Zuid-Beijerland
Actes Indemniteit 1708-1800

 | Genealogie Hoeksche Waard | Publicaties bronnen Hoeksche Waard |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Inleiding

Onderstaande transcriptie en de tekst van de volgende alinea is gemaakt door wijlen A.M. Butterman en aan ons aanboden om op onze website te plaatsen, waarvoor dank.

De actes van Indemniteit van Zuid-Beijerland zijn op verschillende plaatsen in het archief van de NH kerk te vinden, terwijl er ook over de periode 1777 tot 1790 inschrijvingen zijn gedaan in doop/trouwboek 1 welke in het Rijksarchief in 's-Gravenhage ligt. De periode 1708 t/m 1764 in archief NH kerk Zuid-Beijerland nr 11, overgenomen van het origineel, de periode 1777 t/m 1790 DTB nr 1, overgenomen van fotocopie. De actes zijn overgenomen in de volgorde zoals ze ingeschreven zijn, dit is dus niet de exacte datum volgorde. De datum van vestiging in of vertrek van Zuid-Beijerland valt m.i. niet samen met de werkelijke vestiging in of vertrek van Zuid-Beijerland. Het geeft een indicatie waar de mensen vandaan kwamen of waar ze naar toe vertrokken zijn.

Actes Indemniteit Zuid-Beijerland 1708-1800

    
Op het schutblad van het boek staat zonder datum het volgende: Gedrukte:
Jacobus Goudswaert na de Buitensluis, Hendrik Giele van der Gieze na de
Westmaas, Stijntie Vredenburg na den Korendijck, Kornelis Hofman en
Lijsbeth de Heer na Nieuw-Beijerland, Jan Klokkenburg en Grietie van
Bergen van den Koorndijck, Willempie ..... na Oud Beijerland, Hendrik
Verschoor en Marij Nooteboom na Strijen, Pieternelletie Vermaas naar Oud
Beijerland, Marijke van 't Hoff naar de Koorndijck, Pleuntie Buitendijck
naar Klaaswaal, Arij Nieuwstraat en Leentie Barendrecht na Nieuw
Beijerland, Adrianus Hoek naar IJsselmonde, Maartie van Tienderen na
Asperen, Maria van Ham na Strijen, Geertrui Buurman naar Ooltgensplaat,
Marijtie Romein naar Nieuw Beijerland, Ariaantie Langstraat naar
Dordrecht, Jan Lems en Maria van Woestenburg naar Den Bommel, Johanna
van Ojick naar Piershil, Aart Langerman en Lijsbeth de Recht naar de
Buitensluis, Leendert Bijl naar Korendijck, Bastiaen Hobbel naar
Geervliet, Leendert Monster naar Korendijck, Jan Franse de Bree naar de
Buitensluis, Lena Boender naar de Buitensluis, Dirk Stolk naar
Mijnsheerenland, Neeltie Pieters Leegwech naar 't Zuidlandt, Maartie van
den Boogaart naar de Buitensluis, Laurus Visser naar 's Gravendeel,
Willempie Barendrecht naar de Buitensluis, Marinus van Werkhoven naar
Zwijndrecht, Catharina van Werkhoven naar Zwijndrecht, Joris van Dijck
en Sara Verbaas naar Blankenburg, Kornelis Snoek naar Maassluis, Bouwe
Groenewech naar de Buitensluis, Elizabeth Buurman naar Gouda, Marigje
van der Meer naar den Korendijk, Lena Bijl naar Oud Beijerland. NB
Gezien het handschrift zal dit in de periode 1783 - 1788 door Ds.
Johannis Lockhorst geschreven zijn.

Ontvangen van andere plaatsen of gegeven door de kerkenraed deser
plaetse den Hitzert. Die na den aenvang van mijn dienst den 24 7ber
[september] 1713 gevonden, ontvangen of gegeven zijn.

Naar Oud-Beyerland 12-02-1714

Copia. Den kerkenraed en diaconie van Zuid-Beyerland Den Hitzert
belooven en verbinden sig om Arij Bastiaensen Gouwman en Cornelia
Cornelisen Moerkerken Eheluiden mitsgaeders haer drie kinderen waer van
het eerste is oud omtrent 14 jaer genaemt Annetje, het tweede is oud
omtrent 10 jaar genaemt Cornelis, het derde is oud omtrent 6 jaer
genaemt Trijntje te onderhouden uit haer arme goederen indien de selve
onverhoopelijck tot armoede kwamen te vervallen en tot onderhoudinge van
sigh onmagtig wierden, bevrijdende dus de diakonie van Oud-Beyerland van
alle lasten in opsicht van bovengemelde persoonen verbinden hiertoe alle
de goederen van onse Diakonie armen. Actum in Zuid-Beyerland uit naem en
last des E. kerkenraed Wilhelmus Mess Eccls. ibidem. Anno 1714 den 12
febr

Naar Oud-Beyerland 19-04-1715

Copia van gegeve aan Oud-Beyerland. De kerkenraed en diaconie van Zuid-
Beyerland belooven en verbinden haer om Cornelis Davidsen Hofman en
Jannetje Simons Goutswaert Eheluiden mitsgaeders haer kind oudt omtrent
drie jaer en genaemt Jannetje Cornelis Hofman te onderhouden uit haer
arme goederen in dien de selve onverhoopelijck tot armoede kwamen te
vervallen en tot onderhoudinge van sigh selfs onmachtig wierden,
bevrijdende dus de diaconie van Oud-Beyerland van alle lasten in
opsiicht der bovengemelde personen verbindende hier toe alle de goederen
van onse diaconie armen. Actum in Zuid-Beyerland uit naem en last des E.
kerkenraed Wilhelmus Mess Eccls. ibidem. Den 19 april Anno 1715.

Van Numansdorp 28-04-1715

Copia van ontvangen acte van Numansdorp. Also Gijsbert Jans Verrijp van
onder ons is vertrokken onder den Hitzert met 4 kinderen, Neeltje oud 12
jaar, Lijsbeth oud 10 jaar, Maijken oud 8 jaar en Gerrith oud 5 jaar so
is het dat wij onderschreven Kerkenraed van Numansdorp verklaeren en
belooven gelijck wij verklaeren en belooven mits desen so gemelde
Gijsberth Jansen Verrijp sal komen te overlijden, en dat de genoemde
kinderen in haer minderjaerigheit onderstand souden mogen van nooden
hebben, dat God verhoede, sullende als dan all vier dese kinderen of so
veel op sulken gevalle sullen bevonden worden in het leven overgebleven
te zijn, volkomentlijck tot onsen laste komen. C. Hoekseweg, Leendert
Munter, A. Geervliet, Jacob Camp. Onderstond: Dus gedaen in onse
kerkelijk vergaed. desen 28 april 1715. En was getekent Petrus Hamer. NB
Dewijl dese acte niet voor Ds. Hamerus selfs maer so het mij voorkwam
bij wijse van een extract of copie uit het kerkenboek, so onderstond
verdere ondertekeninge in dese woorden. Collata concordant quod testor
Petrus Hamer.

Naar Hekelingen 31-07-1715

Copie van gegeven acte aen die van Hekelingen. De kerkenraed en diaconie
van Zuid-Beijerland belooven en verbinden haer om de kinderen van
Cornelis Pietersen Operel en Ingetje Aerts Hoogvliet genaemt Cornelia
oud omtrent agt jaer en Aert oud ses jaer en Maertje oud omtrent vijf
jaer en Pieter omtrent vier jaer en Ermpje omtrent twee jaeren te
onderhouden uit haer armen goederen indien deselve onverhoopelijck tot
armoede komen te vervallen en tot onderhoudinge van haer selfs
onmachtigh wierden bevrijdende dus de diaconie van Hekelingen van alle
lasten in opsicht van bovengemelde kinderen verbindende hier toe alle de
goederen van onse diaconiearmen. Actum in Zuid-Beijerland uit naem en
last des EE kerkenraeds Wilhelmus Mess Eccls ibdem den 31 juli 1715.

Naar Nieuw-Beyerland 10-11-1715

Copie van gegeven acte aen die van Nieuw-Beijerland. De EE kerkenraed en
diaconie van ZuitBeijerland den Hitzert belooven en verbinden haer om
het kint van Hendrik Philippe Goidijck en Pleuntje Ariens Capitein
Eheluiden dat genaemt is Arij en nu omtrent oud een jaer te onderhouden
uit haer armen goederen indien het selve onverhoopelijck tot armoede
komt te vervallen en dus ter onderhoudinge van hem selfs onmachtig
wierde bevrijdende dus de E diaconie van Nieuw-Beijerland van alle
lasten in opsicht van bovengemelde kind en verbinden hier toe alle de
goederen van onse diaconie. Uit maen en last des EE kerkenraeds
Wilhelmus Mess Eccls ibdem. Actum in den Hitzert den X novemb 1715.

Van Willemstad 06-01-1714

Copie van ontvangen acte van die van Willemstad. Compareerde van Schout,
Burgermrs en Schepenen der stede en lande van Willemstad Philip de Neef,
tavernier en inwoonder deser stad en Hendrichtje Wijman sijne
tegenwoordigde huijsvrouw te kennen gevende dat zij compten van
voornemens zijn met haer drie kinderen genaemt Karel oud zijnde agt
jaaren Cornelis oud seven jaren en Hermannus oud omtrent agt maenden de
welke alle binnen dese stad zijn gebooren tegen 5 Meijdage eerstkomende
deses jaers XVIIC en veertien uit dese stad te vertrekken ende te gaen
woonen onder de heerlijckheit van den Hitzert in de herberg genaemt de
Paauw dog dat haer compten ter voren is gekomen dat die van den Geregte
of E. kerkenraat van den Hitzert voorn't zwaerigheit sullen maeken dat
bij afsterven van haer compten de voorsz drie kinderen tot laste van den
armen of diaconie aldaer soude komen te vervallen, versoekende derhalven
acte van dechergie voor opgem. Regenten en E kerkenraet. Soo is dat
Schout, Burgermrs en Schepenen der stad en lane van Willemstad het
versoek van de compten in overweginge genomen hebbende het selve versoek
hebben geaccordeert sulcx haer Ed Agtbr doen bij desen en volgens dien
omme opgem. Regenten off E kerkenraet van den Hitzert van dese sorge te
ontlasten beloven bij desen dat soo wanneer het quame te gebeuren dat de
voorn comparanten en Requiranten haare voorsr drij kinderen quamen te
ontvallen eer de selve kinderen tot sulken ouderdom om haer eijgen broot
te kunnen gewinnen waren gebragt en dat haer nalaetenschap ongenoeghsaem
soude zijn om de selve daeruit buiten last van den armen of diaconie te
werden gealimenteert en opgevoed het als dan de voorsr Regenten en E
kerkenraed van den Hitzert vrij sal staen om de selve drie kinderen of
die als dan van de selve drie nog in 't leven mogten zijn ons
toesendende dewelke wij in sulken geval weder sullen accepteren en
aenvaerden so en gelijck als off de selve altijt onder ons hadden
gewoont onder verband alsna Regten. Actum in collegie op den stadhuijse
van Willemstad. Desen VI en januarij XVIIC en veertien ter presentie van
d' Hr schout Cornelis van Wesel, den buitenburgermr Bastiaan Johan
Radouls, den binnenburgermr Doctor Martinus van Dalen en alle de
Schepenen Execpt Jonkr Willem van Arkel. Des oirconde hier onder aen
Stadszegel gedrukt en bij onsen Secrets onderteijkent. Ter ordonnantie
van selve .... van Broek sects 1714.

Naar Numansdorp 14-02-1716

Copie van gegeven acte aen die van Numansdorp. De EE kerkenraed en
Diaconie van den Hitzert belooven en verbinden haer om de kinderen
alhier geprocreeert van Cornelis Plooster en Neeltje Willems Goutswaert
Eheld zijne Ariaentje oud omtrent ses jaeren en Cornelis oud omtrent
vier jaer en Willem oud omtrent drie jaeren te onderhouden uit haer arme
goederen indien de selve onverhoopelijck kwamen tot armoede te vervallen
en de genoemde kinderen in haer minderjaerigheit onderstand souden mogen
van nooden hebben dat God verhoede sullende als dan alle de drie gemelde
kinderen of so veel op sulken gevalle bevonden worden in het leven
overgebleven te zijn tot onsen laste komen. Actum in den Hitzert uit
naem en last des EE kerkenraed Wilhelmus Mess Eccls ibdem. Den 14 febr
1716.

Naar Oud-Beyerland 04-07-1716

Copie van gegeven acte van indemniteit aen die van Oud-Beijerland. De EE
kerkenraed en diaconie van Zuid-Beijerland den Hitzert belooven en
verbinden haer om Aert Gerritz Vermeulen en Emmetje Gerritz Siederveld
Eheluiden misgaders haer kind Ariaentje oud omtrent een jaer te
onderhouden uit haer arme goederen indien de selve onverhoopelijck tot
armoede kwamen te vervallen en tot onderhoudinge van sigh selfs
onmachtig wierden bevrijdende dus de diaconie van Oud-Beijerland van
alle lasten in opsicht des bovengemelde personen verbindende hiertoe
alle de goederen van onse diaconie armen. Actum in Zuid-Beijerland uit
naem en last des EE kerkenraed Wilhelmus Mess Eccls ibdem den 4 juli
1716. NB Dese persoonen van Ouwdbeijerland vertrokken nae Strijen hebben
om haere acte bij die van Ouwdbeijerland geweest, dog tot andwoord
ontfangen datse daer niet te vinden was dies hebben we een acte gegeven
aen die van Strijen voor het kind hiernae geboekt.

Van Numansdorp 29-06-1710

Copie van ontfangene acte van die van Numansdorp. Also Aert Bilet en
Machteltje Joris de Vries Echteluijden uijt Numanspolder vertrokken sijn
in Meij 1710 en gaen woonen onder de jurisdictie van den Hitserten dat
sij derwaerts of gebragt hebben vijf kinderen: Jacob 13, Dirk 9, Otto 9
..aers en Jan 1 jaer oud, so is 't dat wij onderscreve leden des
Kerkenraedts van Numansdorp elk in onse qualiteid verklaren, gelijk wij
verklaeren mits deesen dat wij indemneeren den armen van den Hitsert van
den last van alimentatie van bovengemelde kinderen so laest als Aerd
Bilet en Machteltje Joris de Vries haere ouders respective sullen
gesturven sijn, in so verre als de selve kinderen dan alimentatie sullen
van nooden hebben, dat Godt verhoede, belovende dat wij se in sulken
gevalle tot laste van onse diakonij arme sullen opneemen om se te
alimenteeren als na behooren. T'oirkonde hebben wij dit met onse gewoone
handttekening bevestigt deesen 29 junij 1710 Petrus Hamer D.J.C., Rokus
Roomaer, Leendert Aertse van der Wael, Gillis Mansilom, W. Talen.

Van Nieuw-Beyerland 20-03-1713

Copie van ontfangene acte van die van Nieuw-Beijerland. De Kerkenraet
van Nieuw-Bijerland verbindt sig omene de drie kinderen van Jan
Bastiaense van Dam en Annetje Pieters van Etteren E.L. met naemen
Bastiaen oud 12, Neeltje oud 10 en Pieter out 8 jaeren wanneer de selve
onverhoopelijk tot armoede mogte vervallen naer haer vermogen te
alimenteeren en ontlast de diakonie van den Hitsert mits deesen. Uijt
last en naem des E kerkenraeds Gualtherus Kolff eccli ibd. Actum in
Nieuw-Bijerland deesen 20 maert 1713.

Van Nieuw-Beyerland 06-04-1713

Copie van ontfangene acte van die van Nieuw-Beijerland. De Kerkenraedt
van Nieuw-Bijerland verbindt sig om de twee kinderen van Pieter Gerritse
Akkerman en Bastiaentje Pieters de Kok E.L. met naemen Katelijntje oudt
omtrent 9 Bastiaentje oudt omtrent 2 jaeren so de selve onverhoopelijk
tot armoede kwaeme te vervallen naer haer vermogen te onderhouden en
ontlast de diakonie van den Hitsert mits deesen. Uijt last en naem des E
kerkenraeds Gualtherus Kolff. Actum in Nieuw-Bijerland deesen 6 april
1713.

Van Oud-Beyerland 09-05-1713

Copie van ontfangene acte van die van Oudt-Bijerlandt. De Kerkenraedt
van Oudt-Bijerlandt verbindt sig om de twe kinderen van Pieter Gerritse
Akkerman en Bastiaentje Pieterse Kok E.L. met naemen Gerrit oudt omtrent
8 en Pieter oudt ruijm 6 en 1/2 jaer beijde onder Oudt Bijerlandt
gebooren so se onverhoopelijk tot armoede moogen vervallen na haer
vermogen te onderhouden en ontlast de Diakonie van den Hitsert mits
deesen, gegeven in Oudt Bijerlandt deesen 9 meij 1713. Uijt naem en last
des Kerkenraedts Johan Hadriaen Thierens, Sijn Scriba.

Van Abbenbroek 20-04-1708

Copie van ontfangene acte van die van Abbenbroeke. Wij Baljuw en Scepene
van den Dorpe en Heerlijkheijt van Abbenbroeke beloven bij desen den
E.geregte of arme van den Hitsert te sullen indemneren en bevrijden van
de alimentatie van de twee kinderen van Isack van den Bergh geprocreert
bij sijn huijsvrouwe Marijtje ....., genaamt Adrianes Isackse out 3 1/2
jaer en Arien Isackse out een jare uijt desen dorpe med er woont
vertrokken na den Hitsert voorsc. beloven in gevalle het mogt komen te
gebeuren dat de voornoemde kindere hunne ouderen kwaemen te overlijden
of ze niet in staet waren de selve kinderen te alimenteren of sulks tot
laste van den Arme mogde koomen de voorscrevene kinderen na ons te sulle
nemen en buijte laste van die van den Hitsert te sulle houden Acdem in
Abbenbroeke desen 20 april 1708 en was geteijken A.van der Eijk, B.van
Rij, Arij Janse van den Hove en vervolgens van andere.

Naar Zuidland 19-03-1719

Copie van gegevene acte aen die van 't Zuijdlandt. De KKraedt van den
Hitsert verbindt sig om het kindt van Willem Arense Kuijper en Neeltje
Ariese Spaen, genaamt Sara out omtrent 1 en 1/2 jaer geboren onder den
Hitsert so het onverhoopelijk tot armoede mogt vervallen na haar
vermogen te onderhouden en ontlast de Diakonie van 't Zuijdlandt mits
desen. Gegeven in den Hitsert desen 19 maert 1719. Uijt naem en last des
KKraedts C.A.van Heesel, Eccls.

Van Goudswaard 02-04-1719

Copie van ontfangene acte van die van de Korendijk. Also Cleijs Binneweg
en Willemje Gijsen haar lieden hebben getransporteert met hare familje
bestaande in een kindt oudt ontrent ruijm twee jaar genaamt Annetje
Binneweg uijt dese jurisdictie van de Korendijk naar den Hitsert en also
deselve regenten aldaar hebben versogt acte van cautie in gevalle de
voorgemelde Cleijs Binneweg ende Willemtje Gijse tot armoede mogte komen
te vervallen so ist dat wij scout en scepenen van de Korendijk en sulks
in die kwaliteijt ons constitueren als borge indien het voornoemde kind
bij overlijde van de oudere ofte andersins bij onmagtig werde der selve
tot armoede kwam te vervalle dat wij het selve kindt sullen naar ons
nemen en neffens andere uijd onse arme goederen administreren en dese in
oirconde geteijkent op den 2 april 1719. Arij Broenevelt, Engel van der
Houck, L. Salomonsz secret.

Van Nieuw-Beyerland 29-06-1719

Copie van ontfangene acte van die van Nieuw Bijerlandt. Die van den
KKraed als administrerende de arme goederen van Nieuw Bijerlandt beloven
en verbinden sig wanneer het kindt van Dirk Verhagen genaemt Bastiaen
oud ruijm een jaer tot armoede kwaam te vervallen het selve uijt onse
armgoederen na vermogen te onder houden. Ten oirkonde deses getekent in
Nieuw Bijerlandt den 29 junij 1719 en wel getekent uijt naem des
E.KKraedts D. Janzonius V.D.M.

Naar Mijnsheerenland ..-05-1718

Volgens berigt van Aart Dirkse de Baan is in meij 1718 gegeven acte van
indemniteijt aen den E. KKraed van Moerkerken voor de 3 kinderen van
Antonij Jansz van Enkhuijse en Teijntje Hendriksd Noteboom sijnde
volgens berigt van de vader (die met een brief van voorscrijvene den 9
dec 1719 van de gemelde KKraedt bij ons hulpe en onderstant kwam
versoeken uijt dien hoofde) reets een van de selve overlede en de
overige tegenwaerdig ontrent 9 en 11 jaren oudt wetende dit bij
gelegentheijt van het ontfangen der gesegde brief door mij aengetekent
omdat sulks gedurende de vacature der plaetse niet gesciet ende tegenw
leden des KKraets uijtgenomen den bovengemelde onbekent was.

Naar Oud-Beyerland 09-12-1719

Copie van gegevene acte aen die van O.Bijerlandt. De KKraedt van den
Hitsert verbint sig om de drie kinderen van Arij Corn Kraeck en Lijsbeth
Jans in 't Velt genaemt Cornelis oudt ontrent 11, Tone oudt 9 jaren en
Neeltje oudt 1 jaer na haer vermogen te alimenteren ......... hunnen
ouders of andersins onverhoopelijk tot armoede vervielen. Gegeven in den
Hitzert desen 9 dec 1719 uijt naem en last des E.KKraedts C.A.van
Heezel.

Van Nieuw-Beyerland 19-11-1719

Copie van ontfangene acte van die van N Bijerland. Kompareerde voor ons
ondergescreeven de huijsvrouw van Hendrick Stoffelsz vermelde dat sij
luijde met er woon onder den Hitzert sig hadden begeven en om
onverhindert daar te mogte wonen verpligt een acte van onderhout voor
haer kint genaemt Stoffel oudt omtrent twe jaren dewelke wij haar niet
hebben willen weijgeren, integendeel beloven wij als administreerend van
de armengoederen te N Bijerlandt dat so het voormelde kindt
onverhoopelijck tot armoede kwame te vervallen wij het selve nae
vermogen sullen onderhouden. Gegeven in onse kerkelijke vergadering te N
Bijerlandt den 19 nov 1719 en lager stondt en onderteijkent uijt last en
naem des KKraedts van N Bijerlandt D. Janzonius V.D.M. ibidem.

Van Numansdorp 12-01-1720

Copie van ontfange acte van Numandsdorp. Alsoo Hendrik Philpse met sijn
Huijsvrouw Pleune Ariens Capteijn tegenwoordig woonagtig is onder der
Hitzert en hij voornoemden Philpse aen de Diaconie van Numandsdorp een
acte van cautie voor sijne kinderen versogt heeft soo is het dat de
Diakonie van Numandsdorp mits desen hem belooft en aenneemt sijne
kinderen die onder Numandsorp geboren sijn met naeme Jan Hendrikse en
Plip Hendrikse wanneerse tot laste van den armen mogten koomen te
vervallen nae vermoogen te sullen alimenteeren en de dus de Diakonie van
den Hitzert van dese last te ontheffen. Uijtgegeven in Numandsdorp den
12 januarij 1720. Qoud Testor uijt naem des Kerkenraeths van Numandsdorp
Teodorus Hemwerd Eccl. ibid.

Van Numansdorp 05-05-1721

Copie van ontfange acte van Numandsdorp. Alsoo Anthonij Shoute met drie
van sijne kinderen het een Annetje genaemt oud omtrent nege jaer, het
twede Maria genaemt ouwd omtrent seve jaer, het derde Simon genaemt ouwd
omtrent vijf jaer is vertrokken nae den Hitzert ofte Zuijdbeijerland soo
belooven wij ondergez: Schout en Schepenen mitsgaeders H. Geest
armmeesters van Numandsdorp in Cromstrijen ingevalle den voornoemden
Antonij Schoute tot Armoede quam te geraeken soo dat hij sijne voorsz
drie kinderen niet konde alimenteeren wij onse arme middelen sullen doen
alimemteeren en onderhouwden en de Heeren Opsienders der armen van den
Hitzert ofte Zuijdbeijerland voorsr van de voorsr alimentatie ontlasten
en bevrijden tot prestatie van hetgeene voorsr staet verbinden wij
ondergesr de effecte en revenues van onse voorsr armen stellende alle
deselve subjectden verbanden als nae regten actum den 5 maij 1721.
J.D.V. Sandheuvel, Huijg van der Kil, J.V. Thalen, Jasper Hermese van
der Spa, W.H. Maaskant, Andewegen, Pieter Waelboer, Willem Maeskant.

Naar Numansdorp ..-..-1722

Copie van gegeven acte aen die van Numansdorp. Wij ondergeschreven
kerkenraeth van Zuijdbeijerland verbinden ons de drie kinderen van de
weduwe van Bastiaen Boekhoove indien deselve onverhoopeluk tot armoede
quaeme te vervallen uijt onse arme goederen nae vermoogen te
alimenteeren en ontlasten dus hiermede de diakonie van Numandsorp
gegeven in onse kerkenraeth den (den datum is vergeten) F.A. Luijken.

Naar Nieuw-Beyerland ..-..-1722

Aen die van Nieuwbeijerland [Acte verder niet ingeschreven]

Naar Goudswaard ..-..-1722

Aen die van de Koorendijck is sulck een acte oock gegeven voor een kind
van Dierk Hendrikse Kloppenburg en Inigje Japiks Westdijk hetwelck
onderteekent was gegeven den ...... F.A. Luijken, Willem Leenderse
Vermaes, Hendrik Geertse Maesdam, Huijg Munter.

Naar Oud-Beyerland 16-08-1722

Aen die van Ouwdbeijerland. Wij ondergeschreven kerkenraeth van
Zuijdbeijerland verbinden ons het eene kind onder den Hitzert gebooren
van Arij Arijse Sareloos en Aelbertje Pieter Landmeeter genaemt
Geertreij omtrent een jaer ouwd indien hetselve onverhoopeluk tot
armoede quaeme te vervallen uijt onse arme goederen nae vermoogen te
alimemteeren en ontlasten dus hiermede de diakonie van Ouwdbeijerland
gegeven in den Hitzert in onse kerkenraeth den 16 aug 1722 was geteekent
F.A. Luijken, Willem Leenderse Vermaes, Cornelis van der Wael,
ouwderlingen, Cornelis van Wijnen als diaken.

Van Oud-Beyerland 08-09-1722

Copie van ontfangene acte van die van Ouwdbeijerland. Jan van Gilst met
sijn vrouw Pleuntje Jans de Jong van hier metter woon vertrokken sijnde
onder den Hitzert en van ons als opsigt hebbende over de armgoederen
versogte hebbende Acte van borgtogt ten eijnde de diakonie van den
Hitzert met het kind dat hier gebooren, Bastiaentje genaemt omtrent
negen maenden ouwd is niet beswaert sal worden soo is het dat den
Kerkenraeth van Ouwdbeijerland sig verbind om het voornoemde kind indien
het door eene onverhoopt toeval (dat God verhoede) onderstand mogt van
nooden hebben nae haer vermoogen te onderhouwden en ontlasten dus de
diakonie van den Hitzert van het beswaeren dat van het voors kind souw
konnen koomen. Aldus gegeven in Ouwdbeijerland desen 8 september 1722
uijt naem en last des KKraeths van Ouwdbeijerland. P. Berkhout Eccl et
sijned scriba.

Van Numansdorp 17-02-1722

Ontfangene Acte van Numansdorp voor het kind van Ingel Maertens
Westdijck en Maria Jans Daelder, Maerten ouwd 2 jaer, geteekent den 17
febr 1722 door J.V. Bijemont secretaris.

Naar Klaaswaal 15-11-1722

Copie van gegeven acte aen die van Claeswael. De soon ouwd 4 en de
dogter 2 jaer. Wij onderschreven kerkenraath van Zuijdbeijerland
verbinden ons de twee kinderen van Jan Ariense Haverboer en Jaepje
Willems Boeckhout dat soontje genaemt Arij de dogter Theuntje indien
deselve tot armoede quame te vervallen (dat God verhoede) uijt onse arme
goederen nae vermoogen te alimenteeren en ontlasten dus hiermede de
Diakonie van Claeswael. Gegeven in den Hitzert in onsen kerkenraeth den
15 nov 1722. F.A. Luijken V.D.M., Cornelis van der Wael, Huijg Gerretse
Munter

Naar Strijen 14-02-1723

Copie van gegeven Acte aen die van Strijen. Wij ondergeschreven KKraeth
van Zuijdbeijerland verbinden ons het kind van Aert Gerrits Vermeulen en
Emmetje Gerrits Sijderveld genaemt Ariaentje ouwd omtrent 8 jaeren
indien hetselve onverhoopeluk tot armoede quame te vervallen uijt onse
diakonie middelen nae vermoogen te alimenteeren en ontlasten dus mits
desen de diakonie van Strijen. Gegeven in den Hitzert in onsen KKraeth
den 14 feb 1723. F.A. Luijken, Willem Leenderse Vermaes, Cornelis van
der Wael.

Van Oud-Beyerland 30-11-1722

Copie van een Acte ontfangen van Ouwdbeijerland sijnde een kopie van een
Acte van indemniteit gegeven van de KKraeth van Westmaas aen die van
Ouwdbeijerland voor Pieter Vink mitsgaders voor een kind dewelcke te van
der koomende woonen ons selve gebragt. Alsoo Pieter Pieterse Vink die
sig met sijn vrouw Sijtje Cornelis Westdijck en kind genaemt Cornelis
tegenwoodig ouwd twee jaeren meter woon uijt de Groep resorteerende
onder den Dorpe van Westmaes nae ouwdbeijerland begeven heeft. De
KKraeth van Westmaes is aengeweest om een Acte van Cautie voor hem sijn
vrouw en kind sonder welcke die van ouwdbeijerland hem niet wilden
dulden onder haer bedugt voor de lasten die haer E. diakonie van sijnent
wegen mogten overkoomen soo is het dat die van Westmaes om de genoemde
persoon geruste inwoning onder ouwdbeijerland soo veel in haer is te
besorgen dewijl hij voorgeeft daer beeter sijn kost te konnen winnen sig
verbinden gelijk sig haer verbinden mitsdesen dat ingeval de voornoemde
persoonen Pieter Pieterse Vink sijn vrouw en kind tot armoede kwaemen te
vervallen en eenige alimentatie van de Diakonie van nooden hadden
(hetgeen den heemel verhoede) dat in sulck een geval die van Westmaes de
lasten sullen draegenen de voornoemde persoonen de alimentatie nae den
staet van haeren Diakonie sullen besorgen verbindende daertoe oock
Diakonij indien ten bedwang van alle regten en Regteren. actum Westmaes
den 5 maij 1723 (en was geteekent uijt naem en last des KKraeths Henr.
van der Segen predikant. Concordant cum principalis quod in fidem copie
testor Samuel Spegd Eccl in ouwd-beijerland 30-11-1722.

Van Piershil 26-02-1723

Copie van ontfange Acte van die van Piershil. De KKraeth en Magistraet
van Piersil als gecombineerde Regenten van den Armen verbinden sig bij
desen qualitate qua om het kind van Lijsbeth Hermens van der Heijden
gebooren te Piershil den 28 febr 1722 indien hetselve onverhoopenlik tot
armoede mogte koomen te vervallen nae hunne vermoogen uijt de arme
middelen te sullen onderhouwden ontlastende hiermede daervan den Armen
van den Hitzert. Gegeven te Piershil den 26 febr 1723 uijt order van
den Magistraet J.van Campen, Schout, L.van der Veld V.D.M. ibid.

Van Strijen 02-03-1723

Copie van ontfange acte van die van Strijen. Wij Dirck Bosveld, Schout,
Mattieus Dolaert, Adriaen Smets en Nicolaes Voorkerke, Schepenen van den
dorpe en heerlikheit van Strijen vervangende onse mede confraeters in
wette alhier neemen aen en belooven bij desen dat soo wanneer het kind
van Bastiaen Kooijman verweckt aen Mevisje Coelemeij sijn Huijsvrouw,
genaemt Cornelis ouwd omtrent een jaer en alhier gebooren te eeniger
tijd door onmagt van de ouwders adsustentie van noode mogte hebben wij
herselve uijt onse arme inkoomen sullen onderhouwden naer ons vermoogen
ende de Armmeesters ofte de versorgers der Arme van den Hitzert ofte
Zuijdbeijerland daervan indemneeren en ontlasten onder verband van
deselde Armegoederen ten bedwang als naer regten. In oorkonde dese
geteekent of wel de Minute van dese bij Schouwd en Sheepenen voornt op
den tweeden maert 1723 Mij present W. Hessel.

Van Oud-Beyerland 05-09-1721

Copie van ontfange acte van die van ouwdbeijerland sijnde een copie van
een Acte van die van 's Gravendeel aen Ouwdbeijerland gegeven. De
Diakoniearmen van 's Gravendeel verbind sig indien het mogt gebeuren dat
het kind van Jan van Gilst en Pleuntje sijn Huijsvrouw met naeme Grietje
ouwd omtrent anderhalfjaer tot lasten van den armen oijt souwde moeten
koomen dan hetselve voor de helft tot hunnen laste sullen neemen en den
armen van ouwdbeijerland in soo verre daervan te sullen indemneeren
daervoor verbindende hunne arme inkomsten. Gegeven te 's Gravendeel den
5 sept 1721. (onder stond) Nomie sijnedrij Jacob Hanappier Eccl ibidem.
In fidem copie Samuel Spegd Eccl in ouwdbeijerland en sijn scriba. Nota:
die van ouwdbeijerland veel moeite gedaen hebbende om een acte voor het
geheele kind te verkrijgen hebben gehoort dat dese Jan van Gilst onder
Wieldregd gewoont en de K.K.raeth van 's Gravendeel noijt meer geeft
voor den inwoonders van die polder welker ambagts Heren sig noijt willen
borge voor de alimentatie van ouders of kinderen.

Naar Rotterdam 07-08-1723

Copie van gegeve Acte aen die van Rotterdam. Alsoo Dierk Dierkse Stolck
is gaen wonen tot Rotterdam en ons aengeweest om een acte van Cautie
voor hem sou der welcke hij tot Rotterdam met er woon niet blijven mag
soo is het dat wij ondergeschreve Kerkenraeth van Zuijdbeijerland om de
genoemde persoon de geruste inwooninge tot Rotterdam soo veel in ons is
te besorgen ons verbinden mits desen den voornoemden Dierk Dierkse Stolk
indien hij tot armoede quaeme te vervallen (dat God verhoede) uijt onse
armemiddelen nae vermoogen te alimenteeren ontlastende hiermede daervan
den Armen van Rotterdam. Gegeven in Zuijdbeijerland desen 7 aug 1723.
Francois Adriaen Luijken, C. Hoppel, C.van der Wael, C.van Wijnen.

Van Oud-Beyerland 27-10-1721

Ontfangen een Acte van indemniteit van die van ouwdbeijerland voor
Lijsbeth Hermans van der Heijde den 27 oct 1721 uijt naem der
K.K.raeths, Samuel Spegt Eccl.

Naar Goudswaard 12-09-1723

Copie van gegeven Acte aen die van de Koorendijck. Wij ondergeschrevene
Kerkenraeth van Zuijdbeijerland verbinden ons het kind van Arij
Ruijtenburg en Trijntje Ferdinandus van den Berg genaemt Lijsbeth ouwd
derde halfjaer indien het selve tot armoede quaeme te vervallen (dat God
verhoede) uijt onse armegoederen nae vermoogen te alimenteeren,
ontlastende dus hiermede de diakonie van de Koorendijck, gegeven in onse
K.K.raeth desen 12 sept 1723. F.A. Luijken V.D.M. ibid, Willem Leenderse
Vermaes, Cornelis Hoppel, ouwderlingen, Cornelis van Wijnen, diakon.

Van 's Gravendeel 26-04-1723

Ontfangen een Acte van indemniteit voor drie kinderen van Andries Korse
Westdijk en Barber Pieterse Baerendregt, Leijntje 10, Maijke 2 en
Annetje ouwd een half jaer gegeven in 's Gravendeel den 26 april 1723
nae sijnedrij Jacob Hanappier Eccl ibidem

Van Numansdorp 24-11-1724

Ontfangene Acte van die van Numandsdorp voor het kind van Johannes
Steijlaert en sijne huijsvrouw genaemt Johanna ouwd omtrent een jaer den
24 nov 1724 ter ordonnantie van de Heeren Schout, Schepenen H.G. armen
van Numaandsdorp voornt als Secretaris J.V. Bijemont.

Naar Zwartewaal 21-05-1724

Wij ondergeschreven kerkenraeth van Zuijdbeijerland verbinden ons het
kind van Isak van den Berg en Maertje Ariensd Kuijper genaemt Arij ouwd
4 jaeren wanneer hetselve tot armoede vervallen souwde (dat God
verhoede) uijt onse arme middelen nae vermoogen alimenteeren gegeven in
den Hitzert desen 21 maij 1724. F.A. Luijken V.D.M., Cnelis Hoppel, Jan
Corstiaense van der Linden, Leendert de Lange, ouwderlingen, Jacob
Maertense Verreij, diaken, Dierk Stolck. Copie van gegeven acte aen die
van Swartewael.

Naar Goudswaard 23-09-1724

Wij ondergeschreven Kerkenraeth van Zuijdbeijerland verbinden ons de 5
kinderen van Willem Viskil en Cornelia Sijmesd van der Linden genaemt
Willem 17, Sijme 10, Arij 8, Ariaentje 4, Bastiaen omtrent 2 jaeren ouwd
sijnde indien deselve tot armoede souwden vervallen (dat God verhoede)
uijt onse Arme middelen nae vermoogen alimemteeren gegeven in den
Hitzert desen 23 sept 1724 F.A. Luijken, C. Hoppel, Bast. van de Polder,
Jan Corst. van der Linden, ouwder[lingen], J.M. Verreij, diaken. Copie
van gegeven Acte aen die van de Koorendijk.

Naar Oud-Beyerland 17-12-1724

Wij ondergeschreven Kerkenraeth van Zuijdbeijerland verbinden ons het
kind van Herbert Arense van Vlied en Willemtje Cornelis Blaeck genaemt
Cornelis ouwd ... indien het selve tot armoede souwde vervallen (dat God
verhoede) uijt onse armenmiddelen nae vermoogen te alimenteren. Gegeven
in den Hitzert desen 17 dec 1724. F.A. Luijken V.D.M., Cornelis Hoppel,
Bastiaen van de Polder, Jan Corstiaense van der Linden, ouwdelingen.

Van Numansdorp 12-02-1725

Ontfangen een acte van de Diakonij Armen van Numaandsdorp een Acte van
Cautie voor de helft van de drie kinderen van Reijer Arense Pluijm en
Annetje Hendricks Huijser, het eene genaemt Cornelia ouwd 3 jaeren met
Hendrikje en Lijdia twelingen ouwd twee en een half jaer gedateert den
12 feb 1725 en uijt naem des Kerkenraeths geteekent Theodorus Houwerd
V.D.M. ibid.

Van Numansdorp 24-03-1725

Nog een Acte van cautie van die van Numansdorp ontfangen voor de helft
van voorsoon van Jillis (Hostelree) ? Vogelaer gewonnen bij IJgje
Jaspers van der Burg genaemt Jasper ouwd 7 jaeren en voor het geheele
kind van dienselven gewonnen bij Treijntje Jans van Driel genaemt Neetje
ouwd drie jaeren gedateert den 24 maert 1725 en geteekent uijt naem des
Kerkentaeths Theodorus Houwerd predikant aldaer. NB.Hostelree is
waarschijnlijk Stoffelse.

Naar Numansdorp ..-..-1725

Voor het kind van Ariaentje Munter, Bastiaen genaemt ouwd ......
gewonnen bij.... [acte niet verder ingeschreven]

Naar Piershil 26-09-1725

Voor de kinderen van Jan Robbertse van Hal en Lijntje Leenders de Regt
te w. Cornelis ouwd 10 jaer gewonnen bij Kreijn Viskil en Robbert 2 jaer
ouwd op den 26 sept 1725.

Naar Geervliet 28-10-1725

Voor de 2 kinderen van Willem Arense van Putten, Arij 14 Aert 12 jaeren
ouwd den 28 oct 1725.

Van Nieuw-Beyerland 03-10-1726

De Kerkenraeth van Nieuwbeijerland verbinden sig om de twee kinderen van
Mewis Hendrikse Groenewouwt en Martje Jans van Krimpen onder ons
gebooren en genaemt het eene Lijsbeth ouwd ruijm vijf jaeren en het
ander Annetje ruijm drie jaeren nae vermogen indien deselve
onverhoopeluk tot Armoede komt te vervallen te sullen onderhouwden ende
bevrijd dus de Arme van Zuijdbeijerland hetwelck getuijgd uijt naem en
last van de E. Kerkenraet van Nieuwbeijerland H.V. Schaeik Dierkssoon
Eccl. ibid. Actum in Nieuwbeijerland den 3 october 1726.

Naar Piershil 15-09-1726

Nota: Hier of hieromtrent is vergeten aenteteekenen het geven van eene
acte voor het kind van Pieter Brevaert genoemd Neeltje van hier naer
Piershil gaen wonen getekend den 15 septem 1726 door F.A. Luijken, L.de
Lange, E. Sijderveld. Waervan zie int vervolg op het negende bladt agter
dit.

Van Piershil 02-01-1726

De Kerkenraeth en Magistraet van Piershil als gecombineerde regenten van
den Armen verbinden sig qualitate qua om het kind van Willem Hermands
Boekhout en Lena Ariensd Lopeker E.L. genaemt Theunis gebooren onder
Piershil en ouwd 1 1/2 jaer indien hetselve onverhoopt tot armoede quam
te vallen en onderstand noodig had naer hun vermoogen te sullen
onderhouwden en ontlast dus den Armen van den Hitzert bij desen. Gegeven
te Piershil den 2 januarij 1726 uijt naem en last der E. Kerkenraeths
Laurentius van der Veld V.D.M. ibid. Uijt naem van de Magistraet
J.v.Campen Schout 1726.

Van Oud-Beyerland 16-05-1726

Voor drie kinderen van Wessl Jillisz en Annetje Dierksz genaemt Jillis,
Jacob en Dierk ouwd elf, ses en derdhalfjaer den 16 maij 1726 uijt naem
der Kerkenraeths Samuel Spegt.

Van Oud-Beyerland 18-11-1726

Voor de twee kinderen van Lena Ariens Loopiker verwekt bij Ewout Simonsz
Gouwdswaert genaemt Geertje en Simon ouwd tien en agt jaer den 18 nov
1726 uijt naem der KKenraths Samuel Spegt Eccl et Sijnodij Sriba.

Van Strijen ..-..-1727

Voor het kind van Arij Jacobsz van der Wael en Ingentje Hendrikse
Sijvendonk genaemt Jacob ouwd anderhalf jaer was geteekent D. Bosveld,
Cornelis Esseboom.

Van Westmaas 16-04-1727

Voor twee kinderen van Arij Jacobze van der Wael en sijn Huijsvrouw,
Lijsbeth en Arientje ouwd omtrent 6 en 5 jaeren geteekent uijt naem der
Kerkenraeths den 16 april 1727 door H.B. Hoedemaeker pd te Westmaes.

Van Klaaswaal 19-05-1728

Voor Jacob Hendrikse Timmerman sijn Huijsvrouw Geertruij van der Wael,
met haer drie kinderen Aaltje, Hendrik, Corstiaen ouwd omtrent 12, 8 en
3 jaer geteekent uijt naem van de Heeren Schout en Scheepenen van
Numandsdorp door J. van Bijemont den 19 maij 1728.

Van Oud-Beyerland 25-05-1728

Voor vier kinderen van Gerrit Dierks van der Heijden en Jannetje Centsd
van der Hoek, Maertje, Neeltje, Dierk en Leena, ouwd 17, 15, 13 en 6
jaeren geteekent door Samuel Spegt Eccl den 25 maij 1728.

Van Piershil 12-04-1729

Voor twee kinderen van Philip de Vette en Grietje Jans Rolhoff, Anna en
Lena ouwd drie en een jaer geteekent den 22 oct 1721 door L. v der Veld
V.D.M. en J.v.Kampe, waervan de Copie geteekent door P. Berkhout Eccl.
In ouwdbeijerland den 12 april 1729. Waerbij nog een andere acte voor 2
kinderen van desleve persoonen Theuntje en Jan ouwd ses en anderhalf
jaer door P. Berkhout geteekent van den selven datum.

Van Mijnsheerenland ..-01-1731

Voor het kind van Martijntje Pieters den Ouwden weduwe van Willem
Bastiaense den Broeder, Adriana ouwd 2 jaeren geteekent den .. jan 1731
door Francois Kuijpers V.D.M.

Van Numansdorp 07-06-1731

Voor het kind van Gillis Gillisse Tempelaer en Geertje Maertens van der
Burg, Cornelis ouwd omtrent drie jaeren geteekent den 7 junij 1731 door
Philip L. Schuller Eccls

Van Goudswaard 06-10-1731

Voor de twee kinderen van Engel Maertens Westdijck, Ariaentje verweckt
bij Maria Jans Daelder en Lijsbeth verweckt bij Maria Jans Centeboer het
eerste omtrent 10 het laetste omtrent 3 jaeren geteekent den 6 oct 1731
door Schout en Schepenen van den Koorendijck. Vid het jaer 1722

Van Nieuw-Beyerland 15-11-1731

Voor het kind van Pieter Operel, Abraham ouwd omtrent een jaer geteekent
den 15 nov 1731 door T. Haganens eccl

Van Piershil 20-10-1732

Voor het kind van Willem Romeijn en Soetje Gouwdswaert, Arentje ouwd
omtren ander half jaer geteekent 20 oct 1732

Van 's Gravendeel 19-12-1732

Voor het kind van Theunis Boer en Theuntje Joost Wildeman ouwd omtrent
een jaer geteekent den 19 dec 1732 door Jacob Hanappier Eccl

Van Nieuw-Beyerland 06-04-1733

Voor het kins van Theunis Jans van Ree, Leena ouwd omtrent 3 jaer
geteekent door T. Haganens Eccl den 6 april 1733. En weerom gegeeven nae
Numansdorp den 22 nov 1735

Van Piershil 16-09-1733

Voor het kind van Theunis Cornelisse Landsheer en Aagje Jacobs van der
Vlugt, Cornelia geteekent door Gerardus van den Heuvel Eccl den 16 sept
1733. Copie uijt de acte van Swartewael

Van Goudswaard 02-11-1733

Voor het kind van Jan Claesz Bijl en Marijtje Biemons, Claes ouwd
omtrent een half jaer geteekent door Wilhelmus Louis Eccl. den 2 nov
1733. Is te vinden bij de attesties van Litmaatschap

Van Nieuw-Beyerland 02-05-1734

Voor het kind van Jan Janse Smit genaemt Lijsbeth ouwd omtrent 14
maenden geteekent den 2 maij 1734 door T. Haganens eccls

Van Nieuw-Beyerland 17-05-1734

Voor de drie kinderen van Leendert van der Spek, Neeltje, Jacob en
Pieter ouwd omtrent 3, 1 1/2, 1 3/4 jaer geteekent door T. Haganens den
17 maij 1734

Van Numansdorp 24-11-1734

Voor het kind van Willem van der Schluijs genaemt Cornelis ouwd omtrent
een jaer geteekent ter ordonnantie van D. Heeren Schout en Scheepenen
mitsgaeders Armmeesteren van Numandsdorp in Cromstrijen bij den
Secretaris Jacob van Oorde den 24 nov 1734

Van Klaaswaal 27-11-1735

Voor de het halve onderhouwd van het kind van Fulp Jacobs Nieuwenboer
genaemt Ingetje geteekent den 27 nov 1735 door Leonardus Mathias
Vrolikhart, B.C. Niemandsverdriet, Theunis Vos, Diaken

Van Mijnsheerenland 30-11-1736

Voor Cornelis van Vlied geteekent den 30 nov 1736 Henr van Rie

Van Numansdorp 27-01-1737

Voor het kind van Jannitje Ariensd de Wilde genaemt Aeltje ouwd omtrent
5 jaer geteekent den 27 jan 1737 door Philip Ludolf Schuller uijt naem
des kerkenraeths en in qualiteit als Groten Armmeester van Cromstrijen
D.C. Schuijer

Van Mijnsheerenland 18-08-1737

Voor Wouter Corn van Vlied ouwd ruijm 3 jaeren geteekent den 18 aug 1737
door Henr van Rie predicant te Mijnsheerenland

Van Piershil 27-11-1737

Voor drie kinderen van Arij Bastiaense Vlasblom en Annigje Jacobs
Verreij, Maria, Jacob, Martijntje ouwd 5, 4, 1 1/2 jaer geteekent den 27
nov 1737 uijt naem des E. kerkenraets door Gerhardus van den Heuvel,
predicant te Piershil. Uijt naem van de Magistraat door J.v. Kampen als
Schout

Van Numansdorp 01-04-1738

Voor een kind van Bastiaen Bouwense de Regt en Jannigje Hendrik 't
Hoertje genaemt Boudewijn ouwd omtrent de 3 jaeren geteekent den 1 april
1738 door D.C. Schuijer

Van Hekelingen 29-05-1738

Voor een kind van Zander Bakker en Marijtje de Ruijter genaemt
Arijaentje ouwd ontrent 3 jaeren geteekent den 29 maij 1738 door Lucas
Grol predikant en Leend. Noodijk ouwderling

Van Mijnsheerenland 29-03-1738

Voor Barber Jans Verrijp geteekent den 29 maert 1738 door Henr. van Rie
V.D.M.

Van Klaaswaal 01-03-1739

Voor de twee kinderen van Cornelis Leenderts Klootwijk en Pleuntje
Buijtendijk, Neeltje en Grietje ouwd 3 en 1 jaer geteekent den 1 maert
1739 uijt naem des kerkenraets L.M. Vrolikhart (te vinden onder de
kerkeluke attestatien)

Van Mijnsheerenland 30-10-1739

Voor Annigje Huige in 't Veld neffens haere kinderen Maijke ouwd 12,
Dierk ouwd 6 en Huijg ouwd omtrent 4 jaeren geteekent 30 oct [1739] uijt
naem van de Geregte door Arij de Kooningh

Van Nieuw-Beyerland 19-04-1740

Voor de kinderen van Cornelis Govertsz Schilperoort en Neeltje Pieter
van der Moolen, Govert ouwd circa 14, Jannetje 9, Pieternella 6, Pieter
3 jaren geteekent uijt naem des E kerkenraets den 19 april 1740 door
Hermannus Lingius. (te vinden onder de kerkeluke attestatien)

Van Numansdorp 19-12-1740

Voor Leendert Plooster gevoegd onder de kerkelieke attestatie van
desselfs moeder Neeltje Willems Gouwdswaert geteekent uijt naem des
kerkenraets Jacobus Zoutmaet den 19 dec 1740

Van Maasdam 22-05-1741

Voor Reinier Noteboom en sijn vier kinderen Iefje, Jan, Jacob, Maria
geteekent uijt naem van het Geregt en kerkenraads door Arij de Kooning,
Schout, Isaak Hasen den 22 maij 1741

Van Nieuw-Beyerland 09-06-1741

Voor de twee kinderen van Klaes Pieterse Weda en Magdalena Ariens Kroos
geteekent den 9 junij 1741 uijt naem der kerkenraads Herm Lingius Eccl
ibid

Van Goudswaard 04-06-1741

Voor het kind van Bastiaen van der Jagt genaemt Jannetje ouwd ontrent 2
jaer geteekent den 4 junij 1741 door A. Sijderveld, Gillis Verrij, Jacob
Visser

Van Zuidland 20-03-1742

Voor Maertje van der Swaen geteekent den 20 maert 1742 door Johannes van
Alphen Eccles

Van Strijen 27-10-1742

Voor Jan Janse Hoek en Lijntje Lamberde Weeda met haere 4 kinderen Jan,
Hilligje, Annigje en Cornelis geteekent den 27 oct 1742 door Adr.
Bosveld secretaris

Van Nieuw-Beyerland 23-04-1742

Voor het kind van Arij Leenderts Klootwijk en Haedewij Johannis van den
Bogaerd, Johannes genaemt geteekent den 23 april 1742 door Johannes
Lingius predicant aldaer

Van Strijen 25-01-1744

Voor de 2 kinderen van Arijaentje Willemse Viskil wed. Ot van Driel
genaemt Ot 2 1/2 jaer en Geertje 3 jaer ouwd geteekent den 25 jan 1744
door den secretaris Bosveld

Van Nieuw-Beyerland 02-05-1744

Voor Pieter Gerretz in 't Veld, sijn huijsvrouw Henrica Timmers en sijn
kinderen Gerret ruijm 5 jaren en Cornelia ruijm 2 jaer ouwd geteekent
uijt naem des kerkenraads door Hermannus Lingius den 2 maij 1744

Van Numansdorp 04-02-1745

Voor Bastiaentje Jans Steen geteekent door Jacobus Zoutmaet den 4 febr
1745

Van Oud-Beyerland 20-04-1744

Voor Neeltje Maertens Pons geteekent den 20 april 1744 door Paulus Berkhout Van Heinenoord 26-10-1744 Voor den persoon van Margarietje Ariensd Mansveld geteekend Heinenoort den 26 octob 1744 door P vd Hegge, Rochus Stougue, Claas Baars enden secretaris Panneboeter Van Maasdam 07-06-1747 Voor den persoon van Willem Wingerd de Geus geteekend den 7 junij 1747 door Isaac Hazeu Van Mijnsheerenland 30-06-1745 Voor den persoon van Hendrik Hendrikz Meijert geteekend den 30 junij 1745 door Hermannus van Reverhorst Van Mijnsheerenland 10-10-1745 Voor den persoon van Willemijntje Laurensd Waart geteekend den 10 october 1745 door Hermannus van Reverhorst Van Nieuw-Beyerland 28-10-1745 Voor den persoon van Lijsbet Paai dochter van Pieter Teunisz Paai en van Marijtje van Hoorn getekend den 28 octob 1745 door Hermannus Lingius Van Numansdorp 29-03-1747 Voor den persoon van Marijtje Pleunsd in 't Velt geteekend den 29 maart 1747 door Jacobus Zoutmaet Van Mijnsheerenland 19-02-1747 Voor de personen van Jan den Belder en Jannigje Johannesdr Dolaert, echtelieden als mede voor hunne twee kinders waer van het eene genoemd is Cijtje oudt ontrent drie jaren en vier maenden het andere Hendrik oudt ontren twee jaren en twee maenden geteekend den 19 februarij 1747 door Herm. van Reverhorst Naar IJsselmonde 03-04-1748 Voor den persoon van Bastiaen van Hals en van Pleuntje van F.tten, egtelieden alsmede voor hunne 3 kinders Krijn ruim zeve jaren oudt Ariaentje vijf jaren en vijf maenden Kornelis vier jaren. Den 3 april 1748 Naar Nieuw-Beyerland 08-04-1748 Voor de twee kinders van Hendrik Chiele van der Giezen waer van het eene genaemd is Lena oudt zes jaren en zes maenden het ander Pieter oudt 2 jaren en 6 maenden den 8 april 1748 Van Ridderkerk 31-01-1748 Voor den persoon van Jacob Leeuwenburg geteekend Ridderkerk den 31 januarie 1748 door L. Feering Joh. Fil. Naar Nieuw-Beyerland 15-04-1748 Voor de personen van Laurens Jongebloessem en Maria Flama egtelieden en hunne twee kinders Krelia oudt 2 jaren en bijna vijf maenden en Jannigje oudt 1 jaer en 3 maenden den 15 april 1748 Van 's Gravendeel 27-04-1748 Voor den persoon van Jacob Leendertz Blokland getekent 's Gravendeel den 27 april 1748 door Jacob Hanappier Naar Hekelingen 24-06-1748 Voor de 2 kinderen van Sander Bakker en Maaijtje Leendersdr de Ruiter waer van het eene genoemd is Leendert oudt 10 jaren en 4 maenden het ander Engel oudt 8 jaren en 8 maenden den 24 junie 1748 .... ........ 26-07-1748 Vermits Teunis Fransz de Bree en Gillis Goudtzwaert op zig genomen hebben de drie nagelate kinderen van Sijgje Fransd de Bree te zullen houden en opvoeden zoo lange zij in staet zijn buiten laste van den armen van den Hitsert zoo beloven wij ondergeschr. leden des eerw kerkenraedt van Zuidbeierland mits dezen indien de voornoemde personen Teunis Fransz de Bree en Gillis Goudtzwaert zelf (t geen Godt genadiglijk verhoede !) buiten staet raekten omde voorzeide drie kinderen te houden dat wij die drie kinderen zullen naer vermogen uit onze armegoederen alimenteren en dus die personen daer van ontheffen acte den Hitsert den 26 julie 1748 was geteekent Joannes van Rossum, predikant, Cornelis Uiterlinden, Corstiaan Ras, Pleun Verschoor, ouderlingen, Andries Monster, diaken. Van Piershil ..-..-1748 Neeltje van de Breedevaert, dochter van Pieter van de Breedevaert en Aertje de Reus in den jare 1748 herwaard gekomen met ter woon van Piershil en door den eerw kerkenraed van den Hitsert gevraegd om een acte van indemniteit heeft eene copie van acte (door den eerw kerkenraed van den Hitsert aen die van Piershil gegeven voor den persoon van deze Neeltje Pietersd van de Breedevaert den 15 sept 1726 geteekent toen hare ouders met deze hunne dochter toen omtrent 2 jaren oudt en hier geboren en gedoopt den 12 maert 1724 van hier naer Piershil vertrokken zijn) aan ons gebragt door Ds Slijp op volgende wijze geschreven:
"Pro copia: Wij ondergeschreven kerkenraedt van Zuidbeierland verbinden
ons het kind van Pieter van de Bredevaert en Aertje de Reus genaemd
Neeltje ouwd omtrent twee jaren wanneer het zelve (dat Godt verhoede)
tot armoede zoude vervallen uit onze armemiddelen naer vermogen te
alimenteren ontlastende dus den armen van Piershil gegeven in den
Hitsert dezen 15 sept 1726 Francois Adr Luijken, L. de Lange, E.
Sijderveldt.
Lager stondt " in fidem copie Joannes Slijp eccls in Piershil doch alzoo
ik de acte of liever copie van deze acte als mede de aenteekening daer
van niet vinde zal dit door mijn eerw voorzaed vergeten wezen.

Van Oud-Beyerland 12-09-1748

Voor den persoon van Johanna Kornelisdr Hordijk getekend Oudtbeierland
den 12 sept 1748 door S. Specht.

Van Piershil 20-05-1749

Voor Arij van Buren en sijn huijsvrouw Neeltje Pieters Soeteman met
hunne kinderen als Gert Arense oudt 16 jaren Ariaantje oudt omtrent 10
jaar Maartje oudt omtrent agt jaar Teuntje oudt omtrent 6 jaar Pietertje
oudt omtrent vier jaar en Annetje Arens oudt omtrent 2 jaar. Getekent
den 20 meij 1749 Gillis Verrij ter ordonnantie van de geregten en Krijn
Iserman ouderling bij vacature van de kerke van Piershil.

Naar Oud-Beyerland 07-12-1749

Wij ondergeschreven Leden van den kerkenraadt van Zuijdbeierland (alias
Den Hitzert) indemneren bij dezen den Armen van Oudt Beierland indien
Marijgje Hendrikze van Baars oudt omtrend drieentwintig jaar en
geboortig van hier tot armoede ( t geen wij bidden dat Godt genadiglijk
verhoede wil ) mogte vervallen, beloven wij als dan de diakonie van
Oudbeijerland te zullen bevrijden en de voorschreve Marijgje Hendrikze
van Baars tot onze arme goederen te zullen alimenteren verbindende hier
toe alle de goederen van onze diakonie armen. Actum in den Hitzert den 7
december 1749 was getekent Ludovikus Kluijt, predikant, Cornelis
Uiterlinden, Pleun Verschoor, Corstiaan Ras, Teunis Franze de Bree,
ouderlingen, Andries Monster, Pieter Oprel, diakonen.

Van Goudswaard ..-..-1749

In het laast van het jaar 1749 een acte van indemniteit wederom
ontvangen van den Korendijck die door Ds Luijken gegeven is maar in dit
boek niet aangetekent staat.
Voor de perzonen van Pieter Janze Buitendijck en zijn huijsvrouw
Pietertie Leendertze van Sorgen met haar twee kinderen Cornelia en
Grietje out omtrend 4 en 3 jaaren

Naar Numansdorp 15-01-1745

Den 15 junij 1750 gezien een acte van indemniteit door den kerkenraad
van Zuijdbeijerland aan de broeders van de Buitesluis voor drie kinderen
van Jan Vlasblom gegeven den 15 januarij 1745. NB Deze acte door Ds
Luiken gegeven is door zijn eerw vergeten in dit boek aangetekend te
worden. attestor L. Kluijt

Naar Nieuwenhoorn 28-06-1750

Voor den perzoon van Pankras Lugtenburgh den 28 junij 1750


Naar Nieuw-Beyerland ..-..-1750

Voor de perzonen van Kornelis Jakobz Nieuwenboer en Marijtje de Groot en
hun kind Jakob oudt ontrent 3 jaar. NB Deeze perzoonen wederom hier
gekomen zijnde hebbe ik deze acte terug ontvangen

Van Zuidland 06-11-1750

Voor de perzoon van Henderina Jordaan getekent den 6 november 1750 uit
naam van den kerkenraadt van 't Zuitland door Ds W.D. Zaag, predikant
aldaar

Naar Prinsland 11-12-1750

Voor de perzoon van Willemijntie Haasdijck den 11 december 1750. NB Dese
verandert naar de Willemstad den 12 nov 1765

Van Mijnsheerenland 05-12-1750

Voor de perzoon van Ariaantie Roos getekent den 5 december 1750 ter
ordonnantie van 't geregt Arij de Koningh

Van Numansdorp 02-12-1750

Voor het kind van Cornelia de Reus ( hertrouwt met Cornelis Braam )
genoemt Jan Pieterze van 't Hof getekent den 2 december 1750 door
Adrianus Andewech

Van Klaaswaal 24-01-1751

Voor de perzonen van Klaas Pole Kurpel en zijne huijsvrouwe Marijke
Kamermans was ter ordonnantie van t gerecht ondertijkent den 24 jan 1751
door M. van Halteren Secretaris

Naar Nieuw-Beyerland 21-02-1751

Voor den perzoon van Arij Klokkenburg den 21 februarij 1751


Naar Willemstad 21-03-1751

Voor den perzoon van Dirk Uijtterlinden den 21 maart 1751


Naar Willemstad 20-04-1751

Voor de perzoon van Annetje Geeritsdr van Bruggen den 20 april 1751

Naar Oud-Beyerland 08-10-1751

Voor de perzoon van Pieter Hendriksz Baars, den 8 october 1751

Naar Numansdorp 19-12-1751

Voor het kind van Arij van den Hout genaamt Jacobus out circa 2 jaren,
den 19 xber 1751

Van Numansdorp 18-01-1742

Voor het kind van Evert Pieterse van Weene en Lijntie Pieters van der
Heiden genaamt Arijaantie en oud omtrent 3 jaren ondertijkent den 18
januarij 1742 door D.C. Schuijer.

Van Numansdorp 13-04-1750

Voor het kind van Evert Pieterse van Weene en Cornelia Mattijze van Beek
genaamt Geertruij oud omtrent 3 en een halfjaar was ondertijkent den 13
april 1750 door Adrianus Andewegh.

Van Westmaas 21-02-1752

Voor den perzoon van Adrianus Velthuijzen den 21 februarij 1752
ondertijkent uit naam van de geregten W. Stoup en kerkenraad Johannes
Hendrik Wijnstok.

Van Heinenoord 25-08-1751

Voor de perzoon van Magteltje Leendertsdr de Jongste ondertijkent den 25
augustus 1751 door Johannes van der Velde VDM ibidem.

Van Nieuw-Beyerland 19-04-1740

Den 1 maart 1752 hebbe ik onder de attestatien van litmaatschap gevonden
een acte van indemniteit voor de 4 kinderen van Cornelis Govertze
Schilperoort en Neeltie Pietersdr van der Moolen gegeven den 19 april
1740 door H. Lingius predikant te Nieuw-Beyerland.

Van Oud-Beyerland 29-03-1751

Voor den perzoon van Arij de Zeeuw en zijn drie kinderen Arie oud 10
jaren, Pieter oud 9 jaren en Cornelis oud 1 1/2 jaar ondertijkent den 29
maart 1751 door Wijgandus Killewig VDM.

Van Oud-Beyerland 30-10-1746

Voor de perzoon van Lijsbeth Cornelisse Weeda huijsvrouw van Arie de
Zeeuw zijnde dit een acte door die van de Westmaas aan Oud-Beyerland
gegeven en ondertijkent door de kerkenraad 30 octob 1746.

Naar Nieuw-Beyerland 30-04-1752

Voor het dogtertie van Dirk Cornelis Weda en Annigje Huige in 't Veld
genaamt Neesje en circa oud 11 jaren den 30 april 1752.

Naar Goudswaard 14-05-1752

Terug gegeven de acte van Maarten Westdijck hier van den Korendijk welke
dezelve van de Buijtensluijs gekregen hadt, gebragt in den jaare 1731
den 14 meij 1752.

Naar Goudswaard 22-05-1752

Voor de perzoon van Bastiaantie Cornelisdr Bokhoven den 22 meij 1752.

Van Numansdorp 22-05-1752

Voor den perzoon van Arie de Kwartel den 22 meij 1752 getijkent door
Jacobus Zoutmaat. NB Deze acte is geliasseert aan de attestatie van
Lidmaatschap.

.... ........ 29-06-1752

Gegeven een acte van indemniteit aan Leendert Jansz van Doorn voor Jan
van der Stel het zoontie van Willen van der Stel circa 14 jaren oud den
22 aug 1751 ondertijkent door den ganschen kerkenraad.

Van Numansdorp 10-06-1752

Voor de perzoon van Maartie Schuddebeurs den 10 junij 1752 getekend door
Jacobus Zoutmaat. NB Deze acte is geliasseert aan de attestatie van
Lidmaatschap.

Van Goudswaard 11-06-1752

Voor de Perzoon van Annetje Japhets Zwaneveld den 11 junij 1752
getijkent door C.A. Hovendaal. NB Deze acte is geliasseert aan de
attestatie van Lidmaatschap.

Naar Oud-Beyerland 07-07-1752

Voor de perzoonen van Jan en Belia Valk den 7 julij 1752.

Van Klaaswaal 03-07-1752

Voor de perzoon van Zwaantie Geervliet den 3 julij getekent door L.M.
Vrolikhart. NB deze acte is geliasseert aan de attestatie van
Litmaatschap.

Van Simonshaven 02-10-1752

Voor de perzoon van Willempie Hendriksdr Vermeulen den 2 octob 1752
getekent door Barth Ouboter.

Naar Goudswaard 08-12-1752

Gegeven een acte welke Klaas Poole Korpel van Klaaswaal maar door
Strijen gegeven voor zijne drie kinderen Cornelis, Aaltje en Jan hier
gebragt heeft den 8 decemb 1752.

Van Numansdorp 30-10-1752

Voor de vrouw van Gerrit Hordijck en haare ses kinderen genaamt Lijsbet,
Bastiaan, Leendert, Jan, Willem, Dingena, getekent door Jacobus Zoutmaat
predik. en Adrianus Andewegh in qualiteit als grootarmm. den 30 octob
1752.

Naar Goudswaard ..-..-1752

Terug gegeven een acte van Klaas Pole Kurpel en zijn huijsvrouw Marijke
Kamermans welke hij in den jaare 1751 van Klaaswaal hier gebracht had.

Naar Goudswaard 19-02-1753

Voor den perzoon van Arij Goud den 19 febr 1753.

Van Piershil 11-02-1753

Voor de perzoonen van Leendert van Buel en zijn huijsvrouw genaamt .....
met de navolgende kinderen Willem oud omtrend 5 jaren, Annetje oud
omtrend 3 jaren, Evertie oud omtrend 2 jaren getekent door Gillis
Verrij, Christianus van Steneveld V.D.M. den 11 febr 1753. NB Deze acte
was dus bepaalt ten aanzien van voorn. kinderen niet langer als dat
dezelve minderjarig zijn.

Naar Dubbeldam 06-03-1753

Voor het kind genaamt Annigje en oud circa 1 1/2 jaar van Willem Smoker
en Pietertie Waart den 6 maart 1753.

Naar Nieuw-Beyerland 21-04-1753

Voor den perzoon van Jan Arijsz de Groot den 21 april 1753.

Van 's Gravendeel 21-05-1753

Voor de perzoon van Willempie van der End den 21 meij 1753 getekent
Alexander Cramer.

Van Nieuw-Beyerland 06-10-1752

Voor het dochtertie ( Magdaleentie circa 2 jaren oud ) van Arij Tileman
en Willempie van den End den 6 october 1752 getekent Herm. Lingius.

Naar Goudswaard 28-09-1753

Voor de perzoon van Neeltie Gerritsdr Hobbel den 28 septemb 1753.

Van Nieuwenhoorn 04-10-1753

Voor den perzoon van Abraham Roos, welke acte zich uitstrekt voor den
tijdt van 4 jaren moetende deze acte zoo hij in dien tijdt Litmaat wordt
door den predikant van den Nieuwenhoorn verandert worden getekent door
C.v. IJsendoorn den 4 october 1753.

Van Mijnsheerenland 20-08-1752

Voor den perzoon van Jan Arijz Lopick getekent den 20 augustus 1752 Arij
de Coningh.

Naar Numansdorp 25-11-1753

Voor den perzoon van Pieter Klijsz Binnewech den 25 novemb 1753.

Naar Simonshaven 02-12-1753

Voor den perzoon van Pieter van der Weiden den 2 decemb 1753.

Naar Numansdorp 23-12-1753

Voor het kind van Pieter Klijsz Binnewech oud circa 7 jaren en genaamt
Klijs den 23 dec 1753.

Van Nieuw-Beyerland 01-01-1754

Voor den perzoon van Arij Lauwerensz Kool getekent 01-01-1754 Herm.
Lingius.

Naar Nieuw-Beyerland 27-02-1754

Voor den perzoon van Pieter de Vries den 27 februarij 1754.

Naar Klaaswaal ..-..-....

Voor den perzoon van Willempie Westdijck van Geervliet vertrokken naar
Klaaswaal doch welke door ons acte moest gegeven worden vermits wij die
van Geervliet bevrijt hebben gelijk blijkt uit een attestatie van den
Secretaris van Geervliet bij ons geliasseert.

Van Klaaswaal 10-04-1754

Voor de perzoon van Grietie Pietersdr den Broeder huijsvrouw van Arij
Gerijk den 10 april 1754 geteikent L.M. Vrolikhart Eccl.

Naar Piershil 21-04-1754

Voor Neeltie Barendrecht huijsvrouw van Arij van der Wilt mitsgaders
voor derzelver kind genaamt Arij en oud circa 2 jaren den 21 april 1754.
NB deze acte voor het kind hebbe ik in naar volging van die van Piershil
vid. pag. priecintx ?? bepaalt tot den mondigen dach.

Naar Fijnaart 07-06-1745

Gegeven een acte voor Willem Wingerde de Geus die ons van Maasdam den 7
junij 1745 gegeven was door die van Maasdam, getekent den 7 junij 1745
door Arij de Koning en Jsaac Hazen.

Naar Fijnaart 01-05-1754

Gegeven voor de vrouw van Willem Wingerde de Geus genaamt Marijtie
Nieuwenboer en haare 3 kinderen waar van het eene genaamt Maggeltie out
omtrent 10 jaaren, Ingetje out 7 en Wingert out 1/2 jaar den 1 meij 1754
door mij getijkent.

Van Numansdorp 18-04-1754

Voor den perzoon van Arie van Ham getekent den 18 april 1754 J Zoutmaat.
NB Deze acte is geliasseert aan de attestatie van Lidmaatschap.

Van Willemstad ..-..-1752

In het jaar 1752 terug ontvangen een acte van indemniteit door twee
ouderlingen in de vacatuur van den Hitzert gegeven aan die van
Willemstad voor twee kinderen van Hendrik van den Berg het eene genaamt
Jan out 8 jaar en het andere Gerrit out 4 jaar.

Van Nieuw-Beyerland 15-04-1748

Ontvangen een Copie van een acte door Ds van Rossum gegeven den 15 april
1748 voor Laurens Jongebloesem en Maria Flama mitsgaders twee kinderen.

NB Op zekeren tijd de Lias met de actens van indemniteit examinerende
hebbe ik bevonden dat van de hier volgende in dit boek geen aantijkening
gehouden is waarom zulks door mij gedaan is. L. Kluijt.

Van Abbenhoven 20-04-1708

Voor de twee kinderen waar van het eene genaamt Adriaan out 3 1/2 en
Anna out 1 jaar, geprocreert van Isaak van den Burg en Maaike Ariens
door Bailluw en Schepenen getijkent den 20 april.

Van Oud-Beyerland 05-09-1721

Ontvangen een kopij van een acte gegeven door die van 's Gravendeel aan
Oud-Beyerland voor het kind van Jan van Gilst en Pleuntie genaamt
Grietje oud circa 1 1/2 jaar was getijkent Jacob Hanappier den 5 sept
1721 et in fidem copiee Samuel Specht.

Van Numansdorp 19-05-1728

Voor Jacob Hendrikz Timmerman en zijne huijsvrouw Geertruij van der Waal
mitsgaders haare 3 kinderen, Aaltie out omtrent 12 jaar, Hendrik out 8
jaar en Corstiaan 3 jaar, ter ordonnantie van het geregt getijkent den
19 meij 1728 J.v. Bijemont.

Van Spijkenisse 12-01-1754

Voor den perzoon van Klaas Gabrielsz Prooije geteekent den 12 jan 1754
door F. Villerius Subst. Secret.

Van Goudswaard 13-09-1754

Voor de perzoon van Sijtje de Jong huijsvrouw van Klaas Prooije
getijkent op den 13 sept 1754 door C.A. Hovendaal.

Van Piershil 27-09-1754

Voor het kind genaamt Pietertje (oud omtrent een jaar) van Arij
Ruighaver en Geertruit van den Handel, getekent Gillis Verrij en
Christianus van Steeneveld den 27 sept 1754.

Van Piershil 27-09-1754

Noch ontvangen een copij van een acte door die van Mijnsheerenland
gegeven voor den perzoon van Arij Leendertz Ruighaver den 18 sept 1751.
Deze originele acte berust onder D: Stenenvelt predikant te Piershil die
de copij van dezelve getijkent heeft op den 27 sept 1754.

Van Nieuw-Beyerland 31-10-1754

Voor de perzoon van Neeltie Paaij getekent den 31 october 1754 door
Herm. Lingius.

Van Nieuw-Beyerland 25-11-1754

Noch een nadere acte ontvangen voor de perzoon van Neeltie Paaij
mitsgaders voor de vrucht welke zij thans draagt geteikent den 25
novemb. 1754 door Herm. Lingius zijnde deze met de laast voorgaande
geliasseert aan de actens van indemniteit.

Van Barendrecht 26-10-1754

Voor den perzoon van Cornelis Wesselsz Pluijmer getekent den 26 octob
1754 door G. Amilius en J.A. Outraat Sch:

Van Goudswaard 29-11-1754

Voor de kinderen van Arij van der Waal en Barber Bijl, waarvan het
oudste Maccheltie oud omtrent vijf jaren en het jongste Krelis genaamt
en circa drie jaren oud is geteikent op den 29 novemb: door C.A.
Hovendaal V.D.M. ibidem.

Van Klaaswaal 24-03-1755

Voor den perzoon van Aart Langerman getekent den 24 maart 1755 door L.M.
Vrolikhart Eccl. Deze acte is geliasseert aan de attestatie van
Litmaatschap.

Van Goudswaard 03-05-1755

Voor den perzoon van Jan Kloppenburg getekent den 3 meij 1755 door C.A.
Hovendaal VDM op den Koorndijk uit naam des kerkenraats.

Van St Anthoniepolder 30-11-1754

Voor den perzoon van Mattheus Cornelisz Barendrecht getekent den 30
november 1754 door Arij de Koning Schout en Sebastianus Koning Eccl. op
de St. Anthonispolder.

Van Barendrecht 18-05-1755

Voor den perzoon van Sijbrant Visser getekent den 18 meij 1755 door J.A.
Outraad Sch. en G. Amilius.

Naar Cillaarshoek 31-08-1755

Voor den perzoon van Dirk Gerrits van der Stel oud omtrent 28 jaar den
31 aug. 1755

Van Goudswaard 24-04-1756

Voor de perzoonen van Maartie van Rooijen huijsvrouw can Cornelis Bijl,
en desselfs dogtertie Maria Cornelisse Bijl getekent den 24 april 1756
door C.A. Hovendaal.

Naar Mijnsheerenland 12-05-1756

Voor het kind van Willem Smoker en Pietertie Waart genaamt Annigje oud
omtrent 4 1/2 jaar. Den 12 meij 1756. NB voor dit kind hebbe ik op den 6
maart 1753 een acte naar Dubbeldam gegeven.

Naar Puttershoek 20-05-1756

Voor de perzonen van Aart Kleinjan en zijn huijsvrouw Ariaantie de
Groot, mitsgaders hunne twee kinderen Lena oud omtrent 13 jaar en Japhet
out 2 jaar. Den 20 meij 1756. NB Deze acte is mij den 5 april 1773
teruggebracht

Naar Mijnsheerenland 23-05-1756

Voor den perzoon van Neeltie Cornelisdr Hooghart huijsvrouw van Jan
Teunisz de Groot. Den 23 meij 1756

Naar Den Briel 12-06-1756

Voor het kind van Arij van 't Hoff en Aartie Roos genaamt Pieter oud
omtrent 1 1/2 jaar. Den 12 junij 1756

Van Klaaswaal 15-11-1756

Voor den perzoon van Jacobus Gouwswaart getekent den 15 november 1756
door L.M. Vrolikhart Eccl.

Naar 's Gravendeel 21-02-1757

Voor den perzoon van Dirk Gerritsz van der Stel verandert de acte welke
den 31 aug. 1755 naar Cillershoek gegeven was.

Naar Den Briel 07-03-1757

Voor den perzoon van Arij van 't Hoff getijkent den 7 maart 1757.

Naar Oud-Beyerland 14-03-1757

Voor de perzonen van Markus Vinck en zijne Huijsvrouw Lijsbeth Boendert
als mede voor beider dochter Lijsbeth Vinck, en de voorzoon van de vrouw
Arij van der Waide ? geteekent den 14 maart 1757.

Van Goudswaard 03-04-1757

Voor den perzoon van Wouter Visser getekent den 3 april door C.A.
Hovendaal.

Van Nieuw-Beyerland 24-02-1757

Voor de twee kinderen van Jan den Beldert en Jannigje Jansdr Dolaart,
het eene genaamt Johannes oud circa 6 jaren het ander Nelligje oud circa
2 jaren. Getekent den 24 febr. 1757 door R.J. Bartz VDM ibid.

Naar Strijen 10-04-1757

Voor de perzoon van Teuntie Jansdr Streefkerk geteekent den 10 april
1757.

Van Nieuw-Beyerland 27-03-1750

Terug ontvangen een acte door Ds van Rossum den 8 april 1748 geteekent
en aan die van Nieuw-Beyerland gegeven voor twee kinderen van Hendrik
Giele van der Giesen op welke acte Ds Lingius in zijn tijd een andere
geschreven en gegeven heeft voor noch een dogtertie van voorn. Hendrik
Giele van der Giese getekent den 27 maart 1750 Herm. Lingius

Van Mijnsheerenland 08-05-1756

Voor den perzoon van Gijsbert van 't Hoff geteekent den 8 meij 1756 door
Arij de Coningh

Naar Goudswaard 25-09-1757

Voor de perzoon van Trijntie Sijdervelt, huijsvrouw van Arij van der Bie
getekent den 25 sept 1757

Van Rotterdam 20-10-1757

Voor de perzoon van Cornelia de Wilde oud 30 en haar dogtertie Cornelia
Vogelesank oud vijf jaren geteekent den 20 october 1757 door J. van der
Meij.

Naar Piershil 04-11-1757

Voor de perzoonen van Gijsbert Hofman en Johanna Radestein, als mede
voor hunne drie kinderen Annigje oud omtrent 17, Lijntie oud omtrent 15
en Leendert out omtrent 13 jaar. Den 4 nov 1757. NB voor de kinderen
strekt zich deze acte uit tot den mondigen of eerderen trouwdach.

Van Nieuw-Beyerland 22-11-1757

Voor het kint van Gijsbert van 't Hof genaamt Jacob oud omtrent 3 1/2
jaar geteekent den 22 novemb 1757 door R.G. Bartz V.D.M.

Van Klaaswaal 01-12-1757

Voor den perzoon van Arij Maartensz Barendrecht geteekent den 1 dec:
1757 door M.V. Hauteren Secretarij

Van Nieuw-Beyerland 20-12-1757

Ontvangen een copij van een acte voor Dirk van der Heiden, door die van
Mijnsheerenland aan den Hitzert gegeven maar volgens het getuigenis van
Bartz berustende onder die van Nieuw-Beyerland. Deze acte getuigt Ds.
Bartz dat onderteekent is door Arij de Koning den 20 dec. 1757.

Van Nieuw-Beyerland 20-12-1757

Voor het kind van Dirk van der Heiden en Neeltie Verlaar, genaamt
Annigje Dirksdr in 't Veld oud omtrent een jaar geteekent den 20 dec
1757 door R.G. Bartz. NB Deze acte is ook voor de moeder. NB Dit kint
genaamt is Annigje Dirks in 't Veld, maar moet zijn Annigje Dirks van
der Heiden. Dit is verandert.

Van Piershil 26-12-1757

Voor de perzoon van Johanna van Oijck huijsvrouw van Cornelis van Vliet
geteekent den 26 dec: 1757 door Gillis Verrij en Christianus van
Steenevelt.

Van Poortugaal 31-12-1757

Voor de perzoon van Pietertie van Hulst huijsvrouw van Gijsbert van 't
Hoff geteekent den 31 dec. 1757 door Pieter Tijken.

Van Nieuw-Beyerland 30-11-1757

Voor de perzoon van Bastiaantie Klaasse Vermaat (Huijsvrouw van Wouter
Visser) geteekent door R.G. Bartz V.D.M. den 30 novemb 1757.

Van Zuidland 07-12-1757

Voor de perzoon van Sara Ariens Verbaas (huijsvrouw van Joris Korsz van
Dijck) geteekent door den Secretarij P.v. Rosenbergh den 7 decemb 1757.

Van Numansdorp 15-10-1756

Voor den perzoon van Jan Pleunsz de Quartel geteekent den 15 octob 1756
door M.V. Halteren Secretaris.

Naar Alblasserdam 01-01-1758

Voor de perzoon van Ariaantie 't Grein huijsvrou van Jacob Troost den 1
jan 1758.

Naar Goudswaard 01-01-1758

Voor de perzoon van Cornelia 't Grein huijsvrouw van Leendert Weeda den
1 jan 1758

Van Klaaswaal 13-01-1758

Voor de perzoon van Jaapje Cornelis Langstraat en haar zoontie Jacob oud
omtrent 2 1/2 jaar getekent den 13 jan 1758 door M.V. Halteren.

Van Schiedam 27-02-1758

Voor de perzoon van Marijtie van der Heiden huijsvrouw van Adrianus Hoek
getekent 27 febr 1758 J.G. Ordon. NB Deze acte teruggegeven 24-04-1762.

Van Numansdorp 11-02-1758

Voor den perzoon van Adrianus Hoek en desselfs kind Haasje geteekent 11
febr 1758 door J. Zoutmaat. NB Deze acte teruggegeven 24-04-1762.

Van Rozenburg 28-01-1758

Voor den perzoon van Joris Korsz van Dijck geteekent den 28 jan 1758
door G.D. Hoer Secret.

Naar Den Bommel 27-03-1758

Voor de perzoon van Pieternelletie Verelst den 27 maart 1758.


Van Piershil 02-02-1758

Voor den perzoon van Cornelis van Vliet geteekent den 2 febr 1758 door
G. Verrij Schout en C. van Steeneveld V.D.M.

Naar Nieuw-Beyerland 20-04-1758

Voor Jacob Kwartel en zijn vijf kinderen Herbert oud 16, Ingetje oud 13,
Neeltie oud 12, Aeltie oud 9 en Jaapje oud 6 jaar geteekent den 20 april
1758.

Naar Nieuw-Beyerland 20-04-1758

Voor Marijke van 't Hoff huijsvrouw van Jacob Kwartel en haar dogtertie
genaamt Anna van Es oud elf jaren getekent den 20 april 1758.

Van Klaaswaal ..-..-1758

Voor de perzoon van Jannetje van Rees, huijsvrouw van Arij Maartensz
Barendregt. NB Deze acte is geliasseert aan de attestatien van
Lidtmaatschap.

Naar Oud-Beyerland 22-09-1758

Voor de perzoon van Bastiaantie Kiele, huijsvrouw van Jacob van Beek den
22 septemb 1758.

Naar Alblasserdam ..-10-1758

Voor de perzoonen van Grietie de Jong en derzelver man Leendert van Reij
in 't begin van octob 1758.

Naar Numansdorp 07-10-1758

Voor de perzoon van Pietertie Ariensdr Boender huijsvrouw van Pieter
Ariensz van der Jacht den 7 octob 1758.

Van Mijnsheerenland 30-08-1758

Voor de perzoon van Bastiaantie Cornelis Wuijster den 30 aug 1758
geteekent door Arij de Coningh.

Naar Klaaswaal 09-12-1758

Aan Jakob Luijendijk te Klaaswaal voor den perzoon van Jakob de Hoog den
9 decemb 1758.

Naar Piershil 22-02-1759

Aan Grietie van de Wetering woonende onder Piershil. Voor het kind van
Dirk Snijder en Lijsbeth Engelsd Vermaas, genaamt Maria en oud 7 jaren
den 22 febr 1759.

Naar Goudswaard 22-02-1759

Aan Klaas van Reij woonende in de Koorndijk. Voor het kind van Dirk
Snijder en Lijsbeth Engelsd Vermaas genaamt Hendrik en oud omtrent 4
jaren den 22 febr 1759.

Van Arkel 28-01-1759

Voor den perzoon van Heribert van Arkel oud 34 jaar geteekent door
Leonard van de Meerten Eccl: en Peter de Groot Schout etc. den 28 jan
1759.

Van Numansdorp 22-03-1759

Voor de perzoonen van Laurus Visser en Maria Sgravendeel echte lieden
geteekent den 22 maart 1759 door Jacobus Zoutmaat pred. NB deze
teruggegeven aan L. Visser 15-05-1765.

Naar Westmaas 20-07-1759

Voor de kinderen van Hendrik Giele van der Giese genaamt Lena en Pieter
het eene oud 17 het ander 13 jaar den 20 julij 1759.

Naar ........ 06-08-1759

Op den 6 aug 1759 hebbe ik aan Abram Roos teruggegeven de acte van
indemniteit, door die van Rotterdam voor zijn vrouw Cornelia de Wilde en
dogtertie Cornelia Vogelezang aan den Hitzert of elders gegeven getekent
den 20 octob 1757 door van der Meij.

Naar Nieuw-Beyerland 20-08-1759

Voor de perzoonen van Kornelis Hofman en zijn huisvrouw Lijsbeth de Heer
den 20 aug 1759.

Naar Piershil 25-10-1759

Voor de perzoon van Dirkje de Vuijck huijsvrouw van Adrianus de Jong den
25 octob 1759. NB deze acte hebbe ik verandert naar Maasdam den 26 april
1766.

Naar Nieuwenhoorn 08-11-1759

Voor den perzoon van Leendert Lems geteekent den 8 novemb 1759. NB deze
verschreven naar Hellevoetsluis den 23 dec 1771.

Naar Goudswaard 30-01-1760

Voor de perzoon van Ariaantie 't Grein, huisvrouw van Jakob Troost, die
van Alblasserdam geretourneert was, den 30 jan 1760.

Van Numansdorp 03-02-1760

Voor den perzoon van Arij Cornelisz van Gelder getekent door Ads.
Andewegh den 3 febr 1760.

Van Piershil 11-02-1760

Voor den perzoon van Jakob Uilenaar, geteekent door P. Barts en Gillis
Verrij den 11 febr 1760.

Naar Goudswaard 09-03-1760

Voor Grietie van Zorgen huisvrouw van Jan Klokkenburg en haar twee
kinderen Arij 4 jaar en grietie 3 jaar geteekent 9 maart 1760.

Van 's Gravendeel 10-09-1759

Voor den perzoon van Cornelis Jansz Visser oud 73 a 74 geteekent
Alexander Cramer den 10 sept 1759.

Naar Strijen 13-03-1760

Voor Deliana Jansdr Streefkerk huisvrouw van Bastiaan Jansz Bergeik
omtrent 44 jaar oud, geteekent den 13 maart 1760.

Naar Zuidland 30-03-1760

Voor Annigje Kommersdr de Jong out omtrent 34 jaar geteekent den 30
maart 1760.

Van Heinenoord 31-03-1760

Voor Aaltie Hendriksdr Rheedijk geteekent door .. la Villette den 31
maart 1760.

Naar Hellevoetsluis 13-04-1760

Voor den perzoon van Pieter van der Weiden hebbende dus verandert die
acte welke ik in het jaar 1753 voor denzelve gegeven hadde den 13 april
1760.

Naar Hoogvliet 23-04-1760

Voor de perzoon van Sijtje Aalbertsdr Hoppel huisvrouw van Pieter
Aalbertsz den Boer den 23 april 1760.

Van Mijnsheerenland 14-10-1759

Voor de perzoon van Jacoba Fransdr Klinge huijsvrouw van Gerrit Haakman
den 14 octob 1759 geteekent door H. van Reverhorst.

Naar Dirksland ..-..-1760

Voor den perzoon van Jan Arijz de Groot voor wien ik in het jaar 1753 er
een naar Nieuw-Beyerland gegeven hebbe.

Van Nieuw-Beyerland 11-05-1760

Voor een kind van Willem Nieuwelaar genaamt Jacoba out omtrent 5 jaaren.
NB Deze acte is gegeven voor den tijdt van drie jaaren en geteekent den
11 meij 1760 door R.G. Bartz of schoon mij dezelve reeds den 9 meij ter
hand gestelt is. NB Deze acte heeft R. Bartz verandert zie het volgende
blad onderaan.

Naar Strijen 06-07-1760

Voor den perzoon van Hendrik Verschoor geteekent 6 julij 1760.

Naar Strijen 06-07-1760

Voor het kind van Hendrik Verschoor en Marijke Nooteboom, Marijgje
genaamt en oud 2 jaaren geteekent den 6 julij 1760.

Naar Oud-Beyerland 27-07-1760

Voor de perzoon van Pieternelletie Vermaas geteekent den 27 julij 1760.

Naar Goudswaard 03-08-1760

Voor de perzoon van Maaijke van 't Hoff huisvrouw van Jacob Uilenaar en
derzelver kind Johannes genaamt oud 7 maanden geteekent 3 aug 1760. NB
Deze vrouw is wedergekeert.

Van Sommelsdijk 01-11-1760

Voor de drie minderjarige kinderen van Maria van Woestenberg verwekt bij
Pieter Zwakkenbosch en Leendert Goemaat als Willijmijna Zwakkenbosch oud
elf jaar, Cornelia Goemaat oud twee en driekwart jaar, Lena Goemaat oud
een en eenkwart jaar geteekent door Hoobius de Krijger, Jacob de Graaf,
Cornelis Spoor, Gerrit de Bruin, Jacob Bane, Bastiaan Wafelbakker, Joos
Hollander, Andries Armstrong, Theodorus Kruijsland en als Bailluw
Dijkgraaf Schepenen en gezworens compareerende de magistraat van
Sommelsdijck en in die qualiteit opperbezorgers van den grooten of
plaats armen aldaar den 1 nov 1760. NB Deze acte is bepaalt tot de
minderjarigheit der kinderen en na de door van haar moeder. NB Deze acte
hebbe ik op den 17 meij 1762 gegeven aan Jan Lems die met denzelve
vertrokken is naar Den Bommel.

Naar De Lint 29-11-1760

Voor de perzoon van Maijke van den Berg oud 24 jaar geteekent den 29 nov
1760. Verandert naar Oudelandsambacht 21-10-1766.

Van Alblasserdam 13-02-1760

Voor het Kind van Leendert van Rij en Grietje de Jong oud een jaar
geteekent door Cornel. Brinkman den 13 febr 1760. NB Het kind is genaamt
Neeltie.

Van Piershil 21-02-1761

Voor de perzoon van Dirkje Vermeulen huisvrouw van Arie M. Barendrecht
getekent den 21 febr 1761 door Pt. Baart wegens de kerkenraad en Gillis
Verrij wegen de magistraat.

Van Nieuw-Beyerland 30-03-1761

Voor de vier kinderen van Hendrik Kuiper, Jacobus oud omtrent 17 jaar,
Hendrik omtrent 13, Cornelis omtrent 7 en Jan omtrent 4 jaar geteekent
door R.G. Bartz 30 maart 1761.

Van Nieuw-Beyerland 05-04-1761

Voor den perzoon van Hermannus van Es getekent door R.G. Bartz den 5
april 1761.

Van Nieuw-Beyerland 05-04-1761

Voor Willem Nieuwelaar en zijn dogtertie Jacoba oud omtrent 6 jaar
getekent door R.G. Bartz den 5 april 1761.

Naar Nieuw-Beyerland 05-04-1761

Voor de perzoon van Woutrina Munters geteekent den 5 april 1761.

Van Goudswaard 29-03-1761

Voor de perzoon van Maria D. Verrijp geteekent den 29 maart 1761 door
Maarten Verrij Subst Secrets.

Naar Nieuw-Beyerland 12-04-1761

Voor de perzoonen van Arij Roele Nieuwstraat en zijn huisvrouw Lijntie
Jacobs Barendrecht gelijk ook voor hunne vijf kinderen met namen
Willempie oud omtrent 25, Jakob omtrent 23, Jan omtrent 21, Maria
omtrent 18 en Teuntie omtrent 14 jaaren geteekent den 12 april 1761.
Deze vernieuwt naar de Westmaas voor alle deze perzonen den 14 april
1765.

Van Nieuw-Beyerland 14-04-1761

Voor het kind van Ewout Vermaat genaamt Maartie oud omtrent vier jaaren
geteekent den 14 april 1761 door R.G. Bartz.

Van Goudswaard 19-04-1761

Voor den perzoon van Ewout Vermaat en desselfs dogtertie genaamt Neeltie
oud zeven jaar geteekent den 19 april 1761 door Maarten Verrij. NB Dit
strekt tot den mondigen dach.

Naar Goudswaard 17-05-1761

Voor de perzoon van Trijntie Koosdr Vredenburg thans de bruid met Jacob
Verhoeff, geteekent den 17 meij 1761.

Van Mijnsheerenland 19-02-1761

Voor de perzoon van Johanna Bisschop huisvrouw van G. Verhulp geteekent
den 19 febr 1761 door H.V. Reverhorst.

Van Mijnsheerenland 18-04-1761

Voor de perzoon van Gijsbertie de Jongh huisvrouw van Aart van der Mast
geteekent den 18 april 1761 door Arij de Coningh.

Naar Klundert 11-10-1761

Voor de perzoon van Maria van Ham huisvrouw van Adrianus de Gans
vertrokken naar Strien Sas onder die mits dat die van den Klundert in
diergelijke gevallen ons geen acten moeten wijgeren den 17 octob 1761.

Naar Oud-Beyerland 02-11-1761

Voor de perzoon van Neeltje Ariensdr Blaak huisvrouw van Kornelis Baars
oudt omtrent 25 jaar. Den 2 novemb 1761.

Van Charlois 09-10-1761

Voor den perzoon van Bastiaan Kruidenier geteekent den 9 oct 1761.
Geteekent door W.D. Hertig Secretaris en A.G. van Bijlent predikant.

Van Klaaswaal 25-09-1761

Voor de perzoon van Anna den Hartig huisvrouw van Laurus Visser getekent
den 25 sept 1761 door J.W.V. Hatteren Secret. NB Deze aan Laurus Visser
teruggegeven 15-05-1765.

Van Zwijndrecht 26-06-1754

Voor de perzoon van IJda Spaan en haar zoon out 2 jaar, huisvrouw van
Willem Nieuwelaar getekent door J.V.D. Heijden predikant te Zwindregt
den junij 1754.

Van Numansdorp 14-03-1762

Voor den perzoon van Jan Willemse Hoek en zijn zoon Willem Hoek out
omtrent een en een half jaar getekent den 14 maart 1762 door Huibert de
Hoog en Adr. Andewegh armmeester. NB Deze acte is voor het kint maar
half 't welk de reden schijnt dat Huibert de Hoog die te dier tijd na ik
meen Diacon was dezelve mede getekent heeft, en dus geheel.

Naar Nieuw-Beyerland 28-03-1762

Voor de perzoon van Marijtie Willemsdr Romein huisvrouw van Jan Pleunsz
Quartel en derzelver kint Zoetie genaamt oud 3 jaar den 28 maart 1762.

Van Numansdorp 01-04-1762

Voor de drie kinderen van Jan Bol, genaamt Adriana, Arie en Lijsbet. NB
Deeze acte is maar voor de helft en getekent door J. Zoutmaat pred 1
april 1762. NB Naderhant is deze acte ook getekent door Andewech.

Naar Den Bommel 17-05-1762

Voor den perzoon van Jan Lems en desselfs dogtertie Lijsbeth oud circa 6
jaren den 17 meij 1762.

Van Klaaswaal ..-..-1762

Voor de perzoon van Adriana van Zanten huisvrouw van Jan Willemse Hoek
getekent door S.J. Colthof Eccles. ND Van deze acte hebbe ik copie
gegeven den 23 febr 1778.

Van Nieuw-Beyerland 02-05-1761

Voor de perzoon van Marijgje Barens huisvrouw van Dirk Snijder getekent
den 2 meij1761 door R.G. Barts VDM. NB De naam van die vrouw is Marijgje
van Brakel, dus fout geschreven door Ds. Barts.

Naar Piershil 04-10-1762

Voor het dochtertie van Cornelis van Vliet en Johanna van Ojick genaamt
Maartie oud circa 2 1/2 jaar den 4 octob 1762.

Naar Numansdorp 31-01-1763

Voor Lijsbeth de Recht huisvrouw van Aart Langerman en derzelver drie
kinderen Dirk circa 8, Pleuntie circa 6 en Bastiaan circa een jaar oud
den 31 jan 1763.

Van Klundert 24-03-1763

Voor den perzoon van Adriaan de Gans getekent den 24 maart 1763 door P.
Anemaat Secrets.

Naar Nieuw-Beyerland 14-03-1763

Voor IJzak van der Stel en zijn twee kinderen Geertruij oud 4 jaar en
Gerrit oud 2 jaren 14 maart 1763.

Naar Geervliet 27-03-1763

Voor Bastiaan Hobbel den 27 maart 1763.

Naar Goudswaard 27-03-1763

Voor Leendert Bijl den 27 maart 1763.

Naar Zuidland 09-05-1763

Voor de perzoon van IJda de Groot oudt 26 jaren den 9 meij 1763.

Van Hervelt ? 04-04-1763

Voor den perzoon van Jan Versteeg getekent door Ds. Buschman pred en
twee diaconen den 4 april 1763. Zie verder op 't jaar 1772.

Naar Mijnsheerenland 01-08-1763

Voor den perzoon van Dirk Stolk oud omtrent 29 jaar getekent den 1 aug
1763.

Naar Numansdorp 03-10-1763

Voor de perzoon van Barber Hendriksdr Kuiper huisvrouw van Meeuwis
Kornelisz Bruin, getekent den 3 oct 1763. Verandert naar Piershil 24
maart 1764.

Naar Goudswaard 04-01-1764

Voor den perzoon van Leendert Monster geteekent den 4 jan 1764.

Van Oud-Beyerland 16-12-1763

Voor den perzoon van Pleun Oosterman en zijne drie kinderen Maartie
neden jaar, Anna seven jaar en Pietertie ses jaar oud getekent den 16
decemb 1763 door Jacobus Sappius sijn h.t. Scriba.

Naar Willemstad 11-03-1764

Voor den perzoon van Arij Hesdijck geteekent den 11 maart 1765.

Naar Zuidland 04-05-1764

Voor de perzoon van Neeltie Pietersdr Leegweg den 4 meij 1764.

Van Nieuw-Beyerland 25-04-1763

Voor de 3 kinderen van Kornelis Nieuwenboer en Marijtje de Groot. Arij
omtrent 11, Ingetje 8 en Neeltie 5 jaaren oud getekent 25 april 1763
J.H.v.d. Houven.

Naar Hekelingen 15-05-1764

Voor den perzoon van Aart Jacobsz Hobbel den 15 meij 1764.

Naar Numansdorp 06-06-1764

Voor de perzoon van Lena Boender huisvrouw van Jacob Beljaart den 6
junij 1764.

Naar Strijen 11-06-1764

Voor de perzoon van Willempie Viskil huisvrouw van Hendrik Verschoor den
11 junij 1764.

Van Numansdorp 19-09-1764

Voor den perzoon van Steven Maasdam getekent den 19 sept 1764 door J.
Zoutmaat, deze acte is aan de attestatien van Lidmaten geliasseert.

Naar Strijen 18-10-1764

Voor den perzoon van Willem de Heer oud omtrent 32 jaar getekent den 18
october 1764.

Van Op en Neder Andel 27-08-1755

Voor den perzoon van Steven Dirksz van Vuuren getekent den 27 august
1755 door P. Goldbach VDM in Andel. NB Deze op den 30 junij 1770
teruggegeven.

Van Westmaas 16-10-1764

Voor Dirk Iefjes van Vuuren haast negen jaar oud getekent den 16 october
1764 door Dirk de Quartel Schout en Johannes Hendrik Wijnstok predikant
te Westmaas. NB Deze teruggegeven den 30 junij 1770. Zie 't vervolg.

Van Westmaas 08-10-1764

Voor Corstiaan den Broeder getekent den 8 octob 1764 door Dirk de
Quartel Schout en Johan Hendrik Wijnstok predikant te Westmaas.

Van Geervliet 16-09-1764

Voor Aartie de Krook getekent door G. Velse predikant den 16 sept 1764.

Van Numansdorp 04-10-1764

Voor de perzoon van Dirkje Jans Vermolen huisvrouw van Arij Maartensz
Barendrecht getekent door As. Andewegh den 4 octob 1764.

Van Numansdorp 22-11-1764

Voor de perzoon van Lena Schuddebeurs getekent door Jacobus Zoutmaat
pred. 22 nov 1764.

Naar Numansdorp 09-12-1764

Voor de perzoon van Maartie van den Boogaart huisvrouw van Ghemen Bakker
den 9 dec 1764.

Van Heinenoord 28-10-1764

Voor den perzoon van Cornelis van de Polder getekent door D.J. Metske
den 28 octob 1764.

Van Oud-Beyerland 24-09-1764

Voor den perzoon van Arij Groeneboom getekent door Jacobus Sappius den
24 sept 1764.

NB Zie het vervolg hier van in het Acte Boek van den Kerkenraad
beginnende met Ao 1714 pag 337.

Vervolg van de Aantekeningen der acten van indemniteit. Zie het oude
acte boek van den Kerkenraad beginnende 1714 en wel op pag 368. NB Dit
hebbe ik hier geboekt om de opene bladen te vullen. Lud. Kluit.

Naar Ooltgensplaat 30-11-1776

Voor Kornelis Klaasz Kamp geteekent den 30 nov 1776.

Van Oud-Beyerland 26-07-1776

Voor Maike Bosman geteekent 26 julij 1776 J. Smits. NB van deze copie
gegeven naar Nbeierland 24-07-1780.

Van Dordrecht 14-01-1777

Voor Pieter van der Weiden geteekent 14 jan 1777 P. Hoeufst.

Naar Goudswaard 02-03-1777

Voor Jan Buitendijk geteekent den 2 maart 1777.

Van Goudswaard 17-01-1777

Voor Neeltie Eeuwoutsdr Vermaat get. 17 jan 1777 C.A. Hoovendaal.

Van Heinenoord 22-11-1752

Voor twee kinderen van Aart Jorisz Keizerswaart en Lijsbet Visser het
eene genaamt Geertie oud 4 jaar het ander Cornelis oud 2 jaar geteekent
22 nov 1752 J.van de Velde. NB Dit is slechts eene copie berustende de
originele ter Secretarij van Zuitland.

Naar Ooltgensplaat 11-03-1777

Voor Arij Jacobsz Hobbel geteekent den 11 maart 1777. NB Deeze was te
vooren gegeven naar Heenvliet.

Van Mijnsheerenland 02-02-1777

Voor Neeltie Pietersdr Smits huisvrouw van Dirk Stolk als mede voor
derzelver jongste kind Pieter oud 11 jaar getekent den 2 febr 1777.
H.van Reverhorst pred.

Van Grote Lind 30-01-1777

Voor Arij Visser getekent 30 jan 1777 P.V. Hoff, Schout, M.V. Hoeven,
predikant.

Van Zuidland 14-06-1776

Voor Hester van der Arend en haar zoontie Aart oud 3 1/2 jaar getekent
den 14 junij 1776 P.Van Rosenbergh.

Van Sprang 21-06-1777

Voor Johanna Boogers bruidt van Hendrik Gerritse Maasdam getekent den 21
junij 1777 G. Oerlemans.

Naar Sommelsdijk 01-07-1777

Voor Anna Klootwijck getekent den 1 julij 1777. Verandert op Dirxland.


Naar Oud-Beyerland 16-07-1777

Voor Bastiaan Dirksz Snijder getekent den 16 julij 1777. NB Deze acte is
eense gegeven geweest naar Nieuw-Beyerland den 3 febr 1774 maar mij te
rug gebracht.

Naar Simonshaven en Biert ..-07-1777

Voor het Dochtertie van Antonij Zwikker en Ingetje van Reij Maria
genaamt en oud 5 jaren. Ook ter zelver tijd gegeven een copie van de
acte welke voorschr Ingetje voor haar en een ander Dochtertie uit
Zuidland hier gebracht heeft.

Naar Goudswaard 29-07-1777

Voor Ingel Willemsz Viskil oud ruim 29 jaar getekent den 29 julij 1777
en ter zelver tijdt hem ter hand gestelt copie van de acte door die van
Zwindrecht aan ons voor zijn vrouw in 't jaar 1765 namelijk Anna
Nieuwelaar gegeven.

Naar Numansdorp 09-08-1777

Voor Lena Meijers huisvrouw van Kornelis Andewegh den 9 aug 1777.

Naar Klundert 19-09-1777

Voor Adriaantie Langstraat huisvrouw van Arij Overwater den 19 sept
1777.

Naar Strijen 25-09-1777

Voor Leendert Bijl getekent den 25 sept 1777.

Naar Numansdorp 05-10-1777

Voor Emmigje van Leen huisvrouw van Kornelis van Osnabrugge en derzelver
kinderen Maarten oud 12 en Maria oud ruim 10 jaar getekent den 5 oct
1777.

Naar Nieuw-Beyerland 08-11-1777

Voor Hendrik zoontie van Stoffels Baars en Jannigje Langerman oud 9 jaar
getekent den 8 nov 1777.

Van Numansdorp 13-11-1777

Voor Maarten de Bruin en Krelia van den Burg (Echtelieden) en derzelver
kinderen Lijsbeth oud 5 en Krelia oud 2 jaar getekent 13 nov 1777 J.
Zoutmaat. NB Deze acte is geschreven onder de attestatie van
Lidtmaatschap dier personen en dus aan den Lias dezer attestatien
gelaisseert.

Naar Spijkenisse 26-01-1778

Voor de persoon van Bastiaantie Jacobsdr Schelling getekent den 26 jan
1778.

Naar Nieuw-Beyerland 23-02-1778

Voor de drie kinderen van Jan Willemsz Hoek en Adriaantie Willemsdr van
Zanten waar van een genaamt Aaltie oud ruim 9, Arij ruim 7 en Bastiaan
oud ruim 3 jaar getekent den 23 febr 1778.

Naar Piershil 16-03-1778

Voor het kind van Kornelis Keiserswaart en Hester Willemsdr van der
Arend genaamt Willem en oud een jaar getekent den 16 maart 1778. NB ter
zelver tijdt hebbe ik aan de vrouw van Keiserswaart ter hand gestelt de
copien van de acte van haar en haar man en kinderen, hier gebracht.

Naar Nieuw-Beyerland 26-03-1778

Voor Susanna Meijers huisvrouw van Evert Herweijer getekent den 26 maart
1778.

Van Hekelingen 11-03-1778

Voor Jaapje Izaksdr Leegeweg huisvrouw van Kornelis Kuiper getekent 11
maart 1778 A. Hoogendijk Roosendaal.

Naar Geervliet 11-06-1778

Voor Pieter Ariensz van der Waal oud omtrent 25 jaar getekent den 11
junij 1778.

Van Puttershoek 16-04-1778

Voor Arij Boertie getekent Casper Kelderman en Jan Duijmaer van Twist
getekent den 16 april 1778.

Van Heinenoord 23-04-1778

Voor Willemijntie Vogelaar huisvrouw van Arij Boertie getekent J.la
Verge den 23 april 1778.

Naar Nieuw-Beyerland 13-09-1778

Voor Aartie Boer huisvrouw van Willem van de Polder getekent 13 sept
1778.

Van Strijen 05-10-1778

Voor den persoon van Hermanus Ingenhoff getekent C.de Quartel den 5 oct
1778.

Van Piershil 02-05-1778

Voor Jannetje Langstraat huisvrouw van Jan Kloppenburg getekent 2 meij
78 door Joh. de Milde predt en Gillis Verrij, Schout. Terug gegeven 18-
08-1781.

Naar Oude Tonge 29-11-1778

Voor Johanna Dolaart huisvrouw van Koenraad Miechielse Zweeris den 29
nov 1778.

Van Klaaswaal 17-02-1778

Voor Cornelis Klijberg geteekent den 17 febr 1778 M.V. Halteren.


Van Nieuw-Beyerland 05-03-1778

Een copie van een acte van Heinenoort voor Maike Rijerkerk huisvrouw van
Cornelis Klijberg getekent 03-05-1778 J.H.V.D. Houven.

Van Oud-Beyerland 29-12-1778

Voor de persoon van Marijtje de Waart huisvrouw van Jan Jansz Wander
getekent den 29 dec 1778 H.ten Oever. NB terug gegeven 14-01-1780.

Naar Numansdorp 14-01-1779

Voor een kind van Herbert de Kwartel en Baartie Jansdr Hoek genaamt
Geertruid en oud omtrent 5 jaar, welke acte ik te voren naar Westmaas
gegeven hebbe, getekent den 14 jan 1779. Vertekend op Strijen of elders.

Naar Oud-Beyerland 24-01-1779

Voor Jaapje de Kwartel huisvrouw van Dirk Pietersz Pors getekent den 24
jan 1779.

Van Hekelingen 24-04-1777

Voor den persoon van Jan Jansz Wander getekent A Hoogerdijk Roosendaal
24-04-1777. NB Verzonden naar Oud-Beyerland 14-01-1780.

Naar Oud-Beyerland 06-02-1779

Voor Lijntie Hofman huisvrouw van Jacob de Swart geteekent 6 febr 1779.


Van Charlois 14-09-1778

Voor Pleuntie Isaksze Kool huisvrouw van Sijmen Vlasblom getekent 14
sept 1778 door Cornelis Barendrecht, Secretaris en P.A. 's Gravezande
V.D.M.

Van Numansdorp 15-03-1779

Voor Jan van 't Hof getekent 15 maart 1779. NB Deze is geliasseert aan
de attestatien van Lidtmaatschap.

Van Oud-Beyerland 16-09-1778

Voor Barent van Vliet getekent 16 sept 1778 H.ten Oever.


Naar Strijen 11-04-1779

Voor Teuntie Hendriksdr Blokland getekent den 11 apr 1779.


Naar Willemstad 10-05-1779

Voor Neeltie Mattheusdr Barendrecht huisvrouw van Johannis van 't Hoff
getekent 10 meij 1779.

Van Nederhardinxveld 06-05-1779

Voor Gijsbert Ponse Vogel getekent Leendert Verhoek, Schout en L.
Knappert V.D.M. en meer anderen den 6 meij 1779. NB Deze acte is overal
goed.

Van Heiningen 28-05-1779

Voor Ariaantie Dirkse den Hertog huisvrouw van Gerrit Vredenburch
getekent den 28 meij 1779 A.. Musquetier. NB Deze acte is ook naar
Elders.

Naar Piershil 17-09-1779

Voor Neeltie de Kwartek huisvrouw van Huig Nederveld den 17 sept 1779.


Van Nieuw-Beyerland 06-03-1776

Voor Annigje oud 15 Dirk 10 Eva 6 en Arij 3 jaar alle kinderen van Huig
van der Heiden en Mareitje Dirke Mansveld getekent J.H.V.D. Houven 6
maart 1776.

Van Nieuw-Beyerland 20-06-1777

Voor Johanna oud 13 Elizabeth 11 en Johannis 8 jaar alle kinderen van
Johan Bernard Eisscher en Cornelia van der Waal getekent J.H.V.D. Houven
20 jan 1777.

Van Oud-Beyerland 11-09-1779

Voor Maria Bliek huisvrouw van Pieter van Buren getekent J. Roering 11
sept 1779.

Naar Klaaswaal 06-11-1779

Voor Jacob Cornelisz Nieuwenboer getekent den 6 nov 1779.


Van Oud-Beyerland 10-12-1779

Voor Pieter Leendertsz Konijnendijk getekent door J. Roering V.D.M. 10
dec 1779.

Naar Zuidland 04-01-1780

Voor Jan Arijsz van Ham getekent 4 jan 1780.


Naar Oud-Beyerland 14-01-1780

Voor het kind van Jan Jansz Wander en Marijgje Jansdr de Waart genaamt
Jan en oud ruim 9 maanden getekent 14 jan 1780.

Naar Nieuw-Beyerland 30-01-1780

Voor Japhet Kleinjan en Trijntie van der Jacht Echtelieden getekent den
30 jan 1780.

Van Goudswaard 22-03-1780

Voor Annigje Klokkenburg huisvrouw van Jacob Leeuwenburg getekent den 22
maart 1780 door K. Kluit.

Van Goudswaard 22-03-1780

Voor Jan Hendriksz Klokkenburg getekent den 22 maart 1780 K. Kluit.
Terug gegeven 18-08-1781.

Van Nieuw-Beyerland ..-..-1780

Voor Jannetje Teunisdr Schilperoort wed van H. Por en haar Dochtertie
Lena oud 10 jaar get J.H.V.D. Houven.

Van Numansdorp 07-04-1780

Voor Dirk Jansz Hoek geteek Ads Andewegh den 7 april 1780.


Van Piershil 07-04-1780

Voor Cornelia van der Wilt huisvr van Dirk Jansz Hoek geteek Joh de
Wilde, Gillis Verrij. Doch heeft den Heer Verrij den naam Jan van den
Hoek verkeert geschreeven den 7 apr 1780.

Naar Nieuw-Beyerland 15-05-1780

Voor den persoon van Dirk Langerman get 15 meij 1780.


Van Piershil 07-10-1779

Voor Jacoba van Reij huisvrouw van Jacob Verbaas geteekent den 7 oct
1779 door Joh. de Wilde en Gillis Verrij.

Naar Oud-Beyerland 04-06-1780

Voor Pieter zoontie van Hendrik Smit en Maike van der Veer echte luiden
oud ruim een jaar geteekent 4 jun 1780.

Van Numansdorp 14-06-1780

Voor Aaltie Visser huisvrouw van Kornelis Joosten van der Burg getekent
14 jun 1780 J. Zoutmaat. NB Deze is in de attestatie van Lidmaatschap en
dus aan de Lias dezer attestatien te vinden.

Naar Nieuw-Beyerland 23-07-1780

Voor de twee kinderen van Jan Monster en Maike Bosman Gerrit (oud 2) en
Hendrik (oud 1 jaar) geteekent 23 julij 1780.

Naar Strijen 13-08-1780

Voor Rijk Ariensz de Kwartel getekent den 13 aug 1780.


Van Piershil 13-09-1780

Voor Leendert Kant getekent door Joh. de Milde en Gillis Verrij den 13
sept 1780.

Van Numansdorp 09-12-1780

Voor Neeltie Pietersdr Bakker huisvrouw van Teunis Verhulp geteekent 9
dec 1780 J. Zoutmaat. NB Deeze is te vinden op de attestatie van
Lidtmaatschap en dus aan de Lias dier attestatien.

Naar Oud-Beyerland 02-02-1781

Voor Pieter van Buren en zijn kind Neeltie oud 1 1/2 jaar hem geboren
uit Maria Bliek getekent 2 febr 1781

Naar Den Briel 19-02-1781

Voor Jan Arijsz van Ham (welken ik op den 4 jan 1780 naar 't Zuidland
gegeven hadt) den 19 febr 1781.

Naar Puttershoek 03-03-1781

Aan Johannis van der Maden voor Kommer van Rij oud 14 jaar geteekent den
3 maart 1781.

Naar Strijen 18-03-1781

Voor Pietertie Cornelisdr Dolaar huisvrouw van Cornelis van Driel
geteekent 18 maart 1781.

Naar Numansdorp 30-04-1781

Voor Maria dochtertie van Aart Langewech en Zoetje Groenewech oud ruim
een jaar geteekent den 30 apr 1781.

Naar Ooltgensplaat 14-05-1781

Op den 14 meij 1781 hebbe ik aan Marijgje Kamerman wede van Claas Pole
Korpel ter hand gestelt de acte welke over al goed is en over een reeks
van jaren door die van Klaaswaal voor haar en haar man gegeven was,
zijnde die wede van hier vertrokken naar Ooltgensplaat.

Van Numansdorp 24-02-1781

Voor Maike Troost (huisvrouw van Hendrik van Es) geteekent 24 febr 1781
Jacobus Zoutmaat.

Van Nieuw-Beyerland 21-05-1781

Voor Magdaleentje Hendriksdr Por (huisvrouw van Jan Vermaas) geteekent
21 meij 1781 J.H.V.D. Houven.

Naar Giessendam 19-06-1781

Voor Dirkje dochtertie van Gijsbert de Vogel en Annigje van der Meer oud
ruim twee jaren geteekent den 19 jun 1781.

Naar Piershil 13-07-1781

Voor Maria dochtertie van Dirk Jansz Hoek en Cornelia de Wilt geboren 17
meij 1780 geteekent den 13 julij 1781.

Naar Piershil 18-08-1781

Voor Hendrik en Pieter Jansze Kloppenburg. Het eerste oud 3 het ander 1
1/2 jaar getekent den 18 aug 1781. NB ten zelven dage te rug gegegeven
de Acte voor Jan Kloppenburg en Jannigje Langstraat, zie hier voor,
Vader en Moeder van deeze kinderen.

Naar Piershil 23-08-1781

Voor Trijntie van Golen huisvrouw van Leendert Goudswaart den 23 aug
1781.

Naar Goudswaard 16-09-1781

Voor Neeltie Monster huisvrouw van Kornelis van der Waal den 16 sept
1781.

Naar Goudswaard 04-11-1781

Voor Neeltie Trouw huisvrouw van Bastiaan Boender geteekent den 4 nov
1781.

Naar Willemstad 05-12-1781

Voor Adriaantie Wildeman oud 50 jaar geteekent den 5 dec 1781.


Naar Zevenbergen 28-01-1782

Voor Hendrik Dirksz Snijder geteekent den 28 jan 1782.


Van Klaaswaal 08-10-1781

Voor Maartie van der Stel huisvrouw van Arij Blok geteekent 8 oct 1781
M. van Halteren.

Van Strijen 17-08-1771

Voor Hendrik Jansz Koetveld geteekent 1771 Dirk de Quartel den 17 aug.


Van Numansdorp 20-02-1782

Voor Pieternella Koesveld oud omtrent 5 en Jan Koetsveld oud omtrent
drie jaar kinderen van Hendrik Koetsveld geteekent A. Andewech den 20
febr 1782.

Van Willemstad 27-07-1776

Voor Leendert Koetsveld int jaar 1776 oud omtrent 10 maanden zoontie van
Hendrik Koetsveld geteekent P. van Oldenborgh 27 julij 1776.

Van Piershil 28-02-1782

Voor Cornelia Madern huisvrouw van Hendrik Koetsveld en derzelver
dochtertie genaamt Maria oud omtrent 7 jaar geteekent den 28 febr 1782
J.d. Milde en Gillis Verrij.

Naar Klaaswaal 08-04-1782

Voor Willempje Klombeek oud 27 jaar geteekent den 8 apr 1782.


Van Klaaswaal 06-06-1782

Voor Rijnburgje Pietersdr den Tuk huisvrouw van Pieter Weefels geteekent
den 6 jun 1782 M.van Halteren. NB Deeze is overal goed.

Naar Nieuw-Beyerland 14-12-1783

Voor Reinier Jansz Noteboom en deselv huisvrouw Lena Monster getek den
14 decbr 1783.

Naar Oud-Beyerland 14-12-1783

Voor Jan van Vliet getekend den 14 decbr 1783.


Naar Goudswaard 14-12-1783

Voor Leendert Trouw getekend 14 decbr 1783.


Naar Goudswaard of elders 02-02-1784

Voor Pleuntje Langerman getek 2 febr 1784.


Naar Nieuw-Beyerland 07-02-1784

Voor Ariaantje van der Waal getek f feb 1784.


Naar Geervliet of elders 16-02-1784

Voor Bastiaantje Joosdr Verrijp getek 16 feb 1784.

Actens ten tijde der Vacatuure ingekomen en mij ter hand gesteld.

Van Breijell 03-04-1783

Voor Geertruid Schmitz ? getekend Breijel 3 april 1783 Set jos Heser.
Terug gegeven 1790.

Van Zwartewaal 13-06-1783

Voor Willempje Kwak getekend 13 junij 1783 H.G.de Beveren IJveld.

Van Klaaswaal 16-06-1783

Voor Aaltje Gouwswaert en desselv dogter Lijntje getek 16 junij J.J.
Colthof.

Van Numansdorp 19-09-1783

Voor het kind van Gijsbert Ariensz Verhagen getekend 19 sept 1783
J.A.van Luinen Hubert.

Van Heinenoord 31-10-1783

Voor Margaritha van der Sijde getek 31 octbr 1783 J.la Verge.

Van ...... 30-10-1783

Voor Dirk Dekker getek 30 oct 1783 J. Leuwenburg als schout.


Van Klaaswaal 09-09-1783

Voor Johna de Jong getek den 9 septbr 1783 M.v. Halteren.


Van Oud-Beyerland 21-09-1783

Voor J Hameteman zijn vrouw en drie kinderen getek J. Krom etc ... 21
sept 1783.

Van Ooltgensplaat 11-11-1783

Voor het kind van Willem Bakker getekend den 11 nov 1783 A de Vlok ?


Van Ooltgensplaat 11-11-1783

Voor Willem Bakker en zijn vrouw getekend 11 novbr 1783 J. Luiningh.


Van Nieuw-Beyerland ..-..-....

Voor Arij den Oude en zijn vrouw.


Van Strijen 17-09-1783

Voor Claas de Jongste getekend 17 sept 1783 H. Lok.


Van Well 09-09-1782

Voor Pieter Gilling getek 9 sept 1782 Peter Roemakers, G. Franssen.Nog een hoogduitse acte die ik niet weet voor wie maar alleen pro
memorie aantekene wijl ik dezelve aan het lias gedaan heb. te rug
gegeven 1790.

Van Goudswaard 23-04-1783

Voor Klaasje Arensdr Viskil getek 23 april 1783 Kornelis Kluit.


Naar Klaaswaal 27-02-1784

Voor Arij Blok getek 27 febr 1784.


Naar Piershil 01-03-1784

Voor Johannes Klootwijk, Lijsbeth Wijijtter zijn vrouw en desselvs
kinderen met namen Arij, Sijgje, Johannes, Hadewij en Leendert getekend
1 maart 1784.

Naar Numansdorp 17-03-1784

Voor Anna en Lijsbeth kinderen van Cornelis Pietersz van der Burg
getekend 17 maart 1784.

Van Goudswaard 04-03-1784

Voor Arij den .... vrouw en kind getekend W. Molenaar den 4 maart 1784.


Van Goudswaard 06-05-1783

Voor Jopjen Leendertsz Karnaat getekend W. Molenaar den 6 meij 1783.


Naar Goudswaard 24-03-1784

Voor Commertje Vredenburg en desselvs dogter Jannigje Ariensdr Boender
getekend 24 maart 1784.

Van Mijnsheerenland 13-12-1783

Voor Aartje Ruighaver getekend den 13 decbr 1783 Cornelis Kluit.


Naar Numansdorp 28-03-1784

Voor Ingetje van der Wael getek 28 m 1784


Van Numansdorp 27-03-1784

Voor H Ariensz v d Giessen getekend 27 maart 1784 A. Andeweg.


Van Piershil 04-03-1784

Voor Arij in het Veld en kind getek 4 maart 1784.


Van Hekelingen 13-02-1784

Voor Cornelis in t Veld getekend 13 feb


Van Nieuw-Beyerland 13-03-1784

Voor de vrouw van Arij in 't Veld getek 13 maart 1784 v.d.Houven.


Van Goudswaard 29-03-1784

Voor Leendert Snel en kind getek W. Molenaar 1 oct 1783 en 29 maart
1784.

Naar Goudswaard 29-04-1784

Voor de kinderen van Dirk van Gelder met namen Bastiaentje en Jaepje
Westdijk en Maria, Jannigje, Jan en Cornelis van Gelder getek den 29
april 1784.

Van Strijen 06-10-1783

Voor de kinderen van Hendrik Verschoor met namen Pleun, Apollonia,
Marijgje, Jacob, Ariaantje, Cornelis getek 6 oct 1783 G. t Hooft vdm.

Van Westmaas ..-..-....

Voor de helft van het laaste kind van H. Verschoor met name Cornelis
getek N.J.J. Rollerius als ...... J.v.Driel.

Naar Dirksland 29-05-1784

Voor Adriaentie Boer get den 29 maij 1784.


Van Goudswaard 09-06-1784

Voor de vrouw van L. Snel get 9 junij 1784.


Naar Piershil 03-10-1784

Voor Neeltje de Belder get 3 octbr 1784.


Van Nieuw-Beyerland 20-07-1759

Voor Commertje van der Giessen get 20 julij 1759 R.G. Bartz.


Van Westmaas 28-04-1784

Voor Hendrik van der Giessen en zijne drie kinderen met namen Neeltje,
Aart, Grietje getek Westmaas 28 april 1784 J. Rollerus en J. Barel.

Van Hekelingen 09-06-1784

Voor Frans Bakker get 9 junij 1784 A. Hogendijk Rosendael. terug gegeven
1789.

Van Numansdorp 03-10-1784

Voor Neeltje Trameris get 3 octbr 1784 J.A. van Luinen Hubert.


Van St Anthoniepolder 20-05-1784

Voor Teuntje Pietersdr Monster getek 20 maij 1784 J.de Wilde en S van
Driel.

Van Spijkenisse 13-05-1784

Voor Neeltje van 't Hoff get J.van Driel 13 maij 1784.


Van Oud-Beyerland 24-10-1784

Voor Pieter Reijerkerk get J. Roering 24 oct 1784.


Naar Klaaswaal 15-01-1785

Voor Geertje Jacobsdr Quartel get 15 jan 1785.


Van Westmaas 10-04-1784

Voor Dirk Dirkse Bijl get 10 april 1784 door J. Rollerus en S van Driel.


Van Klaaswaal 28-10-1784

Voor Laurens Andeweg getek 28 octbr 1784 S. A. Colthof.


Van Oud-Beyerland 06-02-1785

Voor Plonia van der Swaen get 6 febr 1785 J. Roering.


Van Mijnsheerenland 23-02-1785

Voor A. van Brakel get 23 febr 1785 J.P. Wolters.


Van Numansdorp 05-12-1784

Voor Willemijntje Leenheer get 5 decbr 1784 J.A.van Luinen Hubert.


Van Goudswaard Piershil ..-..-....

Terug ontvangen van Jan Hendrikse Kloppenburg en zijn kinderen. Terug
gegeven in 1789 na Klaaswaal.

Van Mijnsheerenland 14-07-1785

Voor Pietertje de Zeeuw get 14 julij 1785 J.P. Wolters pred.


Van Nieuwe Tonge ..-..-1772

NB Nadien Leendert Loef na de Korendijk vertrokken is, en desselvs acte
van indemniteit hier in den jaren 1772 gegeven verloren scheen was ik
verpligt denzelve als hier vervallen aantemerken en hem een acte van
indemniteit te geven. Dan daar ik de acte van de N Tonge voor hem en
zijn broeder J. Kleinswager onder andere papieren gevonden heb. Dagt het
mij nodig om dit hier aantetekenen ten einde mij zo de voorn persoon tot
armoede verviel hier van ten voor deele van den armen konden gebruik
maken.

Van Buurmalsen 13-04-1765

Nog heb ik gevonden een acte van Indemniteit die niet aengetekend was
voor Gosen Batenburg en Anna Verkuil benevens een zoon Arie genaemd get
den 13 april 1765 J.A. Monhimeus vdm. Terug gegeven aan Arij Batenburg
den 21 dec 1789.

Van Ravenswaaij 21-04-1765

Heb ik ook een acte van Indemniteit gevonden voor nog 5 kinderen van de
voorn personen van Buurmalsen get 21 april 1765 J.d.Veer VDM.

Van Willemstad 14-05-1772

Voor Janneke IJzerloo getek 14 maij 1772 P.van Oldenborg secrets.

Van Klundert 22-09-1785

Voor de 4 kinderen van bovengemelde en .. verwijs getek 22 sept 1785 D.
Elemans secrets.

Van Oude Tonge 08-02-1785

Voor Adriaen Kattestaart en zijn vrouw Aaltie den Braber get 8 febr
1785. Teruggegeven 18 junij 1786.

Van Puttershoek 03-11-1785

Voor Cornelis Verwijs get 3 novbr 1785.

Van Numansdorp 23-10-1785

Voor Cornelis Dikker get 23 octbr 1785.

Van Numansdorp 15-04-1786

Voor Barte Termeris get 15 april 1786.

Van Heinenoord 07-02-1784

Voor Bastiaan in 't Veld get 7 febr 1786. Terug gegeven 24 maart 1790.

Van Nieuw-Beyerland 10-05-1786

Voor 't kind van Bastiaen in 't Veld Maaijke get 10e maij 1786.

NB Bij het nazien der armen papieren heb ik nog de navolgende actens van
indemniteit gevonden.

Van Strijen Numansdorp 06-06-1768

Voor Maria Lamme en Arie Boer getekend J. Zoutmaat 6 junij 1768.

Van St Anthoniepolder 17-05-1776

Voor Gerrit Weeda get 17 maij 1776 J.de Wilde.

Van Mijnsheerenland 06-03-1776

Voor Annigje Huigen in 't Veld benevens Maijke, Dirk en Huige - de
originele berust te Nieuw-Beyerland - get 6e maart 1776 J.H.v.d.Houven.

Van Nieuw-Beyerland 30-09-1776

Voor Celia van Gorcum get 30 septbr 1776 J.H.v.d.Houven.


Van Numansdorp 21-07-1776

Voor Arij en Hendrik kinderen van T.v.d.Pligt en Pietertje van Buuren
get 21 julij 1776 A. Andeweg.

Van Heinenoord 17-10-1768

Voor T.v.d.Pligt get 17 octbr 1768 J.van Driel.


Van Nieuw-Beyerland 12-12-1782

Voor Lijntje van der Pligt get 12 decbr 1782 J.v.d.Houven.


Van Piershil 21-12-1782

Voor de vrouw van T.v.d.Pligt get 21 decbr 1782 J.de Milde en A.
Molenwater.

Van Poortugaal 06-06-1785

Voor Jan de Ruiter get 6 junij 1785 J. Tijken.


Van Uitwijk Waardhuizen 18-01-1786

Voor Wouter van Andel get 18 jan 1786 J.M. Pitit vdm.


Van Heinenoord 12-05-1786

Voor Jannigje Mastenbroek get 12 maij 1786 P. Leeuwenburg.


Van Oud-Beyerland 31-05-1787

Voor Willemina Teunisse met haar twee kinderen getekend 31 maij 1787
S.van Beuningen.

Van Numansdorp 14-10-1787

Voor Jacob Vermeulen get 14 octbr 1787 J.A.van Luinen Hubert.


Van Strijen 09-12-1787

Voor Lena Arijsdr Zevenbergen get 9e decbr 1787 Gos 't Hooft vdm ibid.


Van Strijen 14-03-1785

Voor Gerrit Hartman get 14 maert 1785 F.F. Loose.


Van Goudswaard 09-04-1787

Voor Elisabeth Leuwenburg get 9 april 1787 J.van Driel van Goudswaart.

Acten ten tijde der vacatuur ingekomen en mij overhandigd.

Van Dubbeldam 26-04-1788

Voor Willem Maartensen Millenaar en Pietertje Adriaensen de Bruin E.L.
benevens hun kind Maerten getekend 26 apr 1788 F.R.E. Nibbelinck V.D.M.

Van IJsselmonde 09-06-1788

Voor Jan Dirksz Roos get 9 junij 1788.

Van Barendrecht ..-..-....

Anthonij Tijken en Jac. Moojen pred te Barendrecht.

Van Numansdorp 25-11-1783

Voor Marija Pieterse de Krijger en een kind Pieter get 25 nov 1783 en 30
apr 85 Ads Andewegh.

Naar Heinenoord ..-..-1788

Voor Teunis Trouw - 88 - vernieuwd zie 1776.

Naar Goudswaard 27-10-1788

Voor Gerrit Bisdom en zijn kind Adrianus getek 27 oct 88.

Van Goudswaard 16-11-1788

Voor de huisvrouw van Corn van der Heiden, Anna Jansdr Rip en 3 kinderen
Jan, Barend en Ariaantje van der Heiden get 16 nov 1788 J.van Driel van
Goudswaert Secret.

Van Nieuw-Beyerland 18-11-1788

Voor Jan Schoon get 18 nov 1788 J.H.v.d.Houven V.D.M. ibid.


Van Nieuw-Beyerland 26-12-1788

Voor Dirk Roos get 26 dec 88 J.H.v.d.Houven V.D.M.


Van Numansdorp 25-12-1788

Voor Maaijke Kleijberg huisvr van Corn Dekker getek 25 dec 88 Ads
Andewegh grootarmmeester.

Van Almkerk Emmichoven 29-12-1788

Voor Antonij van der Stelt getek 29 dec 88 J.de Vooght V.D.M.


Naar Westmaas 23-01-1789

Voor Johannes Verhulp en Cornelia van Arkel E.L. get 23 jan 89.


Van Budel 05-05-1788

Voor Cornelis Heijsteq getek 5 maij 1788 J.W. Poppel gezworen clerq.


Naar Numansdorp 31-03-1789

Voor Pieter Jacobz de Kwartel 31 maart 89.


Naar ...... 31-03-1789

Voor Jobje Leendertsdr Karnaat teruggegeven 31 maart 89.


Van Oud-Beyerland 11-01-1789

Voor Cornelis van der Heijde getek P.L. van Oosterwijk Schouhamer 11 jan
1789.

Naar Geervliet 03-08-1789

Voor Trijntje Langstraat den 3 aug 1789.


Van Piershil 22-09-1789

Voor Jacob van Beusekom get J.de Milde en J. Kloppert secret 22 sept 89.


Van Strijen 22-03-1788

Voor Cornelia van der Ree get F.F. Loots secret 22 maart 88.


Van Numansdorp 03-05-1788

Voor Cornelis Tuk en zijne 3 kinderen Sijmen oud 6 jaar Pieter 4 jaar
Jacob 2 jaar get A. Andewegh 3 maij 88.

Van Strijen 08-08-1789

Voor Jannigje Moolendijk en Dirk Blaak E.L. beide get den 8 aug 1789
F.F. Loose.

Van Piershil 14-11-1789

Voor Willemijntje van Wamelen huisvr van Thom. Dimpelton getek 14 nov
1789 J. de Milde en J. Kloppert secret.

Van Oud-Beyerland 18-01-1789

Voor Thomas Dimpelton get 18 jan 1789 P.L. van Oosterwijk Schouhamer.


Van Nieuw-Beyerland 25-01-1790

Voor Pieternella Vermeulen huisvrouw van Arij Snijder get 25 jan 1790
J.H.v.d. Houven V.D.M.

Naar Numansdorp 24-03-1790

Voor Ariaantje van der Waal en hare 2 kinderen Abraham en Jacob 24 maart
1790.

Van Numansdorp 16-05-1790

Voor Pieter Cornelisz van der Burgh getek J.H. van Luinen HUbert pred
den 16 meij 1790.

Van Strijen 28-06-1790

Voor Jannetje Visser en haar twee kinderen Teunis en Joannes get G. 't
Hooft v.d.m. den 28 junij 1790.

Van Goudswaard 16-05-1790

Voor Neeltje Soeteman en haare kinderen Ariaantje - Maaike en Gijsbert
van Es en Teunis en Cornelis Leendertsz Trouw getek J.C. Wachter v.d.m.
16 maij 1790.

Van Dordrecht 21-08-1788

Voor Anna Klettenberg en denzelve wettige dogter Alida getek Joannes
Schiefbaan R.C. Pastor Dort 21 aug 1788 en 6 oct 1789.

Van Nieuw-Beyerland 06-09-1790

Voor Jaaptje dochter van Arij van Bodegem en Willemtje Faassen getek den
6 sept 1790 J.H.v.der Houven v.d.m.

Bewerking: wijlen Arie M. Butterman.


Copyright ©: 1997-2016 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 19 september 2016.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |