen.

  Van Numansdorp 12-02-1725

  Ontfangen een acte van de Diakonij Armen van Numaandsdorp een Acte van
  Cautie voor de helft van de drie kinderen van Reijer Arense Pluijm en
  Annetje Hendricks Huijser, het eene genaemt Cornelia ouwd 3 jaeren met
  Hendrikje en Lijdia twelingen ouwd twee en een half jaer gedateert den
  12 feb 1725 en uijt naem des Kerkenraeths geteekent Theodorus Houwerd
  V.D.M. ibid.

  Van Numansdorp 24-03-1725

  Nog een Acte van cautie van die van Numansdorp ontfangen voor de helft
  van voorsoon van Jillis (Hostelree) ? Vogelaer gewonnen bij IJgje
  Jaspers van der Burg genaemt Jasper ouwd 7 jaeren en voor het geheele
  kind van dienselven gewonnen bij Treijntje Jans van Driel genaemt Neetje
  ouwd drie jaeren gedateert den 24 maert 1725 en geteekent uijt naem des
  Kerkentaeths Theodorus Houwerd predikant aldaer. NB.Hostelree is
  waarschijnlijk Stoffelse.

  Naar Numansdorp ..-..-1725

  Voor het kind van Ariaentje Munter, Bastiaen genaemt ouwd ......
  gewonnen bij.... [acte niet verder ingeschreven]

  Naar Piershil 26-09-1725

  Voor de kinderen van Jan Robbertse van Hal en Lijntje Leenders de Regt
  te w. Cornelis ouwd 10 jaer gewonnen bij Kreijn Viskil en Robbert 2 jaer
  ouwd op den 26 sept 1725.

  Naar Geervliet 28-10-1725

  Voor de 2 kinderen van Willem Arense van Putten, Arij 14 Aert 12 jaeren
  ouwd den 28 oct 1725.

  Van Nieuw-Beyerland 03-10-1726

  De Kerkenraeth van Nieuwbeijerland verbinden sig om de twee kinderen van
  Mewis Hendrikse Groenewouwt en Martje Jans van Krimpen onder ons
  gebooren en genaemt het eene Lijsbeth ouwd ruijm vijf jaeren en het
  ander Annetje ruijm drie jaeren nae vermogen indien deselve
  onverhoopeluk tot Armoede komt te vervallen te sullen onderhouwden ende
  bevrijd dus de Arme van Zuijdbeijerland hetwelck getuijgd uijt naem en
  last van de E. Kerkenraet van Nieuwbeijerland H.V. Schaeik Dierkssoon
  Eccl. ibid. Actum in Nieuwbeijerland den 3 october 1726.

  Naar Piershil 15-09-1726

  Nota: Hier of hieromtrent is vergeten aenteteekenen het geven van eene
  acte voor het kind van Pieter Brevaert genoemd Neeltje van hier naer
  Piershil gaen wonen getekend den 15 septem 1726 door F.A. Luijken, L.de
  Lange, E. Sijderveld. Waervan zie int vervolg op het negende bladt agter
  dit.

  Van Piershil 02-01-1726

  De Kerkenraeth en Magistraet van Piershil als gecombineerde regenten van
  den Armen verbinden sig qualitate qua om het kind van Willem Hermands
  Boekhout en Lena Ariensd Lopeker E.L. genaemt Theunis gebooren onder
  Piershil en ouwd 1 1/2 jaer indien hetselve onverhoopt tot armoede quam
  te vallen en onderstand noodig had naer hun vermoogen te sullen
  onderhouwden en ontlast dus den Armen van den Hitzert bij desen. Gegeven
  te Piershil den 2 januarij 1726 uijt naem en last der E. Kerkenraeths
  Laurentius van der Veld V.D.M. ibid. Uijt naem van de Magistraet
  J.v.Campen Schout 1726.

  Van Oud-Beyerland 16-05-1726

  Voor drie kinderen van Wessl Jillisz en Annetje Dierksz genaemt Jillis,
  Jacob en Dierk ouwd elf, ses en derdhalfjaer den 16 maij 1726 uijt naem
  der Kerkenraeths Samuel Spegt.

  Van Oud-Beyerland 18-11-1726

  Voor de twee kinderen van Lena Ariens Loopiker verwekt bij Ewout Simonsz
  Gouwdswaert genaemt Geertje en Simon ouwd tien en agt jaer den 18 nov
  1726 uijt naem der KKenraths Samuel Spegt Eccl et Sijnodij Sriba.

  Van Strijen ..-..-1727

  Voor het kind van Arij Jacobsz van der Wael en Ingentje Hendrikse
  Sijvendonk genaemt Jacob ouwd anderhalf jaer was geteekent D. Bosveld,
  Cornelis Esseboom.

  Van Westmaas 16-04-1727

  Voor twee kinderen van Arij Jacobze van der Wael en sijn Huijsvrouw,
  Lijsbeth en Arientje ouwd omtrent 6 en 5 jaeren geteekent uijt naem der
  Kerkenraeths den 16 april 1727 door H.B. Hoedemaeker pd te Westmaes.

  Van Klaaswaal 19-05-1728

  Voor Jacob Hendrikse Timmerman sijn Huijsvrouw Geertruij van der Wael,
  met haer drie kinderen Aaltje, Hendrik, Corstiaen ouwd omtrent 12, 8 en
  3 jaer geteekent uijt naem van de Heeren Schout en Scheepenen van
  Numandsdorp door J. van Bijemont den 19 maij 1728.

  Van Oud-Beyerland 25-05-1728

  Voor vier kinderen van Gerrit Dierks van der Heijden en Jannetje Centsd
  van der Hoek, Maertje, Neeltje, Dierk en Leena, ouwd 17, 15, 13 en 6
  jaeren geteekent door Samuel Spegt Eccl den 25 maij 1728.

  Van Piershil 12-04-1729

  Voor twee kinderen van Philip de Vette en Grietje Jans Rolhoff, Anna en
  Lena ouwd drie en een jaer geteekent den 22 oct 1721 door L. v der Veld
  V.D.M. en J.v.Kampe, waervan de Copie geteekent door P. Berkhout Eccl.
  In ouwdbeijerland den 12 april 1729. Waerbij nog een andere acte voor 2
  kinderen van desleve persoonen Theuntje en Jan ouwd ses en anderhalf
  jaer door P. Berkhout geteekent van den selven datum.

  Van Mijnsheerenland ..-01-1731

  Voor het kind van Martijntje Pieters den Ouwden weduwe van Willem
  Bastiaense den Broeder, Adriana ouwd 2 jaeren geteekent den .. jan 1731
  door Francois Kuijpers V.D.M.

  Van Numansdorp 07-06-1731

  Voor het kind van Gillis Gillisse Tempelaer en Geertje Maertens van der
  Burg, Cornelis ouwd omtrent drie jaeren geteekent den 7 junij 1731 door
  Philip L. Schuller Eccls

  Van Goudswaard 06-10-1731

  Voor de twee kinderen van Engel Maertens Westdijck, Ariaentje verweckt
  bij Maria Jans Daelder en Lijsbeth verweckt bij Maria Jans Centeboer het
  eerste omtrent 10 het laetste omtrent 3 jaeren geteekent den 6 oct 1731
  door Schout en Schepenen van den Koorendijck. Vid het jaer 1722

  Van Nieuw-Beyerland 15-11-1731

  Voor het kind van Pieter Operel, Abraham ouwd omtrent een jaer geteekent
  den 15 nov 1731 door T. Haganens eccl

  Van Piershil 20-10-1732

  Voor het kind van Willem Romeijn en Soetje Gouwdswaert, Arentje ouwd
  omtren ander half jaer geteekent 20 oct 1732

  Van 's Gravendeel 19-12-1732

  Voor het kind van Theunis Boer en Theuntje Joost Wildeman ouwd omtrent
  een jaer geteekent den 19 dec 1732 door Jacob Hanappier Eccl

  Van Nieuw-Beyerland 06-04-1733

  Voor het kins van Theunis Jans van Ree, Leena ouwd omtrent 3 jaer
  geteekent door T. Haganens Eccl den 6 april 1733. En weerom gegeeven nae
  Numansdorp den 22 nov 1735

  Van Piershil 16-09-1733

  Voor het kind van Theunis Cornelisse Landsheer en Aagje Jacobs van der
  Vlugt, Cornelia geteekent door Gerardus van den Heuvel Eccl den 16 sept
  1733. Copie uijt de acte van Swartewael

  Van Goudswaard 02-11-1733

  Voor het kind van Jan Claesz Bijl en Marijtje Biemons, Claes ouwd
  omtrent een half jaer geteekent door Wilhelmus Louis Eccl. den 2 nov
  1733. Is te vinden bij de attesties van Litmaatschap

  Van Nieuw-Beyerland 02-05-1734

  Voor het kind van Jan Janse Smit genaemt Lijsbeth ouwd omtrent 14
  maenden geteekent den 2 maij 1734 door T. Haganens eccls

  Van Nieuw-Beyerland 17-05-1734

  Voor de drie kinderen van Leendert van der Spek, Neeltje, Jacob en
  Pieter ouwd omtrent 3, 1 1/2, 1 3/4 jaer geteekent door T. Haganens den
  17 maij 1734

  Van Numansdorp 24-11-1734

  Voor het kind van Willem van der Schluijs genaemt Cornelis ouwd omtrent
  een jaer geteekent ter ordonnantie van D. Heeren Schout en Scheepenen
  mitsgaeders Armmeesteren van Numandsdorp in Cromstrijen bij den
  Secretaris Jacob van Oorde den 24 nov 1734

  Van Klaaswaal 27-11-1735

  Voor de het halve onderhouwd van het kind van Fulp Jacobs Nieuwenboer
  genaemt Ingetje geteekent den 27 nov 1735 door Leonardus Mathias
  Vrolikhart, B.C. Niemandsverdriet, Theunis Vos, Diaken

  Van Mijnsheerenland 30-11-1736

  Voor Cornelis van Vlied geteekent den 30 nov 1736 Henr van Rie

  Van Numansdorp 27-01-1737

  Voor het kind van Jannitje Ariensd de Wilde genaemt Aeltje ouwd omtrent
  5 jaer geteekent den 27 jan 1737 door Philip Ludolf Schuller uijt naem
  des kerkenraeths en in qualiteit als Groten Armmeester van Cromstrijen
  D.C. Schuijer

  Van Mijnsheerenland 18-08-1737

  Voor Wouter Corn van Vlied ouwd ruijm 3 jaeren geteekent den 18 aug 1737
  door Henr van Rie predicant te Mijnsheerenland

  Van Piershil 27-11-1737

  Voor drie kinderen van Arij Bastiaense Vlasblom en Annigje Jacobs
  Verreij, Maria, Jacob, Martijntje ouwd 5, 4, 1 1/2 jaer geteekent den 27
  nov 1737 uijt naem des E. kerkenraets door Gerhardus van den Heuvel,
  predicant te Piershil. Uijt naem van de Magistraat door J.v. Kampen als
  Schout

  Van Numansdorp 01-04-1738

  Voor een kind van Bastiaen Bouwense de Regt en Jannigje Hendrik 't
  Hoertje genaemt Boudewijn ouwd omtrent de 3 jaeren geteekent den 1 april
  1738 door D.C. Schuijer

  Van Hekelingen 29-05-1738

  Voor een kind van Zander Bakker en Marijtje de Ruijter genaemt
  Arijaentje ouwd ontrent 3 jaeren geteekent den 29 maij 1738 door Lucas
  Grol predikant en Leend. Noodijk ouwderling

  Van Mijnsheerenland 29-03-1738

  Voor Barber Jans Verrijp geteekent den 29 maert 1738 door Henr. van Rie
  V.D.M.

  Van Klaaswaal 01-03-1739

  Voor de twee kinderen van Cornelis Leenderts Klootwijk en Pleuntje
  Buijtendijk, Neeltje en Grietje ouwd 3 en 1 jaer geteekent den 1 maert
  1739 uijt naem des kerkenraets L.M. Vrolikhart (te vinden onder de
  kerkeluke attestatien)

  Van Mijnsheerenland 30-10-1739

  Voor Annigje Huige in 't Veld neffens haere kinderen Maijke ouwd 12,
  Dierk ouwd 6 en Huijg ouwd omtrent 4 jaeren geteekent 30 oct [1739] uijt
  naem van de Geregte door Arij de Kooningh

  Van Nieuw-Beyerland 19-04-1740

  Voor de kinderen van Cornelis Govertsz Schilperoort en Neeltje Pieter
  van der Moolen, Govert ouwd circa 14, Jannetje 9, Pieternella 6, Pieter
  3 jaren geteekent uijt naem des E kerkenraets den 19 april 1740 door
  Hermannus Lingius. (te vinden onder de kerkeluke attestatien)

  Van Numansdorp 19-12-1740

  Voor Leendert Plooster gevoegd onder de kerkelieke attestatie van
  desselfs moeder Neeltje Willems Gouwdswaert geteekent uijt naem des
  kerkenraets Jacobus Zoutmaet den 19 dec 1740

  Van Maasdam 22-05-1741

  Voor Reinier Noteboom en sijn vier kinderen Iefje, Jan, Jacob, Maria
  geteekent uijt naem van het Geregt en kerkenraads door Arij de Kooning,
  Schout, Isaak Hasen den 22 maij 1741

  Van Nieuw-Beyerland 09-06-1741

  Voor de twee kinderen van Klaes Pieterse Weda en Magdalena Ariens Kroos
  geteekent den 9 junij 1741 uijt naem der kerkenraads Herm Lingius Eccl
  ibid

  Van Goudswaard 04-06-1741

  Voor het kind van Bastiaen van der Jagt genaemt Jannetje ouwd ontrent 2
  jaer geteekent den 4 junij 1741 door A. Sijderveld, Gillis Verrij, Jacob
  Visser

  Van Zuidland 20-03-1742

  Voor Maertje van der Swaen geteekent den 20 maert 1742 door Johannes van
  Alphen Eccles

  Van Strijen 27-10-1742

  Voor Jan Janse Hoek en Lijntje Lamberde Weeda met haere 4 kinderen Jan,
  Hilligje, Annigje en Cornelis geteekent den 27 oct 1742 door Adr.
  Bosveld secretaris

  Van Nieuw-Beyerland 23-04-1742

  Voor het kind van Arij Leenderts Klootwijk en Haedewij Johannis van den
  Bogaerd, Johannes genaemt geteekent den 23 april 1742 door Johannes
  Lingius predicant aldaer

  Van Strijen 25-01-1744

  Voor de 2 kinderen van Arijaentje Willemse Viskil wed. Ot van Driel
  genaemt Ot 2 1/2 jaer en Geertje 3 jaer ouwd geteekent den 25 jan 1744
  door den secretaris Bosveld

  Van Nieuw-Beyerland 02-05-1744

  Voor Pieter Gerretz in 't Veld, sijn huijsvrouw Henrica Timmers en sijn
  kinderen Gerret ruijm 5 jaren en Cornelia ruijm 2 jaer ouwd geteekent
  uijt naem des kerkenraads door Hermannus Lingius den 2 maij 1744

  Van Numansdorp 04-02-1745

  Voor Bastiaentje Jans Steen geteekent door Jacobus Zoutmaet den 4 febr
  1745

  Van Oud-Beyerland 20-04-1744

  Voor Neeltje Maertens Pons geteekent den 20 april 1744 door Paulus
  Berkhout

  Van Heinenoord 26-10-1744

  Voor den persoon van Margarietje Ariensd Mansveld geteekend Heinenoort
  den 26 octob 1744 door P vd Hegge, Rochus Stougue, Claas Baars enden
  secretaris Panneboeter

  Van Maasdam 07-06-1747

  Voor den persoon van Willem Wingerd de Geus geteekend den 7 junij 1747
  door Isaac Hazeu

  Van Mijnsheerenland 30-06-1745

  Voor den persoon van Hendrik Hendrikz Meijert geteekend den 30 junij
  1745 door Hermannus van Reverhorst

  Van Mijnsheerenland 10-10-1745

  Voor den persoon van Willemijntje Laurensd Waart geteekend den 10
  october 1745 door Hermannus van Reverhorst

  Van Nieuw-Beyerland 28-10-1745

  Voor den persoon van Lijsbet Paai dochter van Pieter Teunisz Paai en van
  Marijtje van Hoorn getekend den 28 octob 1745 door Hermannus Lingius

  Van Numansdorp 29-03-1747

  Voor den persoon van Marijtje Pleunsd in 't Velt geteekend den 29 maart
  1747 door Jacobus Zoutmaet

  Van Mijnsheerenland 19-02-1747

  Voor de personen van Jan den Belder en Jannigje Johannesdr Dolaert,
  echtelieden als mede voor hunne twee kinders waer van het eene genoemd
  is Cijtje oudt ontrent drie jaren en vier maenden het andere Hendrik
  oudt ontren twee jaren en twee maenden geteekend den 19 februarij 1747
  door Herm. van Reverhorst

  Naar IJsselmonde 03-04-1748

  Voor den persoon van Bastiaen van Hals en van Pleuntje van F.tten,
  egtelieden alsmede voor hunne 3 kinders Krijn ruim zeve jaren oudt
  Ariaentje vijf jaren en vijf maenden Kornelis vier jaren. Den 3 april
  1748

  Naar Nieuw-Beyerland 08-04-1748

  Voor de twee kinders van Hendrik Chiele van der Giezen waer van het eene
  genaemd is Lena oudt zes jaren en zes maenden het ander Pieter oudt 2
  jaren en 6 maenden den 8 april 1748

  Van Ridderkerk 31-01-1748

  Voor den persoon van Jacob Leeuwenburg geteekend Ridderkerk den 31
  januarie 1748 door L. Feering Joh. Fil.

  Naar Nieuw-Beyerland 15-04-1748

  Voor de personen van Laurens Jongebloessem en Maria Flama egtelieden en
  hunne twee kinders Krelia oudt 2 jaren en bijna vijf maenden en Jannigje
  oudt 1 jaer en 3 maenden den 15 april 1748

  Van 's Gravendeel 27-04-1748

  Voor den persoon van Jacob Leendertz Blokland getekent 's Gravendeel den
  27 april 1748 door Jacob Hanappier

  Naar Hekelingen 24-06-1748

  Voor de 2 kinderen van Sander Bakker en Maaijtje Leendersdr de Ruiter
  waer van het eene genoemd is Leendert oudt 10 jaren en 4 maenden het
  ander Engel oudt 8 jaren en 8 maenden den 24 junie 1748

  .... ........ 26-07-1748

  Vermits Teunis Fransz de Bree en Gillis Goudtzwaert op zig genomen
  hebben de drie nagelate kinderen van Sijgje Fransd de Bree te zullen
  houden en opvoeden zoo lange zij in staet zijn buiten laste van den
  armen van den Hitsert zoo beloven wij ondergeschr. leden des eerw
  kerkenraedt van Zuidbeierland mits dezen indien de voornoemde personen
  Teunis Fransz de Bree en Gillis Goudtzwaert zelf (t geen Godt
  genadiglijk verhoede !) buiten staet raekten omde voorzeide drie
  kinderen te houden dat wij die drie kinderen zullen naer vermogen uit
  onze armegoederen alimenteren en dus die personen daer van ontheffen
  acte den Hitsert den 26 julie 1748 was geteekent Joannes van Rossum,
  predikant, Cornelis Uiterlinden, Corstiaan Ras, Pleun Verschoor,
  ouderlingen, Andries Monster, diaken.

  Van Piershil ..-..-1748

  Neeltje van de Breedevaert, dochter van Pieter van de Breedevaert en
  Aertje de Reus in den jare 1748 herwaard gekomen met ter woon van
  Piershil en door den eerw kerkenraed van den Hitsert gevraegd om een
  acte van indemniteit heeft eene copie van acte (door den eerw kerkenraed
  van den Hitsert aen die van Piershil gegeven voor den persoon van deze
  Neeltje Pietersd van de Breedevaert den 15 sept 1726 geteekent toen hare
  ouders met deze hunne dochter toen omtrent 2 jaren oudt en hier geboren
  en gedoopt den 12 maert 1724 van hier naer Piershil vertrokken zijn) aan
  ons gebragt door Ds Slijp op volgende wijze geschreven:
  "Pro copia: Wij ondergeschreven kerkenraedt van Zuidbeierland verbinden
  ons het kind van Pieter van de Bredevaert en Aertje de Reus genaemd
  Neeltje ouwd omtrent twee jaren wanneer het zelve (dat Godt verhoede)
  tot armoede zoude vervallen uit onze armemiddelen naer vermogen te
  alimenteren ontlastende dus den armen van Piershil gegeven in den
  Hitsert dezen 15 sept 1726 Francois Adr Luijken, L. de Lange, E.
  Sijderveldt.
  Lager stondt " in fidem copie Joannes Slijp eccls in Piershil doch alzoo
  ik de acte of liever copie van deze acte als mede de aenteekening daer
  van niet vinde zal dit door mijn eerw voorzaed vergeten wezen.

  Van Oud-Beyerland 12-09-1748

  Voor den persoon van Johanna Kornelisdr Hordijk getekend Oudtbeierland
  den 12 sept 1748 door S. Specht.

  Van Piershil 20-05-1749

  Voor Arij van Buren en sijn huijsvrouw Neeltje Pieters Soeteman met
  hunne kinderen als Gert Arense oudt 16 jaren Ariaantje oudt omtrent 10
  jaar Maartje oudt omtrent agt jaar Teuntje oudt omtrent 6 jaar Pietertje
  oudt omtrent vier jaar en Annetje Arens oudt omtrent 2 jaar. Getekent
  den 20 meij 1749 Gillis Verrij ter ordonnantie van de geregten en Krijn
  Iserman ouderling bij vacature van de kerke van Piershil.

  Naar Oud-Beyerland 07-12-1749

  Wij ondergeschreven Leden van den kerkenraadt van Zuijdbeierland (alias
  Den Hitzert) indemneren bij dezen den Armen van Oudt Beierland indien
  Marijgje Hendrikze van Baars oudt omtrend drieentwintig jaar en
  geboortig van hier tot armoede ( t geen wij bidden dat Godt genadiglijk
  verhoede wil ) mogte vervallen, beloven wij als dan de diakonie van
  Oudbeijerland te zullen bevrijden en de voorschreve Marijgje Hendrikze
  van Baars tot onze arme goederen te zullen alimenteren verbindende hier
  toe alle de goederen van onze diakonie armen. Actum in den Hitzert den 7
  december 1749 was getekent Ludovikus Kluijt, predikant, Cornelis
  Uiterlinden, Pleun Verschoor, Corstiaan Ras, Teunis Franze de Bree,
  ouderlingen, Andries Monster, Pieter Oprel, diakonen.

  Van Goudswaard ..-..-1749

  In het laast van het jaar 1749 een acte van indemniteit wederom
  ontvangen van den Korendijck die door Ds Luijken gegeven is maar in dit
  boek niet aangetekent staat.
  Voor de perzonen van Pieter Janze Buitendijck en zijn huijsvrouw
  Pietertie Leendertze van Sorgen met haar twee kinderen Cornelia en
  Grietje out omtrend 4 en 3 jaaren

  Naar Numansdorp 15-01-1745

  Den 15 junij 1750 gezien een acte van indemniteit door den kerkenraad
  van Zuijdbeijerland aan de broeders van de Buitesluis voor drie kinderen
  van Jan Vlasblom gegeven den 15 januarij 1745. NB Deze acte door Ds
  Luiken gegeven is door zijn eerw vergeten in dit boek aangetekend te
  worden. attestor L. Kluijt

  Naar Nieuwenhoorn 28-06-1750

  Voor den perzoon van Pankras Lugtenburgh den 28 junij 1750


  Naar Nieuw-Beyerland ..-..-1750

  Voor de perzonen van Kornelis Jakobz Nieuwenboer en Marijtje de Groot en
  hun kind Jakob oudt ontrent 3 jaar. NB Deeze perzoonen wederom hier
  gekomen zijnde hebbe ik deze acte terug ontvangen

  Van Zuidland 06-11-1750

  Voor de perzoon van Henderina Jordaan getekent den 6 november 1750 uit
  naam van den kerkenraadt van 't Zuitland door Ds W.D. Zaag, predikant
  aldaar

  Naar Prinsland 11-12-1750

  Voor de perzoon van Willemijntie Haasdijck den 11 december 1750. NB Dese
  verandert naar de Willemstad den 12 nov 1765

  Van Mijnsheerenland 05-12-1750

  Voor de perzoon van Ariaantie Roos getekent den 5 december 1750 ter
  ordonnantie van 't geregt Arij de Koningh

  Van Numansdorp 02-12-1750

  Voor het kind van Cornelia de Reus ( hertrouwt met Cornelis Braam )
  genoemt Jan Pieterze van 't Hof getekent den 2 december 1750 door
  Adrianus Andewech

  Van Klaaswaal 24-01-1751

  Voor de perzonen van Klaas Pole Kurpel en zijne huijsvrouwe Marijke
  Kamermans was ter ordonnantie van t gerecht ondertijkent den 24 jan 1751
  door M. van Halteren Secretaris

  Naar Nieuw-Beyerland 21-02-1751

  Voor den perzoon van Arij Klokkenburg den 21 februarij 1751


  Naar Willemstad 21-03-1751

  Voor den perzoon van Dirk Uijtterlinden den 21 maart 1751


  Naar Willemstad 20-04-1751

  Voor de perzoon van Annetje Geeritsdr van Bruggen den 20 april 1751

  Naar Oud-Beyerland 08-10-1751

  Voor de perzoon van Pieter Hendriksz Baars, den 8 october 1751

  Naar Numansdorp 19-12-1751

  Voor het kind van Arij van den Hout genaamt Jacobus out circa 2 jaren,
  den 19 xber 1751

  Van Numansdorp 18-01-1742

  Voor het kind van Evert Pieterse van Weene en Lijntie Pieters van der
  Heiden genaamt Arijaantie en oud omtrent 3 jaren ondertijkent den 18
  januarij 1742 door D.C. Schuijer.

  Van Numansdorp 13-04-1750

  Voor het kind van Evert Pieterse van Weene en Cornelia Mattijze van Beek
  genaamt Geertruij oud omtrent 3 en een halfjaar was ondertijkent den 13
  april 1750 door Adrianus Andewegh.

  Van Westmaas 21-02-1752

  Voor den perzoon van Adrianus Velthuijzen den 21 februarij 1752
  ondertijkent uit naam van de geregten W. Stoup en kerkenraad Johannes
  Hendrik Wijnstok.

  Van Heinenoord 25-08-1751

  Voor de perzoon van Magteltje Leendertsdr de Jongste ondertijkent den 25
  augustus 1751 door Johannes van der Velde VDM ibidem.

  Van Nieuw-Beyerland 19-04-1740

  Den 1 maart 1752 hebbe ik onder de attestatien van litmaatschap gevonden
  een acte van indemniteit voor de 4 kinderen van Cornelis Govertze
  Schilperoort en Neeltie Pietersdr van der Moolen gegeven den 19 april
  1740 door H. Lingius predikant te Nieuw-Beyerland.

  Van Oud-Beyerland 29-03-1751

  Voor den perzoon van Arij de Zeeuw en zijn drie kinderen Arie oud 10
  jaren, Pieter oud 9 jaren en Cornelis oud 1 1/2 jaar ondertijkent den 29
  maart 1751 door Wijgandus Killewig VDM.

  Van Oud-Beyerland 30-10-1746

  Voor de perzoon van Lijsbeth Cornelisse Weeda huijsvrouw van Arie de
  Zeeuw zijnde dit een acte door die van de Westmaas aan Oud-Beyerland
  gegeven en ondertijkent door de kerkenraad 30 octob 1746.

  Naar Nieuw-Beyerland 30-04-1752

  Voor het dogtertie van Dirk Cornelis Weda en Annigje Huige in 't Veld
  genaamt Neesje en circa oud 11 jaren den 30 april 1752.

  Naar Goudswaard 14-05-1752

  Terug gegeven de acte van Maarten Westdijck hier van den Korendijk welke
  dezelve van de Buijtensluijs gekregen hadt, gebragt in den jaare 1731
  den 14 meij 1752.

  Naar Goudswaard 22-05-1752

  Voor de perzoon van Bastiaantie Cornelisdr Bokhoven den 22 meij 1752.

  Van Numansdorp 22-05-1752

  Voor den perzoon van Arie de Kwartel den 22 meij 1752 getijkent door
  Jacobus Zoutmaat. NB Deze acte is geliasseert aan de attestatie van
  Lidmaatschap.

  .... ........ 29-06-1752

  Gegeven een acte van indemniteit aan Leendert Jansz van Doorn voor Jan
  van der Stel het zoontie van Willen van der Stel circa 14 jaren oud den
  22 aug 1751 ondertijkent door den ganschen kerkenraad.

  Van Numansdorp 10-06-1752

  Voor de perzoon van Maartie Schuddebeurs den 10 junij 1752 getekend door
  Jacobus Zoutmaat. NB Deze acte is geliasseert aan de attestatie van
  Lidmaatschap.

  Van Goudswaard 11-06-1752

  Voor de Perzoon van Annetje Japhets Zwaneveld den 11 junij 1752
  getijkent door C.A. Hovendaal. NB Deze acte is geliasseert aan de
  attestatie van Lidmaatschap.

  Naar Oud-Beyerland 07-07-1752

  Voor de perzoonen van Jan en Belia Valk den 7 julij 1752.

  Van Klaaswaal 03-07-1752

  Voor de perzoon van Zwaantie Geervliet den 3 julij getekent door L.M.
  Vrolikhart. NB deze acte is geliasseert aan de attestatie van
  Litmaatschap.

  Van Simonshaven 02-10-1752

  Voor de perzoon van Willempie Hendriksdr Vermeulen den 2 octob 1752
  getekent door Barth Ouboter.

  Naar Goudswaard 08-12-1752

  Gegeven een acte welke Klaas Poole Korpel van Klaaswaal maar door
  Strijen gegeven voor zijne drie kinderen Cornelis, Aaltje en Jan hier
  gebragt heeft den 8 decemb 1752.

  Van Numansdorp 30-10-1752

  Voor de vrouw van Gerrit Hordijck en haare ses kinderen genaamt Lijsbet,
  Bastiaan, Leendert, Jan, Willem, Dingena, getekent door Jacobus Zoutmaat
  predik. en Adrianus Andewegh in qualiteit als grootarmm. den 30 octob
  1752.

  Naar Goudswaard ..-..-1752

  Terug gegeven een acte van Klaas Pole Kurpel en zijn huijsvrouw Marijke
  Kamermans welke hij in den jaare 1751 van Klaaswaal hier gebracht had.

  Naar Goudswaard 19-02-1753

  Voor den perzoon van Arij Goud den 19 febr 1753.

  Van Piershil 11-02-1753

  Voor de perzoonen van Leendert van Buel en zijn huijsvrouw genaamt .....
  met de navolgende kinderen Willem oud omtrend 5 jaren, Annetje oud
  omtrend 3 jaren, Evertie oud omtrend 2 jaren getekent door Gillis
  Verrij, Christianus van Steneveld V.D.M. den 11 febr 1753. NB Deze acte
  was dus bepaalt ten aanzien van voorn. kinderen niet langer als dat
  dezelve minderjarig zijn.

  Naar Dubbeldam 06-03-1753

  Voor het kind genaamt Annigje en oud circa 1 1/2 jaar van Willem Smoker
  en Pietertie Waart den 6 maart 1753.

  Naar Nieuw-Beyerland 21-04-1753

  Voor den perzoon van Jan Arijsz de Groot den 21 april 1753.

  Van 's Gravendeel 21-05-1753

  Voor de perzoon van Willempie van der End den 21 meij 1753 getekent
  Alexander Cramer.

  Van Nieuw-Beyerland 06-10-1752

  Voor het dochtertie ( Magdaleentie circa 2 jaren oud ) van Arij Tileman
  en Willempie van den End den 6 october 1752 getekent Herm. Lingius.

  Naar Goudswaard 28-09-1753

  Voor de perzoon van Neeltie Gerritsdr Hobbel den 28 septemb 1753.

  Van Nieuwenhoorn 04-10-1753

  Voor den perzoon van Abraham Roos, welke acte zich uitstrekt voor den
  tijdt van 4 jaren moetende deze acte zoo hij in dien tijdt Litmaat wordt
  door den predikant van den Nieuwenhoorn verandert worden getekent door
  C.v. IJsendoorn den 4 october 1753.

  Van Mijnsheerenland 20-08-1752

  Voor den perzoon van Jan Arijz Lopick getekent den 20 augustus 1752 Arij
  de Coningh.

  Naar Numansdorp 25-11-1753

  Voor den perzoon van Pieter Klijsz Binnewech den 25 novemb 1753.

  Naar Simonshaven 02-12-1753

  Voor den perzoon van Pieter van der Weiden den 2 decemb 1753.

  Naar Numansdorp 23-12-1753

  Voor het kind van Pieter Klijsz Binnewech oud circa 7 jaren en genaamt
  Klijs den 23 dec 1753.

  Van Nieuw-Beyerland 01-01-1754

  Voor den perzoon van Arij Lauwerensz Kool getekent 01-01-1754 Herm.
  Lingius.

  Naar Nieuw-Beyerland 27-02-1754

  Voor den perzoon van Pieter de Vries den 27 februarij 1754.

  Naar Klaaswaal ..-..-....

  Voor den perzoon van Willempie Westdijck van Geervliet vertrokken naar
  Klaaswaal doch welke door ons acte moest gegeven worden vermits wij die
  van Geervliet bevrijt hebben gelijk blijkt uit een attestatie van den
  Secretaris van Geervliet bij ons geliasseert.

  Van Klaaswaal 10-04-1754

  Voor de perzoon van Grietie Pietersdr den Broeder huijsvrouw van Arij
  Gerijk den 10 april 1754 geteikent L.M. Vrolikhart Eccl.

  Naar Piershil 21-04-1754

  Voor Neeltie Barendrecht huijsvrouw van Arij van der Wilt mitsgaders
  voor derzelver kind genaamt Arij en oud circa 2 jaren den 21 april 1754.
  NB deze acte voor het kind hebbe ik in naar volging van die van Piershil
  vid. pag. priecintx ?? bepaalt tot den mondigen dach.

  Naar Fijnaart 07-06-1745

  Gegeven een acte voor Willem Wingerde de Geus die ons van Maasdam den 7
  junij 1745 gegeven was door die van Maasdam, getekent den 7 junij 1745
  door Arij de Koning en Jsaac Hazen.

  Naar Fijnaart 01-05-1754

  Gegeven voor de vrouw van Willem Wingerde de Geus genaamt Marijtie
  Nieuwenboer en haare 3 kinderen waar van het eene genaamt Maggeltie out
  omtrent 10 jaaren, Ingetje out 7 en Wingert out 1/2 jaar den 1 meij 1754
  door mij getijkent.

  Van Numansdorp 18-04-1754

  Voor den perzoon van Arie van Ham getekent den 18 april 1754 J Zoutmaat.
  NB Deze acte is geliasseert aan de attestatie van Lidmaatschap.

  Van Willemstad ..-..-1752

  In het jaar 1752 terug ontvangen een acte van indemniteit door twee
  ouderlingen in de vacatuur van den Hitzert gegeven aan die van
  Willemstad voor twee kinderen van Hendrik van den Berg het eene genaamt
  Jan out 8 jaar en het andere Gerrit out 4 jaar.

  Van Nieuw-Beyerland 15-04-1748

  Ontvangen een Copie van een acte door Ds van Rossum gegeven den 15 april
  1748 voor Laurens Jongebloesem en Maria Flama mitsgaders twee kinderen.

  NB Op zekeren tijd de Lias met de actens van indemniteit examinerende
  hebbe ik bevonden dat van de hier volgende in dit boek geen aantijkening
  gehouden is waarom zulks door mij gedaan is. L. Kluijt.

  Van Abbenhoven 20-04-1708

  Voor de twee kinderen waar van het eene genaamt Adriaan out 3 1/2 en
  Anna out 1 jaar, geprocreert van Isaak van den Burg en Maaike Ariens
  door Bailluw en Schepenen getijkent den 20 april.

  Van Oud-Beyerland 05-09-1721

  Ontvangen een kopij van een acte gegeven door die van 's Gravendeel aan
  Oud-Beyerland voor het kind van Jan van Gilst en Pleuntie genaamt
  Grietje oud circa 1 1/2 jaar was getijkent Jacob Hanappier den 5 sept
  1721 et in fidem copiee Samuel Specht.

  Van Numansdorp 19-05-1728

  Voor Jacob Hendrikz Timmerman en zijne huijsvrouw Geertruij van der Waal
  mitsgaders haare 3 kinderen, Aaltie out omtrent 12 jaar, Hendrik out 8
  jaar en Corstiaan 3 jaar, ter ordonnantie van het geregt getijkent den
  19 meij 1728 J.v. Bijemont.

  Van Spijkenisse 12-01-1754

  Voor den perzoon van Klaas Gabrielsz Prooije geteekent den 12 jan 1754
  door F. Villerius Subst. Secret.

  Van Goudswaard 13-09-1754

  Voor de perzoon van Sijtje de Jong huijsvrouw van Klaas Prooije
  getijkent op den 13 sept 1754 door C.A. Hovendaal.

  Van Piershil 27-09-1754

  Voor het kind genaamt Pietertje (oud omtrent een jaar) van Arij
  Ruighaver en Geertruit van den Handel, getekent Gillis Verrij en
  Christianus van Steeneveld den 27 sept 1754.

  Van Piershil 27-09-1754

  Noch ontvangen een copij van een acte door die van Mijnsheerenland
  gegeven voor den perzoon van Arij Leendertz Ruighaver den 18 sept 1751.
  Deze originele acte berust onder D: Stenenvelt predikant te Piershil die
  de copij van dezelve getijkent heeft op den 27 sept 1754.

  Van Nieuw-Beyerland 31-10-1754

  Voor de perzoon van Neeltie Paaij getekent den 31 october 1754 door
  Herm. Lingius.

  Van Nieuw-Beyerland 25-11-1754

  Noch een nadere acte ontvangen voor de perzoon van Neeltie Paaij
  mitsgaders voor de vrucht welke zij thans draagt geteikent den 25
  novemb. 1754 door Herm. Lingius zijnde deze met de laast voorgaande
  geliasseert aan de actens van indemniteit.

  Van Barendrecht 26-10-1754

  Voor den perzoon van Cornelis Wesselsz Pluijmer getekent den 26 octob
  1754 door G. Amilius en J.A. Outraat Sch:

  Van Goudswaard 29-11-1754

  Voor de kinderen van Arij van der Waal en Barber Bijl, waarvan het
  oudste Maccheltie oud omtrent vijf jaren en het jongste Krelis genaamt
  en circa drie jaren oud is geteikent op den 29 novemb: door C.A.
  Hovendaal V.D.M. ibidem.

  Van Klaaswaal 24-03-1755

  Voor den perzoon van Aart Langerman getekent den 24 maart 1755 door L.M.
  Vrolikhart Eccl. Deze acte is geliasseert aan de attestatie van
  Litmaatschap.

  Van Goudswaard 03-05-1755

  Voor den perzoon van Jan Kloppenburg getekent den 3 meij 1755 door C.A.
  Hovendaal VDM op den Koorndijk uit naam des kerkenraats.

  Van St Anthoniepolder 30-11-1754

  Voor den perzoon van Mattheus Cornelisz Barendrecht getekent den 30
  november 1754 door Arij de Koning Schout en Sebastianus Koning Eccl. op
  de St. Anthonispolder.

  Van Barendrecht 18-05-1755

  Voor den perzoon van Sijbrant Visser getekent den 18 meij 1755 door J.A.
  Outraad Sch. en G. Amilius.

  Naar Cillaarshoek 31-08-1755

  Voor den perzoon van Dirk Gerrits van der Stel oud omtrent 28 jaar den
  31 aug. 1755

  Van Goudswaard 24-04-1756

  Voor de perzoonen van Maartie van Rooijen huijsvrouw can Cornelis Bijl,
  en desselfs dogtertie Maria Cornelisse Bijl getekent den 24 april 1756
  door C.A. Hovendaal.

  Naar Mijnsheerenland 12-05-1756

  Voor het kind van Willem Smoker en Pietertie Waart genaamt Annigje oud
  omtrent 4 1/2 jaar. Den 12 meij 1756. NB voor dit kind hebbe ik op den 6
  maart 1753 een acte naar Dubbeldam gegeven.

  Naar Puttershoek 20-05-1756

  Voor de perzonen van Aart Kleinjan en zijn huijsvrouw Ariaantie de
  Groot, mitsgaders hunne twee kinderen Lena oud omtrent 13 jaar en Japhet
  out 2 jaar. Den 20 meij 1756. NB Deze acte is mij den 5 april 1773
  teruggebracht

  Naar Mijnsheerenland 23-05-1756

  Voor den perzoon van Neeltie Cornelisdr Hooghart huijsvrouw van Jan
  Teunisz de Groot. Den 23 meij 1756

  Naar Den Briel 12-06-1756

  Voor het kind van Arij van 't Hoff en Aartie Roos genaamt Pieter oud
  omtrent 1 1/2 jaar. Den 12 junij 1756

  Van Klaaswaal 15-11-1756

  Voor den perzoon van Jacobus Gouwswaart getekent den 15 november 1756
  door L.M. Vrolikhart Eccl.

  Naar 's Gravendeel 21-02-1757

  Voor den perzoon van Dirk Gerritsz van der Stel verandert de acte welke
  den 31 aug. 1755 naar Cillershoek gegeven was.

  Naar Den Briel 07-03-1757

  Voor den perzoon van Arij van 't Hoff getijkent den 7 maart 1757.

  Naar Oud-Beyerland 14-03-1757

  Voor de perzonen van Markus Vinck en zijne Huijsvrouw Lijsbeth Boendert
  als mede voor beider dochter Lijsbeth Vinck, en de voorzoon van de vrouw
  Arij van der Waide ? geteekent den 14 maart 1757.

  Van Goudswaard 03-04-1757

  Voor den perzoon van Wouter Visser getekent den 3 april door C.A.
  Hovendaal.

  Van Nieuw-Beyerland 24-02-1757

  Voor de twee kinderen van Jan den Beldert en Jannigje Jansdr Dolaart,
  het eene genaamt Johannes oud circa 6 jaren het ander Nelligje oud circa
  2 jaren. Getekent den 24 febr. 1757 door R.J. Bartz VDM ibid.

  Naar Strijen 10-04-1757

  Voor de perzoon van Teuntie Jansdr Streefkerk geteekent den 10 april
  1757.

  Van Nieuw-Beyerland 27-03-1750

  Terug ontvangen een acte door Ds van Rossum den 8 april 1748 geteekent
  en aan die van Nieuw-Beyerland gegeven voor twee kinderen van Hendrik
  Giele van der Giesen op welke acte Ds Lingius in zijn tijd een andere
  geschreven en gegeven heeft voor noch een dogtertie van voorn. Hendrik
  Giele van der Giese getekent den 27 maart 1750 Herm. Lingius

  Van Mijnsheerenland 08-05-1756

  Voor den perzoon van Gijsbert van 't Hoff geteekent den 8 meij 1756 door
  Arij de Coningh

  Naar Goudswaard 25-09-1757

  Voor de perzoon van Trijntie Sijdervelt, huijsvrouw van Arij van der Bie
  getekent den 25 sept 1757

  Van Rotterdam 20-10-1757

  Voor de perzoon van Cornelia de Wilde oud 30 en haar dogtertie Cornelia
  Vogelesank oud vijf jaren geteekent den 20 october 1757 door J. van der
  Meij.

  Naar Piershil 04-11-1757

  Voor de perzoonen van Gijsbert Hofman en Johanna Radestein, als mede
  voor hunne drie kinderen Annigje oud omtrent 17, Lijntie oud omtrent 15
  en Leendert out omtrent 13 jaar. Den 4 nov 1757. NB voor de kinderen
  strekt zich deze acte uit tot den mondigen of eerderen trouwdach.

  Van Nieuw-Beyerland 22-11-1757

  Voor het kint van Gijsbert van 't Hof genaamt Jacob oud omtrent 3 1/2
  jaar geteekent den 22 novemb 1757 door R.G. Bartz V.D.M.

  Van Klaaswaal 01-12-1757

  Voor den perzoon van Arij Maartensz Barendrecht geteekent den 1 dec:
  1757 door M.V. Hauteren Secretarij

  Van Nieuw-Beyerland 20-12-1757

  Ontvangen een copij van een acte voor Dirk van der Heiden, door die van
  Mijnsheerenland aan den Hitzert gegeven maar volgens het getuigenis van
  Bartz berustende onder die van Nieuw-Beyerland. Deze acte getuigt Ds.
  Bartz dat onderteekent is door Arij de Koning den 20 dec. 1757.

  Van Nieuw-Beyerland 20-12-1757

  Voor het kind van Dirk van der Heiden en Neeltie Verlaar, genaamt
  Annigje Dirksdr in 't Veld oud omtrent een jaar geteekent den 20 dec
  1757 door R.G. Bartz. NB Deze acte is ook voor de moeder. NB Dit kint
  genaamt is Annigje Dirks in 't Veld, maar moet zijn Annigje Dirks van
  der Heiden. Dit is verandert.

  Van Piershil 26-12-1757

  Voor de perzoon van Johanna van Oijck huijsvrouw van Cornelis van Vliet
  geteekent den 26 dec: 1757 door Gillis Verrij en Christianus van
  Steenevelt.

  Van Poortugaal 31-12-1757

  Voor de perzoon van Pietertie van Hulst huijsvrouw van Gijsbert van 't
  Hoff geteekent den 31 dec. 1757 door Pieter Tijken.

  Van Nieuw-Beyerland 30-11-1757

  Voor de perzoon van Bastiaantie Klaasse Vermaat (Huijsvrouw van Wouter
  Visser) geteekent door R.G. Bartz V.D.M. den 30 novemb 1757.

  Van Zuidland 07-12-1757

  Voor de perzoon van Sara Ariens Verbaas (huijsvrouw van Joris Korsz van
  Dijck) geteekent door den Secretarij P.v. Rosenbergh den 7 decemb 1757.

  Van Numansdorp 15-10-1756

  Voor den perzoon van Jan Pleunsz de Quartel geteekent den 15 octob 1756
  door M.V. Halteren Secretaris.

  Naar Alblasserdam 01-01-1758

  Voor de perzoon van Ariaantie 't Grein huijsvrou van Jacob Troost den 1
  jan 1758.

  Naar Goudswaard 01-01-1758

  Voor de perzoon van Cornelia 't Grein huijsvrouw van Leendert Weeda den
  1 jan 1758

  Van Klaaswaal 13-01-1758

  Voor de perzoon van Jaapje Cornelis Langstraat en haar zoontie Jacob oud
  omtrent 2 1/2 jaar getekent den 13 jan 1758 door M.V. Halteren.

  Van Schiedam 27-02-1758

  Voor de perzoon van Marijtie van der Heiden huijsvrouw van Adrianus Hoek
  getekent 27 febr 1758 J.G. Ordon. NB Deze acte teruggegeven 24-04-1762.

  Van Numansdorp 11-02-1758

  Voor den perzoon van Adrianus Hoek en desselfs kind Haasje geteekent 11
  febr 1758 door J. Zoutmaat. NB Deze acte teruggegeven 24-04-1762.

  Van Rozenburg 28-01-1758

  Voor den perzoon van Joris Korsz van Dijck geteekent den 28 jan 1758
  door G.D. Hoer Secret.

  Naar Den Bommel 27-03-1758

  Voor de perzoon van Pieternelletie Verelst den 27 maart 1758.


  Van Piershil 02-02-1758

  Voor den perzoon van Cornelis van Vliet geteekent den 2 febr 1758 door
  G. Verrij Schout en C. van Steeneveld V.D.M.

  Naar Nieuw-Beyerland 20-04-1758

  Voor Jacob Kwartel en zijn vijf kinderen Herbert oud 16, Ingetje oud 13,
  Neeltie oud 12, Aeltie oud 9 en Jaapje oud 6 jaar geteekent den 20 april
  1758.

  Naar Nieuw-Beyerland 20-04-1758

  Voor Marijke van 't Hoff huijsvrouw van Jacob Kwartel en haar dogtertie
  genaamt Anna van Es oud elf jaren getekent den 20 april 1758.

  Van Klaaswaal ..-..-1758

  Voor de perzoon van Jannetje van Rees, huijsvrouw van Arij Maartensz
  Barendregt. NB Deze acte is geliasseert aan de attestatien van
  Lidtmaatschap.

  Naar Oud-Beyerland 22-09-1758

  Voor de perzoon van Bastiaantie Kiele, huijsvrouw van Jacob van Beek den
  22 septemb 1758.

  Naar Alblasserdam ..-10-1758

  Voor de perzoonen van Grietie de Jong en derzelver man Leendert van Reij
  in 't begin van octob 1758.

  Naar Numansdorp 07-10-1758

  Voor de perzoon van Pietertie Ariensdr Boender huijsvrouw van Pieter
  Ariensz van der Jacht den 7 octob 1758.

  Van Mijnsheerenland 30-08-1758

  Voor de perzoon van Bastiaantie Cornelis Wuijster den 30 aug 1758
  geteekent door Arij de Coningh.

  Naar Klaaswaal 09-12-1758

  Aan Jakob Luijendijk te Klaaswaal voor den perzoon van Jakob de Hoog den
  9 decemb 1758.

  Naar Piershil 22-02-1759

  Aan Grietie van de Wetering woonende onder Piershil. Voor het kind van
  Dirk Snijder en Lijsbeth Engelsd Vermaas, genaamt Maria en oud 7 jaren
  den 22 febr 1759.

  Naar Goudswaard 22-02-1759

  Aan Klaas van Reij woonende in de Koorndijk. Voor het kind van Dirk
  Snijder en Lijsbeth Engelsd Vermaas genaamt Hendrik en oud omtrent 4
  jaren den 22 febr 1759.

  Van Arkel 28-01-1759

  Voor den perzoon van Heribert van Arkel oud 34 jaar geteekent door
  Leonard van de Meerten Eccl: en Peter de Groot Schout etc. den 28 jan
  1759.

  Van Numansdorp 22-03-1759

  Voor de perzoonen van Laurus Visser en Maria Sgravendeel echte lieden
  geteekent den 22 maart 1759 door Jacobus Zoutmaat pred. NB deze
  teruggegeven aan L. Visser 15-05-1765.

  Naar Westmaas 20-07-1759

  Voor de kinderen van Hendrik Giele van der Giese genaamt Lena en Pieter
  het eene oud 17 het ander 13 jaar den 20 julij 1759.

  Naar ........ 06-08-1759

  Op den 6 aug 1759 hebbe ik aan Abram Roos teruggegeven de acte van
  indemniteit, door die van Rotterdam voor zijn vrouw Cornelia de Wilde en
  dogtertie Cornelia Vogelezang aan den Hitzert of elders gegeven getekent
  den 20 octob 1757 door van der Meij.

  Naar Nieuw-Beyerland 20-08-1759

  Voor de perzoonen van Kornelis Hofman en zijn huisvrouw Lijsbeth de Heer
  den 20 aug 1759.

  Naar Piershil 25-10-1759

  Voor de perzoon van Dirkje de Vuijck huijsvrouw van Adrianus de Jong den
  25 octob 1759. NB deze acte hebbe ik verandert naar Maasdam den 26 april
  1766.

  Naar Nieuwenhoorn 08-11-1759

  Voor den perzoon van Leendert Lems geteekent den 8 novemb 1759. NB deze
  verschreven naar Hellevoetsluis den 23 dec 1771.

  Naar Goudswaard 30-01-1760

  Voor de perzoon van Ariaantie 't Grein, huisvrouw van Jakob Troost, die
  van Alblasserdam geretourneert was, den 30 jan 1760.

  Van Numansdorp 03-02-1760

  Voor den perzoon van Arij Cornelisz van Gelder getekent door Ads.
  Andewegh den 3 febr 1760.

  Van Piershil 11-02-1760

  Voor den perzoon van Jakob Uilenaar, geteekent door P. Barts en Gillis
  Verrij den 11 febr 1760.

  Naar Goudswaard 09-03-1760

  Voor Grietie van Zorgen huisvrouw van Jan Klokkenburg en haar twee
  kinderen Arij 4 jaar en grietie 3 jaar geteekent 9 maart 1760.

  Van 's Gravendeel 10-09-1759

  Voor den perzoon van Cornelis Jansz Visser oud 73 a 74 geteekent
  Alexander Cramer den 10 sept 1759.

  Naar Strijen 13-03-1760

  Voor Deliana Jansdr Streefkerk huisvrouw van Bastiaan Jansz Bergeik
  omtrent 44 jaar oud, geteekent den 13 maart 1760.

  Naar Zuidland 30-03-1760

  Voor Annigje Kommersdr de Jong out omtrent 34 jaar geteekent den 30
  maart 1760.

  Van Heinenoord 31-03-1760

  Voor Aaltie Hendriksdr Rheedijk geteekent door .. la Villette den 31
  maart 1760.

  Naar Hellevoetsluis 13-04-1760

  Voor den perzoon van Pieter van der Weiden hebbende dus verandert die
  acte welke ik in het jaar 1753 voor denzelve gegeven hadde den 13 april
  1760.

  Naar Hoogvliet 23-04-1760

  Voor de perzoon van Sijtje Aalbertsdr Hoppel huisvrouw van Pieter
  Aalbertsz den Boer den 23 april 1760.

  Van Mijnsheerenland 14-10-1759

  Voor de perzoon van Jacoba Fransdr Klinge huijsvrouw van Gerrit Haakman
  den 14 octob 1759 geteekent door H. van Reverhorst.

  Naar Dirksland ..-..-1760

  Voor den perzoon van Jan Arijz de Groot voor wien ik in het jaar 1753 er
  een naar Nieuw-Beyerland gegeven hebbe.

  Van Nieuw-Beyerland 11-05-1760

  Voor een kind van Willem Nieuwelaar genaamt Jacoba out omtrent 5 jaaren.
  NB Deze acte is gegeven voor den tijdt van drie jaaren en geteekent den
  11 meij 1760 door R.G. Bartz of schoon mij dezelve reeds den 9 meij ter
  hand gestelt is. NB Deze acte heeft R. Bartz verandert zie het volgende
  blad onderaan.

  Naar Strijen 06-07-1760

  Voor den perzoon van Hendrik Verschoor geteekent 6 julij 1760.

  Naar Strijen 06-07-1760

  Voor het kind van Hendrik Verschoor en Marijke Nooteboom, Marijgje
  genaamt en oud 2 jaaren geteekent den 6 julij 1760.

  Naar Oud-Beyerland 27-07-1760

  Voor de perzoon van Pieternelletie Vermaas geteekent den 27 julij 1760.

  Naar Goudswaard 03-08-1760

  Voor de perzoon van Maaijke van 't Hoff huisvrouw van Jacob Uilenaar en
  derzelver kind Johannes genaamt oud 7 maanden geteekent 3 aug 1760. NB
  Deze vrouw is wedergekeert.

  Van Sommelsdijk 01-11-1760

  Voor de drie minderjarige kinderen van Maria van Woestenberg verwekt bij
  Pieter Zwakkenbosch en Leendert Goemaat als Willijmijna Zwakkenbosch oud
  elf jaar, Cornelia Goemaat oud twee en driekwart jaar, Lena Goemaat oud
  een en eenkwart jaar geteekent door Hoobius de Krijger, Jacob de Graaf,
  Cornelis Spoor, Gerrit de Bruin, Jacob Bane, Bastiaan Wafelbakker, Joos
  Hollander, Andries Armstrong, Theodorus Kruijsland en als Bailluw
  Dijkgraaf Schepenen en gezworens compareerende de magistraat van
  Sommelsdijck en in die qualiteit opperbezorgers van den grooten of
  plaats armen aldaar den 1 nov 1760. NB Deze acte is bepaalt tot de
  minderjarigheit der kinderen en na de door van haar moeder. NB Deze acte
  hebbe ik op den 17 meij 1762 gegeven aan Jan Lems die met denzelve
  vertrokken is naar Den Bommel.

  Naar De Lint 29-11-1760

  Voor de perzoon van Maijke van den Berg oud 24 jaar geteekent den 29 nov
  1760. Verandert naar Oudelandsambacht 21-10-1766.

  Van Alblasserdam 13-02-1760

  Voor het Kind van Leendert van Rij en Grietje de Jong oud een jaar
  geteekent door Cornel. Brinkman den 13 febr 1760. NB Het kind is genaamt
  Neeltie.

  Van Piershil 21-02-1761

  Voor de perzoon van Dirkje Vermeulen huisvrouw van Arie M. Barendrecht
  getekent den 21 febr 1761 door Pt. Baart wegens de kerkenraad en Gillis
  Verrij wegen de magistraat.

  Van Nieuw-Beyerland 30-03-1761

  Voor de vier kinderen van Hendrik Kuiper, Jacobus oud omtrent 17 jaar,
  Hendrik omtrent 13, Cornelis omtrent 7 en Jan omtrent 4 jaar geteekent
  door R.G. Bartz 30 maart 1761.

  Van Nieuw-Beyerland 05-04-1761

  Voor den perzoon van Hermannus van Es getekent door R.G. Bartz den 5
  april 1761.

  Van Nieuw-Beyerland 05-04-1761

  Voor Willem Nieuwelaar en zijn dogtertie Jacoba oud omtrent 6 jaar
  getekent door R.G. Bartz den 5 april 1761.

  Naar Nieuw-Beyerland 05-04-1761

  Voor de perzoon van Woutrina Munters geteekent den 5 april 1761.

  Van Goudswaard 29-03-1761

  Voor de perzoon van Maria D. Verrijp geteekent den 29 maart 1761 door
  Maarten Verrij Subst Secrets.

  Naar Nieuw-Beyerland 12-04-1761

  Voor de perzoonen van Arij Roele Nieuwstraat en zijn huisvrouw Lijntie
  Jacobs Barendrecht gelijk ook voor hunne vijf kinderen met namen
  Willempie oud omtrent 25, Jakob omtrent 23, Jan omtrent 21, Maria
  omtrent 18 en Teuntie omtrent 14 jaaren geteekent den 12 april 1761.
  Deze vernieuwt naar de Westmaas voor alle deze perzonen den 14 april
  1765.

  Van Nieuw-Beyerland 14-04-1761

  Voor het kind van Ewout Vermaat genaamt Maartie oud omtrent vier jaaren
  geteekent den 14 april 1761 door R.G. Bartz.

  Van Goudswaard 19-04-1761

  Voor den perzoon van Ewout Vermaat en desselfs dogtertie genaamt Neeltie
  oud zeven jaar geteekent den 19 april 1761 door Maarten Verrij. NB Dit
  strekt tot den mondigen dach.

  Naar Goudswaard 17-05-1761

  Voor de perzoon van Trijntie Koosdr Vredenburg thans de bruid met Jacob
  Verhoeff, geteekent den 17 meij 1761.

  Van Mijnsheerenland 19-02-1761

  Voor de perzoon van Johanna Bisschop huisvrouw van G. Verhulp geteekent
  den 19 febr 1761 door H.V. Reverhorst.

  Van Mijnsheerenland 18-04-1761

  Voor de perzoon van Gijsbertie de Jongh huisvrouw van Aart van der Mast
  geteekent den 18 april 1761 door Arij de Coningh.

  Naar Klundert 11-10-1761

  Voor de perzoon van Maria van Ham huisvrouw van Adrianus de Gans
  vertrokken naar Strien Sas onder die mits dat die van den Klundert in
  diergelijke gevallen ons geen acten moeten wijgeren den 17 octob 1761.

  Naar Oud-Beyerland 02-11-1761

  Voor de perzoon van Neeltje Ariensdr Blaak huisvrouw van Kornelis Baars
  oudt omtrent 25 jaar. Den 2 novemb 1761.

  Van Charlois 09-10-1761

  Voor den perzoon van Bastiaan Kruidenier geteekent den 9 oct 1761.
  Geteekent door W.D. Hertig Secretaris en A.G. van Bijlent predikant.

  Van Klaaswaal 25-09-1761

  Voor de perzoon van Anna den Hartig huisvrouw van Laurus Visser getekent
  den 25 sept 1761 door J.W.V. Hatteren Secret. NB Deze aan Laurus Visser
  teruggegeven 15-05-1765.

  Van Zwijndrecht 26-06-1754

  Voor de perzoon van IJda Spaan en haar zoon out 2 jaar, huisvrouw van
  Willem Nieuwelaar getekent door J.V.D. Heijden predikant te Zwindregt
  den junij 1754.

  Van Numansdorp 14-03-1762

  Voor den perzoon van Jan Willemse Hoek en zijn zoon Willem Hoek out
  omtrent een en een half jaar getekent den 14 maart 1762 door Huibert de
  Hoog en Adr. Andewegh armmeester. NB Deze acte is voor het kint maar
  half 't welk de reden schijnt dat Huibert de Hoog die te dier tijd na ik
  meen Diacon was dezelve mede getekent heeft, en dus geheel.

  Naar Nieuw-Beyerland 28-03-1762

  Voor de perzoon van Marijtie Willemsdr Romein huisvrouw van Jan Pleunsz
  Quartel en derzelver kint Zoetie genaamt oud 3 jaar den 28 maart 1762.

  Van Numansdorp 01-04-1762

  Voor de drie kinderen van Jan Bol, genaamt Adriana, Arie en Lijsbet. NB
  Deeze acte is maar voor de helft en getekent door J. Zoutmaat pred 1
  april 1762. NB Naderhant is deze acte ook getekent door Andewech.

  Naar Den Bommel 17-05-1762

  Voor den perzoon van Jan Lems en desselfs dogtertie Lijsbeth oud circa 6
  jaren den 17 meij 1762.

  Van Klaaswaal ..-..-1762

  Voor de perzoon van Adriana van Zanten huisvrouw van Jan Willemse Hoek
  getekent door S.J. Colthof Eccles. ND Van deze acte hebbe ik copie
  gegeven den 23 febr 1778.

  Van Nieuw-Beyerland 02-05-1761

  Voor de perzoon van Marijgje Barens huisvrouw van Dirk Snijder getekent
  den 2 meij1761 door R.G. Barts VDM. NB De naam van die vrouw is Marijgje
  van Brakel, dus fout geschreven door Ds. Barts.

  Naar Piershil 04-10-1762

  Voor het dochtertie van Cornelis van Vliet en Johanna van Ojick genaamt
  Maartie oud circa 2 1/2 jaar den 4 octob 1762.

  Naar Numansdorp 31-01-1763

  Voor Lijsbeth de Recht huisvrouw van Aart Langerman en derzelver drie
  kinderen Dirk circa 8, Pleuntie circa 6 en Bastiaan circa een jaar oud
  den 31 jan 1763.

  Van Klundert 24-03-1763

  Voor den perzoon van Adriaan de Gans getekent den 24 maart 1763 door P.
  Anemaat Secrets.

  Naar Nieuw-Beyerland 14-03-1763

  Voor IJzak van der Stel en zijn twee kinderen Geertruij oud 4 jaar en
  Gerrit oud 2 jaren 14 maart 1763.

  Naar Geervliet 27-03-1763

  Voor Bastiaan Hobbel den 27 maart 1763.

  Naar Goudswaard 27-03-1763

  Voor Leendert Bijl den 27 maart 1763.

  Naar Zuidland 09-05-1763

  Voor de perzoon van IJda de Groot oudt 26 jaren den 9 meij 1763.

  Van Hervelt ? 04-04-1763

  Voor den perzoon van Jan Versteeg getekent door Ds. Buschman pred en
  twee diaconen den 4 april 1763. Zie verder op 't jaar 1772.

  Naar Mijnsheerenland 01-08-1763

  Voor den perzoon van Dirk Stolk oud omtrent 29 jaar getekent den 1 aug
  1763.

  Naar Numansdorp 03-10-1763

  Voor de perzoon van Barber Hendriksdr Kuiper huisvrouw van Meeuwis
  Kornelisz Bruin, getekent den 3 oct 1763. Verandert naar Piershil 24
  maart 1764.

  Naar Goudswaard 04-01-1764

  Voor den perzoon van Leendert Monster geteekent den 4 jan 1764.

  Van Oud-Beyerland 16-12-1763

  Voor den perzoon van Pleun Oosterman en zijne drie kinderen Maartie
  neden jaar, Anna seven jaar en Pietertie ses jaar oud getekent den 16
  decemb 1763 door Jacobus Sappius sijn h.t. Scriba.

  Naar Willemstad 11-03-1764

  Voor den perzoon van Arij Hesdijck geteekent den 11 maart 1765.

  Naar Zuidland 04-05-1764

  Voor de perzoon van Neeltie Pietersdr Leegweg den 4 meij 1764.

  Van Nieuw-Beyerland 25-04-1763

  Voor de 3 kinderen van Kornelis Nieuwenboer en Marijtje de Groot. Arij
  omtrent 11, Ingetje 8 en Neeltie 5 jaaren oud getekent 25 april 1763
  J.H.v.d. Houven.

  Naar Hekelingen 15-05-1764

  Voor den perzoon van Aart Jacobsz Hobbel den 15 meij 1764.

  Naar Numansdorp 06-06-1764

  Voor de perzoon van Lena Boender huisvrouw van Jacob Beljaart den 6
  junij 1764.

  Naar Strijen 11-06-1764

  Voor de perzoon van Willempie Viskil huisvrouw van Hendrik Verschoor den
  11 junij 1764.

  Van Numansdorp 19-09-1764

  Voor den perzoon van Steven Maasdam getekent den 19 sept 1764 door J.
  Zoutmaat, deze acte is aan de attestatien van Lidmaten geliasseert.

  Naar Strijen 18-10-1764

  Voor den perzoon van Willem de Heer oud omtrent 32 jaar getekent den 18
  october 1764.

  Van Op en Neder Andel 27-08-1755

  Voor den perzoon van Steven Dirksz van Vuuren getekent den 27 august
  1755 door P. Goldbach VDM in Andel. NB Deze op den 30 junij 1770
  teruggegeven.

  Van Westmaas 16-10-1764

  Voor Dirk Iefjes van Vuuren haast negen jaar oud getekent den 16 october
  1764 door Dirk de Quartel Schout en Johannes Hendrik Wijnstok predikant
  te Westmaas. NB Deze teruggegeven den 30 junij 1770. Zie 't vervolg.

  Van Westmaas 08-10-1764

  Voor Corstiaan den Broeder getekent den 8 octob 1764 door Dirk de
  Quartel Schout en Johan Hendrik Wijnstok predikant te Westmaas.

  Van Geervliet 16-09-1764

  Voor Aartie de Krook getekent door G. Velse predikant den 16 sept 1764.

  Van Numansdorp 04-10-1764

  Voor de perzoon van Dirkje Jans Vermolen huisvrouw van Arij Maartensz
  Barendrecht getekent door As. Andewegh den 4 octob 1764.

  Van Numansdorp 22-11-1764

  Voor de perzoon van Lena Schuddebeurs getekent door Jacobus Zoutmaat
  pred. 22 nov 1764.

  Naar Numansdorp 09-12-1764

  Voor de perzoon van Maartie van den Boogaart huisvrouw van Ghemen Bakker
  den 9 dec 1764.

  Van Heinenoord 28-10-1764

  Voor den perzoon van Cornelis van de Polder getekent door D.J. Metske
  den 28 octob 1764.

  Van Oud-Beyerland 24-09-1764

  Voor den perzoon van Arij Groeneboom getekent door Jacobus Sappius den
  24 sept 1764.

  NB Zie het vervolg hier van in het Acte Boek van den Kerkenraad
  beginnende met Ao 1714 pag 337.

  Vervolg van de Aantekeningen der acten van indemniteit. Zie het oude
  acte boek van den Kerkenraad beginnende 1714 en wel op pag 368. NB Dit
  hebbe ik hier geboekt om de opene bladen te vullen. Lud. Kluit.

  Naar Ooltgensplaat 30-11-1776

  Voor Kornelis Klaasz Kamp geteekent den 30 nov 1776.

  Van Oud-Beyerland 26-07-1776

  Voor Maike Bosman geteekent 26 julij 1776 J. Smits. NB van deze copie
  gegeven naar Nbeierland 24-07-1780.

  Van Dordrecht 14-01-1777

  Voor Pieter van der Weiden geteekent 14 jan 1777 P. Hoeufst.

  Naar Goudswaard 02-03-1777

  Voor Jan Buitendijk geteekent den 2 maart 1777.

  Van Goudswaard 17-01-1777

  Voor Neeltie Eeuwoutsdr Vermaat get. 17 jan 1777 C.A. Hoovendaal.

  Van Heinenoord 22-11-1752

  Voor twee kinderen van Aart Jorisz Keizerswaart en Lijsbet Visser het
  eene genaamt Geertie oud 4 jaar het ander Cornelis oud 2 jaar geteekent
  22 nov 1752 J.van de Velde. NB Dit is slechts eene copie berustende de
  originele ter Secretarij van Zuitland.

  Naar Ooltgensplaat 11-03-1777

  Voor Arij Jacobsz Hobbel geteekent den 11 maart 1777. NB Deeze was te
  vooren gegeven naar Heenvliet.

  Van Mijnsheerenland 02-02-1777

  Voor Neeltie Pietersdr Smits huisvrouw van Dirk Stolk als mede voor
  derzelver jongste kind Pieter oud 11 jaar getekent den 2 febr 1777.
  H.van Reverhorst pred.

  Van Grote Lind 30-01-1777

  Voor Arij Visser getekent 30 jan 1777 P.V. Hoff, Schout, M.V. Hoeven,
  predikant.

  Van Zuidland 14-06-1776

  Voor Hester van der Arend en haar zoontie Aart oud 3 1/2 jaar getekent
  den 14 junij 1776 P.Van Rosenbergh.

  Van Sprang 21-06-1777

  Voor Johanna Boogers bruidt van Hendrik Gerritse Maasdam getekent den 21
  junij 1777 G. Oerlemans.

  Naar Sommelsdijk 01-07-1777

  Voor Anna Klootwijck getekent den 1 julij 1777. Verandert op Dirxland.


  Naar Oud-Beyerland 16-07-1777

  Voor Bastiaan Dirksz Snijder getekent den 16 julij 1777. NB Deze acte is
  eense gegeven geweest naar Nieuw-Beyerland den 3 febr 1774 maar mij te
  rug gebracht.

  Naar Simonshaven en Biert ..-07-1777

  Voor het Dochtertie van Antonij Zwikker en Ingetje van Reij Maria
  genaamt en oud 5 jaren. Ook ter zelver tijd gegeven een copie van de
  acte welke voorschr Ingetje voor haar en een ander Dochtertie uit
  Zuidland hier gebracht heeft.

  Naar Goudswaard 29-07-1777

  Voor Ingel Willemsz Viskil oud ruim 29 jaar getekent den 29 julij 1777
  en ter zelver tijdt hem ter hand gestelt copie van de acte door die van
  Zwindrecht aan ons voor zijn vrouw in 't jaar 1765 namelijk Anna
  Nieuwelaar gegeven.

  Naar Numansdorp 09-08-1777

  Voor Lena Meijers huisvrouw van Kornelis Andewegh den 9 aug 1777.

  Naar Klundert 19-09-1777

  Voor Adriaantie Langstraat huisvrouw van Arij Overwater den 19 sept
  1777.

  Naar Strijen 25-09-1777

  Voor Leendert Bijl getekent den 25 sept 1777.

  Naar Numansdorp 05-10-1777

  Voor Emmigje van Leen huisvrouw van Kornelis van Osnabrugge en derzelver
  kinderen Maarten oud 12 en Maria oud ruim 10 jaar getekent den 5 oct
  1777.

  Naar Nieuw-Beyerland 08-11-1777

  Voor Hendrik zoontie van Stoffels Baars en Jannigje Langerman oud 9 jaar
  getekent den 8 nov 1777.

  Van Numansdorp 13-11-1777

  Voor Maarten de Bruin en Krelia van den Burg (Echtelieden) en derzelver
  kinderen Lijsbeth oud 5 en Krelia oud 2 jaar getekent 13 nov 1777 J.
  Zoutmaat. NB Deze acte is geschreven onder de attestatie van
  Lidtmaatschap dier personen en dus aan den Lias dezer attestatien
  gelaisseert.

  Naar Spijkenisse 26-01-1778

  Voor de persoon van Bastiaantie Jacobsdr Schelling getekent den 26 jan
  1778.

  Naar Nieuw-Beyerland 23-02-1778

  Voor de drie kinderen van Jan Willemsz Hoek en Adriaantie Willemsdr van
  Zanten waar van een genaamt Aaltie oud ruim 9, Arij ruim 7 en Bastiaan
  oud ruim 3 jaar getekent den 23 febr 1778.

  Naar Piershil 16-03-1778

  Voor het kind van Kornelis Keiserswaart en Hester Willemsdr van der
  Arend genaamt Willem en oud een jaar getekent den 16 maart 1778. NB ter
  zelver tijdt hebbe ik aan de vrouw van Keiserswaart ter hand gestelt de
  copien van de acte van haar en haar man en kinderen, hier gebracht.

  Naar Nieuw-Beyerland 26-03-1778

  Voor Susanna Meijers huisvrouw van Evert Herweijer getekent den 26 maart
  1778.

  Van Hekelingen 11-03-1778

  Voor Jaapje Izaksdr Leegeweg huisvrouw van Kornelis Kuiper getekent 11
  maart 1778 A. Hoogendijk Roosendaal.

  Naar Geervliet 11-06-1778

  Voor Pieter Ariensz van der Waal oud omtrent 25 jaar getekent den 11
  junij 1778.

  Van Puttershoek 16-04-1778

  Voor Arij Boertie getekent Casper Kelderman en Jan Duijmaer van Twist
  getekent den 16 april 1778.

  Van Heinenoord 23-04-1778

  Voor Willemijntie Vogelaar huisvrouw van Arij Boertie getekent J.la
  Verge den 23 april 1778.

  Naar Nieuw-Beyerland 13-09-1778

  Voor Aartie Boer huisvrouw van Willem van de Polder getekent 13 sept
  1778.

  Van Strijen 05-10-1778

  Voor den persoon van Hermanus Ingenhoff getekent C.de Quartel den 5 oct
  1778.

  Van Piershil 02-05-1778

  Voor Jannetje Langstraat huisvrouw van Jan Kloppenburg getekent 2 meij
  78 door Joh. de Milde predt en Gillis Verrij, Schout. Terug gegeven 18-
  08-1781.

  Naar Oude Tonge 29-11-1778

  Voor Johanna Dolaart huisvrouw van Koenraad Miechielse Zweeris den 29
  nov 1778.

  Van Klaaswaal 17-02-1778

  Voor Cornelis Klijberg geteekent den 17 febr 1778 M.V. Halteren.


  Van Nieuw-Beyerland 05-03-1778

  Een copie van een acte van Heinenoort voor Maike Rijerkerk huisvrouw van
  Cornelis Klijberg getekent 03-05-1778 J.H.V.D. Houven.

  Van Oud-Beyerland 29-12-1778

  Voor de persoon van Marijtje de Waart huisvrouw van Jan Jansz Wander
  getekent den 29 dec 1778 H.ten Oever. NB terug gegeven 14-01-1780.

  Naar Numansdorp 14-01-1779

  Voor een kind van Herbert de Kwartel en Baartie Jansdr Hoek genaamt
  Geertruid en oud omtrent 5 jaar, welke acte ik te voren naar Westmaas
  gegeven hebbe, getekent den 14 jan 1779. Vertekend op Strijen of elders.

  Naar Oud-Beyerland 24-01-1779

  Voor Jaapje de Kwartel huisvrouw van Dirk Pietersz Pors getekent den 24
  jan 1779.

  Van Hekelingen 24-04-1777

  Voor den persoon van Jan Jansz Wander getekent A Hoogerdijk Roosendaal
  24-04-1777. NB Verzonden naar Oud-Beyerland 14-01-1780.

  Naar Oud-Beyerland 06-02-1779

  Voor Lijntie Hofman huisvrouw van Jacob de Swart geteekent 6 febr 1779.


  Van Charlois 14-09-1778

  Voor Pleuntie Isaksze Kool huisvrouw van Sijmen Vlasblom getekent 14
  sept 1778 door Cornelis Barendrecht, Secretaris en P.A. 's Gravezande
  V.D.M.

  Van Numansdorp 15-03-1779

  Voor Jan van 't Hof getekent 15 maart 1779. NB Deze is geliasseert aan
  de attestatien van Lidtmaatschap.

  Van Oud-Beyerland 16-09-1778

  Voor Barent van Vliet getekent 16 sept 1778 H.ten Oever.


  Naar Strijen 11-04-1779

  Voor Teuntie Hendriksdr Blokland getekent den 11 apr 1779.


  Naar Willemstad 10-05-1779

  Voor Neeltie Mattheusdr Barendrecht huisvrouw van Johannis van 't Hoff
  getekent 10 meij 1779.

  Van Nederhardinxveld 06-05-1779

  Voor Gijsbert Ponse Vogel getekent Leendert Verhoek, Schout en L.
  Knappert V.D.M. en meer anderen den 6 meij 1779. NB Deze acte is overal
  goed.

  Van Heiningen 28-05-1779

  Voor Ariaantie Dirkse den Hertog huisvrouw van Gerrit Vredenburch
  getekent den 28 meij 1779 A.. Musquetier. NB Deze acte is ook naar
  Elders.

  Naar Piershil 17-09-1779

  Voor Neeltie de Kwartek huisvrouw van Huig Nederveld den 17 sept 1779.


  Van Nieuw-Beyerland 06-03-1776

  Voor Annigje oud 15 Dirk 10 Eva 6 en Arij 3 jaar alle kinderen van Huig
  van der Heiden en Mareitje Dirke Mansveld getekent J.H.V.D. Houven 6
  maart 1776.

  Van Nieuw-Beyerland 20-06-1777

  Voor Johanna oud 13 Elizabeth 11 en Johannis 8 jaar alle kinderen van
  Johan Bernard Eisscher en Cornelia van der Waal getekent J.H.V.D. Houven
  20 jan 1777.

  Van Oud-Beyerland 11-09-1779

  Voor Maria Bliek huisvrouw van Pieter van Buren getekent J. Roering 11
  sept 1779.

  Naar Klaaswaal 06-11-1779

  Voor Jacob Cornelisz Nieuwenboer getekent den 6 nov 1779.


  Van Oud-Beyerland 10-12-1779

  Voor Pieter Leendertsz Konijnendijk getekent door J. Roering V.D.M. 10
  dec 1779.

  Naar Zuidland 04-01-1780

  Voor Jan Arijsz van Ham getekent 4 jan 1780.


  Naar Oud-Beyerland 14-01-1780

  Voor het kind van Jan Jansz Wander en Marijgje Jansdr de Waart genaamt
  Jan en oud ruim 9 maanden getekent 14 jan 1780.

  Naar Nieuw-Beyerland 30-01-1780

  Voor Japhet Kleinjan en Trijntie van der Jacht Echtelieden getekent den
  30 jan 1780.

  Van Goudswaard 22-03-1780

  Voor Annigje Klokkenburg huisvrouw van Jacob Leeuwenburg getekent den 22
  maart 1780 door K. Kluit.

  Van Goudswaard 22-03-1780

  Voor Jan Hendriksz Klokkenburg getekent den 22 maart 1780 K. Kluit.
  Terug gegeven 18-08-1781.

  Van Nieuw-Beyerland ..-..-1780

  Voor Jannetje Teunisdr Schilperoort wed van H. Por en haar Dochtertie
  Lena oud 10 jaar get J.H.V.D. Houven.

  Van Numansdorp 07-04-1780

  Voor Dirk Jansz Hoek geteek Ads Andewegh den 7 april 1780.


  Van Piershil 07-04-1780

  Voor Cornelia van der Wilt huisvr van Dirk Jansz Hoek geteek Joh de
  Wilde, Gillis Verrij. Doch heeft den Heer Verrij den naam Jan van den
  Hoek verkeert geschreeven den 7 apr 1780.

  Naar Nieuw-Beyerland 15-05-1780

  Voor den persoon van Dirk Langerman get 15 meij 1780.


  Van Piershil 07-10-1779

  Voor Jacoba van Reij huisvrouw van Jacob Verbaas geteekent den 7 oct
  1779 door Joh. de Wilde en Gillis Verrij.

  Naar Oud-Beyerland 04-06-1780

  Voor Pieter zoontie van Hendrik Smit en Maike van der Veer echte luiden
  oud ruim een jaar geteekent 4 jun 1780.

  Van Numansdorp 14-06-1780

  Voor Aaltie Visser huisvrouw van Kornelis Joosten van der Burg getekent
  14 jun 1780 J. Zoutmaat. NB Deze is in de attestatie van Lidmaatschap en
  dus aan de Lias dezer attestatien te vinden.

  Naar Nieuw-Beyerland 23-07-1780

  Voor de twee kinderen van Jan Monster en Maike Bosman Gerrit (oud 2) en
  Hendrik (oud 1 jaar) geteekent 23 julij 1780.

  Naar Strijen 13-08-1780

  Voor Rijk Ariensz de Kwartel getekent den 13 aug 1780.


  Van Piershil 13-09-1780

  Voor Leendert Kant getekent door Joh. de Milde en Gillis Verrij den 13
  sept 1780.

  Van Numansdorp 09-12-1780

  Voor Neeltie Pietersdr Bakker huisvrouw van Teunis Verhulp geteekent 9
  dec 1780 J. Zoutmaat. NB Deeze is te vinden op de attestatie van
  Lidtmaatschap en dus aan de Lias dier attestatien.

  Naar Oud-Beyerland 02-02-1781

  Voor Pieter van Buren en zijn kind Neeltie oud 1 1/2 jaar hem geboren
  uit Maria Bliek getekent 2 febr 1781

  Naar Den Briel 19-02-1781

  Voor Jan Arijsz van Ham (welken ik op den 4 jan 1780 naar 't Zuidland
  gegeven hadt) den 19 febr 1781.

  Naar Puttershoek 03-03-1781

  Aan Johannis van der Maden voor Kommer van Rij oud 14 jaar geteekent den
  3 maart 1781.

  Naar Strijen 18-03-1781

  Voor Pietertie Cornelisdr Dolaar huisvrouw van Cornelis van Driel
  geteekent 18 maart 1781.

  Naar Numansdorp 30-04-1781

  Voor Maria dochtertie van Aart Langewech en Zoetje Groenewech oud ruim
  een jaar geteekent den 30 apr 1781.

  Naar Ooltgensplaat 14-05-1781

  Op den 14 meij 1781 hebbe ik aan Marijgje Kamerman wede van Claas Pole
  Korpel ter hand gestelt de acte welke over al goed is en over een reeks
  van jaren door die van Klaaswaal voor haar en haar man gegeven was,
  zijnde die wede van hier vertrokken naar Ooltgensplaat.

  Van Numansdorp 24-02-1781

  Voor Maike Troost (huisvrouw van Hendrik van Es) geteekent 24 febr 1781
  Jacobus Zoutmaat.

  Van Nieuw-Beyerland 21-05-1781

  Voor Magdaleentje Hendriksdr Por (huisvrouw van Jan Vermaas) geteekent
  21 meij 1781 J.H.V.D. Houven.

  Naar Giessendam 19-06-1781

  Voor Dirkje dochtertie van Gijsbert de Vogel en Annigje van der Meer oud
  ruim twee jaren geteekent den 19 jun 1781.

  Naar Piershil 13-07-1781

  Voor Maria dochtertie van Dirk Jansz Hoek en Cornelia de Wilt geboren 17
  meij 1780 geteekent den 13 julij 1781.

  Naar Piershil 18-08-1781

  Voor Hendrik en Pieter Jansze Kloppenburg. Het eerste oud 3 het ander 1
  1/2 jaar getekent den 18 aug 1781. NB ten zelven dage te rug gegegeven
  de Acte voor Jan Kloppenburg en Jannigje Langstraat, zie hier voor,
  Vader en Moeder van deeze kinderen.

  Naar Piershil 23-08-1781

  Voor Trijntie van Golen huisvrouw van Leendert Goudswaart den 23 aug
  1781.

  Naar Goudswaard 16-09-1781

  Voor Neeltie Monster huisvrouw van Kornelis van der Waal den 16 sept
  1781.

  Naar Goudswaard 04-11-1781

  Voor Neeltie Trouw huisvrouw van Bastiaan Boender geteekent den 4 nov
  1781.

  Naar Willemstad 05-12-1781

  Voor Adriaantie Wildeman oud 50 jaar geteekent den 5 dec 1781.


  Naar Zevenbergen 28-01-1782

  Voor Hendrik Dirksz Snijder geteekent den 28 jan 1782.


  Van Klaaswaal 08-10-1781

  Voor Maartie van der Stel huisvrouw van Arij Blok geteekent 8 oct 1781
  M. van Halteren.

  Van Strijen 17-08-1771

  Voor Hendrik Jansz Koetveld geteekent 1771 Dirk de Quartel den 17 aug.


  Van Numansdorp 20-02-1782

  Voor Pieternella Koesveld oud omtrent 5 en Jan Koetsveld oud omtrent
  drie jaar kinderen van Hendrik Koetsveld geteekent A. Andewech den 20
  febr 1782.

  Van Willemstad 27-07-1776

  Voor Leendert Koetsveld int jaar 1776 oud omtrent 10 maanden zoontie van
  Hendrik Koetsveld geteekent P. van Oldenborgh 27 julij 1776.

  Van Piershil 28-02-1782

  Voor Cornelia Madern huisvrouw van Hendrik Koetsveld en derzelver
  dochtertie genaamt Maria oud omtrent 7 jaar geteekent den 28 febr 1782
  J.d. Milde en Gillis Verrij.

  Naar Klaaswaal 08-04-1782

  Voor Willempje Klombeek oud 27 jaar geteekent den 8 apr 1782.


  Van Klaaswaal 06-06-1782

  Voor Rijnburgje Pietersdr den Tuk huisvrouw van Pieter Weefels geteekent
  den 6 jun 1782 M.van Halteren. NB Deeze is overal goed.

  Naar Nieuw-Beyerland 14-12-1783

  Voor Reinier Jansz Noteboom en deselv huisvrouw Lena Monster getek den
  14 decbr 1783.

  Naar Oud-Beyerland 14-12-1783

  Voor Jan van Vliet getekend den 14 decbr 1783.


  Naar Goudswaard 14-12-1783

  Voor Leendert Trouw getekend 14 decbr 1783.


  Naar Goudswaard of elders 02-02-1784

  Voor Pleuntje Langerman getek 2 febr 1784.


  Naar Nieuw-Beyerland 07-02-1784

  Voor Ariaantje van der Waal getek f feb 1784.


  Naar Geervliet of elders 16-02-1784

  Voor Bastiaantje Joosdr Verrijp getek 16 feb 1784.

  Actens ten tijde der Vacatuure ingekomen en mij ter hand gesteld.

  Van Breijell 03-04-1783

  Voor Geertruid Schmitz ? getekend Breijel 3 april 1783 Set jos Heser.
  Terug gegeven 1790.

  Van Zwartewaal 13-06-1783

  Voor Willempje Kwak getekend 13 junij 1783 H.G.de Beveren IJveld.

  Van Klaaswaal 16-06-1783

  Voor Aaltje Gouwswaert en desselv dogter Lijntje getek 16 junij J.J.
  Colthof.

  Van Numansdorp 19-09-1783

  Voor het kind van Gijsbert Ariensz Verhagen getekend 19 sept 1783
  J.A.van Luinen Hubert.

  Van Heinenoord 31-10-1783

  Voor Margaritha van der Sijde getek 31 octbr 1783 J.la Verge.

  Van ...... 30-10-1783

  Voor Dirk Dekker getek 30 oct 1783 J. Leuwenburg als schout.


  Van Klaaswaal 09-09-1783

  Voor Johna de Jong getek den 9 septbr 1783 M.v. Halteren.


  Van Oud-Beyerland 21-09-1783

  Voor J Hameteman zijn vrouw en drie kinderen getek J. Krom etc ... 21
  sept 1783.

  Van Ooltgensplaat 11-11-1783

  Voor het kind van Willem Bakker getekend den 11 nov 1783 A de Vlok ?


  Van Ooltgensplaat 11-11-1783

  Voor Willem Bakker en zijn vrouw getekend 11 novbr 1783 J. Luiningh.


  Van Nieuw-Beyerland ..-..-....

  Voor Arij den Oude en zijn vrouw.


  Van Strijen 17-09-1783

  Voor Claas de Jongste getekend 17 sept 1783 H. Lok.


  Van Well 09-09-1782

  Voor Pieter Gilling getek 9 sept 1782 Peter Roemakers, G. Franssen.  Nog een hoogduitse acte die ik niet weet voor wie maar alleen pro
  memorie aantekene wijl ik dezelve aan het lias gedaan heb. te rug
  gegeven 1790.

  Van Goudswaard 23-04-1783

  Voor Klaasje Arensdr Viskil getek 23 april 1783 Kornelis Kluit.


  Naar Klaaswaal 27-02-1784

  Voor Arij Blok getek 27 febr 1784.


  Naar Piershil 01-03-1784

  Voor Johannes Klootwijk, Lijsbeth Wijijtter zijn vrouw en desselvs
  kinderen met namen Arij, Sijgje, Johannes, Hadewij en Leendert getekend
  1 maart 1784.

  Naar Numansdorp 17-03-1784

  Voor Anna en Lijsbeth kinderen van Cornelis Pietersz van der Burg
  getekend 17 maart 1784.

  Van Goudswaard 04-03-1784

  Voor Arij den .... vrouw en kind getekend W. Molenaar den 4 maart 1784.


  Van Goudswaard 06-05-1783

  Voor Jopjen Leendertsz Karnaat getekend W. Molenaar den 6 meij 1783.


  Naar Goudswaard 24-03-1784

  Voor Commertje Vredenburg en desselvs dogter Jannigje Ariensdr Boender
  getekend 24 maart 1784.

  Van Mijnsheerenland 13-12-1783

  Voor Aartje Ruighaver getekend den 13 decbr 1783 Cornelis Kluit.


  Naar Numansdorp 28-03-1784

  Voor Ingetje van der Wael getek 28 m 1784


  Van Numansdorp 27-03-1784

  Voor H Ariensz v d Giessen getekend 27 maart 1784 A. Andeweg.


  Van Piershil 04-03-1784

  Voor Arij in het Veld en kind getek 4 maart 1784.


  Van Hekelingen 13-02-1784

  Voor Cornelis in t Veld getekend 13 feb


  Van Nieuw-Beyerland 13-03-1784

  Voor de vrouw van Arij in 't Veld getek 13 maart 1784 v.d.Houven.


  Van Goudswaard 29-03-1784

  Voor Leendert Snel en kind getek W. Molenaar 1 oct 1783 en 29 maart
  1784.

  Naar Goudswaard 29-04-1784

  Voor de kinderen van Dirk van Gelder met namen Bastiaentje en Jaepje
  Westdijk en Maria, Jannigje, Jan en Cornelis van Gelder getek den 29
  april 1784.

  Van Strijen 06-10-1783

  Voor de kinderen van Hendrik Verschoor met namen Pleun, Apollonia,
  Marijgje, Jacob, Ariaantje, Cornelis getek 6 oct 1783 G. t Hooft vdm.

  Van Westmaas ..-..-....

  Voor de helft van het laaste kind van H. Verschoor met name Cornelis
  getek N.J.J. Rollerius als ...... J.v.Driel.

  Naar Dirksland 29-05-1784

  Voor Adriaentie Boer get den 29 maij 1784.


  Van Goudswaard 09-06-1784

  Voor de vrouw van L. Snel get 9 junij 1784.


  Naar Piershil 03-10-1784

  Voor Neeltje de Belder get 3 octbr 1784.


  Van Nieuw-Beyerland 20-07-1759

  Voor Commertje van der Giessen get 20 julij 1759 R.G. Bartz.


  Van Westmaas 28-04-1784

  Voor Hendrik van der Giessen en zijne drie kinderen met namen Neeltje,
  Aart, Grietje getek Westmaas 28 april 1784 J. Rollerus en J. Barel.

  Van Hekelingen 09-06-1784

  Voor Frans Bakker get 9 junij 1784 A. Hogendijk Rosendael. terug gegeven
  1789.

  Van Numansdorp 03-10-1784

  Voor Neeltje Trameris get 3 octbr 1784 J.A. van Luinen Hubert.


  Van St Anthoniepolder 20-05-1784

  Voor Teuntje Pietersdr Monster getek 20 maij 1784 J.de Wilde en S van
  Driel.

  Van Spijkenisse 13-05-1784

  Voor Neeltje van 't Hoff get J.van Driel 13 maij 1784.


  Van Oud-Beyerland 24-10-1784

  Voor Pieter Reijerkerk get J. Roering 24 oct 1784.


  Naar Klaaswaal 15-01-1785

  Voor Geertje Jacobsdr Quartel get 15 jan 1785.


  Van Westmaas 10-04-1784

  Voor Dirk Dirkse Bijl get 10 april 1784 door J. Rollerus en S van Driel.


  Van Klaaswaal 28-10-1784

  Voor Laurens Andeweg getek 28 octbr 1784 S. A. Colthof.


  Van Oud-Beyerland 06-02-1785

  Voor Plonia van der Swaen get 6 febr 1785 J. Roering.


  Van Mijnsheerenland 23-02-1785

  Voor A. van Brakel get 23 febr 1785 J.P. Wolters.


  Van Numansdorp 05-12-1784

  Voor Willemijntje Leenheer get 5 decbr 1784 J.A.van Luinen Hubert.


  Van Goudswaard Piershil ..-..-....

  Terug ontvangen van Jan Hendrikse Kloppenburg en zijn kinderen. Terug
  gegeven in 1789 na Klaaswaal.

  Van Mijnsheerenland 14-07-1785

  Voor Pietertje de Zeeuw get 14 julij 1785 J.P. Wolters pred.


  Van Nieuwe Tonge ..-..-1772

  NB Nadien Leendert Loef na de Korendijk vertrokken is, en desselvs acte
  van indemniteit hier in den jaren 1772 gegeven verloren scheen was ik
  verpligt denzelve als hier vervallen aantemerken en hem een acte van
  indemniteit te geven. Dan daar ik de acte van de N Tonge voor hem en
  zijn broeder J. Kleinswager onder andere papieren gevonden heb. Dagt het
  mij nodig om dit hier aantetekenen ten einde mij zo de voorn persoon tot
  armoede verviel hier van ten voor deele van den armen konden gebruik
  maken.

  Van Buurmalsen 13-04-1765

  Nog heb ik gevonden een acte van Indemniteit die niet aengetekend was
  voor Gosen Batenburg en Anna Verkuil benevens een zoon Arie genaemd get
  den 13 april 1765 J.A. Monhimeus vdm. Terug gegeven aan Arij Batenburg
  den 21 dec 1789.

  Van Ravenswaaij 21-04-1765

  Heb ik ook een acte van Indemniteit gevonden voor nog 5 kinderen van de
  voorn personen van Buurmalsen get 21 april 1765 J.d.Veer VDM.

  Van Willemstad 14-05-1772

  Voor Janneke IJzerloo getek 14 maij 1772 P.van Oldenborg secrets.

  Van Klundert 22-09-1785

  Voor de 4 kinderen van bovengemelde en .. verwijs getek 22 sept 1785 D.
  Elemans secrets.

  Van Oude Tonge 08-02-1785

  Voor Adriaen Kattestaart en zijn vrouw Aaltie den Braber get 8 febr
  1785. Teruggegeven 18 junij 1786.

  Van Puttershoek 03-11-1785

  Voor Cornelis Verwijs get 3 novbr 1785.

  Van Numansdorp 23-10-1785

  Voor Cornelis Dikker get 23 octbr 1785.

  Van Numansdorp 15-04-1786

  Voor Barte Termeris get 15 april 1786.

  Van Heinenoord 07-02-1784

  Voor Bastiaan in 't Veld get 7 febr 1786. Terug gegeven 24 maart 1790.

  Van Nieuw-Beyerland 10-05-1786

  Voor 't kind van Bastiaen in 't Veld Maaijke get 10e maij 1786.

  NB Bij het nazien der armen papieren heb ik nog de navolgende actens van
  indemniteit gevonden.

  Van Strijen Numansdorp 06-06-1768

  Voor Maria Lamme en Arie Boer getekend J. Zoutmaat 6 junij 1768.

  Van St Anthoniepolder 17-05-1776

  Voor Gerrit Weeda get 17 maij 1776 J.de Wilde.

  Van Mijnsheerenland 06-03-1776

  Voor Annigje Huigen in 't Veld benevens Maijke, Dirk en Huige - de
  originele berust te Nieuw-Beyerland - get 6e maart 1776 J.H.v.d.Houven.

  Van Nieuw-Beyerland 30-09-1776

  Voor Celia van Gorcum get 30 septbr 1776 J.H.v.d.Houven.


  Van Numansdorp 21-07-1776

  Voor Arij en Hendrik kinderen van T.v.d.Pligt en Pietertje van Buuren
  get 21 julij 1776 A. Andeweg.

  Van Heinenoord 17-10-1768

  Voor T.v.d.Pligt get 17 octbr 1768 J.van Driel.


  Van Nieuw-Beyerland 12-12-1782

  Voor Lijntje van der Pligt get 12 decbr 1782 J.v.d.Houven.


  Van Piershil 21-12-1782

  Voor de vrouw van T.v.d.Pligt get 21 decbr 1782 J.de Milde en A.
  Molenwater.

  Van Poortugaal 06-06-1785

  Voor Jan de Ruiter get 6 junij 1785 J. Tijken.


  Van Uitwijk Waardhuizen 18-01-1786

  Voor Wouter van Andel get 18 jan 1786 J.M. Pitit vdm.


  Van Heinenoord 12-05-1786

  Voor Jannigje Mastenbroek get 12 maij 1786 P. Leeuwenburg.


  Van Oud-Beyerland 31-05-1787

  Voor Willemina Teunisse met haar twee kinderen getekend 31 maij 1787
  S.van Beuningen.

  Van Numansdorp 14-10-1787

  Voor Jacob Vermeulen get 14 octbr 1787 J.A.van Luinen Hubert.


  Van Strijen 09-12-1787

  Voor Lena Arijsdr Zevenbergen get 9e decbr 1787 Gos 't Hooft vdm ibid.


  Van Strijen 14-03-1785

  Voor Gerrit Hartman get 14 maert 1785 F.F. Loose.


  Van Goudswaard 09-04-1787

  Voor Elisabeth Leuwenburg get 9 april 1787 J.van Driel van Goudswaart.

  Acten ten tijde der vacatuur ingekomen en mij overhandigd.

  Van Dubbeldam 26-04-1788

  Voor Willem Maartensen Millenaar en Pietertje Adriaensen de Bruin E.L.
  benevens hun kind Maerten getekend 26 apr 1788 F.R.E. Nibbelinck V.D.M.

  Van IJsselmonde 09-06-1788

  Voor Jan Dirksz Roos get 9 junij 1788.

  Van Barendrecht ..-..-....

  Anthonij Tijken en Jac. Moojen pred te Barendrecht.

  Van Numansdorp 25-11-1783

  Voor Marija Pieterse de Krijger en een kind Pieter get 25 nov 1783 en 30
  apr 85 Ads Andewegh.

  Naar Heinenoord ..-..-1788

  Voor Teunis Trouw - 88 - vernieuwd zie 1776.

  Naar Goudswaard 27-10-1788

  Voor Gerrit Bisdom en zijn kind Adrianus getek 27 oct 88.

  Van Goudswaard 16-11-1788

  Voor de huisvrouw van Corn van der Heiden, Anna Jansdr Rip en 3 kinderen
  Jan, Barend en Ariaantje van der Heiden get 16 nov 1788 J.van Driel van
  Goudswaert Secret.

  Van Nieuw-Beyerland 18-11-1788

  Voor Jan Schoon get 18 nov 1788 J.H.v.d.Houven V.D.M. ibid.


  Van Nieuw-Beyerland 26-12-1788

  Voor Dirk Roos get 26 dec 88 J.H.v.d.Houven V.D.M.


  Van Numansdorp 25-12-1788

  Voor Maaijke Kleijberg huisvr van Corn Dekker getek 25 dec 88 Ads
  Andewegh grootarmmeester.

  Van Almkerk Emmichoven 29-12-1788

  Voor Antonij van der Stelt getek 29 dec 88 J.de Vooght V.D.M.


  Naar Westmaas 23-01-1789

  Voor Johannes Verhulp en Cornelia van Arkel E.L. get 23 jan 89.


  Van Budel 05-05-1788

  Voor Cornelis Heijsteq getek 5 maij 1788 J.W. Poppel gezworen clerq.


  Naar Numansdorp 31-03-1789

  Voor Pieter Jacobz de Kwartel 31 maart 89.


  Naar ...... 31-03-1789

  Voor Jobje Leendertsdr Karnaat teruggegeven 31 maart 89.


  Van Oud-Beyerland 11-01-1789

  Voor Cornelis van der Heijde getek P.L. van Oosterwijk Schouhamer 11 jan
  1789.

  Naar Geervliet 03-08-1789

  Voor Trijntje Langstraat den 3 aug 1789.


  Van Piershil 22-09-1789

  Voor Jacob van Beusekom get J.de Milde en J. Kloppert secret 22 sept 89.


  Van Strijen 22-03-1788

  Voor Cornelia van der Ree get F.F. Loots secret 22 maart 88.


  Van Numansdorp 03-05-1788

  Voor Cornelis Tuk en zijne 3 kinderen Sijmen oud 6 jaar Pieter 4 jaar
  Jacob 2 jaar get A. Andewegh 3 maij 88.

  Van Strijen 08-08-1789

  Voor Jannigje Moolendijk en Dirk Blaak E.L. beide get den 8 aug 1789
  F.F. Loose.

  Van Piershil 14-11-1789

  Voor Willemijntje van Wamelen huisvr van Thom. Dimpelton getek 14 nov
  1789 J. de Milde en J. Kloppert secret.

  Van Oud-Beyerland 18-01-1789

  Voor Thomas Dimpelton get 18 jan 1789 P.L. van Oosterwijk Schouhamer.


  Van Nieuw-Beyerland 25-01-1790

  Voor Pieternella Vermeulen huisvrouw van Arij Snijder get 25 jan 1790
  J.H.v.d. Houven V.D.M.

  Naar Numansdorp 24-03-1790

  Voor Ariaantje van der Waal en hare 2 kinderen Abraham en Jacob 24 maart
  1790.

  Van Numansdorp 16-05-1790

  Voor Pieter Cornelisz van der Burgh getek J.H. van Luinen HUbert pred
  den 16 meij 1790.

  Van Strijen 28-06-1790

  Voor Jannetje Visser en haar twee kinderen Teunis en Joannes get G. 't
  Hooft v.d.m. den 28 junij 1790.

  Van Goudswaard 16-05-1790

  Voor Neeltje Soeteman en haare kinderen Ariaantje - Maaike en Gijsbert
  van Es en Teunis en Cornelis Leendertsz Trouw getek J.C. Wachter v.d.m.
  16 maij 1790.

  Van Dordrecht 21-08-1788

  Voor Anna Klettenberg en denzelve wettige dogter Alida getek Joannes
  Schiefbaan R.C. Pastor Dort 21 aug 1788 en 6 oct 1789.

  Van Nieuw-Beyerland 06-09-1790

  Voor Jaaptje dochter van Arij van Bodegem en Willemtje Faassen getek den
  6 sept 1790 J.H.v.der Houven v.d.m.

Bewerking: Arie M. Butterman.


Copyright ©: 1997-2016 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 19 september 2016.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |